Obroty i salda

image_print

Zestawienie obrotów i sald jest źródłem informacji o stanie poszczególnych składników majątku i kapitału. Dostarcza ono danych potrzebnych do sporządzania elementów sprawozdania finansowego takich jak bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych itp.

Zestawienie obrotów i sald to zestawienie zapisów księgowych na kontach. Obroty to wykaz wszystkich operacji gospodarczych zaksięgowanych na koncie. Saldo jest to zestawienie stron Winien i Ma, czyli wszystkich obrotów wykazanych na koncie w danym okresie obrachunkowym (uwzględnia także bilans otwarcia).

Zestawienie obrotów i sald dostępne jest z poziomu menu Księgowość pod przyciskiem [Obroty i salda].

Zestawienie obrotów i sald może być wyświetlane jako:

 • Drzewo – układ hierarchiczny
 • Lista – układ płaski
Zestawienie obrotów i sald

Na liście znajdują się standardowe przyciski oraz dodatkowo:

 • [Przelicz] – umożliwia wyliczenie zestawienia obrotów i sald
 • [Zwiń wszystko] – w przypadku struktury drzewiastej pozwala zwinąć zestawienie do kont syntetycznych
 • [Rozwiń wszystko] – w przypadku struktury drzewiastej pozwala rozwinąć zestawienie do postaci uwzględniającej zarówno konta syntetyczne jak i analityczne
 • [Zapisy księgowe] – umożliwia wyświetlenie zapisów księgowych dla wybranego konta
 • [Rozrachunki] – umożliwia wyświetlenie listy rozrachunków dla wybranego konta w określonym zakresie dat. Wywołanie listy rozrachunków możliwe jest dla konta rozrachunkowego na najniższym poziomie.
 • [Obroty i salda] – umożliwia wyliczenie zestawienia obrotów i sald dla wybranego konta

Zestawienie obrotów i sald składa się z kolumn:

 • Numer
 • Nazwa
 • BO Wn, BO Ma – Salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych
 • Obroty Wn, Obroty Ma – obroty za okres sprawozdawczy
 • Obroty n. WN, Obroty n. Ma – obroty narastająco od początku roku obrotowego
 • Saldo Wn, Saldo Ma, Persaldo – salda na koniec okresu sprawozdawczego
 • Waluta – waluta dokumentu, zależna od ustawień w filtrze
 • Typ (kolumna domyślnie ukryta) – typ konta księgowego
Uwaga
Sumowanie na liście obrotów i sald jest możliwe wyłącznie po wybraniu w filtrze konkretnej waluty lub opcji Wszystkie w walucie systemowej. Jeżeli waluta systemowa kont księgowych jest różna, w podsumowaniu wyświetlana będzie wartość 0.

Szczegółowy opis filtrowania oraz wyliczania zestawienia księgowego znajduje się w artykule Wyliczanie obrotów i sald.

Czy ten artykuł był pomocny?