Zakładka VAT-ZD

Na zakładce VAT-ZD prezentowane są płatności faktur z rodzajem transakcji Krajowa w podziale na płatności: rozliczone, nierozliczone oraz niepodlegające rozliczeniom w ujęciu historycznym.

Operacje możliwe do wykonania na zakładce VAT-ZD:

 • Dodanie rejestru – przycisk [Dodaj rejestr]
 • Dodanie podrejestru – przycisk [Dodaj podrejestr]
 • Edytowanie rejestru i podrejestru – przycisk [Edytuj]
 • Usunięcie rejestru i podrejestru – przycisk [Usuń]
 • Edytowanie całego dokumentu VAT – przycisk [Edytuj] opcja do wyboru [Edytuj dokument]
 • Edytowanie wskazanej płatności – przycisk [Edytuj] opcja do wyboru [Edytuj płatność]

Okno zakładki VAT-ZD podzielone jest na trzy obszary:

 • Drzewo rejestrów – prezentuje strukturę rejestrów i podrejestrów sprzedaży i zakupu
 • Lista faktur VAT – w zależności od wybranego rejestru/podrejestru, na liście wyświetlone będą dokumenty lub płatności dokumentów dodanych w ramach danego rejestru VAT
 • Panel filtrowania – umożliwia filtrowanie listy faktur VAT

Drzewo rejestrów

Działanie obszaru zostało opisane w artykule Lista rejestrów VAT.

Lista faktur VAT na zakładce VAT-ZD

Lista wyświetla faktury VAT lub płatności dokumentów o rodzaju transakcji Krajowa znajdujące się w wybranym rejestrze, znajdującym się na drzewie rejestrów.

Zakładka VAT-ZD

Lista faktur VAT na zakładce VAT-ZD składa się z następujących kolumn: Lp., Numer dokumentu, Numer w rejestrze, Kontrahent, NIP, Data wystawienia, Suma Netto, Kwota VAT, Suma Brutto, Płatnik VAT czynny, W likwidacji, Zawiadomienie ZD, VAT-ZD, Termin płatności.

Na liście faktur VAT użytkownik ma możliwość wybrania kolumn dodatkowych, m.in. są to Dni zwłoki, Numer obcy, Stan, Waluta.

Ustawienia parametrów Podatnik VAT czynny oraz W likwidacji zgodne są z danymi ustawionymi na karcie kontrahenta na moment wystawienia faktury.

W kolumnie Kontrahent dane kontrahenta są wyświetlane zgodnie z dokumentem źródłowym, nawet gdy na płatności zostanie zmieniony płatnik.

Zaznaczenie parametru w kolumnie VAT-ZD zależy od wartości wybranej w polu VAT-ZD na płatności dokumentu. W przypadku wybrania opcji Tak lub Poza systemem na płatności faktury – parametr jest zaznaczony, w przypadku wybrania opcji Nie parametr jest odznaczony.

Zaznaczenie parametru w kolumnie Zawiadomienie ZD uzależnione jest od ujęcia faktury na zawiadomieniu ZD. Jeżeli faktura została ujęta na zawiadomieniu ZD parametr ten jest zaznaczony, w przeciwnym przypadku parametr ten jest odznaczony.

W kolumnie Dni zwłoki prezentowana jest liczba dni po terminie płatności dla płatności rozliczonych i nierozliczonych. Dla płatności nierozliczonych w kolumnie tej wyświetlana jest różnica między datą wskazaną w polu Stan na dzień, a terminem płatności danej płatności. Dla płatności rozliczonych w kolumnie tej wyświetlana jest różnica między terminem płatności a datą najpóźniejszą z dat rozliczenia dokonanych do dnia określonego w polu Stan na dzień.

Panel filtrowania

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

Właściciel – umożliwia filtrowanie faktur VAT ze względu na ich właścicieli

Panel filtrowania został podzielony na 4 podstawowe obszary:

Filtry na zakładce VAT-ZD

Płatności – pozwala filtrować listę ze względu na:

 • Stan na dzień – opcja aktywna, gdy w filtrze Płatności wybrano Nierozliczone/częściowo nierozliczone lub Rozliczone/częściowo rozliczone. Po określeniu daty opcja ta umożliwia historyczną prezentację danych na liście.
 • Płatności – do wyboru z listy rozwijanej opcje Wszystkie, Nierozliczone/częściowo nierozliczone, Rozliczone/częściowo rozliczone, Niepodlegające rozliczeniu). W przypadku wyboru opcji filtrowania Wszystkie lub Niepodlegające rozliczeniu sekcje Stan na dzień i Rozliczone są nieaktywne.
 • Terminowość – opcja aktywna i możliwa do zmiany, gdy w filtrze Płatności wybrano opcję Rozliczone/częściowo rozliczone lub Nierozliczone/częściowo nierozliczone. W ramach opcji Terminowość możliwy jest wybór jednego z trzech wariantów Wszystkie, Przeterminowane, Nieprzeterminowane
 • Dni zwłoki – opcja możliwa do zaznaczenia, gdy w filtrze Terminowość wybrano wariant Przeterminowane, parametr pozwala na określenie ilości dni przeterminowania.
 • W miesiącu – opcja aktywna do zaznaczenia, gdy w filtrze Terminowość wybrano wariant Przeterminowane oraz zaznaczono parametr Dni zwłoki. Gdy parametr jest odznaczony, to na liście prezentowane są dokumenty niezapłacone, w przypadku których upłynęło 90/150 dni od terminu płatności, gdy parametr jest zaznaczony to na liście prezentowane są dokumenty niezapłacone, w przypadku których upłynęło 90/150 dni od terminu płatności we wskazanym miesiącu.
 • Rozliczone – opcja aktywna do zaznaczenia, gdy w filtrze Płatności wybrano opcję Rozliczone/częściowo rozliczone. Po zaznaczeniu opcji Rozliczone będzie możliwe określenie przedziału daty Od i Do, w ramach którego będzie sprawdzane dokonanie rozliczenia/kompensaty płatności dokumentu.
Przykład

Faktura FSV wystawiona na dzień 01.02.2017 r. posiadająca trzy płatności, każda z terminem płatności do dnia 01.02.2017 r. Jedna z tych płatności została uregulowana 05.02.2017 r.

Wariant A

Wybrano opcję Płatności Nierozliczone/częściowo nierozliczone, Stan na dzień datę bieżącą

Terminowość Przeterminowane, Dni zwłoki od 10 – FSV zostanie wyświetlona na liście dwukrotnie w kwotach wynikających z płatności nierozliczonych

Wariant B

Wybrano opcję Płatności Rozliczone/częściowo rozliczone, Stan na dzień datę bieżącą

Terminowość Przeterminowane, Dni zwłoki od 3 – FSV zostanie wyświetlona na liście w kwocie wynikającej z płatności rozliczonej

 

Data – pozwala filtrować dokumenty według jednej z dostępnych dat.

Dla rejestru zakupu dostępne opcje to:

 • Ewidencji
 • Wystawienia
 • Wpływu
 • Zakupu
 • Obowiązek podatkowy u dostawcy
 • Prawo do odliczenia

Dla rejestru sprzedaży dostępne opcje to:

 • Ewidencji
 • Wystawienia
 • Sprzedaży
 • Obowiązku podatkowego

Możliwe do wyboru zakresy czasowe to:

 • Bieżący miesiąc
 • Dzień
 • Miesiąc
 • Rok
 • Zakres dat
 • Poprzedni miesiąc
 • Dowolna

Pozostałe pola służą do wprowadzania odpowiednich zakresów czasowych filtrowania.

W deklaracji VAT – pozwala filtrować dokumenty według okresu, w którym dokumenty zostały ujęte na deklaracji VAT. Możliwe do wyboru zakresy czasowe to:

 • Bieżący miesiąc
 • Miesiąc
 • Rok
 • Poprzedni miesiąc
 • Zakres dat
 • Dowolna

 

Stawka VAT – wybór stawki VAT z grupy stawek VAT przypisanej do firmy, w której zalogowany jest użytkownik.

Parametry VAT – pozwala filtrować listę według parametrów VAT. Aby przefiltrować listę, należy zaznaczyć parametr w kolumnie Aktywna, przy parametrach, które mają zawierać szukane faktury VAT. Listę można przefiltrować według następujących parametrów:

 • Krajowa z dostępnymi opcjami Kraj, Taxfree, Podatnikiem jest nabywca, Kraj lub Podatnikiem jest nabywca
 • W proporcji z dostępnymi opcjami Uwzględniać, Nie uwzględniać, Tylko w mianowniku
 • Odliczenia VAT z dostępnymi opcjami Tak, Nie, Warunkowo
 • VAT-7 z dostępnymi opcjami Tak, Nie.
 • Rodzaj z dostępnymi opcjami Towary, Usługi, Koszty, Środki trwałe, Środki transportu, Nieruchomości, Usługi rozlicza odbiorca, Towary/Usługi, Paliwo, Zakup kas rejestrujących, Spis z natury
Uwaga
Na zakładce VAT-ZD wyświetlane są dokumenty tylko z rodzajem transakcji Krajowa.

Czy ten artykuł był pomocny?