Plan kont

Pod pojęciem planu kont należy rozumieć zbiór wszystkich kont księgowych przyjętych w danym podmiocie gospodarczym, powiązania między nimi oraz możliwe do wykonania na nich operacje.

Plan kont – informacje ogólne

Cechy planu kont:

 • jest odrębny dla każdego centrum typu firma
 • numer każdego konta może być alfanumeryczny
 • ilość kont syntetycznych jest dowolna
 • księgowania mogą odbywać się na koncie syntetycznym tylko wtedy, gdy nie posiada ono żadnych kont analitycznych
 • konto analityczne może posiadać subanalitykę
 • księgowanie może odbywać się jedynie na koncie na najniższym poziomie
 • konta mogą być prowadzone w różnych walutach

Plan kont dostępny jest z poziomu Księgowość pod przyciskiem [Plan kont].

Plan konto może być wyświetlany jako:

 • Drzewo – układ hierarchiczny
 • Lista – układ płaski
Plan kont wyświetlany jako drzewo

Na liście znajdują się standardowe przyciski oraz dodatkowo:

 • [Dodaj konto na tym samym poziomie] – umożliwia dodanie konta na tym samym poziomie, co zaznaczone konto
 • [Dodaj konto na niższym poziomie] – umożliwia dodanie konta podrzędnego w stosunku do konta zaznaczonego. Przycisk nieaktywny, jeżeli na zaznaczone konto rozpoczęto księgowanie lub jest to konto walutowe.
 • [Edytuj konto] – umożliwia podgląd parametrów konta
 • [Usuń konto] – umożliwia usuniecie konta. Konto księgowe można usunąć, jeżeli nie zostało jeszcze użyte w systemie na np. dekrecie, nocie memoriałowej, operacji kasowej/bankowej (jako konto przeciwstawne).
 • [Zwiń wszystko] – w przypadku struktury drzewiastej pozwala zwinąć plan kont do kont syntetycznych
 • [Rozwiń wszystko] – w przypadku struktury drzewiastej pozwala rozwinąć plan kont do postaci uwzględniającej zarówno konta syntetyczne jak i analityczne
 • [Zapisy księgowe] – umożliwia wyświetlenie zapisów księgowych dla wybranego konta
 • [Obroty i salda] – umożliwia wyliczenie zestawienia obrotów i sald dla wybranego konta
 • [Rozrachunki] – umożliwia wyświetlenie listy rozrachunków dla wybranego konta. Wywołanie listy rozrachunków możliwe jest dla konta na najniższym poziomie.
 • [Generator planu kont] – umożliwia wygenerowanie wzorcowego planu kont. Przycisk dostępny do momentu dodania pierwszego konta księgowego.
 • [Eksportuj] oraz [Importuj] – umożliwiają eksport oraz import planu kont
 • [Aktualizuj plan kont] – umożliwia aktualizacje planu kont na podstawie poprzedniego okresu obrachunkowego. System przenosi jedynie konta z zaznaczonym parametrem Twórz konto w następnym okresie, które nie istnieją jeszcze w bieżącym okresie. Podczas aktualizacji planu kont przenoszone są również schematy numeracji kont. System aktualizuje powiązania na formularzu konta zgodnie z definicją schematów numeracji.

Filtrowanie planu kont

W oknie planu kont widoczne są pola:

Wpisz szukany numer konta…, Wpisz szukaną nazwę konta… – pozwala na szybkie wyszukiwanie konta poprzez wpisanie jego numeru lub nazwy. Po wpisaniu numeru lub nazwy szukane konto zostanie zaznaczone na planie kont.

Tylko aktywne – pozwala zawęzić plan kont do kont, które są oznaczone jako Aktywne

Bieżący okres obrachunkowy – wskazuje bieżący okres obrachunkowy, dla którego wyświetlany jest plan kont. Pole nieedytowalne.

Dodatkowe opcje filtrowania planu kont:

 • Definicja maski – pozwala na wyświetlenie bądź ukrycie kont (parametr Bez kont z maski zaznaczony) zawierających podaną w polu frazę.
Wskazówka
Po wpisaniu wyrażenia w pole Maska system będzie traktował ciąg znaków jako całe wyrażenie, a nie poszczególne cyfry czy litery.
Przykład

W sekcji Od konta, Do konta nie wskazano wartości, w masce podano „5*” – wyświetlone zostaną konta zespołu 5.

W polu Od konta wskazano 401, w polu Do konta: 550, w masce podano „*01” – wyświetlone zostaną konta zespołu 4 i 5 zawierające w numerze fragment „01”.

W polu Od konta wskazano 401, w Do konta: 550, w masce podano „1*” –wyświetlona zostanie pusta lista (nie ma kont spełniających takie kryterium).

 • Poziom – pozwala na określenie poziomu, według którego będą filtrowane konta. Dostępne wartości: Wszystkie (lista bez ograniczeń), 1 (konta poziomu 1), 2 (konta poziomu 1 i 2) itd., Tylko konta słownikowe, Najniższy poziom.
 • Typ – umożliwia filtrowanie kont księgowych według typu konta. Dostępne wartości: Wszystkie, Bilansowe i wynikowe, Bilansowe, Wynikowe, Pozabilansowe, Rozrachunkowe.
 • Od konta, Do konta – pozwala określić zakres wyświetlanych kont
 • Uwzględniaj konta słownikowe – gdy parametr jest zaznaczony podczas filtrowania uwzględniane są analityczne konta słownikowe, gdy parametr jest odznaczony wyświetlane są tylko i wyłącznie syntetyczne konta słownikowe (bez kont słownikowych na poziomie analityki).
Uwaga
Po zaznaczeniu parametru Uwzględniaj konta słownikowe oraz wybraniu w polu Poziom wartości Najniższy poziom, na planie kont zostaną wyświetlone syntetyczne konta słownikowe oraz ich analityka powiązana już z konkretną wartością słownika, np. z konkretnym kontrahentem.

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

Zestawienie obrotów i sald dla wybranego konta

W celu wyliczenia zestawienia obrotów i sald dla wybranego konta należy zaznaczyć je na liście i wybrać przycisk [Obroty i salda] z grupy przycisków Zestawienia. Pojawi się okno obrotów i sald dla wybranego konta.

Okno zestawienia obrotów i sald dla wybranego konta

Wyliczenia można przeprowadzić dla wybranego okresu obrachunkowego, okresu cząstkowego, konkretnego zakresu czasowego, waluty konta. Wyliczenia mogą uwzględniać zapisy księgowe niezatwierdzone (zaznaczony parametr Uwzględnij bufor).

W celu przeliczenia zestawienia należy wybrać przycisk [Przelicz].

Generowanie wzorcowego planu kont

Za pomocą opcji generowania planu kont można utworzyć wzorcowy plan kont dla firmy.

Formularz generatora planu kont

Podczas generowania planu kont należy określić parametry, które wpływają na tworzone konta:

 • Forma własności
 • Rodzaj działalności
 • Ewidencja kosztów

Import/Eksport planu kont

System umożliwia zaimportowanie planu kont z pliku XML lub XLS. Plik z planem kont może być wykorzystywany do tworzenia kont w różnych okresach obrachunkowych.

Uwaga

System blokuje możliwość importu planu kont, gdy istnieje w systemie plan kont, na który rozpoczęto księgowanie.

System nie importuje kont już istniejących oraz ich analityk. Wyświetla komunikat „Importowanie części kont się nie powiodło, ponieważ istnieją już na planie kont”.

Plan kont zostanie zaimportowany, tylko jeżeli dane w pliku są poprawne. Jeżeli import konta się nie powiedzie (np. brak w systemie waluty konta), zostanie to odnotowane w logu importu, a konto zostanie pominięte.

Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w biuletynie Comarch ERP Altum- Biuletyn techniczny – Import planu kont z wzorcowym planem kont.

Program pozwala również na eksportowanie planu kont do pliku XML lub XLS. Eksportowany plik nie jest powiązany z okresem obrachunkowym.

Czy ten artykuł był pomocny?