Lista zapisów kasowych/bankowych

Lista dostępna jest w menu Kasa/Bank/ Zapisy kasowe/bankowe

Listę obsługują standardowe przyciski, opisane szczegółowo tutaj. Dodatkowo dostępne są m. in. następujące przyciski:

lista rozliczeń podmiotu zaznaczonego na liście kursorem.

renumeracja zapisów – jeśli numeracja nie jest ciągła ustala nowe kolejne liczby porządkowe.

operacje seryjne na zapisach. Funkcja seryjnej zmiany obejmuje: oznaczenie zapisu jako wynagrodzenie, ustawienie statusu na Nie podlega i na Do rozliczenia, zmianę podmiotu, ustawienie kategorii, ustawienie opisu, usunięcie rozliczenia. Ponadto po wskazaniu rejestru obsługującego magazyn walut dostępne są operacje seryjnego rozliczania zapisów w magazynie walut, ustawienia znacznika magazyn walut oraz usunięcia z magazynu walut.

usuń – przy zaznaczonym parametrze Kasowanie rozliczeń przy kasowaniu i anulowaniu dokumentów w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry możliwe jest również usuwanie rozliczonych zapisów kasowych/bankowych.

Uwaga
Jeśli raport jest ZAMKNIĘTY przyciski ,  oraz  nie są aktywne.

To lista wszystkich wprowadzonych zapisów kasowych/bankowych, niezależnie od rejestru i raportu, do którego zostały wprowadzone. Zapisy ułożone są chronologicznie, wg daty operacji.

Parametry listy określamy w dolnej części okna:

Kontrahent – wybór podmiotu. Standardowo znajduje się na nim opis Kontrahent i jego użycie wyświetla listę kontrahentów. Naciśnięcie małej strzałki obok przycisku otworzy dodatkowe menu, z którego można wybrać inny typ podmiotu: listę pracowników, wspólników, banków lub urzędów.

Kategoria – otwiera listę kategorii zdefiniowanych w bazie danych.

Lista może zawierać wszystkie zapisy lub tylko te o statusie rozliczone (częściowo lub całkowicie), nierozliczone albo Nie podlega. Podobnie ze statusem w magazynie walut. Wyboru dokonujemy zaznaczając odpowiednie parametry myszką lub klawiszem spacji.

Kwota min – wyświetla listę zapisów, których wartość jest większa lub równa podanej kwocie.

Kwota max – wyświetla listę zapisów, których wartość jest mniejsza lub równa podanej kwocie.

Jeśli obydwie kwoty są wypełnione – wyszukane zostaną zapisy z określonego w ten sposób przedziału. Jeśli wypełniona jest jedna z nich – odpowiednio wyszukane zostaną zapisy z wartościami większymi niż kwota minimalna lub mniejszymi niż kwota maksymalna.

Rejestr – lista rejestrów, można z niej wybrać konkretny rejestr, którego zapisy mają być widoczne.

Raport – lista raportów wchodzących w skład danego rejestru.

Informacja dodatkowa, która pojawi się na ekranie, to daty otwarcia i zamknięcia raportu, aktualne saldo oraz czy raport jest OTWARTY, czy ZAMKNIĘTY.

Zakres dat – lista może obejmować wszystkie zapisy (parametr nieaktywny) lub wprowadzone w podanym okresie czasu (parametr zaznaczony i podany zakres dat)

Waluta – w module Kasa/Bank można wprowadzać zapisy w walutach obcych (więcej na ten temat w rozdziale poświęconym rejestracji dokumentów w walutach obcych). Lista może zawierać wszystkie zapisy (niezależnie od waluty, w jakiej zostały wprowadzone) lub tylko w jednej wybranej walucie. Wyboru waluty można dokonać korzystając z rozwijanej listy.

Uwaga
Kolumna Lp. zawiera liczbę porządkową zapisu w obrębie raportu, do którego należy. Jeśli rejestr zawiera wiele raportów, numery Lp. będą się w tej kolumnie dublowały.

Lista zapisów kasowych/ bankowych raportu

Czy ten artykuł był pomocny?