Lista Należności i lista Zobowiązania

Lista Należności/Zobowiązania dostępna jest z poziomu Finanse pod przyciskiem [Należności]/[Zobowiązania].

Lista należności

Widoczność danych na listach uzależniona jest od centrum, do którego zalogowany jest operator. Dokument jest widoczny na liście jeżeli:

 • został dodany przez centrum bieżące (centrum, do którego zalogowany jest operator)
 • został dodany przez centrum podrzędne w stosunku do bieżącego
 • został dodany przez centrum, które udostępnia go (poprzez określenie widoczności dla typu dokumentu) centrum bieżącemu lub podrzędnemu w stosunku do bieżącego
Uwaga
Na listach wyświetlane są wszystkie płatności, niezależnie od dostępności w danym centrum rejestrów kasowych/bankowych wskazanych na tych płatnościach. Jeżeli na płatności wskazany jest rejestr niedostępny w danym centrum struktury, płatność nie jest dostępna do edycji, a wyłącznie do podglądu.

Na listach należności i zobowiązań znajdują się standardowe przyciski opisane w artykule Standardowe przyciski oraz dodatkowo:

[Importuj statusy przelewów] – przycisk dostępny wyłącznie na liście Zobowiązania. Służy do aktualizacji statusu płatności wysłanej za pomocą usługi sieciowej. Wybranie przycisku wyświetla okno, w którym należy wskazać parametry:

 • Format pliku – do wyboru są formaty przelewów o typie Web Service
 • Rejestr – do wyboru są rejestry powiązane z bankiem ING z zaznaczonym parametrem Wymiana danych za pomocą Web Service
[Połącz] – pozwala połączyć kilka płatności w jedną

[Podziel] – pozwala podzielić płatność

[Dokument źródłowy] – przycisk jest dostępny wyłącznie dla płatności powstałych automatycznie podczas dodawania dokumentu. Pozwala wyświetlić dokument źródłowy płatności.

[Rozlicz] – pozwala rozliczyć daną płatność

[Skompensuj] – pozwala skompensować daną płatność

[Zapłać] – wybranie przycisku wyświetla formularz Potwierdzenie zapłaty, za pomocą którego można uregulować płatność poprzez automatyczne utworzenie operacji kasowej/bankowej

[Monity] – przycisk dostępny wyłącznie na liście należności. Pozwala wygenerować monit dla zaznaczonych płatności.

[Wezwania do zapłaty] – przycisk znajduje się wyłącznie na liście należności. Pozwala wygenerować wezwanie do zapłaty dla zaznaczonych na liście płatności .

[Noty odsetkowe] – przycisk znajduje się wyłącznie na liście należności. Pozwala wygenerować notę odsetkową dla zaznaczonych na liście płatności.

Lista Należności/Zobowiązania składa się z kolumn:

 • Numer dokumentu – numer systemowy dokumentu
 • Numer obcy – numer wprowadzany przez użytkownika celem dodatkowej identyfikacji
 • Kod podmiotu – kod płatnika wskazanego na płatności
 • Kwota – wartość płatności
 • Pozostaje – kwota płatności pozostająca do rozliczenia
 • Do wysłania – kwota przelewu do wysłania
 • Termin – termin płatności
 • Waluta – waluta płatności, zależna od ustawień w filtrze
 • Forma płatności
 • Windykacja – kolumna dostępna wyłącznie na liście należności. Wyświetla numer dokumentu windykacyjnego, na którym została ujęta dana płatność.

oraz kolumn domyślnie ukrytych:

 • Data dokumentu – data dokumentu z formularza płatności
 • Data wpływu – data wpływu z dokumentu źródłowego, a w przypadku jej braku data dokumentu z płatności
 • Kasa/Bank – nazwa rejestru wybranego na płatności
 • Kwota VAT – wyświetlana wyłącznie dla płatności, na których został zaznaczony parametr Podzielona płatność
 • Nazwa podmiotu – nazwa płatnika wskazanego na płatności
 • NIP podmiotu
 • Numer bonu – numer bonu wskazany na płatności
 • Opis – opis wprowadzony na płatności
 • Opis dokumentu – opis wprowadzony na dokumencie źródłowym płatności
 • Rodzaj bonu – rodzaj bonu wskazany na płatności
 • Rozliczono – kwota, która została dotychczas rozliczona
 • Podzielona płatność – informuje, czy na danej płatności został zaznaczony parametr Podzielona płatność
 • Spodziewany termin – spodziewany termin płatności
 • Status
  • – rozliczona
  • – nierozliczona
  • NP – nie podlega rozliczeniu
 • SEPA – kolumna dostępna wyłącznie na liście Zobowiązania. Informuje, czy płatność jest realizowana przelewem SEPA.
 • Waluta systemowa – waluta firmy, w której został wystawiony dokument
 • Właściciel – centrum struktury firmy, które jest wystawcą dokumentu
 • Wpływa na saldo – wskazuje, czy dana płatność ma wpływ na saldo rejestru
 • Data wysłania Web Service – kolumna dostępna wyłącznie na liście Zobowiązania. Wyświetla datę wysłania przelewu z daną płatnością do banku.
 • Komunikat Web Service – kolumna dostępna wyłącznie na liście Zobowiązania
 • Data komunikatu Web Service – kolumna dostępna wyłącznie na liście Zobowiązania. Wyświetla datę odebrania ostatniego komunikatu z banku.
Uwaga
Należności/zobowiązania częściowo rozliczone posiadają status N – nierozliczona.

W prawym górnym rogu listy należności/zobowiązań dostępne są dwa parametry:

 • Pokaż dni zwłoki – zaznaczenie parametru powoduje wyświetlenie na liście dodatkowej kolumny Dni zwłoki, w której prezentowana jest liczba dni zwłoki po terminie płatności
 • Data skonta – domyślnie podpowiadana jest data bieżąca, bez możliwości zmiany. Data skonta wpływa na wyliczanie kwoty Do wysłania na zestawieniu poleceń przelewów. Więcej informacji znajduje się w artykule Zestawienia poleceń przelewów.

Na liście Należności/Zobowiązania dostępne są następujące obszary filtrowania:

 • Ogólne – pozwala filtrować według:
  • Stanu rozliczeń płatnościnierozliczone, rozliczone, niepodlegające, do wysłania
  • Podmiotu wskazanego na płatnościWszyscy, Kontrahent, Wszyscy kontrahenci, Pracownik, Wszyscy pracownicy, Urząd, Wszystkie urzędy, Bank, Wszystkie banki
  • Waluty<Wszystkie>, <Wszystkie w walucie syst.> oraz aktywne waluty zdefiniowane z poziomu Konfiguracja → Waluty
  • Formy płatności<Wszystkie> oraz aktywne płatności zdefiniowane z poziomu Konfiguracja → FinanseFormy płatności
  • Statusu dokumentu<Wszystkie>, Zaksięgowane, Niezaksięgowane
 • Termin – pozwala filtrować według wartości:
  • Wg terminu – termin płatności. Dostępne opcje: Dowolny, Dzień, Miesiąc, Rok, Zakres dat, Poprzedni miesiąc, Bieżący miesiąc. Zakres dat umożliwia wybór konkretnego przedziału czasowego.
  • Wg spodziewanego terminu – spodziewany termin płatności. Dostępne opcje: Dowolny, Dzień, Miesiąc, Rok, Zakres dat, Poprzedni miesiąc, Bieżący miesiąc. Zakres dat umożliwia wybór konkretnego przedziału czasowego.
  • Terminowość<Wszystkie>, Nieprzeterminowane, Przeterminowane, Dzisiejsze
  • Dni zwłoki – dostępny po zaznaczeniu parametru Pokaż dni zwłoki. Zakres dni umożliwia wybór konkretnego przedziału.
 • Kwota – w ramach filtra dostępne są opcje:
  • Kwota – całkowita kwota płatności. Zakres kwot umożliwia wybór konkretnego przedziału kwotowego.
  • Pozostaje – kwota pozostająca do rozliczenia. Zakres kwot umożliwia wybór konkretnego przedziału kwotowego.
Uwaga
Sumowanie na liście Należności/Zobowiązania jest możliwe wyłącznie po wybraniu w filtrze konkretnej waluty lub opcji Wszystkie w walucie systemowej. Jeżeli waluta systemowa wyświetlonych płatności jest różna, w podsumowaniu wyświetlana będzie wartość 0.

 

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

 

Czy ten artykuł był pomocny?