Promocje kuponowe

Kupony pozwalają na naliczenie rabatu procentowego lub wartościowego na zakupione towary poprzez użycie odpowiedniego kodu.

Uwaga
W systemie Comarch ERP Altum, użytkownik ma jedynie możliwość zdefiniowania kuponów rabatowych, które później są synchronizowane do Comarch POS, gdzie mogą zostać użyte na dokumencie.

Definiowanie kuponów

Z poziomu zakładki Sprzedaż -> Kupony użytkownik ma możliwość dodania oraz zweryfikowania istniejących w systemie kuponów. Na liście dostępne są podstawowe informacje o promocji kuponowej, takie jak:

 • Nazwa – pole prezentujące nazwę danej promocji kuponowej, nie jest wartością unikalną
 • Aktywny – informacja o aktywności danego kuponu
 • Obowiązuje od – wskazuje datę, od której będzie obowiązywał dany kupon
 • Obowiązuje do – wskazuje datę, do której będzie obowiązywał dany kupon
 • Naliczany rabat – nazwa rabatu powiązanego z kuponem
 • Typ rabatu – typ rabatu powiązanego z kuponem
 • Ograniczenie harmonogramem – wskazuje powiązanie promocji kuponowej z harmonogramem.

Aby dodać nowy kupon, należy wybrać przycisk [Dodaj] umieszczony nad listą.

Na formularzu należy uzupełnić następujące pola oraz parametry:

 • Nazwa – pole obligatoryjne pozwalające na wprowadzenie dowolnego ciągu znaków (liter i/lub cyfr) odpowiadającego nazwie obiektu, nie jest wartością unikalną
 • Symbol – kod alfanumeryczny, pozwalający na zdefiniowanie na jego podstawie kodu rabatowego. Jeżeli w polu Symbol zostanie wpisana wartość RABAT, to dla nowego kodu rabatowego pole Kod zostanie automatycznie uzupełnione tą samą wartością. Po dodaniu kolejnego kodu rabatowego ustawiona zostanie wartość: RABAT1
 • Schemat numeracji (Konfigurator) – pole niewymagane. Po wybraniu przycisku […] dostępna jest Lista konfiguratorów ograniczona do konfiguratorów opartych na obiekcie Kupon. Jako schemat numeracji można wybrać jedynie aktywny konfigurator. Na jego postawie będzie tworzony kod rabatowy w polu Kod.
 • Rabat – pole pozwala na powiązanie rabatu towarowego (dla którego na definicji zaznaczono parametr Promocja kuponowa) oraz rabatu nagłówka od wartości transakcji z kuponem (prezentowana jest nazwa rabatu)
 • Typ rabatu – wskazuje typ rabaty powiązanego z kuponem (typ pobrany ze szczegółów powiązanego rabatu)
 • Nabywca na dokumencie – wartość w tym polu możliwa jest do wskazania po wcześniejszym powiadaniu rabatu z kuponem. Określenie wartości determinuje użycie kodu rabatowego na dokumencie. W zależności od powiązanego typu rabatu do wyboru są dostępne poniższe opcje:
  • Niewymagany – nie jest prowadzona kontrola zgodności kontrahentów pomiędzy dokumentem a kontrahentem powiązanym z kodem rabatowym.
  • Wymagany – kod nie może zostać dodany na dokument, na którym wskazano kontrahenta Nieokreślonego.
  • Wymagany, zgodny z kodem – prowadzona kontrola zgodności kontrahentów pomiędzy dokumentem a kontrahentem powiązanym z kodem rabatowym.
 • Limit użycia kodu – zaznaczenie tego parametru pozwala na określenie, ile razy dany kod rabatowy może zostać użyty na dokumencie. Dodatkowo użytkownik powinien określić, czy kod rabatowy ma mieć charakter:
  • Globalny – może zostać użyty określoną ilość razy w całym systemie
  • Centrum – może zostać użyty określoną ilość razy w poszczególnych centrach
  • Nabywca – może zostać użyty określoną ilość razy dla danego kontrahenta
 • Obowiązuje od – wskazuje datę, od której będzie obowiązywał dany kupon
 • Obowiązuje do – wskazuje datę, do której będzie obowiązywał dany kupon
 • Ograniczenie harmonogramem – parametr niedostępny do edycji, zostaje automatycznie zaznaczony po dołączeniu harmonogramu do kuponu.
 • Wyłączaj stosowanie innych kuponów – zaznaczenie tego parametru blokuje możliwość dodania na dokument kilku kodów rabatowych

Zakładka Kody rabatowe

Na podzakładce Kody użytkownik ma możliwość zdefiniowania nowego kodu rabatowego, który automatycznie powiązany zostaje z aktualnie edytowanym kuponem. W celu dodania nowego kodu rabatowego, należy wybrać przycisk [Dodaj].

Po wybraniu przycisku pojawi się na liście nowy wiersz, w którym wyświetlone zostaną podstawowe informacje o utworzonym kodzie rabatowym:

 • Kod – pole obligatoryjne, automatycznie nadawane w oparciu o powiązany konfigurator lub w przypadku jego braku na podstawie pola Symbol. Pole to powinno posiadać wartość unikalną względem zdefiniowanych kodów w stanie Nieaktywny oraz Aktywny.
 • Obowiązuje od – wartość pola pobrana z definicji kuponu z możliwością zmiany. Data ta nie może być wcześniejsza niż data wskazana na definicji kuponu.
 • Obowiązuje do – wartość pola pobrana z definicji kuponu z możliwością zmiany. Data ta nie może być późniejsza niż data wskazana na definicji kuponu.
 • Stan – status kodu rabatowego. Domyślnie ustawiony na Nieaktywny z możliwością zmiany na: Aktywny – kupon możliwy do wykorzystania na dokumencie, Zablokowany – blokuje niemożliwość wykorzystania na dokumencie.
 • Kod nabywcy/grupy – pole pozwalające na powiązanie nabywcy/grupy z danym kodem rabatowym. W przypadku gdy podczas dodawania nowego kodu rabatowego wskazana została jedna z dostępnych opcji: dla Grupy/ dla Kontrahenta w wybranej Grupie/ dla Kontrahenta, pole automatycznie zostanie wypełnione z możliwością zmiany
 • Nazwa nabywcy/grupy – pole informacyjne, prezentujące nazwę powiązanego kontrahenta/grupy
 • Źródło – wskazuje na sposób utworzenia kodu rabatowego. W przypadku dodania ręcznie lub zaimportowania z pliku ustawiona zostanie opcja: Dodany ręcznie. Jeżeli kod rabatowy wygenerowano na podstawie dokumentu, prezentowany jest numer dokumentu.
 • Opis – pole pozwala na wprowadzenie dodatkowych uwag do dodanego kodu rabatowego
Lista kodów rabatowych

 

W przypadku gdy w polu Nabywca na dokumencie wskazano opcję Wymagany, zgodny z kodem istnieje możliwość seryjnego dodawania kodów rabatowych dla wskazanych kontrahentów/grup kontrahentów (rodzaj dostępnych opcji seryjnego dodawania zależny od typu rabatu).

Podzakładka Użycia prezentuje podstawowe informacje o dokumentach, na których wykorzystany został dany kod rabatowy. Prezentowany jest zawsze pierwszy dokument źródłowy, na którym użyty został dany kod rabatowy. W ścieżce ZS -> FS -> WZ prezentowany będzie jedynie numer dokumentu zamówienia sprzedaży.

Centra to zakładka zawierająca informacje o jednostkach organizacyjnych w firmie, które mogą udzielać danego rabatu. Możliwość powiązania jest tylko z centrum, które zostało powiązane ze stanowiskiem POS.

Zakładka Harmonogramy umożliwia przypięcie do danego kuponu zdefiniowanego wcześniej harmonogramu.

Uwaga
Nie ma możliwości powiązania harmonogramu z nieaktywnym kuponem.

Warunki promocji – pole pozwalające na wprowadzenie dodatkowego opisu promocji

Czy ten artykuł był pomocny?