Kalkulator wynagrodzeń

 – Kalkulator wynagrodzeń – narzędzie pomocne do wyliczania kwoty brutto od podanej kwoty netto lub kwoty netto od podanej wartości brutto dla pracownika etatowego i zleceniobiorcy.

Kalkulator wynagrodzeń nie jest powiązany z wyliczaniem wypłat. Jest dostępny niezależnie od posiadanych modułów w menu Ogólne lub w menu Płace i Kadry z poziomu: listy pracowników, formularza pracownika, listy wypłat pracowników i formularza wypłaty.

Na formularzu kalkulatora należy wskazać:

 • Kwotę
 • Datę wypłaty
 • Wyliczenie kwoty brutto od podanej netto (domyślne)/ Wyliczenie kwoty netto od podanej brutto
 • Wynagrodzenie pracownika etatowego (domyślnie) / Wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej

Kolejne parametry wyświetlane są zależne od tego, czy wybrano naliczenie wynagrodzenia pracownika etatowego czy wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej:

Po wybraniu  opcji ‘Wynagrodzenie pracownika etatowego dostępne parametry:

 • Składki emerytalno-rentowe:
  • naliczać (domyślna)
  • nie naliczać
 • Składka na FP :
  • naliczać (domyślna)
  • nie naliczać
 • Składka na FGŚP:
  • naliczać (domyślna)
  • nie naliczać
 • Koszty uzyskania przychodu (ze stosunku pracy):
  • podstawowe (domyślna)
  • podwyższone
  • brak
 • Ulga dla pracowników (tzw. Ulga dla klasy średniej):
  • tak (domyślna)
  • nie
 • Koszty uzyskania 50% (prawa autorskie):
  • naliczać
  • nie naliczać  (domyślna)
 • Ulga podatkowa:
  • W polu należy wprowadzić zadeklarowaną przez pracownika w PIT-2 kwotę ulgi: 300 zł ,150 zł lub 100 zł (domyślnie podpowiada się 300 zł).
 • wynagr. z 50% kosztami- pole aktywne gdy w polu Koszty 50% ustawiona opcja ‘naliczać’
 • Procent podatku – pole typu ‘procent’ z domyślnie podstawianą wartością  12%
 • Zwolnienie z PIT:
  • nie (domyślne)
  • tak

 

Po wybraniu  wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej, dostępne są parametry:

 • Składki emerytalno-rentowe:
  • naliczać (domyślna)
  • nie naliczać
 • Składka chorobowa :
  • naliczać (domyślna)
  • nie naliczać
 • Składka wypadkowa:
  • naliczać (domyślna)
  • nie naliczać
 • Składka zdrowotna:
  • naliczać (domyślna)
  • nie naliczać
 • Składka na FP:
  • naliczać (domyślna)
  • nie naliczać
 • Składka na FGŚP:
  • naliczać (domyślna)
  • nie naliczać
 • Koszty uzyskania – z domyślnie ustawiona wartością 20,00%
 • Procent podatku –z domyślnie ustawioną wartością  12%
 • Zwolnienie z PIT :
  • nie (domyślne)
  • tak
 • Podatek zryczałtowany:
  • nie (domyślna)
  • tak

Na końcu znajdują się wspólne dla obu rozliczeń parametry dotyczące określenia procentu składki podstawowej oraz dodatkowej pracownika i pracodawcy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Po ustawieniu powyższych parametrów oraz wpisaniu kwoty następuje automatyczne wyliczenie: kwoty brutto lub netto (w zależności od tego czy wyliczenie dotyczy kwoty netto czy brutto), składek ZUS pracownika, składki zdrowotnej, zaliczki podatku, składek ZUS finansowanych przez pracodawcę, składek na FP i FGŚP, składek podstawowych i dodatkowych pracownika i pracodawcy w ramach PPK oraz łącznego kosztu pracodawcy. Automatyczne przeliczenie kwot następuje również po każdej zmianie parametrów.

Przy wyliczaniu kwoty wynagrodzenia, stałe podatkowe i wartości zmiennych z konfiguracji, np. procent składki wypadkowej, są uwzględniane w wysokości aktualnej na datę wypłaty uzupełnioną na formularzu kalkulatora wynagrodzeń. Kwoty wyliczone przez kalkulator można przenosić na inne formularze za pomocą funkcji kopiowania <Ctrl>+<C> -> <Ctrl>+<V>.

 

Kalkulator wynagrodzeń

Czy ten artykuł był pomocny?