Modyfikacja procesu

Po utworzeniu nowego procesu lub otwarciu istniejącego procesu do edycji, wyświetlone zostaje okno umożliwiające jego modyfikację. Na zakładce Edytor procesów można budować schemat blokowy procesu dodając odpowiednie aktywności za pomocą metody drag and drop.

Okno edycji procesu

Po prawej stronie okna znajduje się lista aktywności. Użytkownik ma do wyboru aktywności standardowe i biznesowe. Aktywności standardowe zostały szczegółowo opisane w kategorii Wybrane aktywności standardowe.

Zmienne i importy

Poniżej obszaru roboczego (zakładka Edytor procesów) znajdują się przyciski [Zmienne] i [Importy]. Z tego poziomu można zarządzać zmiennymi użytymi w procesie, tworzyć nowe i usuwać istniejące. Istnieje też możliwość wyboru typu zmiennej, zakresu jej widoczności oraz określenia wartości domyślnej.

Zmienne w procesie
Przykład

Proces składa się z aktywności Flowchart, wewnątrz której znajdują się dwie sekwencje SEQ1 i SEQ2. Zmienna zdefiniowana dla zakresu sekwencji SEQ1 nie będzie widoczna dla sekwencji SEQ2 oraz dla schematu blokowego Flowchart.

Zmienna zdefiniowana dla zakresu Flowchart będzie widoczna dla wszystkich elementów procesu, ponieważ zmienne są widoczne dla danej aktywności oraz elementów podrzędnych.

Przykład zasięgu zmiennych w procesie

W zakładce Importy znajdują się zaimportowane przestrzenie nazw. Lista zawiera standardowe referencje oraz te zaimportowane przez użytkownika. Dodawanie nowych przestrzeni nazw zostało opisane w artykule Referencje.

Importy w procesie

Błędy aktywności

Poniżej znajduje się sekcja Błędy aktywności. Są to komunikaty o błędnie skonfigurowanych aktywnościach. Komunikat zawiera informacje o miejscu i przyczynie błędu. Jeżeli błąd dotyczy aktywności, po kliknięciu na wiadomość użytkownik zostanie przeniesiony do tej aktywności. Wiadomości są generowane na podstawie błędów identyfikowanych przez walidator, który weryfikuje poprawność użytych aktywności.

Błędy aktywności
Uwaga

Zapisanie procesu nie jest możliwe, jeżeli istnieją błędy aktywności.

Struktura, właściwości i obiekty biznesowe

Sekcja po prawej stronie przedstawia dodatkowe informacje na temat procesu. W zakładce Struktura procesu znajdują się wszystkie aktywności użyte w procesie ułożone w strukturę drzewa.

Struktura procesu

W zakładce Właściwości istnieje możliwość modyfikacji parametrów wybranej aktywności. Lista właściwości działa kontekstowo, to znaczy wyświetlana jest w zależności od zaznaczonej aktywności w obszarze roboczym.

Lista właściwości aktywności

Zakładka Obiekty biznesowe przedstawia widok zaawansowany struktury procesu. Zawiera wszystkie metody i zdarzenia, które są dostępne w procesie.

Lista obiektów biznesowych

 

Czy ten artykuł był pomocny?