Dzielenie i łączenie płatności

Dzielenie płatności

Podziału płatności można dokonać za pomocą przycisku [Podziel] z poziomu:

 • zakładki Kwoty dokumentu posiadającego płatność
 • listy należności/zobowiązań
Przycisk [Podziel] na liście Należności
Uwaga
Nie można podzielić płatności rozliczonej i częściowo rozliczonej, płatności noty memoriałowej, płatności bilansu otwarcia i płatności dokumentu zaksięgowanego.

 

Po wybraniu przycisku [Podziel] wyświetlone zostaje okno składające się z dwóch zakładek – Nowa płatność i Dzielona płatność.

Okno podziału płatności

Na zakładce Nowa płatność należy wskazać kwotę nowo powstałej płatności, która musi być liczbą większą od 0 i mniejszą od wartości płatności dzielonej. Pozostałe dane są automatycznie przenoszone z dzielonej płatności. Na zakładce Nowa płatność użytkownik może zmienić walutę oraz wartości pól: Numer obcy, Płatność, Termin płatności, Ilość dni zwłoki, Spodziewany termin, Rejestr, Rozliczenie, Płatnik, Rachunek, VAT-ZD.

Na zakładce Dzielona płatność nie ma możliwości edycji żadnych danych. Program automatycznie aktualizuje kwotę dzielonej płatności jako różnicę pomiędzy kwotą pierwotnej płatności a kwotą nowej płatności

Przykład

Użytkownik wprowadził FS/1/2019 na kwotę 300 PLN z płatnością realizowaną przelewem. Okazało się jednak, że należność będzie realizowana w dwóch ratach – 250 PLN przelewem i 50 PLN gotówką. W celu podziału płatności należy:

zaznaczyć daną płatność na liście należności

wybrać przycisk [Podziel]

w oknie podziału planowanej płatności wpisać 50 PLN jako kwotę nowej płatności

zmienić formę płatności nowej płatności na gotówkę

System automatycznie zmienił kwotę dzielonej płatności na 250 PLN. Po zapisaniu płatności na liście należności/zobowiązań pojawiły się dwie niezależne płatności.

 

Uwaga
Przy zmianie waluty płatności przy jej dzieleniu pobierany jest automatycznie domyślny kurs dla waluty płatności, bez możliwości edycji.

 

Łączenie płatności

W systemie istnieje możliwość połączenia płatności dotyczących tego samego dokumentu. W tym celu należy:

 • zaznaczyć dane płatności z poziomu szczegółów dokumentu (zakładka Kwoty) lub na liście należności/zobowiązań
 • wybrać przycisk [Połącz]

Wyświetlone zostanie okno nowo powstałej płatności, której wartość jest równa sumie wszystkich zaznaczonych płatności. Wartość oraz waluta nowej płatności nie podlegają edycji. Pozostałe informacje zostają przejęte z połączonych płatności, z możliwością zmiany. Jeżeli połączone płatności różnią się formą płatności, rejestrem lub płatnikiem, to nowo powstała płatność nie będzie miała wybranej żadnej formy płatności, rejestru lub płatnika, z możliwością ręcznego wskazania tej wartości przez użytkownika.

Zasady łączenia płatności:

 • nie można łączyć płatności rozliczonych
 • nie można łączyć płatności o różnych typach, np. należności z zobowiązaniem
 • nie można łączyć płatności o różnych walutach
 • nie można łączyć płatności w walutach obcych o różnych kursach wymiany walut
 • nie można łączyć płatności powiązanych z różnymi dokumentami, np. dwóch płatności, z których jedna dotyczy FS/2013/00001 a druga FS/2013/00002
 • nie można łączyć płatności powiązanych z dokumentami handlowymi z płatnościami dodanymi ręcznie
 • nie można łączyć płatności podlegających rozliczeniu z płatnościami niepodlegającymi rozliczeniu
 • można łączyć płatności dla różnych płatników – na nowo powstałą płatność nie zostaje przeniesiony żaden płatnik
 • można łączyć płatności o różnych formach płatności/rejestrach – nowo powstała płatność nie będzie miała wybranej żadnej formy płatności/rejestru

Czy ten artykuł był pomocny?