Lista deklaracji

W systemie możliwe jest wyliczenie:

 • Deklaracji VAT-7 wraz z załącznikiem VAT-ZD
 • Korekty do deklaracji VAT-7 wraz z załącznikami ORD-ZU, VAT-ZD
 • Deklaracji VAT-27
 • Korekty do deklaracji VAT-27
 • Deklaracji VAT-UE
 • Korekty do deklaracji VAT-UE: VAT-UEK

Użytkownik ma możliwość wyliczenia deklaracji VAT dla:

 • Centrum typu firma – uwzględniane są faktury VAT danej firmy
 • Całej działalności, z poziomu firmy głównej – uwzględniane są wszystkie faktury VAT wprowadzone w systemie

Wyliczanie deklaracji odbywa się w oparciu o dokumenty znajdujące się w rejestrze VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje o określaniu parametrów faktur znajdują się w artykule Kwalifikacja faktur do pól deklaracji. Do deklaracji ujmowane są faktury VAT zarówno w stanie Zatwierdzonym jak i Niezatwierdzonym.

Deklaracje VAT wyliczane są w walucie systemowej danej firmy. Jeżeli w firmach podrzędnych ustawiono różne waluty systemowe, wyliczenie deklaracji w firmie głównej nie będzie możliwe. Użytkownik zostanie o tym poinformowany komunikatem: „Nie można wyliczyć deklaracji dla dokumentów z różną walutą systemową”.

Lista deklaracji jest dostępna z poziomu menu Księgowość pod przyciskiem [Deklaracje].

Lista deklaracji

Na liście znajdują się standardowe przyciski oraz dodatkowo:

 • [Dodaj] – przycisk aktywny po zaznaczeniu rodzaju deklaracji: VAT-7, VAT-UE, VAT-27
 • [Korekta] – przycisk dostępny po zaznaczeniu deklaracji lub korekty o statusie Zaakceptowany lub Zatwierdzony oraz do której nie wygenerowano korekty
 • [Zawiadomienie ZD] – przycisk dostępny po zaznaczeniu deklaracji VAT-7. Wybranie przycisku podnosi do edycji powiązany z deklaracją dokument zawiadomienie ZD. Jeżeli do deklaracji nie zostało wygenerowane zawiadomienie ZD, pojawi się komunikat: „Do danej deklaracji VAT-7 nie istnieje powiązany dokument: Zawiadomienie ZD.”

Opis zawiadomienia ZD znajduje się w artykułach Lista Zawiadomień ZD i Dodawanie Zawiadomienia ZD.

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

Czy ten artykuł był pomocny?