Konfiguracja parametrów

Przed rozpoczęciem pracy z modułem Środki trwałe należy zdefiniować okres obrachunkowy (jeżeli tory amortyzacji są z nim powiązane), klasyfikację środków trwałych i grupy środków trwałych zgodnie ze strukturą oraz wymaganiami firmy, a także skonfigurować kluczowe parametry znajdujące się w głównym oknie konfiguracji systemu oraz na definicji centrum typu Firma.

Parametry określane w konfiguracji systemu

Parametry związane z torami amortyzacji dostępne są z poziomu System→ Konfiguracja → Środki trwałe.

Zakładka Środki trwałe w konfiguracji systemu

W systemie dostępne są trzy predefiniowane tory amortyzacji:

  • bilansowa
  • podatkowa
  • MSR

Nazwy torów można modyfikować dla języków dostępnych w systemie. Domyślnie są one wyświetlane w wersji językowej, do której zalogowany jest użytkownik.

Domyślnie aktywne tory amortyzacji to bilansowa i podatkowa. Wartości środka trwałego są automatycznie kopiowane z toru bilansowa na podatkowa. W przypadku gdy w firmie konieczne jest prowadzenie amortyzacji zgodnie z zasadami MSR, z poziomu konfiguracji systemu (menu System → Konfiguracja →Środki trwałe) umożliwiono aktywowanie toru MSR i określenie w kolumnie Kopiuj z, który tor jest dla niej torem bazowym. W kolumnie tej należy określić, czy wartości parametrów środków trwałych dla toru MSR będą uzupełniane na podstawie toru bilansowa, podatkowa, czy mają nie być kopiowane. Dla torów bilansowa i podatkowa domyślnie ustawiona jest wartość bilansowa, która nie podlega edycji.

Każdy tor amortyzacji można powiązać z rokiem kalendarzowym lub okresem obrachunkowym. Opcja ta ma znaczenie w przypadku firm z niestandardowym okresem obrachunkowym dla potrzeb generowania planu amortyzacji, naliczeń odpisów amortyzacyjnych oraz prezentacji kwot na listach.

Uwaga
Po wprowadzeniu zmian w konfiguracji środków trwałych należy ponownie uruchomić program.

 

Parametry określane na definicji firmy

Na centrum typu Firma w panelu bocznym w sekcji Środki trwałe dostępne są parametry:

  • 360 dni w roku dla metody liniowej

Parametr domyślnie zaznaczony we francuskiej i hiszpańskiej wersji systemu. W przypadku, gdy amortyzacja rozpoczyna się w trakcie miesiąca, a parametr ten jest włączony, odpisy zostaną wygenerowane proporcjonalnie do liczby dni amortyzacji w miesiącu, za który odpis jest wyliczany. Jeżeli parametr jest wyłączony, odpisy amortyzacyjne zostaną wyliczone za cały miesiąc.

Przykład

Dodany środek trwały laptop.

Metoda liniowa, stawka amortyzacji 10%, współczynnik 1, wartość początkowa: 4000,00 PLN.

Data rozpoczęcia amortyzacji: 15.01.2018 r.

  • Parametr 360 dni w roku dla metody liniowej odznaczony

Odpisy amortyzacyjne za styczeń będą wynosić 33,33 PLN.

  • Parametr 360 dni w roku dla metody liniowej zaznaczony

Odpisy amortyzacyjne będą wynosić w styczniu 17,78 PLN oraz okres amortyzacji zostanie wydłużony o miesiąc; w ostatnim miesiącu zostanie wygenerowany odpis w wysokości 15,55 PLN.

  • Zaokrąglenia dodawane do ostatniego miesiąca

Parametr domyślnie zaznaczony we francuskiej i hiszpańskiej wersji systemu. Jeżeli parametr jest włączony odpisy za poszczególne miesiące są wyliczane w równej wysokości, a pozostałe grosze są doliczane do odpisu za ostatni miesiąc okresu obrachunkowego/kalendarzowego. Jeżeli parametr jest wyłączony, wówczas grosze są pozostawiane w odpisie za ten miesiąc, za który zostały matematycznie wyliczone.

Przykład

Dodany środek trwały samochód osobowy.

Metoda liniowa, stawka amortyzacji 20%, współczynnik 1, wartość początkowa: 5000,00 PLN.

Data rozpoczęcia amortyzacji: 01.01.2018 r.

  • Parametr Zaokrąglenia dodawane do ostatniego miesiąca odznaczony

Odpisy amortyzacyjne zostaną wyliczone następująco:

Miesiąc

Odpis amortyzacyjny

styczeń83,33
luty83,34
marzec83,33
kwiecień83,33
maj83,34
czerwiec83,33
lipiec83,33
sierpień83,34
wrzesień83,33
październik83,33
listopad83,34
grudzień83,33
  • Parametr Zaokrąglenia dodawane do ostatniego miesiąca zaznaczony

Odpisy amortyzacyjne zostaną wyliczone następująco:

Miesiąc

Odpis amortyzacyjny

styczeń83,33
luty83,33
marzec83,33
kwiecień83,33
maj83,33
czerwiec83,33
lipiec83,33
sierpień83,33
wrzesień83,33
październik83,33
listopad83,33
grudzień83,37

Czy ten artykuł był pomocny?