Logistyka

Zmiany w transakcjach międzyfirmowych

W odpowiedzi na potrzeby rynku, umożliwiono wystawianie dokumentów międzyfirmowych na odbiorcę nie będącego kontrahentem wewnętrznym Podczas identyfikacji transakcji międzyfirmowych system obecnie jedynie weryfikuje czy nabywca:

 • jest kontrahentem wewnętrznym (jest powiązany z centrum),
 • centrum, z którym powiązany jest kontrahent należy do innej firmy, niż firma, w której wystawiany jest dokument

W związku z wprowadzoną zmianą:

 • Zmodyfikowano sposób uzupełniania pola magazynu odbiorcy – które umożliwia wybór magazynu lokalnego, na który generowany jest dokument przeciwny. Pole to uzupełniane jest magazynem domyślnym:
 • z centrum nabywcy w przypadku, gdy:
 • tylko nabywca wybrany na dokumencie jest kontrahentem wewnętrznym
 • zarówno nabywca jak i odbiorca są kontrahentami wewnętrznymi oraz odbiorca jest przypisany do innej firmy niż nabywca
 • z centrum odbiorcy, gdy zarówno nabywca jak i odbiorca są kontrahentami wewnętrznymi przypisanymi do tej samej firmy.
 • Umożliwiona została zmiana odbiorcy na dokumencie FS/WZ, jeżeli wygenerowany został on z dokumentu WZ/FS, który rejestruje transakcję międzyfirmową.
 • W przypadku, gdy wybrana została opcja Zgodnie z centrum kontrahenta, jako właściciel ustawione zostaje:
 • centrum nabywcy w przypadku, gdy tylko nabywca jest kontrahentem wewnętrznym

lub nabywca i odbiorca są kontrahentami wewnętrznymi przypisanymi do różnych firm,

 • centrum odbiorcy w przypadku, gdy nabywca i odbiorca są kontrahentami wewnętrznymi przypisanymi do tej samej firmy.

 

Obsługa transakcji międzyfirmowych z uprawnieniami wybranego operatora

W nowej wersji systemu obsłużone zostało tworzenie dokumentów przeciwnych w transakcjach międzyfirmowych niezależnie od uprawnień operatora wystawiającego dokument źródłowy.

Dzięki tej funkcjonalności istnieje możliwość realizacji poniższych scenariuszy biznesowych między centrami, przy użyciu uprawnień pomocniczego operatora:

 • Generowanie: WZ -> PZ oraz FS->FZ
 • Generowanie korekt: KIPZ -> KIWZ oraz KIFS -> KIFZ
 • Przesunięcia międzyfirmowe: MM-/+ -> WZ -> PZ -> MM-
 • Zwroty międzyfirmowe: MM-/+ -> KIPZ/RW -> KIWZ/PW -> MM-
 • Operacje w ramach więcej niż dwóch firm np. zwrot międzyfirmowy i sprzedaż do kolejnej firmy
 • Anulowanie: FZ, PZ, korekt oraz MM-/+ międzyfirmowych

Przypisanie właściwego operatora pomocniczego możliwe jest z poziomu zakładki Komputer w konfiguracji ogólnej sytemu. Brak wskazania operatora pomocniczego skutkuje wykonywaniem operacji jak dotychczas, z uprawnieniami operatora inicjującego.

Generowanie FS z PAR

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2020 roku, wprowadzone zostały zmiany w generowaniu dokumentu faktury z paragonu. W konsekwencji, przedsiębiorcy mogą wystawić fakturę do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy sprzedawca zamieści NIP nabywcy na paragonie i jest on zgodny z NIPem na wygenerowanej fakturze.

Od wersji 2019.5.2, fakturę wygenerowaną z paragonu w przypadku, gdy na obu dokumentach nie określono NIPu kontrahenta, można zapisać/zatwierdzić tylko jeżeli:

 • dokumenty wystawione zostały na osobę fizyczną
 • paragon wystawiony został przed 01.01.2020r.

Czy ten artykuł był pomocny?