Dodawanie faktury VAT w walucie systemowej

Proces dodawania faktury VAT przebiega analogicznie dla faktury VAT zakupu i faktury VAT sprzedaży, dlatego zostanie opisany tylko raz na podstawie faktury zakupu.

W celu dodania faktury VAT zakupu należy wskazać rejestr/podrejestr, do którego faktura ma być wprowadzona i wybrać przycisk [Dodaj] z grupy przycisków Lista. Pojawi się formularz służący wprowadzeniu danych.

Formularz faktury VAT

Panel boczny

Dok. wewnętrzny – oznaczenie faktury jako dokumentu wewnętrznego

Numer w rejestrze – numer nadawany przez system automatycznie zgodnie z definicją numeratora

Netto – wartość netto faktury

Brutto – wartość brutto faktury

Zapłacono – uregulowana wartość faktury

Pozostaje – wartość faktury pozostającą do uregulowania

Numer dokumentu – na dokumentach dodawanych bezpośrednio w rejestrze VAT domyślnie wyświetlana jest opcja AUTO. Dopiero po zapisaniu dokumentu lub jego zapisie automatycznym (np. przejściu na zakładkę Płatności), system nadaje mu konkretny numer zgodny z numerem w rejestrze.

W przypadku faktur VAT zakupu użytkownik może w polu Numer dokumentu wprowadzić dowolną wartość, czyszcząc dane pole np. za pomocą przycisku gumki. W przypadku dokumentów VAT generowanych automatycznie do dokumentów handlowych, pole Numer dokumentu uzupełniane jest numerem dokumentu handlowego.

W bazie danych wykreowanej we francuskiej wersji językowej na dokumentach FZV oraz KFZV dane pole jest niedostępne.

Numer obcy – użytkownik ma możliwość wprowadzenia w danym polu numer faktury zarejestrowanej w innym systemie

Rejestr – rejestr VAT, w którym zostanie dodana faktura VAT

Lp – liczba porządkowa nadawana przez system automatycznie

Sprzedawca/Nabywca – pozwala wskazać podmiot, z którym powiązana będzie faktura VAT

Użytkownik może zaktualizować dane kontrahenta tj. nazwę, NIP, Regon oraz Pesel na zatwierdzonym dokumencie (włączony pełen diagram stanów) poprzez ponowny wybór Sprzedawcy/ Nabywcy, przy czym musi posiadać uprawnienia do aktualizacji danych kontrahenta na zatwierdzonych dokumentach (Konfiguracja → Struktura firmy → Grupy operatorów → Inne uprawnienia).

Data wpływu – data wpływu dokumentu, pole dostępne tylko na fakturach VAT zakupu

Data wystawienia – data wystawienia faktury VAT

Data zakupu – data dokonania zakupu, pole dostępne tylko na fakturach VAT zakupu

Data sprzedaży – data dokonania sprzedaży, występuje tylko na fakturach VAT sprzedaży

Data ewidencji – data zaewidencjonowania dokumentu w rejestrze VAT

Powyższe daty mogą być wykorzystane do ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego, przy czym ustalając datę powstania obowiązku podatkowego względem daty ewidencji należy w pierwszej kolejności dodać odpowiednią definicję obowiązku podatkowego z poziomu Konfiguracja → Księgowość → Obowiązek podatkowy, wskazując w polu Warunek wartość Od daty ewidencji. Nową definicję obowiązku podatkowego użytkownik może przypisać do definicji wybranego rejestru VAT i określić datę jego obowiązywania. Wskazany moment powstania obowiązku podatkowego, będzie automatycznie uzupełniany na fakturach VAT dodawanych do danego rejestru. Użytkownik może również wskazać określony moment powstania obowiązku podatkowego bezpośrednio na dokumencie.

Płatność – umożliwia wybór formy płatności

Termin – termin płatności. Ilość dni od daty ewidencji, na podstawie których określana jest data spodziewanej płatności.

EOM – termin płatności typu End of month (Koniec miesiąca). Po zaznaczeniu parametru odszarzona zostanie sekcja, w której użytkownik może wskazać ilość dni przesunięcia terminu płatności wyznaczonego w oparciu o koniec miesiąca.

Podzielona płatność – parametr ten jest dostępny wyłącznie w przypadku, gdy na definicji centrum typu Firma dla parametru Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich została wskazana wartość W księgowości i w handlu. Zaznaczenie parametru Podzielona płatność na nagłówku faktury VAT spowoduje automatyczne zaznaczenie parametru Podzielona płatność na wszystkich płatnościach dokumentu, na których wskazano walutę (PLN) i formę płatności typu Bank.

Waluty– domyślnie waluta dokumentu ustalana jest na podstawie waluty przypisanej do wybranego kontrahenta. W przypadku, gdy waluta przypisana dla danego podmiotu jest nieaktywna, na dokumencie zostaje ustalona waluta systemowa. Po zmianie kontrahenta, dane na dokumencie zostają przeliczone według nowej waluty, o czym użytkownik jest informowany poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu.

Użytkownik ma możliwość wybrania waluty innej niż waluta przypisana dla wskazanego na dokumencie kontrahenta.

Kurs waluty pobierany jest na podstawie ustawień określonych na definicji danego typu dokumentu (Konfiguracja → Struktura firmy → Struktura praw → edycja określonej firmy → zakładka Dokumenty).

Przyczyna zwolnienia z VAT– w przypadku, gdy na fakturze zastosowano stawkę VAT o typie zwolniona (D ZW), użytkownik ma możliwość wyboru przyczyny zwolnienia z podatku VAT. Oprócz wartości predefiniowanych, użytkownik może zdefiniować nowe wartości w słownikach uniwersalnych (Konfiguracja → Słowniki uniwersalne → grupa Ogólne → Przyczyna zwolnienia z VAT). Dane pole jest edytowalne w przypadku faktur wprowadzanych bezpośrednio do rejestru VAT. Na fakturach VAT wygenerowanych na podstawie dokumentu handlowego wartość danego pola przenoszona jest z dokumentu handlowego. Szczegółowy opis pola Przyczyna zwolnienia z VAT został zawarty w podręczniku Comarch ERP Altum- Jednolity plik kontrolny.

JPK_FA– parametr domyślnie zaznaczony. Informuje o ujęciu faktury VAT wprowadzanej bezpośrednio do rejestru VAT w pliku JPK_FA. Szczegółowy opis parametru został zawarty w podręczniku Comarch ERP Altum- Jednolity plik kontrolny.

Właściciel – wprowadzając fakturę VAT w polu Właściciel wyświetlane jest centrum, w którym obecnie zalogowany jest użytkownik. Pole Właściciel informuje o centrum, przez które został wprowadzony dany dokument.

Zakładka Ogólne

Rodzaj transakcji – domyślnie do wyboru dostępne są trzy podstawowe typy Krajowa, Wewnątrzwspólnotowa i Pozaunijna. Rodzaj transakcji ogranicza listę parametrów VAT, tylko do tych które zostały wcześniej do niego przypisane.

Uwaga
Użytkownik ma możliwość zmiany Właściciela dokumentu na centrum, w którym co najmniej jeden zdefiniowany rejestr VAT jest również dostępny w firmie, w której jest zalogowany użytkownik.

 

Parametry VAT – okno parametrów zostało podzielone na dwie kolumny:

 • Nazwa parametru – kolumna zawierająca nazwę parametru VAT
 • Wartość parametru – wartość przypisana do danego parametru

Parametry VAT definiowane są w obszarze Konfiguracja → Księgowość → Parametry VAT.

 • Krajowa – rodzaj transakcji wskazany na zakładce Ogólne
  • Wartość parametru: Kraj, Taxfee (dostępny na dokumentach sprzedażowych), Podatnikiem jest nabywca (dostępny na dokumentach sprzedażowych)
 • Wewnątrzwspólnotowa – rodzaj transakcji wskazany na zakładce Ogólne
  • Wartość parametru: Wewnątrzwspólnotowa dostawa/nabycie, Wewnątrzwspólnotowa dostawa/nabycie trójstronne, Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju (dostępny na dokumentach sprzedażowych), Podatnikiem jest nabywca (dostępny na dokumentach sprzedażowych)
 • Pozaunijna – rodzaj transakcji wskazany na zakładce Ogólne
  • Wartość parametru: Import, Eksport (dostępny na dokumentach sprzedażowych), Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju (dostępny na dokumentach sprzedażowych), Podatnikiem jest nabywca (dostępny na dokumentach sprzedażowych)
 • Odliczenia VAT – parametr dostępny na dokumentach zakupowych
  • Wartość parametru: Tak, Nie, Warunkowo
 • V7M – wartość parametru wskazuje, czy dany element ma zostać ujęty w pliku JPK _V7M
  • Wartość parametru: Tak, Nie
 • VAT-27 – parametr dostępny na dokumentach sprzedażowych dla rodzaju transakcji Krajowa. Jego wartość wskazuje, czy element ma zostać ujęty na deklaracji VAT-27. Jeśli dla parametru Krajowa wybrano wartość Podatnikiem jest nabywca, wartość parametru VAT-27 zostanie automatycznie ustawiona na
  • Wartość parametru: Tak, Nie
 • VAT-UE – parametr dostępny dla rodzaju transakcji Wewnątrzwspólnotowa. Jego wartość wskazuje, czy element ma zostać ujęty na deklaracji VAT-UE
  • Wartość parametru: Tak, Nie
 • Rodzaj – parametr dostępny na dokumentach sprzedażowych i zakupowych
  • Wartość parametru: Towary, Usługi, Koszty, Środki trwałe, Środki transportu, Nieruchomości, Usługi rozlicza odbiorca, Paliwo, Zakup kas rejestrujących, Spis z natury
 • Korekta podatku naliczonego – parametr dostępny na dokumentach zakupowych
  • Wartość parametru: Tak, Nie, Art.89b ust.1 ustawy, Art.89b ust.4 ustawy
 • Typy dokumentów JPK – parametr dostępny wyłącznie na nagłówku dokumentów sprzedażowych i zakupowych. Wartości parametru:
  • RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących. Wartość jest dostępna wyłącznie na dokumentach sprzedażowych i jest domyślnie ustawiana dla faktur powstałych podczas zatwierdzania dokumentów ZSD i KSD.
  • WEW – dokument wewnętrzny. Wartość jest domyślnie ustawiana dla faktur VAT z zaznaczonym parametrem Dokument wewnętrzny.
  • FP – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy. Wartość jest dostępna wyłącznie na dokumentach sprzedażowych i jest domyślnie ustawiana dla faktur z zaznaczonym parametrem Faktura do paragonu.
  • MK – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy. Wartość jest dostępna wyłącznie na dokumentach zakupowych.
  • VAT_RR – faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy. Wartość jest dostępna wyłącznie na dokumentach zakupowych.
  • BRAK – dokument inny niż RO, WEW, FP, MK, VAT_RR. Wartość jest domyślnie ustawiana dla pozostałych rodzajów dokumentów.
Uwaga
Faktury VAT sprzedaży, na których parametr Typy dokumentów JPK przyjmuje wartość FP,są ujmowane wyłącznie w części ewidencyjnej pliku JPK_V7M (nie są ujmowane w części deklaracyjnej), niezależnie od wartośći parametru V7M. Sprzedaż paragonowa wykazywana jest w części deklaracyjnej wyłącznie na podstawie dokumentu ZSD/KSD lub innego dokumentu zbiorczego, na którym parametr Typy dokumentów JPK przyjmuje wartość inną niż FP.
 • Grupa towarowa JPK – parametr dostępny wyłącznie na nagłówku dokumentów sprzedażowych i zakupowych. Parametr może przyjmować kilka wartości. Podczas generowania faktury VAT z dokumentu handlowego, wartość parametru przenoszona jest z wartości słownika Grupa towarowa JPK wskazanej na elementach dokumentu handlowego.
  • Wartości parametru: BRAK, GTU_01 Napoje alkoholowe, GTU_02 Towary wg art. 103 ust. 5a ustawy, GTU_03 Olej opałowy, GTU_04 Wyroby tytoniowe, GTU_05 Odpady wg poz. 79-91 załącznika nr 15, , GTU_06 Urządzenia elektroniczne, GTU_07 Pojazdy oraz części samochodowe, GTU_08 Metale szlachetne oraz nieszlachetne, GTU_09 Leki oraz wyroby medyczne, GTU_10 Budynki, budowle i grunty, GTU_11 Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, GTU_12 Usługi niematerialne (doradcze, księgowe, itd.), GTU_13 Usługi transportowe i gospodarki magazynowej.
 • Oznaczenie procedur JPK – parametr dostępny wyłącznie na nagłówku dokumentów sprzedażowych i zakupowych. Może on przyjmować kilka wartości. Wartość parametru przenoszona jest z wartości słownika Oznaczenie procedur JPK wskazanej na karcie kontrahenta. Dodatkowo, podczas generowania faktury VAT z dokumentu handlowego, wartość parametru przenoszona jest z wartości słownika Oznaczenie procedur JPK wskazanej na elementach dokumentu handlowego.
  • Wartości parametru: BRAK, SW Sprzedaż wysyłkowo, EE Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne, TP Powiązania między nabywcą a dostawcą, TT_WNT drugi w kolejności podatnik, TT_D drugi w kolejności podatnik, MR_T Turystyka marża, MR_UZ Towary używane, dzieła sztuki, antyki, WDT procedura celna 42 (import), I_63 WDT procedura celna 63 (import), B_SPV Transfer bonu jednego przeznaczenia, art. 8a.1, B_SPV_DOSTAWA Dostawy, których dotyczy bon jednego przeznaczenia, B_MPV_PROWIZJA Usługi dot. transferu bonu różnego przeznaczenia, MPP Mechanizm podzielonej płatności, IMP Podatku naliczonego z tytułu importu towarów art. 33a.
 • W proporcji – parametr dostępny na dokumentach sprzedażowych. Służy do zaklasyfikowania danej sprzedaży jako opodatkowanej lub zwolnionej z opodatkowania, co pozwala na wyliczenie wskaźnika struktury sprzedaży do rozliczenia zakupu związanego ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną.
  • Wartość parametru: Uwzględniać, Nie uwzględniać, Tylko w mianowniku
 • Korekta podatku należnego WNT paliw – parametr dostępny na dokumentach sprzedażowych dla rodzaju transakcji Wewnątrzwspólnotowa. Służy do zaklasyfikowania faktury do pola pliku JPK_V7M związanego z wewnątrzwspólnotowym nabyciem paliw silnikowych
  • Wartość parametru: Tak, Nie
Uwaga
Jeżeli wartości parametrów VAT na elementach faktury, nie są zgodne z wartościami na nagłówku dokumentu, parametr przyjmuje kolor czerwony na liście elementów.

 

Uwaga
Jeżeli na definicji rejestru, rodzaj wzorca został określony na obowiązkowy, użytkownik nie ma możliwości edycji parametrów VAT.

 

Obowiązek podatkowy u dostawcy – data, według której ustalany będzie obowiązek podatkowy u dostawcy. Umożliwia wybór definicji obowiązku podatkowego określonej z poziomu Konfiguracja → Księgowość → Obowiązek podatkowy. Możliwość ręcznego wskazania daty z kalendarza dostępna jest wyłączne dla opcji Data dowolna. Pole niedostępne w bazie danych wykreowanej w języku francuskim. Na fakturze VAT sprzedaży pole nosi nazwę Obowiązek podatkowy.

Prawo do odliczenia – data, według której ustalane będzie prawo do odliczenia podatku VAT. Umożliwia wybór jednej z definicji obowiązku podatkowego dostępnych z poziomu obszaru Konfiguracja→ Księgowość→ Obowiązek podatkowy. Możliwość ręcznego wskazania daty z kalendarza dostępna jest wyłączne dla opcji Data dowolna. Na fakturze VAT sprzedaży brak tej sekcji.

Data ujęcia w VAT – miesiąc i rok ujęcia dokumentu w pliku JPK_V7M/ deklaracji VAT-7. Pole nieedytowalne, ustalane na podstawie:

 • daty prawa do odliczenia – na fakturze VAT zakupu
 • daty obowiązku podatkowego – na fakturze VAT sprzedaży

Po wypełnieniu pól obligatoryjnych należy dodać element faktury. Można zrobić to na dwa sposoby:

 • w tabeli,
 • poprzez formularz.

Opis– umożliwia wprowadzenie dodatkowego opisu dokumentu. Pole Opis dostępne jest na każdej zakładce faktury VAT.

Dodawanie elementu faktury VAT w tabeli

W celu dodania elementu faktury VAT poprzez tabelę należy wybrać przycisk [Dodaj] z grupy przycisków Lista elementów. Spowoduje to dodanie linii elementu faktury VAT, podzielonej na kolumny zgodnie z wyborem kolumn dokonanym przez użytkownika – domyślnie są to kolumny: Stawka VAT, Netto, Kwota VAT, Brutto, Waluta, W deklaracji VAT, VAT-7 oraz VAT-UE (dla transakcji o rodzaju wewnątrzwspólnotowa)(na dokumentach zakupowych i sprzedażowych). Poszczególne pola należy wypełnić odpowiednimi wartościami.

Dodatkowo na dokumentach zakupowych użytkownik ma do wyboru kolumny: Data obow. u dost., Data odliczenia, Konto, Korekta podatku naliczonego, Krajowa/Wewnątrzwspólnotowa/Pozaunijna (w zależności od rodzaju transakcji), Obowiązek u dost., Odliczenia VAT, Opis, Prawo do odliczenia, Rejestr, Rodzaj, VAT%. Na dokumentach sprzedażowych są to kolumny: Data obow. podat., Konto, Krajowa/Wewnątrzwspólnotowa/Pozaunijna (w zależności od rodzaju transakcji), Obowiązek podat., Opis, Rejestr, Rodzaj, VAT%, W proporcji.

W bazach wykreowanych w języku francuskim kolumna: Konto jest dostępna tylko i wyłącznie na fakturach i korektach dodawanych ręcznie do rejestru. Kolumna nie jest dostępna na dokumentach wygenerowanych automatycznie z dokumentów handlowych.

Dodawanie elementu w tabeli jest szybszą i wygodniejszą metodą wprowadzania danych księgowych do systemu. Tak wprowadzonego elementu nie trzeba zapisywać. Należy zapisać tylko cały dokument.

Uwaga
Podczas dodawania elementów faktury VAT, ustawienia poszczególnych parametrów przenoszone są z definicji podrejestru VAT. Ustawienia na nagłówku faktury VAT pobierane są z definicji rejestru VAT. Może więc wystąpić sytuacja, kiedy ustawienia parametrów VAT na nagłówku i elementach faktury VAT będą różne. Zgodność musi być zachowana jedynie w kontekście rodzaju transakcji na nagłówku faktury VAT i elementach.

 

Uwaga
Parametry VAT na elemencie dokumentu, przyjmujące wartość różną od ustawień na nagłówku dokumentu, są oznaczone kolorem czerwonym. W takim przypadku następuje również blokada możliwości zmiany wartości parametrów VAT na nagłówku dokumentu.
Elementy faktury VAT

Dodawanie elementu faktury VAT poprzez formularz

W celu dodania elementu faktury VAT poprzez formularz należy wybrać przycisk [Dodaj przez formularz] z grupy przycisków Lista elementów. Pojawi się formularz do wprowadzenia danych.

Zakładka Element faktury VAT

Formularz elementu faktury VAT

Obowiązek podatkowy u dostawcy – data, według której ustalany będzie obowiązek podatkowy u dostawcy. Umożliwia wybór jednej z definicji obowiązku podatkowego dostępnych z poziomu obszaru Konfiguracja→ Księgowość→ Obowiązek podatkowy. Możliwość ręcznego wskazania daty z kalendarza dostępna jest wyłączne dla opcji Data dowolna. Pole niedostępne w bazie danych wykreowanej w języku francuskim. Na fakturze VAT sprzedaży pole nosi nazwę Obowiązek podatkowy.

Prawo do odliczenia – data, według której ustalane będzie prawo do odliczenia podatku VAT. Umożliwia wybór jednej z definicji obowiązku podatkowego dostępnych z poziomu Konfiguracja→ Księgowość→ Obowiązek podatkowy. Możliwość ręcznego wskazania daty z kalendarza dostępna jest wyłączne dla opcji Data dowolna. Na fakturze VAT sprzedaży brak tej sekcji.

Rejestr – domyślnie podpowiada się rejestr, do którego została wprowadzona faktura. Jeżeli rejestr zawiera podrejestry, istnieje możliwość wskazania odpowiedniego podrejestru.

Data ujęcia w VAT – miesiąc i rok ujęcia w pliku JPK_V7M/ deklaracji VAT-7

Opis – dodatkowy opis elementu

Netto – kwota netto elementu

Stawka VAT – stawka VAT należącej do grupy stawek VAT, przypisanej do firmy, w której zalogowany jest użytkownik

Kwota VAT – kwota podatku VAT

Brutto – kwota brutto elementu

Konto księgowe – umożliwia przypisanie konta księgowego do elementu. W bazach wykreowanych w języku francuskim pole jest dostępne tylko i wyłącznie na fakturach i korektach dodawanych ręcznie do rejestru. Pole nie jest dostępne na fakturach VAT wygenerowanych automatycznie z dokumentów handlowych.

Tabela parametrów VAT – umożliwia przypisanie wartości do poszczególnych parametrów VAT

Zakładka Atrybuty

Opis zakładki znajduje się w artykule Zakładka Atrybuty.

Po uzupełnieniu wszystkich pól należy zapisać element za pomocą przycisku [Zapisz].

Zakładka Sprzedawca/Nabywca

Zakładka zawiera dane adresowe kontrahenta. Informacje uzupełniane są automatycznie po wyborze kontrahenta na zakładce Ogólne. Do czasu zaksięgowania dokumentu (przy niepełnym diagramie stanów), zamieszczone tutaj informacje można modyfikować i uzupełniać w przypadku ich braku. Dokonane zmiany wpływają na dane zapisane na kartach ewidencyjnych kontrahenta.

Mając włączony pełen diagram stanów, użytkownik może zaktualizować adres kontrahenta na zatwierdzonym dokumencie poprzez ponowny wybór przycisku [Zmień adres], przy czym musi posiadać uprawnienia do aktualizacji danych kontrahenta na zatwierdzonych dokumentach (Konfiguracja → Struktura firmy → Grupy operatorów → Inne uprawnienia).

Zakładka Sprzedawca na formularzu faktury VAT

Zakładka Płatności

 • Zakładka dostępna jest wyłącznie dla dokumentów dodawanych bezpośrednio z poziomu rejestru VAT. Zawiera listę płatności powiązanych z daną fakturą.
 • Z poziomu edycji płatności (podzakładka Rozliczenia) istnieje możliwość rozliczenia/skompensowania dokumentu.
 • Jeśli wystawiana faktura ma zostać zapłacona w kilku ratach (np.: część płatna gotówką przy wystawianiu dokumentu, część przelewem za 7 dni) – użytkownik ma możliwość podziału płatności.
 • Listę można modyfikować posługując się standardowymi przyciskami z menu Płatności.
Uwaga
Przy dzieleniu płatności system proponuje kolejne wpłaty na kwotę brakującą do wartości faktury. Jeśli wartość płatności przekroczy kwotę faktury – system nie pozwoli na zapisanie takiej płatności.

 

Uwaga
Należy pamiętać, iż tylko faktura wprowadzona ręcznie do rejestrów VAT posiada płatność. Faktura wygenerowana z dokumentu handlowego nie posiada płatności. Płatność znajduje się na dokumencie źródłowym.

Zakładka Opis analityczny

Opis zakładki znajduje się w kategorii Opis analityczny.

Zakładka Dokumenty skojarzone

W przypadku faktur wprowadzonych ręcznie do rejestru VAT, zakładka jest pusta.

W przypadku faktur mających dokument źródłowy w postaci dokumentu handlowego, zakładka zawiera listę dokumentów powiązanych z fakturą VAT.

Zakładki Atrybuty, Załączniki, Historia zmian

Opis zakładek znajduje się w artykule Zakładka Kody rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian.

Czy ten artykuł był pomocny?