Księgowość

Księgowość

Nowości

 1. Środki trwałe. KŚT2016. Wprowadzono możliwość konwersji listy KŚT2010 do KŚT2016. Lista KŚT2016 przygotowana została w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Konwersja zmienia listę KŚT oraz podmienia pozycje KŚT na kartach środków trwałych.
  Uwaga
  Do końca 2017 r. obowiązuje lista KŚT2010. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie konwersji KŚT2010 do KŚT2016 dopiero pod koniec 2017 r. lub na początku 2018 r.
  Import nowej listy KŚT2016 z serwerów Comarch możliwy będzie od 1 stycznia 2018 r. Do końca 2017 r. dostępna jest lista KŚT2010. Jeżeli użytkownik zdecyduje się przeprowadzić konwersję KŚT2010 do KŚT2016 jeszcze w 2017 r. to podczas próby dokonania importu listy KŚT z serwera Comarch przed 1 stycznia 2018 r. pojawi się komunikat: Wykonana została już konwersja kodów KŚT2016. Import spowoduje dopisanie kodów KŚT2010. Czy chcesz wykonać import? Wybór opcji Tak powoduje dopisanie pozycji z listy KŚT2010.Na formularzu numeru KŚT dodano parametr Nieaktywny. Po jego zaznaczeniu numer KŚT widnieje na liście w kolorze czerwonym pod warunkiem wskazania w filtrze opcji Pokazuj też nieaktywne. Aby wybrać na karcie środka trwałego nieaktywny numer KŚT należy nacisnąć przycisk KŚT i na otwartym oknie zaznaczyć parametr Pokazuj też nieaktywne.Z poziomu Ogólne/ Inne/ Klasyfikacja Środków Trwałych oraz Księgowość/ Ewidencja środków trwałych (po wyborze w filtrze pod listą opcji Środki trwałe) dodano przycisk  służący do wykonania konwersji KŚT2010 do KŚT2016. Ikona nie jest widoczna jeżeli w bazie konfiguracyjnej lista KŚT jest pusta, a w bazie firmowej nie wprowadzono żadnej karty środka trwałego. Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno:
  Po wykonaniu konwersji ikona zostanie ukryta w danej bazie firmowej. Na liście KŚT dostępne będą tylko pozycje z listy KŚT2016 oraz pozycje dodane przez użytkownika z symbolem innym niż w KŚT2010.
  Uwaga
  Jeżeli na liście KŚT użytkownik dodał pozycję o takim symbolu jak KŚT2010 ale o innej nazwie to po wykonaniu konwersji KŚT2010 do KŚT2016 taka pozycja zniknie z listy KŚT. Jeżeli użytkownik chce z niej nadal korzystać to powinien ją ponownie wprowadzić na listę KŚT.
  Po wykonaniu konwersji KŚT2010 do KŚT2016 na kartach środków trwałych znajdujących się W użyciu ustawiane są nowe numery obowiązujące zgodnie z KŚT2016. Aktualizacji na karcie środka nie ulega pole Stawka amortyzacji. Informacja o starym numerze KŚT pojawia się na zakładce [Atrybuty] w postaci atrybutu o symbolu KŚT_2010 z wartością będącą symbolem pozycji z KŚT2010, widniejącym na środku trwałym przed konwersją. Na kartach ze stanem Zlikwidowany lub Zbyty numery nie są zmieniane.Jeżeli na jakimkolwiek formularzu numeru KŚT zaznaczono parametr Nieaktywny to podczas konwersji KŚT w logu z przebiegu procesu pojawia się informacja: Przenoszenie parametru “Nieaktywny” podczas konwersji KŚT.

  Jeżeli na formularzu numeru KŚT zaznaczono parametr Nieaktywny a w wyniku konwersji numer KŚT został zmieniony i podzielony na kilka pozycji to w logu z przebiegu procesu pojawia się ostrzeżenie: Symbol KŚT2010 [Symbol KŚT] ustawiony jako nieaktywny został zmieniony i podzielony na kilka pozycji KŚT2016; nieaktywność została ustawiona tylko na pozycji o symbolu [Symbol KŚT].

  Jeżeli na formularzu numeru KŚT zaznaczono parametr Nieaktywny a w wyniku konwersji numer nie został zmieniony, ale podzielono go na kilka pozycji to w logu z przebiegu procesu pojawia się ostrzeżenie: Symbol KŚT2010 [Symbol KŚT] ustawiony jako nieaktywny nie został zmieniony, ale został podzielony na kilka pozycji KŚT2016; nieaktywność została ustawiona tylko na pozycji o symbolu [Symbol KŚT].

  Jeżeli na liście KŚT istnieje kilka pozycji o tym samym symbolu i na jednym z nich zaznaczono parametr Nieaktywny to po konwersji KŚT2010 do KŚT2016 parametr Nieaktywny zostanie zaznaczony na wszystkich pozycjach o tym symbolu.

  Po wykonaniu konwersji KŚT2010 do KŚT2016 na liście KŚT w tytule okna wyświetlana jest informacja: Lista KŚT aktualna na dzień 01.01.2018.

  Na formularzu numeru KŚT dodano również parametr Standardowy. W przypadku baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji programu wcześniejszej niż 2018.0.1, po wykonaniu konwersji KŚT2010 do KŚT2016 parametr ten zaznaczony zostanie na wszystkich pozycjach KŚT (za wyjątkiem pozycji wprowadzonych przez użytkownika z symbolem innym niż w KŚT2010). W przypadku baz konfiguracyjnych dodanych w wersji programu 2018.0.1 wszystkie numery KŚT importowane z serwera Comarch oznaczane są jako standardowe. Na numerach KŚT dodawanych przez użytkownika nie ma możliwości zaznaczenia parametru Standardowy.

  W związku z nowym parametrem na liście KŚT dodano kolumnę Standardowa. Dla numerów z zaznaczonym parametrem pojawi się wartość TAK, dla numerów bez zaznaczonego parametru – NIE.

  Użytkownik ma możliwość seryjnego usunięcia z listy KŚT zaznaczonych pozycji. Nie ma możliwości usunięcia standardowego numeru KŚT.

 

Zmiany

 1. Księgowość kontowa. Dzienniki. Na wydrukach: PK/ Wzór standard, Dzienniki/ Wydruk zaznaczonych PK oraz Dzienniki/ Wydruk zaznaczonych PK (wg identyfikatora) w polu Sporządził drukowane jest imię i nazwisko operatora widniejącego na dokumencie w polu Zmodyfikował.
 2. Środki trwałe. Z poziomu listy środków trwałych dodano wydruk Dokumenty zaznaczone/ Karta środka historyczna.
 3. Środki trwałe. Jeżeli środek trwały został uwzględniony na formularzu arkusza inwentaryzacyjnego, a następnie na jego karcie zaznaczono parametr W budowie to podczas próby zapisania karty pojawia się komunikat: Środek trwały został wybrany na dokumencie inwentaryzacji. Ustawienie stanu w budowie na karcie może spowodować niezgodność ujętych pozycji na wystawionym dokumencie inwentaryzacji, na którym ten środek został uwzględniony. Czy chcesz zapisać zmiany?
 4. Środki trwałe. Jeżeli środek trwały/ wyposażenie został uwzględniony na formularzu arkusza inwentaryzacyjnego, a następnie zmieniono stan tego środka/ wyposażenia na Zlikwidowany lub Zbyty i wskazano datę likwidacji wcześniejszą niż data wystawienia arkusza inwentaryzacyjnego to podczas próby zapisania karty ŚT/ wyposażenia pojawia się komunikat: Nie można ustalić daty likwidacji/zbycia środka trwałego/ wyposażenia wcześniejszej niż data wystawienia arkusza inwentaryzacyjnego, na którym jest on/ ono ujęty.

 

Czy ten artykuł był pomocny?