Import zestawień księgowych do e-sprawozdań

Do aplikacji Comarch e-Sprawozdania zintegrowanej z systemem Comarch ERP Altum można zaimportować zestawienia, które zostały prawidłowo przygotowane oraz zmapowane.

Uwaga
Funkcjonalność dostępna jest wyłącznie dla baz wykreowanych w języku polskim.

Comarch ERP Altum

W celu przygotowania zestawienia księgowego do importu w aplikacji Comarch e-Sprawozdania należy:

 • W panelu bocznym formularza zestawienia księgowego zaznaczyć parametr Eksport do e-Sprawozdań (PL). Po zaznaczeniu parametru dostępne będą dwa dodatkowe pola:
  • Typ sprawozdania – należy określić typ jednostki, dla której sporządzane jest zestawienie. Dostępne wartości: Jednostka inna (wartość domyślna), Jednostka mała, Jednostka mikro.
  • Element – pole obligatoryjne, należy określić element sprawozdania finansowego, którego będzie dotyczyć zestawienie. Lista wyświetlanych elementów zależna jest od wskazanego typu jednostki gospodarczej.
Parametr Eksport do e-Sprawozdań (PL)

Jeżeli parametr Eksport do e-Sprawozdań (PL) nie zostanie zaznaczony, to zestawienie nie będzie widoczne w aplikacji Comarch e-Sprawozdania.

 • Zmapować pozycje zestawienia:
  • Za pomocą przycisku [Mapuj do e-Sprawozdań] – przycisk aktywny, jeżeli w panelu bocznym zestawienia zaznaczono parametr Eksport do e-Sprawozdań (PL). Po wybraniu przycisku pozycje zestawienia księgowego są automatycznie przypisywane do odpowiednich elementów sprawozdania finansowego, poprzez odpowiednie oznaczenie w polu Element e-sprawozdania na pozycji zestawienia, zgodnie ze strukturą udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Jeżeli mapowanie zostanie zakończone komunikatem: „Mapowanie zakończone. Nie wszystkie pozycje zestawiania udało się automatycznie przypisać do e-sprawozdań.”, należy ręcznie uzupełnić nieprzypisane pozycje.
  • Ręcznie – poprzez wskazanie wartości w polu Element e-sprawozdania na pozycji zestawienia. Lista wartości w polu Element e-sprawozdania jest uzależniona od wartości wybranej w polu Element na panelu bocznym zestawienia. Dodatkowo, lista ta jest zawężona do elementów podrzędnych w stosunku do elementu wskazanego w nadrzędnej pozycji zestawienia (przykładowo, jeśli w zestawieniu Bilans firmy na pozycji Aktywa trwałe, w polu Element e-sprawozdania wybrano wartość Aktywa_A, to na podrzędnej pozycji zestawienia Wartości niematerialne i prawne lista elementów będzie zawężona do następujących wartości: Aktywa_A_I, Aktywa_A_II, Aktywa_A_III, Aktywa_A_IV, Aktywa_A_V, PozUszcz). Dany element można wskazać tylko raz w ramach danego zestawienia księgowego. Wyjątkiem jest wartość Pozycja uszczegółowiająca, którą można przypisać na każdej pozycji zestawienia. Wybranie jako elementu Pozycji uszczegółowiającej oznacza, że zostanie ona zaimportowana do aplikacji e-Sprawozdania, ale nie zostało dla niej przewidziane unikatowe oznaczenie w schematach sprawozdań finansowych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów.
Ręczne mapowanie pozycji zestawienia
Wskazówka

W przypadku zestawień zmian w kapitale własnym pozycje uszczegóławiające powinny być dodawane bezpośrednio w aplikacji Comarch e – Sprawozdania.

Jeżeli pozycje zestawienia nie zostaną zmapowane, po zaimportowaniu zestawienia do aplikacji Comarch e-Sprawozdania nie zostaną zaczytane dane (kwoty będą wynosić 0,00 PLN).

 • Zdefiniować okresy zestawienia (zakładka Okresy zestawienia)
Uwaga

Na zestawieniu księgowym, które będzie importowane do aplikacji Comarch e-Sprawozdania, muszą zostać zdefiniowane dwa okresy:

 • Bilans otwarcia (dla zestawienia o typie Bilans) lub Poprzedni okres obrachunkowy (dla pozostałych typów zestawień)
 • Bieżący okres obrachunkowy

Kwoty wyliczone za dane okresy zostaną zaimportowane odpowiednio do kolumn: Rok poprzedni, Rok bieżący w aplikacji Comarch e-Sprawozdania.

Jeżeli okresy nie zostaną zdefiniowane, import do aplikacji Comarch e-Sprawozdania nie będzie możliwy. Podczas próby zaimportowania zestawienia w aplikacji Comarch e-Sprawozdania użytkownik zostanie poinformowany o niepowodzeniu importu zestawienia komunikatem: „Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas wczytywania jednego z zestawień. Operacja będzie kontynuowana.”. Po rozwinięciu opcji Szczegóły dostępna będzie informacja o przyczynie niepowodzenia, np. „Kwota za okres bieżący nie została wyeksportowana, ponieważ w zestawieniu Bilans firmy nie zdefiniowano okresu „Bieżący okres obrachunkowy”.

Informacja o błędzie podczas importu zestawienia
 • Wyliczyć zestawienie księgowe wybierając przycisk [Przelicz], a następnie [Wylicz ponownie]

Comarch e-Sprawozdania

Szczegółowe informacje o aplikacji Comarch e-Sprawozdania dostępne są w dokumentacji Instrukcja Comarch e-Sprawozdania.

Wskazówka
Do aplikacji Comarch e-Sprawozdania zintegrowanej z programem Comarch ERP Altum można zalogować się jedynie na konto, które nie jest zintegrowane z Windows.

Po zalogowaniu do aplikacji Comarch e-Sprawozdania należy:

 • Na liście e-Sprawozdań finansowych dodać nowy dokument za pomocą przycisku [Dodaj]
 • Uzupełnić dane na zakładce Ogólne, a następnie wybrać przycisk [Utwórz plik i przejdź dalej]. Zostanie otwarte okno z elementami sprawozdania finansowego.
 • W panelu bocznym okna wybrać element sprawozdania, np. Aktywna, a następnie zaimportować zdefiniowane w systemie Comarch ERP Altum zestawienie za pomocą przycisku [Importuj zestawienie księgowe]. Zostanie wyświetlona lista zestawień możliwych do zaimportowania. Po zaznaczeniu zestawienia należy wybrać przycisk [Importuj], aby dane zostały pobrane.

Czy ten artykuł był pomocny?