Najczęściej zadawane pytania

Wstęp

Do poprawnego działania aplikacji Comarch APS usługi:

 • APSConfigurationService
 • APSCredentialService
 • APSScheduleService
 • APSProductionPlanning
 • Consul
 • APSNginx

powinny w Harmonogramie zadań systemu Windows posiadać status Działa.

W Menedżerze zadań procesy dotnet.exe oraz procesy nginx.exe powinny być uruchomione.

Natomiast do poprawnego działania aplikacji Integrator Comarch ERP XL z Comarch APS zadanie XLAPSIntegration w Harmonogramie zadań powinno mieć stan Działa oraz w Menadżerze zadań proces dotnet.exe z nią związany powinien być uruchomiony.

Stan usług w harmonogramie zadań
Stan usług w harmonogramie zadań
Stan procesów w Menadżerze zadań
Stan procesów w Menadżerze zadań

Niepoprawne dane logowania

Opis problemu

Po wypełnieniu pól Login i Hasło oraz po wybraniu opcji Zaloguj się pojawia się komunikat Niepoprawne dane logowania! Uzupełnij ponownie.

Przykład nieudanego logowania
Przykład nieudanego logowania

Możliwe rozwiązania

1. Należy zweryfikować poprawność wpisywanych danych.

2. Z poziomu Harmonogramu zadań należy zresetować działanie usługi APSCredentialService tzn. zakończyć jej działanie i uruchomić ją ponownie.

Przykłady zakończenia usługi APSCredentialService z poziomu Harmonogramu zadań
Przykłady zakończenia usługi APSCredentialService z poziomu Harmonogramu zadań
Przykłady uruchamiania usługi APSCredentialService z poziomu Harmonogramu zadań
Przykłady uruchamiania usługi APSCredentialService z poziomu Harmonogramu zadań

3.  Należy sprawdzić czy z poziomu „Menadżer zadań” na zakładce [Szczegóły] jest uruchomiony proces dotnet.exe ze wskazaniem w „Wiersz polecenia” na lokalizację witryny Comarch APS. Jeżeli nie jest uruchomiony należy zresetować usługę APSCredentialService jak w punkcie 2.

Procesy dotnet.exe na zakładce „Szczegóły” z poziomu „Menadżera zadań”
Procesy dotnet.exe na zakładce „Szczegóły” z poziomu „Menadżera zadań”

4. Należy sprawdzić w pliku appsetting.json który znajdujew folderze instalacyjnym aplikacji APS (domyślna ścieżka: C:\Program Files (x86)\Comarch APS 2023.1\api\credentials-service) poprawność konfiguracji podczas instalacji:

Plik appsettings.json znajdujący się w folderze credentials-service
Plik appsettings.json znajdujący się w folderze credentials-service
 • Server bazy danych – nazwę serwera

 • Baza danych – nazwę bazy danych

 • Port dla PostgreSQL – 5432


Podczas otwierania witryny pojawia się komunikat: Ta witryna jest nieosiągalna. Serwer odrzucił połączenie

Opis problemu

Po wczytaniu witryny przeglądarka zwraca komunikat Ta witryna jest nieosiągalna.

Możliwe rozwiązania

1. Należy zweryfikować na jakim porcie zainstalowaliśmy aplikację Comarch APS można to sprawdzić w pliku app.conf (domyślna ścieżka: C:\Program Files (x86)\Comarch APS 2023.1\nginx\conf\app.conf). W pliku znajduje się informacja odnośnie portu, na którym uruchamiana jest witryna Comarch APS.

Sekcja, w której można sprawdzić port aplikacji Comarch APS
Sekcja, w której można sprawdzić port aplikacji Comarch APS

2. Należy sprawdzić w „Menadżer zadań” na zakładce [Szczegóły] czy są uruchomione procesy nginx.exe. Powinny być uruchomione dwa procesy na daną witrynę APS.

Procesy nginx.exe na zakładce „Szczegóły” z poziomu aplikacji „Menadżer zadań”
Procesy nginx.exe na zakładce „Szczegóły” z poziomu aplikacji „Menadżer zadań”

3.  W przypadku braku uruchomionych procesów nginx.exe zalecane jest użycie programu Harmonogram zadań. W programie należy wybrać usługę APSNginx i wybrać z menu kontekstowego opcję Uruchom.

Przykłady uruchamiania usługi APSNginx z poziomu Harmonogramu zadań
Przykłady uruchamiania usługi APSNginx z poziomu Harmonogramu zadań

4. Jeśli dany problem nie zostanie rozwiązany należy uruchomić ponownie usługę APSNginx. Aby ponownie ją uruchomić, należy najpierw w „Harmonogramie zadań” na liście znaleźć usługę APSNginx. Następnie z menu kontekstowego dla wiersza lub z sekcji Wybrany element wybrać opcję Zakończ. Stan usługi zostanie zmieniony z „Działa” na „Gotowy”.

Przykłady zakończenia działania usługi APSNginx z poziomu Harmonogramu zadań
Przykłady zakończenia działania usługi APSNginx z poziomu Harmonogramu zadań

Aby uruchomić usługę APSNginx należy znaleźć ją na liście w Harmonogramie zadań. Po jej wskazaniu należy z menu kontekstowego wybrać opcję Uruchom. Stan usługi zostanie zmieniony z „Gotowy” na „Działa”.

Przykłady uruchamiania usługi APSNginx z poziomu Harmonogramu zadań
Przykłady uruchamiania usługi APSNginx z poziomu Harmonogramu zadań

Podczas tworzenia harmonogramu nie udało się pobrać danych z systemu ERP

Opis problemu

Podczas tworzenia nowego harmonogramu w drugim kroku pobierania danych z systemu ERP pojawia się komunikat błędu: Nie zaimportowano danych. Dane z systemu ERP nie zostały pobrane.

Nieudana próba zaimportowania danych
Nieudana próba zaimportowania danych

Możliwe rozwiązania

1. Należy sprawdzić czy w Panelu administracyjnym na zakładce [Ustawienia połączenia z systemem ERP] został wpisany prawidłowy adres integratora ERP, który powinien zostać zapisany w postaci: http://localhost:port_witryny/.

Przykład ustawionego adresu integratora ERP
Przykład ustawionego adresu integratora ERP

Aby zweryfikować adres integratora ERP oraz pozostałe dane dotyczące konfiguracji witryny Integrator Comarch ERP XL z Comarch APS można to sprawdzić w pliku: C:\Program Files (x86)\Integrator Comarch ERP XL z Comarch APS 2023.1\xl-aps-integration\ appsettings.json.

Plik appsettings.json znajdujący się w folderze xl-aps-integration
Plik appsettings.json znajdujący się w folderze xl-aps-integration

W pliku znajdują się informacje odnośnie:

 • Portu, na którym uruchamiana jest witryna Integrator Comarch ERP XL z Comarch APS
Port, na którym został zainstalowany Integrator Comarch ERP XL z Comarch APS
Port, na którym został zainstalowany Integrator Comarch ERP XL z Comarch APS
 • Nazwę serwera bazy danych
Nazwa serwera bazy danych
Nazwa serwera bazy danych
 • Wskazaną do pracy bazę danych:
Nazwa bazy danych Comarch ERP XL
Nazwa bazy danych Comarch ERP XL

2. Należy w Harmonogramie zadań zresetować usługę XLAPSIntegration, w tym celu należy najpierw na liście znaleźć usługę XLAPSIntegration. Następnie z menu kontekstowego dla wiersza lub z sekcji Wybrany element wybrać opcję Zakończ. Stan usługi zostanie zmieniony z „Działa” na „Gotowy”.

Przykład zakończenia usługi XLAPSIntegration z poziomu „Harmonogram zadań"
Przykład zakończenia usługi XLAPSIntegration z poziomu „Harmonogram zadań”

Aby uruchomić usługę XLAPSIntegration należy znaleźć ją na liście w Harmonogramie zadań. Po jej wskazaniu należy z menu kontekstowego lub z sekcji wybrany element wybrać opcję Uruchom. Stan usługi zostanie zmieniony z „Gotowy” na „Działa”.

Przykład uruchomienia usługi XLAPSIntegration z poziomu „Harmonogram zadań"
Przykład uruchomienia usługi XLAPSIntegration z poziomu „Harmonogram zadań”


Podczas dodawania użytkownika nie udaje się wysłać maila aktywacyjnego

Opis problemu

W panelu administracyjnym wybieram opcję Dodaj użytkownika. W oknie Dodaj nowego użytkownika uzupełniam niezbędne pola: e-mail oraz identyfikator, a następnie wybieram opcję Wyślij zaproszenie. Zostaje wyświetlony komunikat Nie udało się wysłać maila aktywacyjnego.

Komunikat o nieudanej próbie wysłania maila aktywacyjnego
Komunikat o nieudanej próbie wysłania maila aktywacyjnego

Możliwe rozwiązania

1. Weryfikacja w panelu administracyjnym na zakładce [Ustawienia skrzynki SMTP] poprawności wpisanych danych.

Ustawienia skrzynki SMTP
Ustawienia skrzynki SMTP

Weryfikacja jakie serwisy są przypisane do Consula

Opis

Aby zweryfikować jakie serwisy są przypisane do narzędzia Consul należy uruchomić jej witrynę.

Informacja o niej znajduje się w pliku appsetting.json (mieści się on w ścieżce: C:\Program Files (x86)\Comarch APS\api\credentials-service)

Witryna usługi Consul
Witryna usługi Consul

Po jej uruchomieniu w przeglądarce zostaną wyświetlone adresy wszystkich usług, do których możemy się odwołać.

Aktywne serwisy w narzędziu Consul
Aktywne serwisy w narzędziu Consul

Jeśli, któraś z usług ma wyświetloną czerwoną ikonę jest to znak, że rejestracja danej usługi była nieudana i należy ją włączyć w Harmonogramie zadań.

Przykład wyłączonej usługi w narzędziu Consul
Przykład wyłączonej usługi w narzędziu Consul

Czy ten artykuł był pomocny?