Modyfikacja wartości środka trwałego (MW)

Dokument MW rejestrowany jest w systemie w przypadku zmiany wartości środka trwałego, np. ulepszenia lub modernizacji środka.

Dokument MW może zostać dodany:

Dokument MW generowany jest automatycznie w momencie zapisu karty środka trwałego o typie Środek trwały lub Wartość niematerialna i prawna, jeżeli uzupełniona została Wartość zaktualizowana na początek okresu na karcie środka trwałego dla któregokolwiek z torów amortyzacji. Dokument MW utworzony w ten sposób ma ustawioną datę:

  • operacji jako ostatni dzień poprzedniego roku kalendarzowego oraz datę ujęcia w amortyzacji jako pierwszy dzień roku kalendarzowego – gdy wszystkie tory powiązane są z rokiem kalendarzowym
  • operacji jako ostatni dzień poprzedzający okres obrachunkowy obejmujący datę fizycznego dodawania środka trwałego oraz datę ujęcia w amortyzacji jako pierwszy dzień okresu obrachunkowego obejmującego datę fizycznego dodawania środka trwałego – gdy wszystkie tory powiązane są z okresem obrachunkowym
Uwaga
Jeżeli dla danego środka trwałego co najmniej jeden tor jest powiązany z rokiem kalendarzowym, a pozostałe z okresem obrachunkowym, wówczas dokumenty MW zostaną utworzone z datą operacji na ostatni dzień poprzedniego roku kalendarzowego oraz datą ujęcia w amortyzacji jako pierwszy dzień roku kalendarzowego. Użytkownik ma możliwość modyfikacji tych dat z poziomu dokumentu MW.

Wartości wprowadzone na dokumencie MW wpływają w kolejnym okresie na wartość brutto środka trwałego oraz na wartość zaktualizowaną na początek okresu.

Dokument MW można dodać z poziomu:

  • menu Środki trwałe → Dokumenty środków trwałych
  • menu Środki trwałe → Środki trwałe po zaznaczeniu konkretnych środków trwałych
  • zakładki Dokumenty środków trwałych na karcie środka trwałego

Dokument MW można dodać dla środków trwałych, które posiadają dokument OT oraz nie zostały całkowicie zlikwidowane lub zbyte. Aby dodać dokument MW, należy wybrać przycisk [Dodaj dokument], a następnie z listy rozwijanej wskazać typ Modyfikacja wartości. Pojawi się formularz służący do wprowadzenia danych.

Formularz dokumentu MW

Formularz dokumentu MW składa się z elementów:

Panel boczny

Numer – wprowadzany jest przez system automatycznie zgodnie z definicją numeratora

Wartość (bilansowa/podatkowa/MSR) – pola informacyjne, widoczne w zależności od zaznaczonych torów w konfiguracji systemu. Wyświetlają sumę wartości elementów dla poszczególnych torów amortyzacji.

Data wystawienia

Numer obcy – numer wprowadzany przez użytkownika celem dodatkowej identyfikacji dokumentu

Właściciel – domyślnie centrum, do którego zalogowany jest użytkownik wprowadzający dokument. Pole podlega edycji.

Zakładka Elementy

Na danej zakładce użytkownik ma możliwość dodawania, edytowania, usuwania oraz eksportu do arkusza kalkulacyjnego pozycji dokumentu MW.

System umożliwia dodawanie pozycji dokumentu na dwa sposoby: bezpośrednio w tabeli lub przez formularz.

Dodawanie elementu dokumentu MW w tabeli

Aby dodać element bezpośrednio w tabeli, należy wybrać przycisk [Dodaj] z grupy Elementy. W tabeli elementów pojawi się dodatkowy wiersz do wprowadzenia danych. Należy wskazać środek trwały oraz wypełnić kolumny: Data operacji, Tor opisu analitycznego, Wartość (bilansowa/podatkowa/MSR), a także Opis i Załącznik środka trwałego (kolumny ukryte). Uzupełnione dane zostaną zaktualizowane na karcie środka trwałego.

Dodawanie elementu dokumentu MW przez formularz

W celu dodania elementów MW przez formularz należy wybrać przycisk [Dodaj przez formularz] z grupy Elementy.

Zostanie otwarte okno Szczegóły elementu z następującymi polami:

Panel boczny

Kod – możliwy do wskazania kod z karty środka trwałego

Nazwa – pole uzupełniane automatycznie na podstawie karty środka trwałego. Nazwy środków wyświetlane są w języku, w którym użytkownik loguje się do systemu.

Data operacji – domyślnie przenoszona jest data z nagłówka dokumentu z możliwością zmiany. Na podstawie daty operacji określana jest data przyjęcia oraz data nabycia na karcie środka trwałego.

Tor opisu analitycznego – możliwe do wskazania tory zaznaczone w konfiguracji systemu. Domyślnie aktywowane są tory opisu analitycznego, które zostały zaznaczone na zakładce Opis analityczny karty środka trwałego. W zależności od zaznaczonych opcji użytkownik może opisać analitycznie dokument zgodnie z wartościami dla wskazanego toru amortyzacji.

Wartość (bilansowa/podatkowa/MSR) – opcje dostępne do uzupełnienia w zależności od torów zaznaczonych w konfiguracji systemu oraz na karcie środka trwałego. Wprowadzone po raz pierwszy wartości są automatycznie kopiowane na wszystkie pozostałe tory. Zmiany wartości nie są kopiowane na pozostałe aktywne tory.

Data ujęcia w amortyzacji – opcja dostępna tylko na szczegółach elementu. Domyślnie jako data ujęcia w amortyzacji ustawiany jest pierwszy dzień miesiąca po dacie operacji. Data ta określa, od kiedy ma nastąpić zmiana wartości środka trwałego podlegająca amortyzacji.

Opis – sekcja służąca do wprowadzania dodatkowych informacji dotyczących danego elementu dokumentu

Zakładki Atrybuty i Załączniki

Szczegółowy opis zakładek Atrybuty i Załączniki znajduje się w artykule Zakładki Kody rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian.

Zakładka Opis analityczny

Z poziomu elementu dokumentu, w polu Tory opisu analitycznego użytkownik może określić tor amortyzacji, według którego mogą być uzupełniane wartości opisu analitycznego na dokumentach środków trwałych. Do wyboru dostępne są tory zaznaczone w konfiguracji systemu.

Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w kategorii Opis analityczny.

Zakładki Atrybuty, Załączniki i Historia zmian

Szczegółowy opis zakładek Atrybuty i Załączniki znajduje się w artykule Zakładki Kody rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian.

Czy ten artykuł był pomocny?