Arkusz inwentaryzacyjny

image_print

Arkusze inwentaryzacyjne (AI) są dodawane w ramach danego dokumentu inwentaryzacji z poziomu formularza tego dokumentu.

Aby dodać nowy arkusz, należy wybrać przycisk [Dodaj].

Uwaga
Jeśli w systemie dla inwentaryzowanego magazynu, znajdują się:

 • niezatwierdzone rozchodowe dokumenty magazynowe
 • rozchodowe dokumenty handlowe niepowiązane z zatwierdzonymi dokumentami magazynowymi, które tworzą rezerwacje na zasobach

wówczas przy próbie dodania nowego arkusza system wyświetli komunikat o istniejących artykułach podlegających rezerwacji, wskutek czego pełna korekta stanu towarów może być niemożliwa.

W nagłówku AI wyświetlany jest:

 • numer arkusza
 • magazyn, dla którego przeprowadzana jest inwentaryzacja (przenoszony z nagłówka dokumentu inwentaryzacji)
 • nazwa arkusza nadawana przez użytkownika
 • status pobrania arkusza na kolektor
 • kolektor wykorzystywany przy inwentaryzacji artykułów na tym arkuszu
 • kod pracownika obsługującego arkusz
 • aktualny stan dokumentu
 • data jego wystawienia (data ta jest wyszarzana po dodaniu pozycji na arkusz)
 • wartość arkusza w walucie systemowej firmy, w której wykonywana jest inwentaryzacja. Wartość to różnica wynikająca z ilości systemowej i ilości rzeczywistej inwentaryzowanych artykułów. Wartość arkusza wyliczana jest na podstawie średniej wartości zasobów dostępnych na magazynie dla danej partii artykułu. Jeśli wg ilości systemowej na magazynie nie ma danego artykułu, a w rzeczywistości jest on dostępny, wówczas wartość wyliczana jest na podstawie ostatniej ceny zakupu z dokumentów magazynowych (bez rozróżniania na partie).

Formularz arkusza inwentaryzacjiLista pozycji wskazuje na artykuły/partie artykułów z wyszczególnieniem:

 • kodów EAN (kody własne definiowane na karcie artykułu na zakładce Parametry Kody kreskowe)
 • cech
 • jednostki podstawowej, w jakiej prowadzona jest ewidencja artykułu
 • ilości systemowej danego artykułu/partii
 • ilości rzeczywistej (domyślnie zero)
 • różnicy między ilościami
 • stanu rozbieżności

bieżących operacji – (kolumna domyślnie ukryta) dostępna, jeżeli na formularzu inwentaryzacji zaznaczono parametr Blokada sprzedaży. Wartość w tej kolumnie wyliczana jest, jako różnica pomiędzy aktualną ilością partii na magazynie a ilością prezentowaną na arkuszu inwentaryzacyjnym. Istnieje możliwość przeniesienia ilości z tej kolumny do kolumny Ilość systemowa za pomocą przycisku [Przelicz ilość systemową]. Ilość w kolumnie Bieżące operacje jest aktualizowana podczas edycji/zapisu/zatwierdzenia arkusza oraz po odświeżeniu listy. Jeżeli podczas zatwierdzania arkusza inwentaryzacyjnego ilość z kolumny Bieżące operacje jest różna od ilości systemowej, system wyświetli odpowiedni komunikat.

Uwaga
Ilość w kolumnie Bieżące operacje ulega zmianie po wykonaniu operacji na magazynie na artykule, który podlega inwentaryzacji.

Uwaga
Inwentaryzacji mogą podlegać jedynie artykuły o typie Towar.

Artykuł wyszczególniony na AI nie ma wpływu na ilość towaru w magazynie oraz jego wartość.

Dla formularza arkusza, w menu głównym w grupie przycisków Generowanie dostępny jest również przycisk [Generuj inwentaryzację], który umożliwia dodanie nowej inwentaryzacji dla zaznaczonych pozycji arkusza. Przycisk ten jest aktywny tylko w sytuacji, gdy inwentaryzacja jest zatwierdzona, anulowana lub zamknięta. Przy generowaniu inwentaryzacji z tego poziomu, system sprawdza uprawnienia operatora do dodawania dokumentu inwentaryzacji i arkusza, a także czy nie istnieje niezatwierdzona inwentaryzacja na ten sam magazyn. Jeśli oba warunki są spełnione, powstanie dokument inwentaryzacji, na którym dane nt. magazynu i pozycji zostaną pobrane ze źródłowego arkusza. Pozostałe pola zostaną wypełnione tak, jakby inwentaryzacja była wystawiana ręcznie. Dodając pozycje do arkusza na generowanej inwentaryzacji system zweryfikuje również czy włączona jest kontrola poprawności dokumentów dla dodawanych pozycji. Jeśli jest włączona, doda tylko takie pozycje, które spełniają kryteria kontroli.

 

Czy ten artykuł był pomocny?