Lista rozrachunków

Lista Rozrachunki wyświetla zapisy księgowe przeznaczone do rozrachowania dla danego konta rozrachunkowego. Dekrety prezentowane są zgodnie z datą ich księgowania, wskazaną w filtrze Data księgowania. Opcja ta, daje możliwość wyświetlenia rozrachunków za dowolnie długi okres, obejmujący nawet kilka okresów sprawozdawczych. Lista umożliwia prezentację danych dotyczących danego dekretu w walucie systemowej lub/i w walucie, w jakiej określone jest wskazane konto.

Uwaga
Lista Rozrachunki nie jest listą historyczną. Prezentuje ona dekrety, ze względu na bieżący status rozrachunku (rozrachowane, nierozrachowane, niepodlegające). Nie jest to status na konkretnie wskazany dzień historyczny. Dane w ujęciu historycznym wyliczone na konkretnie wskazany dzień można otrzymać na wydruku Struktura wiekowa rozrachunków.

Lista Rozrachunki w strukturze wielofirmowej

Dekrety na liście Rozrachunki wyświetlane są zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, dotyczącymi widoczności dokumentów w strukturze wielofirmowej. Zapisy księgowe są widoczne na liście, jeśli ich właścicielem jest firma, w kontekście której pracuje operator, centrum podrzędne w stosunku do bieżącego lub zostały one udostępnione przez inne centrum.

Wskazówka
Zapisy księgowe wprowadzone do dziennika cząstkowego, niedostępnego w danym centrum, nie zostaną wyświetlone. Natomiast zapisy księgowe z kontem niedostępnym w danym centrum będą dostępne tylko do podglądu.

 

Menu okna Rozrachunki dzieli się na dwie grupy:

  • Rozrachunek z przyciskami: [Dodaj], [Edytuj], [Usuń], [Odśwież], [Dokument źródłowy], [Dodaj rozrachunek automatyczny], [Powiąż tylko dekrety]
  • Wydruki z przyciskiem: [Drukuj]
Menu listy Rozrachunki

Domyślnie lista Rozrachunki zawiera podział na kolumny: Numer w dzienniku, Numer w dzienniku cząstkowym (kolumna widoczna w zależności od ustawienia parametru dostępnego na definicji okresu obrachunkowego Numeracja tylko w dzienniku cząstkowym), Numer dokumentu, Konto, Data księgowania, Waluta, Kwota, Pozostaje Wn, Pozostaje Ma, Opis.

Dodatkowo użytkownik ma możliwość wyboru kolumny dodatkowej z okna kolumn dodatkowych (do wyboru): Data operacji, Data wystawienia, Kontrahent, Kwota, Numer, Numer systemowy dokumentu, Podlega rozrachunkom, Pozostaje Credit, Pozostaje Debet, Stawka VAT, Termin płatności, Właściciel.

Lista Rozrachunki

Lista Rozrachunki jest wypełniana danymi po wskazaniu w polu Konto, konta rozrachunkowego, na które wprowadzono dekrety księgowe oraz przefiltrowaniu danych. Lista Rozrachunki ma formę tzw. struktury drzewiastej tj. na liście prezentowane są opcjonalnie dekrety rozrachowane z dekretem wprowadzonym na wskazane konto. Lista tych dekretów dostępna jest naciśnięciu znacznika plus przy konkretnym dekrecie. Jeśli dany dekret po stronie analizowanego konta jest rozrachowany z innym dekretem, znacznik plus jest aktywny (czarny). Jeśli dekret jest nierozrachowany, znacznik plus jest szary.

Prezentacja rozrachunku dekretów na liście Rozrachunki

Opcje dostępne na liście Rozrachunki:

Dodaj – opcja pozwala na dokonanie rozrachunku wraz z rozliczeniem w przypadku dekretów pochodzących z księgowania dokumentów lub rozrachunku dekretów, w przypadku dekretów wprowadzonych bezpośrednio do dzienników księgowych.

Edytuj – umożliwia edycję dekretu księgowego

Usuń – umożliwia usunięcie istniejących rozrachunków dekretów księgowych

Dokument źródłowy – wybranie tej opcji skutkuje podglądem dokumentu źródłowego, a więc dokumentu w wyniku zaksięgowania którego, powstał dekret księgowy

Rozrachunek automatyczny – wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie listy Rozrachunki automatyczne, która pozwalana na automatyczne kojarzenie dekretów.

Powiąż tylko dekrety – opcja pozwala na dokonanie rozrachunku bez równoczesnego dokonywania rozliczenia płatności dokumentów w przypadku dekretów pochodzących z księgowania dokumentów.

Filtrowanie na liście rozrachunków

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

W ramach panelu filtrowania dostępne są następujące opcje:

Właściciel – umożliwia filtrowanie listy Rozrachunki ze względu właścicieli określonych na zapisach księgowych

Filtry i parametry na liście zostały podzielone na trzy sekcje Ogólne, Strona, Data księgowania.

Ogólne – pozwala filtrować dekrety księgowe na koncie rozrachunkowym ze względu na:

  • Konto – umożliwia wskazanie konta rozrachunkowego, dla którego wyświetlone będą dekrety księgowe. Użytkownik może wpisać numer konta ręcznie lub za pomocą przycisku odwołać się do listy Plan kont. Plan kont, otwarty domyślnie na zakładce Lista, zawężony jest do listy kont o statusie Rozrachunkowe.
  • Status rozrachunku – w zależności od zaznaczenia odpowiednich parametrów, na liście wyświetlane będą dekrety rozrachowane, nierozrachowane, niepodlegające rozrachunkom. Dekrety wyświetlane są względem aktualnego ich statusu (na moment przefiltrowania listy Rozrachunki).
  • Stan – pozwala filtrować listę ze względu na stan zapisu księgowego. Dostępne opcje to Wszystkie, Niezatwierdzone, Zatwierdzone, Wystornowane.
  • Waluta – umożliwia prezentację dekretów księgowych na liście Rozrachunki w walucie:
  • Systemowej – w kolumnach Kwota, Pozostaje Wn, Pozostaje Ma prezentowane kwoty wyrażone są w walucie systemowej. Dotyczy to zarówno zapisów w walucie systemowej jak i obcej. W kolumnie Waluta prezentowany jest symbol waluty systemowej.
  • Konta – w kolumnach Kwota, Pozostaje Wn, Pozostaje Ma prezentowane kwoty wyrażone są w walucie konta, tj. walucie zapisu księgowego. Dotyczy to zarówno zapisów w walucie systemowej jak i obcej. W kolumnie Waluta prezentowany jest symbol waluty zapisu.
  • Konta i systemowa – w kolumnach Kwota, Pozostaje Wn, Pozostaje Ma prezentowane kwoty wyrażone są w walucie konta, tj. walucie zapisu księgowego. W kolumnie Waluta prezentowany jest symbol waluty zapisu. Dodatkowo wyświetlane są kolumny Kwota [], Pozostaje Wn [], Pozostaje Ma [], gdzie w [] prezentowany jest symbol waluty systemowej. Ta wartość parametru ma wykorzystanie wyłącznie dla kont walutowych.
  • Dziennik – umożliwia przefiltrowanie listy wg dziennika, do którego wprowadzone były zapisy księgowe. Opcja pozwala filtrować po wszystkich dziennikach, wszystkich +*BO*, *BO* lub szczegółowo po konkretnym dzienniku księgowań.

Strona – sekcja umożliwia filtrowanie wg strony księgowania na wskazanym koncie rozrachunkowym. Dostępne opcje to Wn, Ma. Nazewnictwo stron jest zgodne z parametrami konfiguracji modułu Księgowość.

Data księgowania – pozwala filtrować dekrety księgowe, względem daty ich wprowadzenia do systemu. Dostępne opcje filtrowania to: dzień, miesiąc, rok, zakres dat, bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc i dowolna. Opcja Zakres dat umożliwia wybór konkretnego przedziału czasowego (również spoza dat okresu obrachunkowego).

Wskazówka
Po wyborze daty Dowolna i wybraniu przycisku Konto, przywołana zostaje lista Plan kont z bieżącego okresu obrachunkowego

 

Atrybuty – umożliwia filtrowanie w oparciu o atrybuty na dekretach. Wybranie przycisku [Atrybuty] otwiera okno Warunki atrybutów, w którym istnieje możliwość zdefiniowania filtra uwzględniającego dekrety o określonych wartościach atrybutów. W filtrze możliwe jest wykorzystanie wyłącznie atrybutów typu tekstowego oraz atrybutów typu lista.

Okno Warunki atrybutów

Czy ten artykuł był pomocny?