Księgowość

Ulga za złe długi w podatku dochodowym

Na mocy  ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych wprowadzona została ulga za złe długi w podatku dochodowym. Obowiązuje ona dla wierzytelności powstałych po 31 grudnia 2019 roku, dla których od terminu płatności upłynęło 90 dni.

W związku z powyższym, wprowadzono następujące zmiany:

  • z poziomu Finanse à Preliminarz, po wybraniu w filtrze Korekta podatku wartości Podatek dochodowy oraz przefiltrowaniu listy, prezentowane są wszystkie płatności o terminie płatności późniejszym niż 31 grudnia 2019 roku oraz wyświetlane są dwie dodatkowe kolumny:
  • pł. dla pod. doch. – termin płatności powiększony o 90 dni
  • Dni zwłoki dla pod. doch. – wartość ze znakiem minus oznacza liczbę dni pozostającą do terminu płatności dla podatku dochodowego, natomiast wartość ze znakiem plus liczbę dni po terminie płatności dla podatku dochodowego

Obsługa skonta na zestawieniu poleceń przelewów i zestawieniu poleceń zapłaty

W nowej wersji systemu umożliwiono ujęcie skonta podczas generowania zestawienia poleceń przelewów i zestawienia poleceń zapłaty. W tym celu, na liście zobowiązań/należności podnoszonej z poziomu zestawienia dodano parametr Data skonta, w którym wyświetlana jest:

  • data przelewu z nagłówka ZPP – dla wskazanych w nagłówku ZPP wartości Data przelewu: Bieżąca lub Data przelewu: Podana
  • wartość Termin płatności – dla wskazanej w nagłówku ZPP opcji Data przelewu: Termin płatności

Dodatkowo, dodano kolumnę Wartość skonta (domyślnie ukryta), w której prezentowana jest wartość skonta dla danej płatności. Data skonta oraz kwota skonta wpływają na wyliczenie kwoty w kolumnie Do wysłania. Skonto na zestawieniu poleceń przelewów naliczane jest wyłącznie od pełnej kwoty płatności.

Ujęcie skonta na liście zobowiązań z poziomu zestawienia poleceń przelewów

Czy ten artykuł był pomocny?