Wprowadzenie do okresów operacji handlowych

Okresy operacji handlowych pozwalają na zarządzanie wystawianiem dokumentów handlowych. Użytkownik ma możliwość zablokowania wystawiania dokumentów w pewnych przedziałach czasu – okresach handlowych, które zostały już np. rozliczone i zamknięte.

Wskazówka
Przed rozpoczęciem pracy z okresami operacji handlowych warto je odpowiednio skonfigurować.

Parametry pozwalające na parametryzację okresów operacji handlowych dostępne są z poziomu System –> Konfiguracja –> Handel:

Dodatkowo istnieje możliwość oznaczenia dokumentów, które mają być uwzględniane w okresach operacji handlowych. Parametr Uwzględniaj w okresie operacji handlowych znajduje się na typach poszczególnych dokumentów (Konfiguracja –> (Dokumenty) Typy).

Uwaga
Ustawienia dotyczące uwzględniania poszczególnych typów dokumentów w okresach operacji handlowych odnoszą się do wszystkich centrów struktury firmy. Stąd możliwość modyfikacji parametru odpowiedzialnego za tę funkcjonalność jest nieaktywna na typach dokumentów uruchamianych z poziomu struktury firmy.

Typy dokumentów, które mogą być uwzględniane w okresach operacji handlowych to:

 • Faktury handlowe (FS, FZ)
 • Faktury zaliczkowe (FSL, FZL)
 • Faktury VAT (FSV, FZV)
 • Paragon (PAR)
 • Zamówienia (ZS, ZZ, ZWE)
 • Oferty (OS, OZ)
 • Noty (KN, DN)
 • Reklamacje (RLS, RLZ)
 • Zestawienie sprzedaży detalicznej (ZSD)
 • Wydanie zewnętrzne (WZ)
 • Przyjęcie zewnętrzne (PZ)
 • Rozchód wewnętrzny (RW)
 • Przychód wewnętrzny (PW)
 • Przesunięcia międzymagazynowe (MM-, MM+)
 • Korekty ilościowe, wartościowe i kosztów dodatkowych (KIFS, KWFS, KFSL, KIFZ, KWFZ, KDFZ, KFZL, KIPAR, KWPAR, KIWZ, KWWZ, KIPZ, KWPZ, KDPZ, KIPW, KWPW, KIRW, KSD, KFSV, KFZV)
C:\Users\anna.sliwa\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\OPH.PNG
Definicja dokumentów FS wraz z zaznaczonym parametrem Uwzględniaj w okresie operacji handlowych

Podczas wystawiania dokumentów, dla których zaznaczono parametr Uwzględniaj w okresie operacji handlowych to data wystawienia jest podstawą do weryfikacji, czy dokument może zostać wystawiony czy też nie. Wyjątek stanowią:

 • handlowe dokumenty zakupowe (FZ, FZL, KIFZ, KWFZ, KDFZ, KFZL) w przypadku których system uwzględnia datę wpływu
 • dokumenty VAT w przypadku których system uwzględnia data ewidencji

Oprócz powyższych ustawień ważnym elementem jest nadanie uprawnień do zamykania okresów handlowych odpowiednim grupom użytkowników. Parametr odpowiedzialny za te uprawnienia – Zamykanie okresów operacji handlowych umieszczony jest w ustawieniach grup operatorów (Konfiguracja –> Struktura firmy –> Grupy operatorów)  na zakładce Inne uprawnienia.

 

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?