Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty jest kolejnym przypomnieniem płatnikowi o nieuregulowanych w terminie należnościach, które może zawierać również odsetki naliczone ze względu na brak wpłaty w terminie.

Wezwanie do zapłaty może opcjonalnie zawierać również odsetki związane z nieterminową częściową wpłatą nieuregulowanych należności.

Definicja dokumentu wezwania do zapłaty dostępna jest z poziomu menu: Konfiguracja –> Struktura firmy –> Firma –> Dokumenty –> Wezwanie do zapłaty.

Zakładka Ogólne na typie dokumentu wezwanie do zapłaty

Na typie dokumentu wezwanie do zapłaty, użytkownik może określić:

 • Typ kursu – w przypadku wezwań walutowych
 • Typ daty – w przypadku wezwań walutowych, wyłącznie data wystawienia, z jaką pobrany zostanie kurs waluty
 • Ilość dni przed datą – również w przypadku wezwań walutowych
 • Ilość dni po terminie – liczba dni, po których nastąpi wysłanie wezwania
 • Treści wiadomości – treść, jaka zostanie dołączana do wydruku wezwania do zapłaty
Uwaga
W polu Ilość dni po terminie można wprowadzić wartość z zakresu
(0:99).

Grupa parametrów Odsetki:

 • Naliczaj do – możliwe terminy to:
  • Termin płatności – liczy odsetki za ilość dni od terminu płatności faktury do daty wystawienia wezwania
  • Termin wezwania – liczy odsetki za ilość dni od terminu płatności faktury do terminu płatności wezwania. Parametr ten został dodany na prośbę rynku niemieckiego, w Polsce raczej nie jest używany.
 • Uwzględniaj odsetki za nieterminową wpłatę
 • Uwzględniaj odsetki w kwocie do zapłaty
Przykład
Zasady naliczania odsetek i prezentacji danych przedstawiono w poniższej tabeli:

LP

Ustawienia parametrów

Działanie

1.

Naliczaj do: termin płatności
Uwzględniaj odsetki za nieterminową wpłatę: nie
Uwzględniaj odsetki w kwocie do zapłaty: nie

Naliczane są wyłącznie odsetki za zwłokę w stosunku do każdej z płatności
W przypadku zmiany stopy procentowej w okresie naliczenia odsetek, dla każdej z płatności wyświetlany jest odrębny rekord
W kwocie Razem nieuwzględniane są wartości odsetek
Płatność tworzona jest na podstawie wartości kosztów

2.

Naliczaj do: termin wezwania
Uwzględniaj odsetki za nieterminową wpłatę: nie
Uwzględniaj odsetki w kwocie do zapłaty: nie


Naliczane są wyłącznie odsetki za zwłokę w stosunku do każdej z płatności
W przypadku zmiany stopy procentowej w okresie naliczenia odsetek, dla każdej z płatności wyświetlany jest odrębny rekord
W kwocie Razem nieuwzględniane są wartości odsetek
Płatność tworzona jest na podstawie wartości kosztów

3.

Naliczaj do: termin płatności
Uwzględniaj odsetki za nieterminową wpłatę: nie
Uwzględniaj odsetki w kwocie do zapłaty: tak


Naliczane są wyłącznie odsetki za zwłokę w stosunku do każdej z płatności
W przypadku zmiany stopy procentowej w okresie naliczenia odsetek, dla każdej z płatności wyświetlany jest odrębny rekord
W kwocie Razem uwzględniane są wartości odsetek
Płatność tworzona jest na podstawie wartości kosztów i odsetek


4.

Naliczaj do: termin wezwania
Uwzględniaj odsetki za nieterminową wpłatę: nie
Uwzględniaj odsetki w kwocie do zapłaty: tak

Naliczane są wyłącznie odsetki za zwłokę w stosunku do każdej z płatności
W przypadku zmiany stopy procentowej w okresie naliczenia odsetek, dla każdej z płatności wyświetlany jest odrębny rekord
W kwocie Razem uwzględniane są wartości odsetek
Płatność tworzona jest na podstawie wartości kosztów i odsetek

5.

Naliczaj do: termin płatności
Uwzględniaj odsetki za nieterminową wpłatę: tak
Uwzględniaj odsetki w kwocie do zapłaty: nie

Naliczane są odsetki za zwłokę oraz za nieterminową wpłatę w stosunku do każdej z płatności i rozliczonej
z nią zapłaty
W przypadku zmiany stopy procentowej w okresie naliczenia odsetek, dla każdej z płatności i zapłaty wyświetlany jest odrębny rekord
W kwocie Razem nieuwzględniane są wartości odsetek
Płatność tworzona jest na podstawie wartości kosztów
Na liście płatności wezwania wyświetlana jest dodatkowa kolumna Data zapłaty, a w niej data operacji k/b rozliczającej daną płatność

Przykład

Wystawiono fakturę FS 1/2017 z terminem płatności 10.05.2017 na kwotę 10 000,00 PLN Obowiązujące odsetki: 10%. W dniu 20.05.2017 zarejestrowano wpłatę 2 000,00 PLN (rozliczoną z płatnością faktury). Na dzień wystawienia wezwania do zapłaty: 10.06.2017 płatność pozostaje nierozliczona. W definicji wezwania wskazano: naliczanie do terminu płatności i uwzględnianie odsetek za nieterminową wpłatę.

Wartości:

Wartość należności: 10 000,00 PLN

Wartość wpłaty po terminie 2000,00 PLN.

Ilość dni po terminie dla wpłaty: 10.

Odsetki od nieterminowej wpłaty = 2 000,00 PLN * 10 * 0,1 / 365 = 5,48 PLN

Wartość zaległości: 8 000,00 PLN.

Ilość dni jaka minęła od terminu płatności (od 10.05 do 10.06): 32 dni.

Odsetki za zwłokę = 8 000,00 PLN * 32 * 0,1 / 365 = 70,14 PLN

Należności na wezwaniu prezentowane będą następująco:

Dokument

Termin

Data zapłaty *

Dni zwłoki

Należność

Pozostaje

Stopa [%]

Odsetki

FS 1/2017

10.05.2017

20.05.2017

10

2 000

-

10

5,48

FS 1/2017

10.05.2017

-

32

10 000

8 000

10

70,14

* Data zapłaty prezentowana będzie wyłącznie gdy na dokumencie naliczano odsetki od nieterminowej wpłaty

Lista wezwań do zapłaty

Lista wezwań do zapłaty dostępna jest w Comarch ERP Altum z poziomu: Finanse –> Wezwania.

Menu okna dzieli się na trzy grupy:

 • Lista z przyciskami: [Dodaj], [Edytuj], [Usuń], [Zatwierdź], [Anuluj], [Odśwież], [Zaznacz wszystko], [Odznacz wszystko]
 • Księgowanie z przyciskami: [Zaksięguj], [Zobacz predekrety], [Pokaż zapis księgowy]. Sekcja dostępna po zatwierdzeniu pierwszego wezwania do zapłaty w systemie.
 • Wydruki z przyciskami: [Drukuj], [Drukuj dokument], [Wyślij]
Lista wezwań do zapłaty

Dla poszczególnych dokumentów na liście widoczne są kolumny:

 • Numer dokumentu
 • Data wystawienia
 • Kod nabywcy
 • Nazwa nabywcy
 • Adres
 • Zaległość
 • Odsetki
 • Koszty
 • Razem
 • Waluta
 • Stan
 • Lista wezwań do zapłaty posiada filtr ogólny pozwalający filtrować po:
 • Stanie dokumentu
 • Walucie
 • Typie kontrahenta
 • Kodzie kontrahenta
 • Adresie kontrahenta
 • Dacie dokumentu

Formularz wezwania do zapłaty

Dokument wezwania do zapłaty dostępny jest z menu Finanse –> Wezwanie do zapłaty.

Formularz wezwania do zapłaty

Zakładka Ogólne

Na formularzu dokumentu wezwanie do zapłaty dostępne są następujące pola:

 • Numer – numer kolejnego wezwanie do zapłaty, zgodny z numeratorem
 • Data wystawienia – data systemowa, niedostępna do modyfikacji. W oparciu o tę datę naliczane są odsetki.
 • Płatnik – wskazanie kontrahenta z listy nabywców
 • Treść – Treść wiadomości e-mail wskazana na liście słowników uniwersalnych dla dokumentu wezwanie do zapłaty. Użytkownik może modyfikować treści z poziomu: KonfiguracjaSłowniki uniwersalneOgólneTreść wiadomości e-mailWezwanie do zapłaty.
 • Zwłoka – Wartość określana z poziomu KonfiguracjaStruktura firmyFirmaDokumentyWezwanie do zapłatyOgólne → sekcja Ilość dni po terminie. Przykładowo liczba dni: 14 oznacza, że na dokument mogą zostać dodane płatności, których termin zapłaty minął co najmniej 14 dni temu.
 • Forma płatności, Termin – wartości pobrane z karty kontrahenta wskazanego, jako płatnik
 • Właściciel – centrum struktury firmy, które jest wystawcą dokumentu
 • Zaległość – suma kwot Pozostaje z listy należności
 • Odsetki – suma wartości odsetek naliczonych dla płatności
 • Koszty – użytkownik ma możliwość wprowadzenia wartości liczbowej kosztów, związanych z obsługą konkretnego dokumentu wezwania do zapłaty
 • Razem – suma wartości Zaległość i Koszty

Powyższe pola są dostępne do zmiany wyłącznie na niezatwierdzonym dokumencie.

Uwaga
Jeżeli dokument jest wystawiony w jednej firmie, a następie podnoszony do podglądu w innej, to na dokumencie widoczna jest waluta systemowa firmy, w której dokument został wystawiony, a nie firmy, w której dokument jest edytowany.

Pole Należności

Jest to lista zaległości wskazana na danym wezwaniu do zapłaty, składająca się kolumn:

 • Lp. – numer pozycji dodanych płatności
 • Numer dokumentu – numer systemowy dokumentu źródłowego należności
 • Numer obcy – numer wprowadzony przez użytkownika na dokumencie źródłowym należności
 • Termin – termin płatności dokumentu
 • Dni zwłoki – ilość dni pomiędzy terminem płatności a datą wystawienia wezwania
 • Należność – kwota należności
 • Pozostaje – kwota należności pozostająca do rozliczenia
 • Stopa [%] – stopa odsetek obowiązująca do naliczenia
 • Odsetki – kwota odsetek naliczona dla należności

Wybranie przycisku [Dodaj] nad listą należności, powoduje wywołanie listy należności. Na liście widoczne są tylko nierozliczone płatności na kontrahenta wskazanego na nagłówku wezwania do zapłaty.

Lista nierozliczonych należności

Zakładka Nabywca

Wyświetlane są na niej dane kontrahenta wskazanego, jako płatnik na zakładce Ogólne, obsługa odbywa się analogicznie do obsługi na operacji kasowej/bankowej.

Zakładka Płatności

Na tej zakładce pojawia się płatność o typie należność, na kwotę kosztów wezwania do zapłaty. Waluta oraz kurs są zgodne z wartościami na dokumencie.

Zakładki Atrybuty, Załączniki, Historia zmian

Szczegółowy opis zakładek znajduje się w artykule Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian.

Zakładka Dokumenty skojarzone

Informacje o powiązaniu wyświetlane są zarówno z poziomu wezwania do zapłaty, jak i dokumentu źródłowego płatności.

 

Czy ten artykuł był pomocny?