Dodawanie elementu

W celu zdefiniowania nowego elementu należy zaznaczyć odpowiedni wymiar lub podwymiar na drzewie wymiarów, a następnie kliknąć przycisk [Dodaj element] w menu Lista. Po wypełnieniu formularza i zapisaniu, element zostanie przypisany pod wybranym wymiarem lub podwymiarem.

Na formularzu znajduje się jedno obligatoryjne pole Nazwa wypełniane analogicznie jak w przypadku wymiaru.

Pozostałe pola na formularzu to: Poziom, Konto, Opis, Okres obowiązywania oraz Właściciel.

Formularz dodawania elementu

Konto – umożliwia przypisanie konta księgowego do elementu wymiaru analitycznego. Po naciśnięciu przycisku [Konto] otwiera się okno z planem kont z bieżącego okresu obrachunkowego firmy, do której zalogowany jest użytkownik. Operator ma możliwość wyboru konta księgowego na dowolnym poziomie lub wpisania w danym polu dowolnego ciągu znaków, co umożliwia elastyczne definiowanie schematów księgowych.

Uwaga
W strukturze wielofirmowej każda z firm prowadzi odrębną ewidencję ksiąg rachunkowych. W związku z tym konta księgowe na elemencie przypisywane są indywidualnie dla każdej firmy.

Właściciel – w danym polu użytkownik ma możliwość określenia właściciela elementu zgodnie z poniższymi zasadami:

 • Podczas dodawania elementu w polu Właściciel domyślnie ustawiane jest centrum typu firma, w ramach którego zalogowany jest operator;
 • Dodając element z poziomu firmy głównej na liście wartości wyświetlana jest firma główna oraz wszystkie centra typu firma. Użytkownik ma również możliwość wyboru wartości Wszystkie, co powoduje udostępnienie danego elementu w całej strukturze firmy;
 • Dodając element z poziomu centrum innego, niż firma główna, na liście wartości wyświetlana jest wartość Wszystkie oraz centrum typu firma, w ramach którego zalogowany jest operator;
 • Jeżeli element dodawany jest do podwymiaru, na którym w polu Właściciel wskazana jest:
  • Wartość Wszystkie – jako właściciela elementu można wybrać wartość Wszystkie lub daną firmę;
  • Konkretna firma – jako właściciela elementu można wybrać wyłącznie firmę, będącą właścicielem podwymiaru.
 • Po konwersji systemu z wersji wcześniejszych niż 2016.1, na wszystkich elementach wymiaru w polu Właściciel ustawiana jest wartość Wszystkie
 • Po materializacji podwymiaru o typie SQL, Słownik uniwersalny lub Jednostka organizacyjna wartość pola Właściciel na elementach podwymiaru określana jest na podstawie właściciela podwymiaru;
 • Po materializacji podwymiaru o typie Z planu kont, wartość pola Właściciel na elementach podwymiaru określana jest na podstawie właściciela konta wskazanego w danej firmie na definicji podwymiaru.

Czy ten artykuł był pomocny?