Zestawienie sprzedaży detalicznej i korekty sprzedaży detalicznej

image_print

Zestawienie sprzedaży detalicznej (ZSD) i korekta sprzedaży detalicznej (KSD) to dokumenty prezentujące łączną wartość sprzedaży detalicznej, ewidencjonowanej przy pomocy paragonów oraz ich korekt, w określonym przedziale czasu w danej firmie/centrum.

Dokumenty ZSD/KSD rejestrują sprzedaż w rozbiciu na wartość netto, brutto oraz stawki podatku VAT.

W wyniku zatwierdzenia ZSD/KSD automatycznie generowana jest faktura VAT sprzedaży/korekta faktury VAT sprzedaży. W ten sposób wartość sprzedaży zarejestrowana paragonami/korektami paragonów zostaje ujęta w rejestrze VAT.

Funkcjonalności związane z dokumentami zestawienia sprzedaży detalicznej i korekt sprzedaży detalicznej dostępne są z poziomu zakładki Sprzedaż ZSD/KSD.

Lista dokumentów ZSD
Lista dokumentów ZSD

Opis listy dokumentów znajduje się w artykule Lista dokumentów.

Automatyczne generowanie dokumentów ZSD/KSD

W systemie można określić częstotliwości powstawania dokumentów ZSD/KSD odrębnie dla każdego centrum. Parametr determinujący sposób generowania ZSD/KSD dostępny jest z poziomu Konfiguracja Struktura firmy Firma Dokumenty.

Definicja dokumentu ZSD
Definicja dokumentu ZSD

Parametr może przyjmować wartości:

 • Brak
 • Dla każdego dokumentu
 • Codziennie
 • Co miesiąc

Po wskazaniu przez użytkownika opcji innej niż Brak, w momencie dodawania nowego dokumentu PAR/KIPAR/KWPAR, system sprawdzi, czy istnieje ZSD/KSD, do którego może dodać dany dokument.

Jeśli istnieje – system doda do niego wystawiany dokument.

Jeśli nie istnieje:

 • w tle utworzy nowy dokument ZSD/KSD, ustawiając zakres dat zgodnie z wybraną opcją automatycznego generowania
 • zapisze dokument w stanie niezatwierdzonym
 • będzie do niego dodawał kolejne nowo tworzone dokumenty spełniające ustawione w nim kryteria

Ręczne generowanie dokumentów ZSD/KSD

W przypadku ręcznego tworzenia ZSD/KSD użytkownik ma możliwość dodawania paragonów/korekt z różnych centrów w ramach jednej firmy.

Aby użytkownik mógł dodać paragony/korekty do zestawienia:

 • musi na formularzu dokumentu ZSD/KSD wybrać przycisk [Dodaj]
 • wybrać z listy paragony/korekty zatwierdzone i wystawione w zdefiniowanym przedziale czasu

Na liście wyświetlone zostaną tylko te paragony, które nie zostały uwzględnione na innym zestawieniu.

Przykład
Przykład 1:

Wystawiając ZSD/KSD z właścicielem:

 • Firma – dodane zostaną wszystkie paragony/korekty, których właścicielem jest Firma, Centrum 1, Centrum 2, Oddział 1
 • Centrum 1 – dodane zostaną wszystkie paragony/korekty, których właścicielem jest Centrum 1
 • Centrum 2 – dodane zostaną wszystkie paragony/korekty, których właścicielem jest Centrum 2 oraz Oddział 1

Przykład 2:

Wystawiając ZSD/KSD z właścicielem:

 • Firma – dodane zostaną wszystkie paragony/korekty, których właścicielem jest Firma, Centrum 1
 • Centrum 1 – dodane zostaną wszystkie paragony/korekty, których właścicielem jest Centrum 1
 • Firma 1 – dodane zostaną wszystkie paragony/korekty, których właścicielem jest Firma 1 oraz Centrum 2

Łącz wszystkie typy dokumentów na KSD

Na definicji dokumentu KSD (dostępnej z poziomu Konfiguracja Struktura Firmy Firma edycja wybranej firmy/centrum zakładka Dokumenty edycja dokumentu KSD) znajduje się parametr Łącz wszystkie typy dokumentów.

 • decyduje on o tym, czy na korekty sprzedaży detalicznej mają trafić korekty ilościowe i wartościowe paragonu oraz Tax Free
 • parametr ten jest dostępny do edycji w przypadku, gdy w polu Automatyczne generowanie dokumentu wskazana jest inna opcja niż Brak
 • parametr jest domyślnie zaznaczony

Dodatkowo na dokumencie KSD znajduje się parametr Typ dokumentu, użytkownik ma możliwość wskazania, jakie dokumenty mają zostać ujęte w zestawieniu, do wyboru są następujące opcje:

 • <Wszystkie> – opcja domyślna, na dokumencie ujęte zostaną: korekty wartościowe i ilościowe paragonów oraz dokumenty Tax Free
 • Korekta ilościowa paragonu
 • Korekta wartościowa paragonu
 • Tax Free

Zmiana wartości parametru możliwa jest do momentu dodania pierwszego dokumentu na KSD.

Dołączanie paragonów/ korekt paragonów stanowiących faktury uproszczone do ZSD/KSD

Na formularzu ZSD oraz KSD (zakładka Ogólne -> sekcja Parametry VAT) dostępny jest parametr Uwzględniaj faktury uproszczone przy dodawaniu dokumentów. Jest on prezentowany jest wyłączenie, gdy w konfiguracji firmy będącej właścicielem dokumentu zaznaczony został parametr Faktura do paragonu wg przepisów polskich.
W zależności od ustawienia parametru:

 • Na liście paragonów do dodania na ZSD (oraz ich korekt do KSD) nie są wyświetlane paragony/korekty oznaczone jako faktury uproszoczne – parametr odznaczony.
 • Na liście paragonów do dodania do ZSD (oraz ich korekt do KSD) wyświetlane są paragony/korekty będące fakturami uproszczonymi, do których nie została wygenerowana faktura VAT – parametr zaznaczony

Opisane działanie jest analogiczne w przypadku automatycznego dodawania paragonów/korekt do ZSD/KSD.

Uwaga
Modyfikacja ustawienia parametru Uwzględniaj faktury uproszczone przy dodawaniu dokumentów nie aktualizuje listy dodanych już do ZSD dokumentów.

Czy ten artykuł był pomocny?