Płace i Kadry

Nowości

1. Aktualne wskaźniki.

Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia

Wskaźniki obowiązujące od dnia:  1.07.2020r.

– wskaźnik waloryzacji: 108,10%

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2020 r. (M.P. 2020, poz. 422).

Zmiany

1. Wypłaty pracowników. Wprowadzono zmianę sposobu naliczania wynagrodzenia pracownika, któremu w trakcie miesiąca zmieniano wymiar etatu oraz modyfikowano plan pracy lub zmieniono kalendarz. Do tej pory do wyliczenia wynagrodzenia za część miesiąca, w której obowiązywał dany etat przyjmowana była uśredniona norma. Po zmianie przy wyliczaniu wynagrodzenia za poszczególne okresy, zgodne z wykonanymi aktualizacjami zmieniającymi wymiar etatu i/lub kalendarz, przyjmowana będzie norma, która obowiązywałaby pracownika, gdyby cały miesiąc miał taki wymiar etatu i był rozliczany według tego kalendarza, który jest ustawiony w zapisie historycznym aktualnym na ‘datę do’ naliczanego elementu wynagrodzenia. Przy ustalaniu normy dla całego miesiąca uwzględniane będą jedynie modyfikacje w planie pracy wykonane w okresie, za który liczone jest dane wynagrodzenie. Modyfikacje przypadające w innym okresie nie będą wpływały na wyliczenie normy. Zmiany dotyczą naliczania wynagrodzenia zasadniczego/mies., wynagrodzenia powyżej/poniżej normy, dopłat za pracę w nocy, pomniejszenia proporcjonalnego oraz wynagrodzenia za czas urlopu (wyliczanie stawki za 1 godzinę urlopu z wynagrodzenia zasadniczego/mies.).

Przykład

Pracownik do 14 maja był zatrudniony na cały etat, stawka 3000 zł. Rozliczany był według kalendarza Standard (praca od poniedziałku do piątku po 8 godzin). Zaplanowana w kalendarzu w konfiguracji norma w maju dla całego etatu to 160 godzin. Z dniem 15 maja pracownik ma zmianę wymiaru etatu na 3/5, stawka 2500 zł. Pracownik rozliczany jest według indywidualnego kalendarza ‘Etat 3/5’ (pracuje 3 dni w tygodniu po 8 godzin), W kalendarzu w konfiguracji dla maja zaplanowana jest norma 96 godzin. Pracownik nie ma modyfikacji w planie pracy.

W wypłacie za maj pracownikowi zostanie wyliczone:

– Wynagrodzenie zasadnicze/miesiąc (praca.pdst) za okres 1-14.05: 1350 zł (3000 zł/160 godz* 72 godz)

– Wynagrodzenie zasadnicze/miesiąc (praca.pdst) za okres 15-31.05: 1458,33 zł (2500 zł/96 godz *56 godz)

2. Deklaracje ZUS. Dostosowano załącznik ZUS RCA do wzoru obowiązującego dla deklaracji składanych za okres od czerwca 2020r. Zmieniony został sposób wykazywania wpłat PPK finansowanych przez pracodawcę.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. 2020, poz. 81).

3. Informacje bieżące. W informacjach bieżących dotyczących modułu Płace i kadry wprowadzono obsługę zakazów operatora do wydziałów. W analizach Lista umów nierozlicz., Pracownicy do badania, Wygasające umowy o pracę, Wygasające uprawnienia pracown. nie będą wykazywani pracownicy, którzy w zapisie historycznym aktualnym na datę bieżącą ustawioną w programie mają przypisany wydział, do którego zalogowany operatonr ma zakaz do podglądu danych kadrowych.

4. Seryjna zmiana wartości pola. W Seryjnej zmianie wartości pola dodano nowe opcje Kod FEP, FEP od dnia oraz FEP do dnia umożliwiające odnotowanie informacji o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnych charakterze seryjnie dla zaznaczonych pracowników.

5. Typy wypłat:

  • na formularzu typu wypłaty na zakładce [Szczegółowe] w polu Pozycja na ERP-7 dodano dwie nowe opcje Świadczenie rehab. i dodatki wyrów. i Przychód podlegający ubez. wypad. W standardowych typach wypłat będących rozliczeniem świadczenia rehabilitacyjnego, wyrównania świadczenie rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego oraz wyrównania zasiłku wyrównawczego zmieniono pozycję na ERP-7 na Świadczenie rehab. i dodatki wyrów.
  • dodano nowe standardowe typy wypłat wykorzystywane podczas migracji danych dotyczących bilansów otwarcia dla PIT-11, ZUS oraz ERP-7. Uaktualniono nazwy dotychczasowych elementów dotyczących bilansu otwarcia do ERP-7.

6. Migracja danych z arkusza Excel do Comarch ERP Optima:

  • dostosowano arkusz Bilans RP-7 do aktualnego wydruku ERP-7.W arkuszu dodano kolumny RP7_Skl_zas, RP7_Rehab_dod, RP7_Prz_ubez_w oraz usunięto kolumnę RP7_Sw_w_naturze.

W kolumnie RP7_Skl_zas należy podać kwotę składników wynagrodzenia należnych za dany rok kalendarzowy, wypłaconych obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków, które w okresie pobierania tych świadczeń nie stanowiły podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społecznej.

W kolumnie RP7_Rehab_dod kwotę wypłaconego za dany rok kalendarzowy świadczenia rehabilitacyjnego/ zasiłku wyrównawczego.

W kolumnie RP7_Prz_ubez_w należy podać kwotę przychodu należnego za dany rok kalendarzowy, który nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe.

Podczas migracji na podstawie kwot z nowych kolumn zostaną dodane w wypłacie będącej bilansem otwarcia nowe elementy: BO ERP-7-świadcz. rehab i dod. wyrów., BO ERP-7-przychód podlegający ubez. wypad., BO ERP-7-składnik wypł. obok zasiłków. Składniki te zostaną uwzględnione na wydruku ERP-Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

W związku z zakończeniem wsparcia dla programów Comarch ERP Klasyka: Płace i Kadry (PIK) oraz Płace Plus (PLP) podczas migracji danych do Comarch ERP Optima nie zostaną przeniesione dane wykazywane w nowych kolumnach. Aby zaczytać te nowe pozycje należy wyeksportować dane z Comarch ERP Klasyka do arkusza Excel i uzupełnić dane w nowych kolumnach, a następnie zaczytać do Comarch ERP Optima.

  • umożliwiono przenoszenie danych dotyczących bilansu ZUS i PIT-11 dla pracowników do 26 roku życia, którzy mieli wypłacane wynagrodzenie, od którego była pobierana zaliczka podatku np. w związku ze złożeniem wniosku o niestosowanie zwolnienia wynikającego z art. art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy lub przekroczyli limit zwolnienia oraz wynagrodzenie, do którego zwolnienie było stosowane. Dodatkowo umożliwiono zaczytanie kwoty wypłaconych przez firmę zasiłków. W arkuszu nowe dane powinny być oznaczone odpowiednią wartością w kolumnie Pozycja_PIT (bilans PIT-11: PIT-11_Zasilki, PIT‑11_G_Zlecenie, PIT-11_G_Etat, PIT-11_E_Zlecenie, PIT-11_E_Zlecenie_26, PIT-11_E_Etat_26, PIT‑11_E_Etat_50kup_26; bilans ZUS: PIT-11_Opodat_26_lat_zlec, PIT_11_Zwol_26_lat, PIT_11_Opod_26_lat). Zastosowanie nowych pozycji PIT w arkuszach Bilans ZUS oraz Bilans PIT-11 pozwoli na naliczenie wypłat będących bilansem otwarcia ZUS i PIT-11 z odpowiednimi elementami oraz wykazanie tych kwot na deklaracji PIT-11. Szczegóły dotyczące nowych pozycji znajdują się w dokumentacji do Comarch Migrator.

Poprawiono

1. Wynagrodzenie za czas urlopu:

  • w przypadku, gdy w trakcie miesiąca zmieniono wymiar etatu pracownikowi oraz zmodyfikowano jego plan pracy, podczas wyliczania wynagrodzenia za czas urlopu przyjmowana była nieprawidłowa norma czasu pracy dla wynagrodzenia zasadniczego. Działanie poprawiono.
  • jeśli w tracie urlopu wypoczynkowego zmieniono wymiar etatu pracownikowi do podstawy urlopu, który przypadał na dni po zmianie wymiaru etatu wliczana była norma czasu pracy z okresu, w którym rozpoczęła się nieobecność. Działanie poprawiono.

2. Dopłaty za prace w porze nocnej:

  • dla niektórych wymiarów etatu niepoprawnie była zaokrąglana kwota dopłat do godzin nocnych, jeżeli w konfiguracji kalendarza, według którego był rozliczany pracownik był zaznaczony parametr ‘Dopłaty do godzin nocnych liczone zgodnie z norma k.p. art. 130’ (System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Kalendarze). Działanie poprawiono.
  • w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca, norma przyjmowana do wyliczenia dopłat za 1 godzinę pracy w porze nocnej była uśredniana. Działanie poprawiono.

3. Formularz danych kadrowych zakładka [4.Ubezpieczenie (etat)]. W sekcji Tryb rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy na liście kodów podstawy prawnej poprawiono numer artykułu podstawy prawnej dla kodu 409.

4. Wydruki z czasem pracy. W przypadku, gdy pracownik był rozliczany według zestawienia i w zestawieniu w polu Praca w dni wolne wprowadzono czas pracy powyżej godziny nie można było wykonać wydruków z czasem pracy takich jak lista płac, kwitek wypłaty oraz karty pracy. Pojawiał się komunikat: W zbiorze wynikowym nie można odnaleźć jednego lub większej liczby pól. Zaktualizuj raport za pomocą polecenia Weryfikuj bazę danych. Działanie poprawiono.

5. Wydruki płacowe. Na wydrukach płacowych dostępnych z poziomu wypłat pracowników, list płac oraz deklaracji PIT nie pojawiali się pracownicy, którzy mieli wykonaną aktualizację danych kadrowych z dniem kolejnym w stosunku do daty systemowej. Działanie poprawiono.

Czy ten artykuł był pomocny?