Dodawanie schematu księgowań okresowych

W celu dodania schematu księgowania okresowego należy z poziomu menu Księgowość → Księgowania okresowe wybrać przycisk [Dodaj] z grupy przycisków Lista. Pojawi się formularz do wprowadzenia danych.

Formularz schematu księgowań okresowych

Zakładka Ogólne

Symbol – pole obligatoryjne, symbol schematu księgowania okresowego

Nazwa – umożliwia wprowadzenie nazwy schematu księgowania okresowego

Dziennik cząstkowy – pole obligatoryjne, umożliwia wskazanie dziennika cząstkowego, do którego będą księgowane zapisy generowane danym schematem. Po wybraniu strzałki pojawi się lista dzienników cząstkowych dostępnych w ramach bieżącego okresu obrachunkowego.

Numer dokumentu – umożliwia wprowadzenie numeru, który zostanie przeniesiony do pola Numer dokumentu na zapisie księgowym

Opis – umożliwia wprowadzenie opisu, który zostanie przeniesiony do pola Opis na zapisie księgowym

Księguj do bufora – parametr określający, czy wygenerowane zapisy księgowe zostaną zapisane do bufora (parametr zaznaczony), czy będą od razu zatwierdzone (parametr odznaczony).

Scalaj dekrety ­– parametr określający, czy schemat będzie scalał dekrety, które wprowadzone są na to samo konto księgowe

Kopiuj atrybuty na elementy – parametr określający, czy atrybuty będą przenoszone z nagłówka księgowania okresowego na jego elementy. Parametr jest domyślnie zaznaczony. Jego odznaczenie nie powoduje usunięcia atrybutów z już dodanych elementów.

Kopiuj atrybuty na dekrety – parametr określający, czy na dekrety tworzone podczas księgowania okresowego będą przenoszone atrybuty  z elementów księgowania. Parametr jest domyślnie odznaczony.

Zakładka Atrybuty, Historia zmian

Szczegółowy opis zakładki znajduje się w artykule Zakładka Kody rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian.

Element schematu księgowania okresowego można dodać w tabeli lub przez formularz

Dodanie elementu schematu księgowania okresowego w tabeli

W celu dodania elementu schematu należy wybrać przycisk [Dodaj w tabeli] z grupy przycisków Elementy. Na liście elementów schematu pojawi się wiersz do wprowadzenia danych.

W tabeli znajdują się kolumny: L.p., Wyrażenie konta Wn, Wyrażenie konta Ma, Wyrażenie kwoty, Opis. Po wybraniu strzałki w prawej części pola pojawi się okno do wpisania wyrażenia.

Uwaga
Lista predefiniowanych makr nie jest dostępna podczas dodawania elementu schematu w tabeli.
Element schematu księgowań okresowych dodany w tabeli

Dodawanie elementu schematu księgowań okresowych przez formularz

W celu dodania elementu schematu należy wybrać przycisk [Dodaj przez formularz]. Pojawi się formularz elementu schematu księgowań okresowych.

Formularz elementu schematu księgowań okresowych

Formularz składa się z elementów:

Zakładka Ogólne

Oblicz dla – umożliwia definiowanie zakresu kont spełniających określone warunki – tzw. maski. Maskę można wykorzystać definiując kolejne elementy schematu za pomocą zmiennej @Konto. Użytkownik może zdefiniować maskę wykorzystując opcje:

 • ? – Dowolny znak
 • * – Dowolny ciąg znaków
 • [] – Znak należy do ciągu
 • [-] – Znak zawiera się w zakresie
 • [^] – Znak nie należy do ciągu
 • [^-] – Znak nie zawiera się w zakresie

Konto Wn/Konto Ma – umożliwia ręczne wpisanie konta lub skorzystanie z opcji:

 • Wybierz konto z planu kont
 • Konto – zmienna odwołująca się do kont spełniających definicję maski. Przykład zastosowania znajduje się w artykule Maska w księgowaniach okresowych.
 • Zapytanie SQL

Załóż konto Wn/Załóż konto Ma – parametr określający czy konta księgowe mają być zakładane automatycznie podczas księgowania zgodnie z numerem wprowadzonym w polu Konto Wn/Konto Ma

Kwota – umożliwia ręczne wpisanie kwoty lub skorzystanie z makr:

 • Bilans otwarcie winien
 • Bilans otwarcia ma
 • Obroty winien
 • Obroty ma
 • Obroty narastająco winien
 • Obroty narastająco ma
 • Saldo winien
 • Saldo ma
 • Persaldo
 • Maska – zmienna odwołująca się łącznie do wszystkich kont spełniających definicję maski
 • Konto – zmienna odwołująca się do kont spełniających definicję maski
 • Wybierz konto z planu kont
 • Zapytanie SQL

Opis – umożliwia wprowadzenie opisu ręcznie lub za pomocą zapytania SQL, w którym można wykorzystać makro @Konto. Przykładowo:

SQL( SELECT tv.Value AS this FROM SecAccountingStructure.Accounts AS a

INNER JOIN Dictionaries.TranslationValues AS tv ON a.NameTranslationID = tv.TranslationID

WHERE a.Number = @Konto AND a.AccountingPeriodID = @AccountingPeriodId)

Zapytanie SQL w schematach księgowań okresowych można definiować ręcznie bądź skorzystać z funkcji podpowiadania elementów zapytania SQL (tabele, funkcje SQL, elementy systemu) poprzez wybranie kombinacji klawiszy <Ctrl> + <Spacja>. W przypadku wybrania funkcji podpowiadania, zostaną wyświetlone elementy, które w danym momencie mogą znaleźć się w zapytaniu SQL.

Zakładka Atrybuty

Szczegółowy opis zakładki znajduje się w artykule Zakładka Kody rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian.

Czy ten artykuł był pomocny?