Rozrachunki walutowe

Rozrachunki walutowe związane są z ewidencją i rozliczaniem dokumentów walutowych, które księgowane są na konta wyrażone w walutach innych niż systemowa. Wszystkie zasady i mechanizmy wykonywania rozrachunków walutowych (użycie opcji: [Dodaj], [Powiąż tylko dekrety], [Rozrachunki automatyczne]) są analogiczne jak podczas wykonywania rozrachunków wyrażonych w walucie systemowej. Dodatkowo jednak powstaniu rozrachunku dekretów wprowadzonych po różnych kursach waluty towarzyszy wygenerowanie dokumentu Różnica kursowa. Nie ma również znaczenia, z jakiego poziomu następuje ich wykonywanie, czy z poziomu listy Rozrachunki, czy z poziomu dekretu księgowego – efekt rozrachowania dekretów zawsze jest taki sam. Dekret pochodzący z zaksięgowania dokumentu Różnica kursowa zawsze podpinany jest pod dekret o wyższym kursie.

Uwaga
Rozliczenia i rozrachunki dokonują się prawidłowo, tylko w sytuacji gdy schematy księgowe użyte do zaksięgowania dokumentów są zbudowane prawidłowo. Kluczowe znaczenie ma tutaj pozycja schematu księgowego, księgująca kwotę płatności na konto rozrachunkowe podmiotu. Taka pozycja powinna być zbudowana w oparciu o tabelę Płatności, czyli w polu Oblicz dla powinna być wybrana opcja Płatności, a w polu Kwota opcja Płatność lub Należność lub Zobowiązanie.

 

W przypadku rozrachunków walutowych bardzo ważny jest parametr Księgowanie walutowe, dostępny na pozycji schematu księgowego. Jego zaznaczenie oznacza, że pozycja schematu została zdefiniowana do księgowania dokumentów w walucie obcej na konta w walucie obcej. Tylko przy zaznaczonym parametrze, wartości na koncie księgowym będą wyrażone zarówno w walucie płatności/operacji kasowej/bankowej, jak i w walucie PLN. Pozwoli to na poprawne generowanie dokumentów Różnic kursowych powstałych w wyniku rozrachowania dekretów oraz generowanie prawidłowego rozrachunku.

Uwaga
Brak zaznaczenia parametru Księgowanie walutowe na pozycji schematu księgowego, może skutkować powstaniem błędów związanych z brakiem rozrachunku, niemożnością dokonania rozrachunku (rozliczenia), błędnym naliczaniem różnic kursowych, w tym w niewłaściwych wysokościach.

 

Należy podkreślić, iż w przypadku ręcznego rozrachowywania dekretów w walucie obcej (różniących się wartością kursu) wraz z rozrachunkiem następuje jednoczesne utworzenie i zaksięgowanie schematem domyślnym dokumentu Różnica kursowa. Dekret różnicy kursowej jest integralną częścią rozrachunku i domyka rozrachunek obydwu dekretów.

W przypadku, gdy rozrachunek dekretów jest następstwem wcześniejszego dokonania rozliczenia zaksięgowanych dokumentów w walucie obcej po różnych kursach, zostanie utworzony dokument Różnicy kursowej. W tym przypadku nie następuje jednak automatyczne zaksięgowanie dokumentu Różnica kursowa schematem domyślnym. Dokument ten należy zaksięgować ręcznie z poziomu listy Dokumentów Różnic kursowych. Pełny rozrachunek w tym przypadku powstaje dopiero w momencie zaksięgowania ostatniego dokumentu biorącego udział w rozliczeniu, którym jest właśnie dokument Różnicy kursowej. W systemie Comarch ERP Altum w zakresie rozrachunków walutowych standardową sytuacją jest istnienie rozrachunku między rozrachowanymi dekretami przy braku zaksięgowania dokumentu RK. W takiej sytuacji jeden z dekretów pozostaje nierozrachowany na kwotę wynikającą właśnie z dokumentu RK. Zaksięgowanie dokumentu Różnicy kursowej spowoduje, że rozrachunek zostanie domknięty, a więc będzie wykonany w całości.

Wykonanie rozrachunku walutowego wraz z rozliczeniem (za pomocą opcji [Dodaj]) jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy oba rozrachowane dekrety spełniają dodatkowy (poza ogólnymi zasadami rozrachunków) warunek tj. kurs na dekrecie jest taki sam jak kurs na dokumencie źródłowym.

Rozrachunek dekretów wyrażonych w walucie obcej

Wykonanie rozrachunku dekretów wyrażonych w walucie obcej powiązanych z dokumentem źródłowym wykonywane w wykorzystaniem opcji [Dodaj] (rozrachunek), może odbyć się z poziomu:

 • Listy Rozrachunki
 • Zakładki Rozrachunki Wn/Ma dekretu księgowego

Proces generowania rozrachunku w walutach obcych działa dokładnie tak samo jak podczas rozrachunku w walucie systemowej, jednak w tym przypadku dodatkowo generowany jest dokument Różnicy Kursowej. Dokument Różnica kursowa zostaje automatycznie zaksięgowany domyślnym schematem. Dekret, który powstaje w wyniku jego zaksięgowania, również uczestniczy w rozrachunku i jest jego integralną częścią.

Przykład
 • Wystawiono dokument Faktura sprzedaży (FS) w walucie EUR, po kursie 1 EUR = 4 PLN oraz operację KP w walucie EUR, po kursie 1 EUR=5 PLN
 • Oba dokumenty zostały zaksięgowane prawidłowymi schematami
 • Na liście rozrachunków należy wskazać konto rozrachunkowe, na które zostały zaksięgowane oba dokumenty, a następnie należy przefiltrować listę.
Lista Rozrachunki – dekrety do rozrachowania
 • Z poziomu pierwszego z dekretów należy wybierać opcję [Dodaj]. Zostaje otwiera lista zapisów na koncie, na której należy wskazać drugi z dekretów i potwierdzić wybór przyciskiem [Wybierz]
 • System dokonuje rozrachowania dekretów. Ponieważ dekrety są wyrażone w walucie obcej po różnym kursie, zostaje wygenerowany i zaksięgowany dokument Różnicy kursowej. Dekret pochodzący z zaksięgowania dokumentu Różnicy kursowej uczestniczy w rozrachunku i stanowi jego integralną część.
  Lista Rozrachunki – dekrety po rozrachowaniu

  Zgodnie z podstawową zasadą rozrachunków, system dokonał również automatycznego rozliczenia dokumentów źródłowych. Dodatkowo został wygenerowany dokument Różnicy kursowej.

Rozrachunek dekretów wyrażonych w różnych walutach

W systemie istnieje możliwość dokonania rozrachunku (wraz z rozliczeniem) dekretów w różnych walutach. Funkcjonalność dotyczy wyłącznie dekretów, których dokumenty źródłowe pochodzą z zaksięgowania:

 • Operacji k/b w walucie obcej i płatności w walucie systemowej
 • Operacji k/b w walucie obcej i operacji k/b w walucie systemowej

W wyniku rozrachunku nie zostaje utworzony dokument dekret Różnicy kursowej.

Uwaga
Możliwość rozrachowania dekretów w różnych walutach nie dotyczy opcji [Powiąż tylko dekrety] oraz funkcji [Rozrachunek automatyczny].

 

Usuwanie rozrachunków dekretów walutowych

Jeżeli w rozrachunku uczestniczy niezatwierdzony dekret powstały w wyniku zaksięgowania dokumentu Różnicy kursowej, zostanie on automatycznie usunięty wraz z usunięciem rozrachunku. Jeżeli usunięciu rozrachunku towarzyszy usunięcie rozliczenia/kompensaty dokumentów, a w rozliczeniu/kompensacie uczestniczy dokument Różnicy kursowej, zostanie on automatycznie usunięty, wraz z usunięciem powiązania pomiędzy dokumentami.

Jeżeli w rozrachunku uczestniczy zatwierdzony dekret pochodzący z zaksięgowani dokumentu Różnicy kursowej, przed usunięciem rozrachunku należy go wystornować oraz zatwierdzić dekret stornujący. Dopiero po zatwierdzeniu storna istnieje możliwość usunięcia rozrachunku powiązanych dekretów.

Czy ten artykuł był pomocny?