Formaty przelewów

Formaty przelewów wykorzystywane są podczas importowania wyciągów bankowych oraz eksportowania plików zawierających przelewy do banku.

W programie dostępnych jest kilka predefiniowanych formatów do importu wyciągów bankowych. Nie podlegają one edycji i nie można ich usunąć. Lista formatów przelewów dostępna jest z poziomu Konfiguracja –> Finanse pod przyciskiem [Format przelewów].

Lista formatów przelewów

Na liście znajdują się standardowe przyciski opisane w artykule Standardowe przyciski oraz dodatkowo:

 • [Importuj] – umożliwia import formatów z pliku z rozszerzeniem .xml
 • [Eksportuj] – umożliwia eksport zaznaczonych formatów przelewów do pliku z rozszerzeniem .xml

Lista formatów składa się z następujących kolumn: Nazwa, Typ, Rozszerzenie pliku, Rodzaj, Opis. Dla formatu dostarczonego wraz z instalacją systemu kolumna Typ przyjmuje wartość Predefiniowany. Na liście dostępny jest parametr Tylko aktywne, dzięki któremu listę formatów można zawęzić tylko do pozycji aktywnych.

Definiowanie nowego formatu przelewów

W celu dodania nowego formatu przelewów, należy z grupy przycisków Lista wybrać przycisk [Dodaj].

Formularz formatu przelewów

Formularz formatu przelewów składa się z pól:

 • Nazwa
 • Opis
 • Typ
  • Definiowalny – opcja domyślna, format definiowany ręcznie przez użytkownika
  • Specjalny – po wybraniu tego typu aktywne staje się pole Komponent, w którym należy wskazać odpowiedni plik dll obsługujący dany format
 • Rodzaj
  • Import – format przeznaczony do importu plików zawierających wyciągi bankowe
  • Eksport – format przeznaczony do eksportu plików zawierających przelewy bankowe
 • Format daty – format daty wybierany z predefiniowanej listy
 • Kodowanie – format kodowania znaków wybierany z predefiniowanej listy
 • Komponent – pole aktywne wyłącznie dla formatu o typie Specjalny, służy do wskazania ścieżki do pliku dll obsługującego dany format
 • Aktywny – parametr jest domyślnie zaznaczony, determinuje możliwość użycia danego formatu podczas importu/eksportu plików
 • Rozszerzenie pliku – rozszerzenie importowanego/eksportowanego pliku
 • Znak separatora pól – znak oddzielający poszczególne pola w pliku, zaznaczenie parametru umożliwia określenie sposobu oddzielania pól (Enter, Tab lub Inny)
 • Znak separatora linii – znak dzielenia linii (najczęściej średnik)
 • Znak ograniczenia tekstu – znak oddzielający kolejne wyrazy w pliku
 • Znak dziesiętny – znak oddzielający część dziesiętną kwoty
 • Znak separatora tysięcy – znak grupowania cyfr
 • (Zmieniaj w tekście) Znaki ograniczenia tekstu na: – możliwość zmiany znaku oddzielającego kolejne wyrazy w pliku na inny
 • (Zmieniaj w tekście) Małe litery na wielkie
 • (Ilość linii) Nagłówka – określa ilości linii nad liniami transakcji, które mają zostać pominięte podczas wczytywania importowanego pliku; parametr dotyczy wyłącznie formatu o rodzaju Import
 • (Ilość linii) Stopki – określa ilości linii pod liniami transakcji, które mają zostać pominięte podczas wczytywania importowanego pliku; parametr dotyczy wyłącznie formatu o rodzaju Import
Uwaga
W przypadku tworzenia formatu przelewu z ustawionym kodowaniem: ASCII bez znaków specjalnych można uzyskać w systemie kodowanie liter bez polskich znaków. Kodowanie to zapisuje znaki w formacie ASCII, pomijając wcześniej znaki specjalne.
 • Rodzaje pól – pozwala użytkownikowi na wybranie oraz ustalenie kolejności danych, które mają zostać wyeksportowane z programu lub które są zawarte na importowanych wyciągach bankowych
Uwaga
Pole Tytułem – numery dokumentów pobiera numer obcy z płatności, a w przypadku jego braku – numer systemowy dokumentu. Pole Tytułem – numery systemowe dokumentów pobiera zawsze numer systemowy dokumentu, natomiast pole Tytułem – numery systemowe i kwoty dokumentów pobiera numer systemowy oraz kwotę płatności.
Uwaga
Podczas eksportu przelewów, w polach Tytułem, Tytułem – numery dokumentów, Tytułem – numery i kwoty dokumentów, Tytułem – numery systemowe dokumentów, Tytułem – numery systemowe i kwoty dokumentów system domyślnie przenosi maksymalnie 50 znaków do wygenerowanego pliku. Aby zmienić to ustawienie, w oknie danego formatu przelewu należy wyedytować konkretne pole Tytułem i w sekcji Szerokość wprowadzić preferowaną wartość liczbową.
Uwaga
Płatności z zaznaczonym parametrem Podzielona płatność mogą być eksportowane za pomocą tego samego formatu przelewów, co zwykłe płatności, jednakże w tym celu może okazać się konieczna jego modyfikacja. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Obsługa mechanizmu podzielonej płatności podczas eksportu zestawień poleceń przelewów oraz importu wyciągów bankowych
.

 

Czy ten artykuł był pomocny?