Korekta stawki VAT

Korekta stawki VAT umożliwia skorygowanie stawki VAT do dokumentów:

 • faktury sprzedaży
 • paragonu
 • wydania zewnętrznego

Istnieje również możliwość wystawienia ręcznej korekty stawki VAT dla paragonów oraz faktur sprzedaży.

Aby wystawić korektę stawki VAT, należy zaznaczyć na liście odpowiedni dokument i wybrać przycisk [Koryguj Stawkę VAT]. Otwarty zostanie formularz korekty z wypełnionymi danymi, analogiczny do formularza dokumentu źródłowego. Edycji podlegają:

 • daty dokumentu
 • pole z przyczyną korekty
 • numer obcy
 • forma
 • termin płatności
 • pole Obsługujący
 • przyczyna zwolnienia z VAT
 • sposób dostawy
 • centrum wystawiające dokument
 • adresy kontrahentów
 • opis
 • rejestr VAT
 • atrybuty
 • opis analityczny
 • stawka VAT danej pozycji

Pozostałe pola muszą być spójne z dokumentem źródłowym, dlatego też są nieaktywne.

Użytkownik ma możliwość zmiany stawki VAT z poziomu:

 • listy pozycji, w tym celu w kolumnie Stawka VAT po korekcie należy rozwinąć listę i wskazać poprawną stawkę VAT
 • szczegółów pozycji, w tym celu należy wyedytować pozycje i w sekcji Kalkulacja – po korekcie wskazać w polu ze stawką VAT poprawną wartość

Uwaga
Nie ma możliwości korygowania stawki VAT na pozycjach dokumentu, dla których zaznaczona została obsługa odwrotnego obciążenia.

Uwaga
Lista dostępnych stawek VAT do zmiany na korekcie pobierana jest z grupy stawek VAT przypisanych do danej firmy.

Formularz szczegółów pozycji pozwala na edycję stawki VAT w sekcji Kalkulacja – po korekcie. Po zmianie wartości tego pola, automatycznie wyliczana jest odpowiednio wartość netto lub wartość brutto oraz wartość korekty.

Korekty stawki VAT dokumentów rozchodowych nie posiadają sekcji Subpozycje.

W przypadku, gdy dokument korekty stawki VAT zostaje wystawiony:

 • od brutto – wyliczana jest wartość netto korekty
 • od netto – wyliczana jest wartość brutto korekty

Uwaga
Każda kolejna korekta wystawiana do jednego dokumentu bierze pod uwagę ilości oraz ceny/wartości zmienione (pomniejszone lub powiększone) poprzednimi dokumentami korygującymi.

Przykład

 • Dodany zostaje dokument WZ/2018/00001 z 1 szt. artykułu TSD w cenie 1,24 zł netto oraz stawką 23%.
 • Dodany zostaje dokument WZ/2018/00002 z 1 szt. artykułu TSD w cenie 1,24 zł netto oraz stawką 23%.
 • Z dokumentów magazynowych wygenerowany zostaje jeden dokument faktury
 • Do dokumentu FS wygenerowany zostaje dokument korekty stawki VAT. Zmieniona zostaje stawka VAT z 23% na 8%. W związku z tym, pomniejsza się o 0,37 zł wartość brutto dokumentu .
 • Korekta zostaje zatwierdzona.
 • Do dokumentów WZ/2018/00001 oraz WZ/2018/00002 utworzyły się automatycznie dwie korekty stawki VAT:
 • KVWZ/2018/00001 o wartości -0,19 zł brutto
 • KVWZ/2018/00002 o wartości -0,19 zł brutto

Tabela VAT zawiera dwa wpisy: pierwszy pobrany z dokumentu źródłowego oraz drugi dotyczący zmodyfikowanej stawki VAT.

TAB STAWKA VAT
Tabelka VAT na dokumencie korekty stawki VAT

Wystawienie dokumentu korekty stawki VAT możliwe jest:

 • do zatwierdzonego dokumentu FS/PAR/WZ
 • do dokumentu handlowego, z którego w całości wygenerowano dokument magazynowy
 • gdy dokument powiązany został zatwierdzony/zaksięgowany
 • tylko do dokumentu handlowego, w przypadku jego powiązania z dokumentem magazynowym
 • gdy wszystkie korekty powiązane z dokumentem źródłowym zostały zatwierdzone

Zatwierdzenie korekty stawki VAT jest możliwe wyłącznie, gdy wszystkie pozycje zagregowane na dokumencie magazynowym w jedną, zostały skorygowane na dokumencie faktury.

Przykład

 • Wystawiony zostaje dokument FS z dwoma pozycjami z tym samym artykułem TSD, w tej samej ilości 1 szt. i w tej samej cenie 5 zł.
 • Dokument zostaje zatwierdzony.
 • Do FS automatycznie wygenerowany zostaje dokument WZ, na którym pozycje zostały zagregowane.
 • Wystawiony zostaje dokument korekty stawki VAT, na którym korygowana jest jedna z pozycji.
 • Podczas próby zatwierdzenia korekty pojawia się komunikat informujący o braku możliwości jej zatwierdzenia, ponieważ nie zostały skorygowane wszystkie pozycje, które są złączone w jedną pozycję na dokumencie magazynowym.
 • Skorygowana zostaje pozycja druga, stawka VAT zostaje zmieniona na tą samą, co na pozycji pierwszej.
 • Dokument FS zostaje zatwierdzony.
 • Automatycznie wygenerowana zostaje korekta VAT do dokumentu magazynowego KVWZ na całość.

Zatwierdzenie korekty stawki VAT powoduje:

 • wygenerowanie odpowiedniego dokumentu magazynowego (w przypadku gdy dokument źródłowy jest powiązany z dokumentem magazynowym)
 • wygenerowanie dokumentu korekty faktury VAT
 • wygenerowanie płatności (jeśli kierunek VAT na dokumencie ustawiony jest: Od netto)

Uwaga
W przypadku, gdy pozycja z faktury zostały zagregowane na dokumencie magazynowym, wykonując korektę stawki VAT na FS dla wszystkich zagregowanych pozycji należy ustawić taką samą stawkę VAT, w innym przypadku nie będzie możliwości zatwierdzenia KVFS/KVPAR.

Anulowanie dokumentu korekty stawki VAT (KVFS,KVPAR) skutkuje automatycznym anulowaniem dokumentu magazynowego i korekty z poziomu rejestrów.

 

Czy ten artykuł był pomocny?