Konfiguracja obsługi jednolitego pliku kontrolnego

Konfiguracja obsługi jednolitego pliku kontrolnego

Aby w systemie istniała możliwość obsługi JPK z poziomu System Konfiguracja Wymiana danych w sekcji Pliki JPK, należy:

 • zaznaczyć parametr JPK – określający aktywność funkcjonalności Jednolity Plik Kontrolny. Parametr domyślnie zaznaczony w wersjach innych niż francuska
 • określić Adres usługi Web service – adres, na który zostaną wysłane elektronicznie pliki JPK. Użytkownik może wysłać plik JPK na adres usługi Web Service: https://e-dokumenty.mf.gov.pl lub na serwer testowy: https://test-e-dokumenty.mf.gov.pl/.
 • określić Katalog plików wymiany – czyli, katalogu zapisu wyeksportowanych plików JPK w rozszerzeniu XML. Dla każdej firmy tworzony jest osobny katalog, w ramach którego zakładane są podkatalogi dla każdej z grup JPK np. JPK-MAG, JPK-FA, JPK-KR itd. W skład nazwy pliku wchodzi symbol grupy JPK oraz dokładna data z godziną, w której nastąpiło wystawienie pliku np. JPK_KR(1)_ 20160902_0843.
Konfiguracja JPK

Uwaga
W przypadku niektórych plików ich nazwy zostały rozszerzone o dodatkowe informacje:

 • JPK_WB – numer rachunku bankowego przypisanego do rejestru bankowego
 • JPK_MAG – symbol magazynu
 • JPK_FA – symbol waluty, w której wystawione są faktury

Uprawnienia

Z poziomu Konfiguracja -> Struktura firmy -> Grupy operatorów -> Inne uprawnienia należy zaznaczyć:

 • Tworzenie plików JPK – (domyślnie zaznaczone) użytkownik należący do grupy operatorów posiadających uprawnienie będzie miał możliwość wystawiania JPK. Uprawnienie nie jest dostępne dla francuskiej wersji bazy danych
 • Usuń wiersze JPK – (domyślnie odznaczone) użytkownik należący do grupy operatorów posiadających uprawnienie będzie miał możliwość usuwania danych, z wyłączeniem zakładek: Ogólne, Nagłówek oraz Sumy kontrolne. Opcja może być wykorzystana po wysłaniu danych na serwer Ministerstwa i odebraniu UPO w celu zmniejszenia ilości danych związanych z funkcjonalnością JPK. Wiersze usuwane są z danego dokumentu JPK prezentowanego w systemie, w pliku XML dalej są zawarte.

Słowniki uniwersalne – Rodzaj dowodu

Z poziomu Konfiguracja -> Słowniki uniwersalne dostępny są słownik Rodzaj dowodu, który jest wymagany dla zapisu księgowego pliku JPK_KR. Słownik posiada następujące predefiniowane wartości:

 • Faktura
 • Dokument magazynowy
 • PK – opcja domyślna
 • Wyciąg bankowy
 • Raport kasowy
 • Różnica kursowa
 • Dokument windykacyjny
 • Kompensata
 • Raport okresowy z kasy fiskalnej
 • Zamknięcie kont
 • Przeksięgowanie techniczne

Użytkownik ma możliwość wprowadzenia własnych elementów do słownika.

Wartość słownika Rodzaj dowodu jest prezentowana:

 • w nagłówku zapisu księgowego
 • stornie zapisu księgowego
 • w panelu bocznym okna predekretacji
Pole Rodzaj dowodu wraz z wartościami do wyboru w oknie Predekretacji dokumentu PK

Podczas księgowania dokumentów, automatycznie zostają przypisane rodzaje dowodów na zakładce Dodatkowe zapisu księgowego zgodnie z następującymi zasadami:

 • Dokument magazynowy – księgowanie dokumentów magazynowych przyjęć i wydań
 • Dokument windykacyjny – księgowanie monitów, wezwań i not
 • Faktura – księgowanie dokumentów handlowych sprzedaży i zakupu
 • Kompensata – księgowanie dokumentów kompensat
 • PK – księgowanie ręczne zapisów księgowych oraz księgowanie automatyczne dekretów kompensacyjnych
 • Przeksięgowanie techniczne – dla pozostałych księgowań: not memoriałowych oraz księgowań okresowych
 • Raport kasowy – księgowanie operacji w raporcie kasowym
 • Różnica kursowa – księgowanie dokumentów różnic kursowych
 • Wyciąg bankowy – księgowanie operacji w raporcie bankowym

W przypadku storna rodzaj dowodu zostaje przeniesiony z zapisu księgowego.

Zmiana rodzaju dowodu podczas predekretacji, skutkuje przeniesieniem jej na zapis księgowy. Ręczna zmiana wartości dowodu jest możliwa na niezatwierdzonych zapisach księgowych.

Uwaga
Nie ma możliwości zmiany rodzaju dowodu na dekretach znajdujących się w Księdze Głównej.

Słowniki uniwersalne – Przyczyna zwolnienia z VAT

Zastosowanie na fakturze stawki VAT o typie zwolniona, wiąże się z koniecznością określenia w pliku JPK_FA przyczynę jej zwolnienia. W związku z tym z poziomu Konfiguracja Słowniki uniwersalne udostępniony został słownik Przyczyna zwolnienia z VAT, w którym znajdują się następujące predefiniowane wartości:

WartośćPodstawa zwolnieniaOpis
Art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VATPrzepis ustawy lub aktu wydanego na podstawie ustawyDostawa towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
Art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VATPrzepis ustawy lub aktu wydanego na podstawie ustawyŚwiadczenie usług, o których mowa w pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w pkt 18 i 19
Art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VATPrzepis ustawy lub aktu wydanego na podstawie ustawyUsługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe

Uwaga
Wartości predefiniowane w słownikach są aktywne tylko w polskiej wersji bazy danych.

Użytkownik ma możliwość definiowania nowych wartości w słownikach, w ramach poniższych podstaw zwolnienia:

 • Przepis ustawy lub aktu wydanego na podstawie ustawy
 • Dyrektywa 2006/112/WE
 • Inna podstawa prawna
C:\Users\anna.sliwa\Desktop\JPK słowniki uniwersalne.PNG
Słownik uniwersalny Przyczyna zwolnienia z VAT wraz z wartościami

Wartości ze słownika Przyczyna zwolnienia z VAT wykorzystywane są na dokumentach, dla których przynajmniej dla jednego z elementów określono stawkę VAT ZW. Dokumenty, na których dodane zostało pole Przyczyna zwolnienia z VAT:

 • Faktury sprzedaży i ich korekty
 • Faktury zakupu i ich korekty
 • Paragony i ich korekty
 • Faktury vat i ich korekty
Przyczyna zwolnienia z VAT na dokumencie FS

W przypadku dodania na dokument elementu ze stawką VAT ZW, a wartość pola Przyczyna zwolnienia z VAT nie została na danym dokumencie uprzednio ręcznie ustalona, to w polu tym zostanie automatycznie wybrana wartość domyślna ze słownika.

W związku z koniecznością wprowadzenia wartości pola Przyczyna zwolnienia VAT na istniejących już dokumentach, które są zatwierdzone lub/i zaksięgowane, wprowadzone zostało nowe uprawnienie dostępne z poziomu Konfiguracja Struktura firmy Grupy operatorów Inne uprawnienia. W obszarze Handel/Magazyn dostępny jest to parametr o nazwie Zmiana przyczyny zwolnienia z podatku VAT na zatwierdzonym dokumencie. Nadanie tego uprawnienia pozwala operatorom należącym do danej grupy posiadającej to uprawnienie na dokonanie modyfikacji pola Przyczyna zwolnienia VAT na dokumentach zatwierdzonych lub/i zaksięgowanych.

Uwaga
Określenie domyślnej wartości w słowniku Przyczyna zwolnienia z VAT nie jest obligatoryjne.

 

Czy ten artykuł był pomocny?