Komputer

image_print

Zakładka Komputer w menu System Konfiguracja pozwala na konfigurację parametrów dotyczących poszczególnych funkcjonalności systemu oraz parametrów umożliwiających współpracę systemu z innymi aplikacjami.

Parametry podzielone są na sekcje:

 • Parametry ogólne
 • Wydruki
 • Załączniki
 • Eksport do arkusza kalkulacyjnego
 • Polityka haseł

Parametry ogólne

Sekcja Parametry ogólne

W ramach grupy parametrów ogólnych wyróżniono:

 • Współpraca z Comarch ERP Altum HR – umożliwia wymianę podstawowych danych pracowników pomiędzy systemami Comarch ERP Altum i Comarch ERP Altum HR
Uwaga
Współpraca z systemem Comarch ERP Altum HR jest możliwa tylko w polskiej wersji bazy danych.
 • Współpraca z WMS – parametr jest niedostępny do edycji i jest ustawiany automatycznie po zainstalowaniu aplikacji Comarch WMS
 • Automatyczne dołączanie nowo dodanego centrum do obiektów dostępnych w centrum nadrzędnym – domyślnie zaznaczony
 • Kopiowanie danych do schowka – dostępne opcje:
  • Zachowaj formatowanie źródłowe – parametr domyślnie zaznaczon
  • Zachowaj tylko tekst
 • Stosowany timeout – dostępne opcje:
  • Globalny – wartość limitu czasu, po którym operacja zostanie przerwana, dla wszystkich użytkowników. Parametr jest domyślnie zaznaczony z wartością 60 sekund. Wartość tę może zmienić tylko użytkownik należący do grupy B2_admin.
  • Operatora – wartość timeoutu transakcji dla zalogowanego użytkownika
 • Stosowany czas wyświetlania komunikatów – możliwość określenia czasu wyświetlania komunikatów informacyjnych w systemie Comarch ERP Altum. Dostępne opcje:
  • Globalny – umożliwia ustalenie czasu wyświetlania komunikatów dla wszystkich operatorów. Parametr jest domyślnie zaznaczony z wartością 10 sekund. Wartość domyślnego timeoutu czasu wyświetlania komunikatów może zmienić tylko użytkownik należący do grupy B2_admin.
  • Operatora – umożliwia ustalenie domyślnego czasu wyświetlania komunikatów dla zalogowanego operatora
 • Stosowany czas opóźnienia autofiltra – określa, po jakim czasie od zmiany pola filtra system zacznie wyszukiwać nowe wyniki. Dostępne opcje:
  • Globalny – umożliwia ustalenie czasu opóźnienia autofiltra dla wszystkich operatorów. Parametr jest domyślnie zaznaczony z wartością 750 ms. Wartość czasu opóźnienia autofiltra może zmienić tylko użytkownik należący do grupy B2_admin.
  • Operatora – umożliwia ustalenie czasu opóźnienia autofiltra dla zalogowanego operatora
 • Domyślne ustawienie autofiltra – odpowiada za warunek filtrowania na wszystkich kolumnach i listach. Dostępne opcje:
  • Rozpoczyna się od – parametr domyślnie zaznaczony, na listach prezentowane są wyniki wyszukiwania rozpoczynające się od wprowadzonej frazy.
  • Zawiera – na listach prezentowane są wyniki wyszukiwania zawierające wprowadzoną frazę.

Dodatkowo, przy zaznaczeniu opcji Pozwalaj na zmianę, na wszystkich kolumnach i listach autofiltra istnieje możliwość zmiany warunku filtrowania. Opcja ta dostępna jest po naciśnięciu na kontrolkę autofiltra.

Przykład zmiany autofiltra na liście słowników uniwersalnych
Uwaga
W przypadku odznaczonego parametru Pozwalaj na zmianę, nie będzie widoczna ikona prezentująca warunek filtrowania na kolumnach i listach.
 • Domyślne działanie wyszukiwania przyrostowego – odpowiada za warunek wyszukiwania w kolumnach na wszystkich listach. Dostępne opcje:
  • Rozpoczyna się od – parametr domyślnie zaznaczony, na listach zaznaczane są wyniki wyszukiwania rozpoczynające się od wprowadzonej frazy.
  • Zawiera – na listach zaznaczane są wyniki wyszukiwania zawierające wprowadzoną frazę.
Przykład wyszukiwania przyrostowego na liście faktur sprzedaży

Wydruki

Sekcja Wydruki

W sekcji Wydruki wyróżniono parametry:

 • Domyślny edytor Crystal Reports– umożliwia wskazanie programu pozwalającego na edycję raportów Crystal. Aby wskazać aplikację użytkownik powinien wybrać przycisk znajdujący się obok pola, a następnie wybrać plik z rozszerzeniem .exe, który będzie uruchamiał edytor raportów typu Crystal.
 • Rejestruj wykonanie wydruków w systemie – zaznaczenie opcji spowoduje, że każde wykonanie wydruku będzie logowane i dostępne na liście wydruków wykonanych w systemie.

Załączniki

Sekcja Załączniki

System pozwala przechowywać załączniki w bazie danych lub w zewnętrznym folderze. W sekcji Załączniki wyróżniono parametry pozwalające na konfigurację załączników:

 • Folder załączników – miejsce docelowe zapisu załączników na komputerze
 • Ogranicz obszar w bazie dla załączników do – możliwość określenia maksymalnego rozmiaru w MB, GB lub TB
 • Rozmiar miniatury zdjęcia na listach (w pikselach) – określa rozmiar wyświetlanych miniatur dla artykułów na liście artykułów oraz na liście elementów dokumentów

Eksport do arkusza kalkulacyjnego

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w tej sekcji znajduje się w artykule Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego.

Polityka haseł

Sekcja Polityka haseł

Sekcja Polityka haseł pozwala na zarządzanie hasłami użytkowników niedomenowych, których konto nie jest zintegrowane z Windows. Ustawienia tej sekcji są przenoszone na karty operatorów, przy czym dla operatorów administracyjnych db owner zostanie przeniesiony wyłącznie parametr Wymagaj mocnego hasła użytkownika niedomenowego.

Uwaga
Dla baz konwertowanych z wcześniejszych wersji systemu parametry są domyślnie odznaczone, natomiast dla baz nowo kreowanych – zaznaczone.
Uwaga
Parametry Wymagaj okresowej zmiany hasła użytkownika niedomenowego oraz Wymagaj mocnego hasła użytkownika niedomenowego nie zostaną uwzględnione dla operatorów z odznaczonym parametrem Polityka haseł określona w konfiguracji systemu, dostępnym na karcie operatora. W takim przypadku zmiana parametrów musi być dokonywana bezpośrednio na karcie danego operatora, o czym użytkownik zostanie poinformowany podczas zapisu zmian w konfiguracji.

Czy ten artykuł był pomocny?