Definiowanie pracownika

image_print

Aby dodać nowego pracownika, należy wybrać przycisk [Dodaj] dostępny w menu głównym lub w panelu ergonomicznym nad listą pracowników. Wówczas wyświetli się formularz nowo tworzonego pracownika podzielony na zakładki: Ogólne, Środki trwałe, Lista umów, Księgowość, Konto email, Opis, Rachunki bankowe, Atrybuty, Załączniki.

Zakładka Ogólne 

Zakładka Ogólne

Zakładka Ogólne zawiera następujące pola i parametry:

 • Kod – pole obowiązkowe
 • Imię – pole obowiązkowe
 • Nazwisko – pole obowiązkowe
 • Utwórz operatora – zaznaczenie parametru powoduje automatyczne utworzenie konta operatora powiązanego z definiowanym pracownikiem. Obok parametru znajduje się lista rozwijana umożliwiająca wybór typu operatora, dostępne wartości to: Wewnętrzny, Zewnętrzny, Uniwersalny.
 • Aktywny – zaznaczenie parametru powoduje, że pracownik może być używany w innych miejscach systemu
 • NIP
 • PESEL
 • URL
 • Numer karty – numer karty identyfikacyjnej pracownika, którą posługuje się pracownik. Numery kart pracowników muszą być unikalne. Pracownicy, dla których uzupełniono numery kart mogą wprowadzić login poprzez sczytanie np. kodu kreskowego. Funkcja jest dostępna po odznaczeniu parametru Loguj przy pomocy logowania zintegrowanego w oknie logowania.

Sekcja Adresy umożliwia dodawanie adresów pracownika. Dostępne typy adresów to:

 • Główny
 • Dostawy
 • Oddziału
 • Korespondencyjny
 • Faktury
 • Zamieszkania

Na liście adresów znajduje się wygenerowany domyślny adres typu Główny, który może być dowolnie edytowany przez użytkownika, jednak nie może zostać usunięty. Użytkownik może dodać dowolną liczbę adresów pracownika, ale tylko jeden adres z każdego typu może być oznaczony jako domyślny. Zaznaczenie parametru Aktywny przy adresie powoduje, że może on być używany w innych miejscach systemu. Adresy mogą być dezaktywowane (archiwizowane) ręcznie poprzez odznaczenie parametru Aktywny.

Uwaga
Adres oznaczony jako domyślny dla typu głównego nie może zostać zdezaktywowany ani usunięty. Nie można usuwać także adresów, które już zostały użyte w systemie (np. na dokumencie).
Uwaga
Dezaktywacja adresu jest nieodwracalna.

Podzakładka Kontakty zawiera dane kontaktowe pracownika (np. numer telefonu, e-mail, komunikator) i umożliwia ich dodawanie dla każdego adresu z osobna.

Podzakładka Zgody na przetwarzanie danych – zawiera listę zgód na przetwarzanie danych osobowych pracownika i umożliwia ich dodawanie. Zgody na przetwarzanie danych osobowych zostały szczegółowo opisane w artykule Rejestr zgód.

Zakładka Lista umów

Zakładka Lista umów

Zakładka Lista umów umożliwia dodawanie, usuwanie i edycję następujących informacji związanych z umowami pracownika:

 • Umowa od – data początku obowiązywania umowy
 • Umowa do – data końca obowiązywania umowy
 • Jednostka organizacyjna – jednostka organizacyjna, której przyporządkowany jest pracownik. Przycisk [] umożliwia wybranie odpowiedniej jednostki spośród tych zdefiniowanych w systemie. Jednostki organizacyjne są dodawane z poziomu Konfiguracja → Struktura firmy → Struktura podległościowa.

Zakładka Konto email

Zakładka Konto email

Zakładka Konto email umożliwia zdefiniowanie konta poczty e-mail pracownika. Zawiera następujące pola:

 • Host – adres serwera mailowego, do którego loguje się pracownik
 • Port – numer, którym posługuje się serwer poczty wychodzącej podczas komunikacji. Domyślnie w systemie podpowiada się wartość 25, ponieważ takim portem posługuje się większość serwerów poczty e-mail.
 • Login
 • Hasło
 • Podpis – w tym polu można wprowadzić domyślny podpis pracownika, który będzie widoczny w wiadomościach mailowych

Pozostałe zakładki

Zakładka Księgowość prezentuje domyślne konta księgowe przypisane do danego pracownika.

Zakładka Opis umożliwia wprowadzenie dodatkowych informacji dotyczących pracownika.

Zakładka Rachunki bankowe prezentuje listę rachunków bankowych przypisanych do pracownika oraz umożliwia ich dodawanie/edycję/usuwanie.

Zakładki Atrybuty i Załączniki zostały szczegółowo opisane w artykule Zakłada Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian. 

Czy ten artykuł był pomocny?