Definicja atrybutu

image_print

Definiowanie atrybutu

W celu zdefiniowania nowego atrybutu należy wybrać przycisk [Dodaj] na liście atrybutów.

Formularz definiowania atrybutu

Nazwa to pole obowiązkowe, którego wartość musi być unikalna i może składać się maksymalnie z 50 znaków (liter i cyfr). Użytkownik może również zdefiniować tłumaczenia nazwy na języki dostępne w systemie. Pole z nazwą jest polem kontekstowym – wpisywana w nim nazwa jest definiowana w języku wybranym z listy rozwijanej umieszczonej po prawej stronie pola. Pole InternalName służy identyfikacji klasy atrybutu, do której będzie można odwołać się np. podczas wydruków lub pisania rozszerzeń. Wartość InternalName domyślnie pobierana jest z pola Nazwa (bez znaków specjalnych), którego wartość została zdefiniowana w języku logowania.

Pozostałe dane dotyczące atrybutu należy zdefiniować w sekcji Typ i format danych.

 • Typ – określa typ wartości atrybutu:
  • Tekst – dowolny ciąg znaków
  • Liczba – dowolna liczba ujemna lub dodatnia
  • Słownik – do atrybutu zostaje przypisany istniejący słownik uniwersalny, a wartością atrybutu będzie jedna z wartości słownika
Wskazówka
W systemie istnieje możliwość zmaterializowania słownika przypisanego do atrybutu typu Słownik. Jeżeli słownik nie zostanie zmaterializowany, to wartości atrybutu są aktualizowane za każdym razem, gdy wprowadzane są zmiany w wartościach słownika uniwersalnego. W tym wypadku nie można dodawać innych wartości do samego atrybutu. Natomiast po materializacji słownika, jego wartości zostaną przypisane do atrybutu, ale wszelkie zmiany wykonane na wartościach słownika nie będą miały wpływu na wartości atrybutu. Również wartości dodane do atrybutu nie będą miały wpływu na wartości słownika uniwersalnego.

W celu materializacji słownika przypisanego do atrybutu typu Słownik należy edytować zapisany atrybut i z menu głównego wybrać przycisk [Materializuj] w sekcji Słowniki.

 • Wartość logiczna – przycisk wyboru
 • Lista – wybrana pozycja z listy wartości zdefiniowanej przez użytkownika. W przypadku wyboru opcji Lista zamknięta nie będzie możliwe dodanie nowej pozycji do wcześniej zdefiniowanej listy wartości.
 • Data – data w formacie dd.mm.rrrr
 • Kontrahent – wartością atrybutu będzie kontrahent wybrany z listy kontrahentów zdefiniowanych w systemie
 • Pracownik – wartością atrybutu będzie pracownik wybrany z listy pracowników zdefiniowanych w systemie
 • Dane binarne – wartością atrybutu będzie plik graficzny wskazany na karcie obiektu, do którego użytkownik przypisał atrybut tego typu
 • Artykuł – wartością atrybutu będzie artykuł wybrany z listy artykułów zdefiniowanych w systemie
 • Faktura zakupu – wartością atrybutu będzie faktura zakupu wybrana z listy faktur zakupu zdefiniowanych w systemie
 • Oferta zakupu – wartością atrybutu będzie oferta zakupu wybrana z listy ofert zakupu zdefiniowanych w systemie
 • Środek trwały – wartością atrybutu będzie środek trwały wybrany z listy środków trwałych zdefiniowanych w systemie
Wskazówka
Możliwość definiowania wartości atrybutów dostępna jest dla atrybutów typu Lista lub Słownik (po zmaterializowaniu słownika).
 • Format – pole aktywne wyłącznie dla atrybutu typu:
  • Liczba – dostępne formaty: liczba całkowita, liczba dziesiętna z dwoma miejscami po przecinku, liczba dziesiętna z czterema miejscami po przecinku
  • Lista – dostępne formaty: tekst, liczba całkowita, liczba dziesiętna z dwoma miejscami po przecinku, liczba dziesiętna z czterema miejscami po przecinku, zapytanie SQL (rezultat wykonania zapytania SQL). Wybór ostatniej opcji aktywuje pole Zapytanie SQL, do którego należy wpisać treść zapytania.

W celu materializacji danych dla Zapytania SQL należy z menu głównego wybrać przycisk [Wykonaj zapytanie], a następnie przycisk [Materializuj] z sekcji Słowniki.

W przypadku niezmaterializowanego zapytania SQL nie ma możliwości oznaczenia atrybutu jako Wielofirmowy.

Uwaga
Zmiana wartości pól Typ i Format dla atrybutu możliwa jest wyłącznie do momentu zdefiniowania dla niego pierwszej wartości lub dołączenia go do obiektu.

 • Wartość domyślna – wartość, która zostanie domyślnie przypisana do atrybutu po dodaniu go do obiektu. Pole nieaktywne przy zaznaczonym parametrze Wielofirmowy. Dla typów Faktura zakupu i Oferta sprzedaży pojawia się dodatkowo przycisk [Wybierz], który otwiera listę dokumentów tego typu zdefiniowanych w systemie.
 • Słownik – umożliwia przypisanie do atrybutu wartości ze wskazanego słownika uniwersalnego

Formularz zawiera ponadto sekcję wyboru parametrów charakteryzujących atrybut:

 • Aktywny – domyślnie zaznaczony, po odznaczeniu parametru atrybut nie będzie mógł być używany w systemie
 • Analityczny – po zaznaczeniu parametru atrybut będzie przenoszony do hurtowni danych BI i używany w analizach controllingowych. Parametr nie jest dostępny dla typu Dane binarne.
 • Lista zamknięta – parametr dostępny dla atrybutów typu Lista, aktywny po uzupełnieniu listy wartości atrybutu. Po zaznaczeniu parametru nie jest możliwe dodawanie nowych wartości do atrybutu.
 • Okresowy – umożliwia definiowanie wartości atrybutu, które obowiązują w określonych przedziałach czasu

Uwaga
Po oznaczeniu atrybutu jako Okresowy zostaje wyświetlony dodatkowy parametr Rozłączne okresy. Jest on domyślnie zaznaczony, ale użytkownik ma możliwość zmiany tego ustawienia w dowolnym momencie. Jeżeli parametr jest zaznaczony, to podczas definiowania okresów obowiązywania poszczególnych wartości atrybutu system weryfikuje, czy dodawane okresy się nie pokrywają.

 • Wielowartościowy – dostępny dla atrybutów o typie Tekst, Słownik lub Lista, umożliwia przypisanie więcej niż jednej wartości do atrybutu
 • Odpowiedź na pytanie kwestionariusza – umożliwia przypisanie atrybutu do obiektu Kwestionariusz. Parametr jest dostępny dla typów Tekst, Liczba, Wartość logiczna, Lista i Data.
 • Wielofirmowy – umożliwia przypisanie odmiennych wartości atrybutu dla centrów typu Firma
 • Grupujący – umożliwia określenie atrybutów, które będą wyświetlane w e-sklepie dla towarów zgrupowanych – fantomów. Parametr nie jest dostępny dla typów Liczba, Data i Dane binarne.

Za pomocą przycisków wyboru widocznych poniżej sekcji Parametry użytkownik może zdecydować, czy inne moduły i aplikacje współpracujące z systemem Comarch ERP Altum mają mieć możliwość modyfikacji atrybutów czy jedynie ich podglądu.

Pole Opis to miejsce na dodatkowe uwagi dotyczące definiowanego atrybutu.

Definiowanie wartości atrybutu

W celu zdefiniowania nowej wartości dla atrybutu należy zaznaczyć go na liście atrybutów, a następnie w sekcji Lista wartości atrybutu wybrać przycisk [Dodaj].

Formularz wartości atrybutu

W kolumnie Wartość tłumaczenia należy wprowadzić wartość atrybutu we wskazanym języku. Użytkownik może również dodać tłumaczenia tej wartości w różnych językach.

Czy ten artykuł był pomocny?