Korekta kosztów dodatkowych

Korekta kosztów dodatkowych dostępna jest dla dwóch typów dokumentów:

 • faktur zakupu – korekta może zostać wystawiona ręcznie
 • przyjęć zewnętrznych – korekta generowana jest wyłącznie automatycznie przez system, w wyniku zmiany kosztów dodatkowych na powiązanej z tą PZ fakturze zakupu

Dodanie nowej korekty kosztów dodatkowych faktury zakupu (KDFZ) jest możliwe po zaznaczeniu na liście dokumentu FZ (zatwierdzonego lub zaksięgowanego) i wybranie przycisku [Koryguj –> Koszty dodatkowe]. Otwarty zostanie formularz z częściowo wypełnionymi danymi, pobranymi z dokumentu źródłowego. Edycji podlegają:

 • daty dokumentu
 • pole Dostawa
 • Obsługa transakcji
 • centrum, w imieniu którego wystawiany jest dokument
 • przyczyna korekty
 • koszty dodatkowe
 • opis
 • atrybut
 • opis analityczny
 • załączniki

Pozostałe dane muszą być spójne z dokumentem źródłowym, dlatego nie podlegają edycji.

Kluczową zakładką dla dokumentu KDFZ jest zakładka Koszty dodatkowe. To właśnie na niej można dokonać korekty kosztów dodatkowych. Obsługa zakładki jest analogiczna do zakładki o tej samej nazwie na fakturze zakupu. Różni się jednak nieco prezentowanymi na niej danymi – zawiera dodatkowe informacje.

Wystawiając KDFZ, na zakładce Koszty dodatkowe będą automatycznie dodawane pozycje z kosztami dodatkowymi przypisanymi do źródłowej FZ oraz wszystkich KDFZ wystawionych wcześniej do tej FZ.

Do momentu zatwierdzenia KDFZ :

 • można dodawać nowe pozycje z kosztami dodatkowymi
 • można korygować istniejące
 • nie można usuwać pozycji z kosztami, które pochodzą ze źródłowej FZ lub innych KDFZ.
 • można usuwać pozycje, które zostały dodane do bieżącego dokumentu KDFZ przez operatora.

Lista kosztów dodatkowych zawiera następujące kolumny:

Cena nabycia – zawiera parametr informujący o tym, czy dany koszt dodatkowy wpływa na cenę nabycia. Dla pozycji pobranych z dokumentu źródłowego lub innych KDFZ parametr ten jest wyszarzony. Do edycji dostępny jest tylko dla nowych pozycji z kosztami dodatkowymi.

Nazwa – prezentuje nazwę kosztu dodatkowego. Dla pozycji pobranych z dokumentu źródłowego lub innych KDFZ pole to jest wyszarzone. Do edycji dostępne jest tylko dla nowych pozycji z kosztami dodatkowymi. Sposób działania pola z nazwą jest taki sam jak na dokumencie FZ.

Wartość przed korektą (symbol waluty systemowej) – pole nie podlega edycji. Wartość kosztu dodatkowego wyrażona w walucie systemowej, pochodząca z dokumentu, na którym został dodany ten koszt, skorygowana o ewentualne KDFZ zawierające ten koszt, a poprzedzające bieżący dokument KDFZ. Jeśli pozycja z danym kosztem została dodana dopiero na bieżącym dokumencie KDFZ, pole przyjmuje wartość 0,00.

Wartość korekty (symbol waluty systemowej) – wartość o jaką ma zostać pomniejszony lub powiększony dany koszt dodatkowy. Jeśli koszt jest pomniejszany, maksymalna wartość o jaką można go obniżyć nie może przekroczyć wartości z pola Wartość przed korektą – suma obu pól nie może być mniejsza od 0. Dla pozycji z kosztem dodatkowym wyliczanym jako procent wartości dokumentu FZ lub FZV, wartość korekty będzie wyliczana w następujący sposób: (aktualny procent dokumentu * wartość dokumentu w walucie systemowej pobranego jako koszt) – (procent dokumentu przed korektą * wartość dokumentu w walucie systemowej pobranego jako koszt).

Wartość korekty w walucie – pole wypełniane automatycznie przez system, tylko, gdy pozycja z kosztem dodatkowym odnosi się do dokumentu FZ lub FZV. Wartość dla tego pola wyliczana jest następująco: (aktualny procent dokumentu * wartość dokumentu w walucie dokumentu pobranego jako koszt) – (procent dokumentu przed korektą * wartość dokumentu w walucie dokumentu pobranego jako koszt).

Waluta – prezentuje walutę w jakiej wyrażony jest dany koszt dodatkowy.

Procent dokumentu – procent dokumentu wskazanego jako koszt dodatkowy. Korygując pozycję z takim kosztem, w polu Procent dokumentu należy wpisać jaki procent wartości dokumentu ma być wykorzystany jako koszt dodatkowy po korekcie. Na jego podstawie system wyliczy wartość korekty kosztu dodatkowego. Minimalna wartość jaką można wpisać w polu Procent dokumentu wynosi 0,00%, co świadczy o całkowitym skorygowaniu pozycji z kosztem dodatkowym. Maksymalna dozwolona wartość to 100,00%.

Przykład
 • Wystawiony zostaje FZ1, wartość dokumentu 100 zł
 • Wystawiony zostaje FZ2, wartość dokumentu 50 zł, z kosztem dodatkowym z innego dokumentu FZ:
  • cena nabycia: Tak, nazwa: FZ1, wartość w walucie systemowej: 50,00, wartość w walucie: 50,00, waluta:  ZŁ, procent dokumentu 50%
 • Do FZ2 wystawiony zostaje KDFZ. Na zakładce Koszty dodatkowe automatycznie przenosi się koszt ze źródłowej FZ2:
  • cena nabycia: Tak, wartość przed korektą ( zł): 50,00, nazwa: FZ1, wartość korekty ( zł): 0,00, wartość korekty w walucie: 0,00, waluta:  zł, procent dokumentu 50%

Aby obniżyć koszt dodatkowy, tak, aby po korekcie wynosił on 40% wartości dokumentu FZ1 w polu Procent dokumentu wpisane zostaje 40%. System automatycznie wylicza Wartość korekty, która wynosi -10,00.

Pod listą kosztów dodatkowych dostępna jest sekcja dotycząca algorytmu podziału kosztów – taka sama jak na FZ. Na każdej KDFZ operator może zdecydować, czy wartość o jaką koryguje koszty dodatkowe (zwiększa lub zmniejsza) ma zostać rozbita na pozycje dokumentu wg algorytmu: ilościowego, wartościowego, wagowego, objętościowego, czy też dowolnie wg preferencji operatora.

Uwaga
Jeżeli KDFZ jest wystawiane do FZ, na której istnieje co najmniej jedna pozycja, dla której nie wygenerowano dokumentu PZ na pełną ilość z FZ, na zakładce Koszty dodatkowe dokumentu KDFZ będzie zablokowana możliwość wprowadzenia wartości korekty na minus. System będzie umożliwiał jedynie zwiększenie wartości kosztu dodatkowego.

Zatwierdzając KDFZ:

 • jeśli koryguje ona koszty dodatkowe wpływające na cenę nabycia, a do powiązanej z nią FZ istnieje już PZ – system automatycznie wygeneruje zatwierdzone dokumenty KDPZ do odpowiednich PZ
 • jeśli żaden korygowany koszt dodatkowy nie wpływa na cenę nabycia – nie powstanie KDPZ
 • jeśli powstała ona do FZ bez PZ – nie powstanie KDPZ; generując później PZ do tej FZ, na PZ zostaną uwzględnione koszty dodatkowe zarówno z FZ, jak i wszystkich powiązanych z nią KDFZ, które powstały przed wygenerowaniem PZ
Uwaga
W przypadku, gdy na FZ nie naliczono żadnych kosztów dodatkowych, to na dokumencie KDFZ użytkownik będzie mógł wprowadzić tylko dodatni koszt dodatkowy.

Jeśli w wyniku KDFZ powstanie KDPZ, system:

 • zaktualizuje wartość nabycia na niezatwierdzonych rozchodowych dokumentach magazynowych (WZ, RW, MM-), które pobierają korygowany zasób
 • wygeneruje KK do zatwierdzonych rozchodowych dokumentów magazynowych, które wydały lub zwróciły korygowany zasób (WZ, KIWZ, RW, KIRW, MM-, MM+)
 • zaktualizuje wartość nabycia korygowanego zasobu, który pozostaje na magazynie
 • w przypadku metody kolejkowania zasobów AVCO:
  • jeśli suma wartości kosztów dodatkowych danego zasobu pozostającego na magazynie i wartości o jaką skorygowano koszty dodatkowe jest większa od zera (np. wartość kosztów dodatkowych zasobu = 10 zł, wartość o jaką skorygowano koszty dodatkowe = -7 zł, suma: 10 zł – 7 zł = 3 zł > 0), wówczas system doda/odejmie wartość o jaką skorygowano koszty dodatkowe do/od wartości kosztów dodatkowych na tym zasobie
  • jeśli suma wartości kosztów dodatkowych danego zasobu pozostającego na magazynie i wartości o jaką skorygowano koszty dodatkowe jest równa zero (np. wartość kosztów dodatkowych zasobu = 10 zł, wartość o jaką skorygowano koszty dodatkowe = -10 zł, suma: 10 zł – 10 zł = 0 zł), wówczas system wyzeruje koszty dodatkowe zasobu
  • jeśli suma wartości kosztów dodatkowych danego zasobu pozostającego na magazynie i wartości o jaką skorygowano koszty dodatkowe jest mniejsza od zera (np. wartość kosztów dodatkowych zasobu = 10 zł, wartość o jaką skorygowano koszty dodatkowe = -15 zł, suma: 10 zł – 15 zł = -5 zł < 0), wówczas system wyzeruje koszty dodatkowe zasobu, a na różnicę wartości kosztów dodatkowych zasobów przed korektą i wartości korygowanych kosztów utworzy korektę kosztu, wskazującą na korektę dokumentu przychodu
  • jeśli na magazynie nie ma już zasobów dla danego towaru, system utworzy korektę kosztów na wartość o jaką skorygowano koszty dodatkowe

Anulując KDFZ system automatycznie anuluje powiązane z nią dokumenty KDPZ i wykona operacje, które „wycofają” zmiany wprowadzone w wyniku zarejestrowania KDFZ/KDPZ. Takie anulowanie powoduje identyczne konsekwencje, jak zatwierdzenie KDFZ/KDPZ o wartości „przeciwnej”.

Uwaga

Nie ma możliwości bezpośredniego anulowania dokumentu KDPZ. Anulowanie KDPZ odbywa się tylko poprzez anulowanie powiązanej z nią:

 • KDFZ – gdy KDPZ powstało w wyniku zatwierdzenia KDFZ
 • FZ – gdy KDPZ powstało w wyniku zatwierdzenia FZ, na której dodano koszty dodatkowe, a ta FZ była wygenerowana z PZ.

Dokument KDPZ jest bardzo podobny do dokumentu KWPZ. To, co odróżnia dokument KDPZ od KWPZ, to:

 • brak zakładki Kwoty
 • prezentowanie danych zawsze w walucie systemowej
 • korekta cen i wartości nabycia, a nie cen i wartości zakupu

Na dokumencie KDPZ:

 • istnieje możliwość edytowania daty korekty na dokumentach w stanie innym niż zaksięgowany oraz anulowany
 • jako data korekty pobrana zostanie data przyjęcia z PZ, jeżeli data zakupu na FZ jest wcześniejsza niż data przyjęcia na PZ (np. data zakupu na FZ: 01.01.2019, data przyjęcia na PZ: 01.03.2019, w takim przypadku na dokumencie KDPZ jako data korekty zostanie ustawiona data przyjęcia z PZ 01.03.2019)
 • jako data korekty pobrana zostanie data przyjęcia z PZ, jeżeli data korekty na KDFZ jest wcześniejsza niż data przyjęcia na PZ

Sytuacje w jakich może powstać dokument KDPZ są tylko dwie, gdy:

 • KDFZ koryguje koszty dodatkowe wpływające na cenę nabycia, a do powiązanej z nią FZ istnieje już PZ
 • do PZ wygenerowano FZ, na której dodano koszty dodatkowe wpływające na cenę nabycia

 

Czy ten artykuł był pomocny?