Definiowanie rejestrów kasowych/bankowych

Rejestry kasowe/bankowe są narzędziami księgowymi wykorzystywanymi w celu rejestracji operacji związanych z przepływem pieniężnym, czyli wpływów i wydatków w kasie lub na rachunku bankowym. Każdy rejestr kasowy odpowiada jednemu stanowisku kasowemu, natomiast każdy rejestr bankowy odpowiada jednemu rachunkowi bankowemu.

Lista rejestrów kasowych/bankowych dostępna jest z poziomu Finanse pod przyciskiem [Rejestry kasowe/bankowe].

Na liście widoczne są wszystkie rejestry kasowe/bankowe dostępne w danej firmie.

Lista rejestrów kasowych/bankowych

Definiowanie nowego rejestru kasowego/bankowego

W celu zdefiniowania nowego rejestru należy wybrać przycisk [Dodaj] z grupy przycisków Lista.

Formularz rejestru walutowego

Formularz rejestru składa się z elementów:

Zakładka Ogólne

Sekcja Ogólne

Pola obligatoryjne do wypełnienia:

 • Kod – skrócona nazwa rejestru. Kod może zawierać do 50 znaków (liter i/lub cyfr) i musi być unikalny.
 • Nazwa – nazwa może zawierać do 50 znaków (liter i/lub cyfr)

Pozostałe pola:

 • Typ – typ rejestru wybierany z predefiniowanej listy. Dostępne do wyboru typy to: Kasa lub Bank.
 • Rodzaj – rodzaj rejestru wybierany z predefiniowanej listy. Dostępne to wyboru rodzaje to: Lokalny i Odległy.
 • Okres raportu – domyślny okres obowiązywania raportu w danym rejestrze. Dostępne do wyboru wartości to: Dzień, Tydzień, Miesiąc oraz Dowolnie zdefiniowany. Wybrany na rejestrze okres będzie następnie proponowany na nowo tworzonych raportach, z możliwością zmiany przez użytkownika.
 • Aktywny – parametr jest domyślnie włączony i warunkuje aktywność rejestru. Jego odznaczenie dezaktywuje dany rejestr i uniemożliwia jego dalsze wykorzystywanie w systemie.
 • Dedykowany dla firmy głównej – parametr decyduje, czy rejestr jest przeznaczony do pracy w firmie głównej. Parametr jest nieaktywny, jeżeli rejestr jest dołączony do jakiegokolwiek centrum typu Firma.

Wartość domyślna parametru podczas dodawania nowego rejestru kasowego/bankowego:

 • z poziomu listy rejestrów kasowych/bankowych dla użytkownika zalogowanego w firmie głównej lub centrum będącym w gałęzi bezpośrednio pod firmą główną – parametr zaznaczony z możliwością odznaczenia
 • z poziomu listy rejestrów kasowych/bankowych dla użytkownika zalogowanego w centrum typu Firma lub centrum podrzędnym do centrum typu Firma – parametr odznaczony bez możliwości zaznaczenia
 • z poziomu struktury praw w firmie głównej – parametr zaznaczony z możliwością odznaczenia
 • z poziomu struktury praw w centrum typu Firma – parametr odznaczony bez możliwości zaznaczenia

Sekcja Księgowe

 • Okres obrachunkowy – wskazuje bieżący okres obrachunkowy, pole nieedytowalne
 • Konto księgowe – pozwala na wskazanie konta księgowego z planu kont. Po wybraniu przycisku konto jest usuwane z tego pola.
 • Dziennik cząstkowy – pozwala wskazać dziennik ze zdefiniowanej listy dzienników cząstkowych

Sekcja Numer rachunku bankowego – aktywna wyłącznie dla rejestru o typie Bank

 • Bank – nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy. Wybranie przycisku otwiera listę zdefiniowanych w systemie banków.
 • Numer – numer konta bankowego
 • Typ – typ numeracji rachunku bankowego stosowany przez bank. Dostępne do wyboru typy to: IBAN, NRB i Inne. Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego (IBAN) używany jest przez banki w rozliczeniach transgranicznych. Numer Rachunku Bankowego (NRB) stosowany jest w rozliczeniach krajowych.

Sekcja Waluta

 • Waluta – symbol waluty, w jakiej prowadzony jest rejestr. Należy wybrać walutę z listy.

W przypadku wybrania waluty innej niż systemowa, w sekcji Waluta pojawiają się dodatkowe pola:

 • Waluta systemowa – waluta systemowa danej firmy, pole nieedytowalne
 • Typ kursu zakupu – pozwala na wybór kursu walut dla dokumentów zakupu. Szczegółowy opis znajduje się w artykule Rejestry walutowe.
 • Typ kursu sprzedaży – pozwala na wybór kursu walut dla dokumentów sprzedaży. Szczegółowy opis znajduje się w artykule Rejestry walutowe.

Podczas dodawania nowego rejestru kasowego/bankowego lub edycji istniejącego rejestru istnieje możliwość zdefiniowania nowej waluty lub nowego typu kursu, używając do tego odpowiednio przycisków [Dodaj] lub [Dodaj typ kursu].

Zakładki Historia zmian, Atrybuty

Szczegółowy opis zakładki znajduje się w artykule Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki, Historia zmian.

Czy ten artykuł był pomocny?