Nowości i zmiany w wersji 2023.5

ZMIANY WPROWADZONE W COMARCH AUTO UPDATE

Comarch Auto Update

Zmiana logo i nazwy

W najnowszej wersji zmieniona została nazwa narzędzia do zarządzania produktami Comarch w środowisku produkcyjnym na Comarch Auto Update, dodatkowo zmiany zostały również wprowadzone w:

 • szacie graficznej
 • nazwie skrótów i przycisków
 • oknach z komunikatami typu pop-up
Nowe okno uruchamiania narzędzia Comarch Auto Update

Po uruchomieniu Comarch Auto Update zostanie wyświetlony komunikat informujący o zakończeniu wspierania komunikacji za pomocą WCF, w kolejnych wersjach. Zmiana ta związana jest ze zwiększeniem poziomów bezpieczeństwa za pomocą komunikacji szyfrowanych.

Komunikat wyświetlany po uruchomieniu Comarch Auto Update

Komunikacja po SSL

W konfiguracji Comarch Auto Update została wprowadzona możliwość użycia bezpiecznego połączenia SSL w sieci agentów podrzędnych. Na zakładce Konfiguracja w sekcji Konfiguracja komunikacji dla agentów podrzędnych dodana została trzecia opcja: Używaj bezpiecznego połączenia SSL.

Sekcja Konfiguracja komunikacji dla agentów podrzędnych z nową opcją Używaj bezpiecznego połączenia SSL

W sekcji tej dodana została również informacja o ilości agentów podrzędnych korzystających z komunikacji WCF i REST.

Uwaga
W kolejnych wersjach narzędzia Comarch Auto Update komunikacja za pomocą WCF nie będzie już wspierana.

Zmiany na agencie nadrzędnym

Na zakładce Konfiguracja na agencie nadrzędnym dodano:

 • pole Port do połączenia szyfrowanego (SSL) – w zależności od regionu klienta należy łączyć się po porcie:
  • 10466 (PL i EN)
  • 10460 (FR)
  • 10539 (DE)

Uwaga
Odpowiedni port należy odblokować również na poziomie routera.

Pole Port do połączenia szyfrowanego (SSL)
 • sekcja Konfiguracja połączenia SSL dla agentów podrzędnych
Sekcja Konfiguracja połączenia SSL dla agentów podrzędnych

W sekcji dodane zostały przyciski i parametry:

 • [Wygeneruj certyfikaty] – generuje certyfikat i automatycznie następuje rozesłanie na agentów podrzędnych. Przycisk jest aktywny, jeżeli w sieci agentów wszyscy podpięci podrzędni mają zainstalowaną wersję umożliwiającą przejście na SSL.
 • [Wyślij informację] – ponawia próbę przesłania certyfikatu na agentów podrzędnych
 • [Używaj połączenia SSL] – wybranie przycisku wiąże się z rozpoczęciem komunikacji za pomocą SSL
 • Port SSL – domyślny port komunikacji to 12365
 • Port SSL dla lokalnych nadrzędnych – domyślny port to 12365
 • Wprowadź wszystkie nazwy maszyny, na której znajduje się agent nadrzędny w sieci agentów, które są (lub będą) używane w sieci. Oddzielaj wartość średnikiem (;) – należy określić nazwy maszyny z agentem nadrzędnym
 • Wprowadź wszystkie adresy IP maszyny, na której znajduje się agent nadrzędny w sieci agentów, które są (lub będą) używane w sieci. Oddzielaj wartość średnikiem (;) – należy określić adresy IP maszyny z agentem nadrzędnym
 • Podrzędni z pobranymi certyfikatami – wskazuje stosunek ilości agentów podrzędnych z pobranym certyfikatem do ilości agentów podrzędnych zdefiniowanych
 • Podrzędni przełączeni na komunikację SSL – wskazuje stosunek ilości agentów podrzędnych połączonych za pomocą komunikacji SSL do ilości agentów podrzędnych zdefiniowanych
 • [Wyeksportuj certyfikaty] – eksport certyfikatów dla Comarch mPOS, w celu ręcznego umieszczenia w systemie Android

Zmiany na agencie podrzędnym

Na zakładce Konfiguracja na agencie podrzędnym dodano:

 • pole Port do połączenia szyfrowanego (SSL) – przy przełączaniu na komunikację SSL port roześle się automatycznie, ale jeżeli zostanie dodany nowy podrzędny do sieci to należy w konfiguracji ustawić port ręcznie
Pole Port do połączenia szyfrowanego (SSL)
 • sekcja Konfiguracja połączenia SSL dla agentów podrzędnych
Sekcja Konfiguracja połączenia SSL dla agentów podrzędnych dostępna z poziomu zakładki Konfiguracja

W sekcji dodane zostały przyciski i parametry:

 • Usługa AutoUpdate wykorzystuje połączenie szyfrowane SSL
 • UI AutoUpdate wykorzystuje połączenie szyfrowane SSL
 • AutoUpdate wykorzystuje połączenie szyfrowane SSL
 • Agent nadrzędny wykorzystuje połączenie szyfrowane SSL
 • [Używaj połączenia SSL] – umożliwia przełączanie komunikacji agenta podrzędnego z REST na SSL, po wybraniu przycisku pojawi się okno na którym można wskazać plik zip z certyfikatem
Komunikat prezentowany po wybraniu przycisku [Używaj połączenia SSL]

Aktywacja połączenia SSL

Aby aktywować połączenie za pomocą SSL należy wykonać poniższe kroki:

 1. Określić porty SSL dla komunikacji podrzędny – nadrzędny oraz podrzędny – lokalny nadrzędny, dla obu domyślnie jest to port: 12365.
 2. Określić nazwy maszyn z agentem nadrzędnym oraz ich adres IP.
 3. Wygenerować certyfikat za pomocą przycisku: [Wygeneruj certyfikaty].

Certyfikat jest generowany oraz rozsyłany na agentów podrzędnych, gdzie następuje jego instalacja. Całość operacji odbywa się automatycznie. Przycisk [Wyślij informację] ponawia próbę przesłania certyfikatu na agentów podrzędnych.

 1. Wybrać przycisk [Używaj połączenia SSL].

Od momentu wybrania przycisku [Używaj połączenia SSL] komunikacja odbywa się za pomocą SSL.

 1. Dla urządzeń mobilnych z aplikacją Comarch mPOS dostępna jest opcja Wyeksportuj certyfikaty.

Certyfikat .cer należy zainstalować na urządzeniu mobilnym (AndroidUstawieniaZabezpieczeniaZainstaluj certyfikaty). Ścieżka może się różnić w zależności od wersji systemu Android.

Certyfikat .pfx należy wgrać do folderu mPOS.

W mPOS w menu Start > Ustawienia > Auto Update wprowadzamy:

 • nazwę certyfikatu (bez rozszerzenia .pfx)
 • hasło certyfikatu
 • włączamy obsługę SSL
Uwaga
W przypadku aplikacji Comarch mPOS komunikacja z użyciem SSL wymaga podania adresu agenta nadrzędnego w postaci nazwy domenowej (adres IP nie jest wspierany).
Uwaga
Aplikacja Comarch mPOS musi być w wersji umożliwiającej obsługę SSL. Jest to aktualna wersja aplikacji 2023.5 i wersja 2023.2 z najnowszymi poprawkami.

Informacje na temat wgranych dodatków na liście struktury agentów

W celu usprawnienia pracy i zarządzania siecią agentów dodano możliwość zdalnego sprawdzenia z poziomu agenta nadrzędnego jakie dokładne wersje dodatków i poprawek zainstalowane są na konkretnych stanowiskach podrzędnych.

Na liście dostępnej po wybraniu przycisku [Struktura agentów] prezentowani są wszyscy agenci podrzędni dostępni w ramach aktywnego profilu. Dla każdego agenta w linii pozycji dodany został nowy przycisk: [Pokaż szczegóły].

Przycisk [Pokaż szczegóły] dostępny na liście struktury agentów

Po wybraniu przycisku [Pokaż szczegóły] prezentowane jest okno ze szczegółami wybranego podrzędnego:

 • Adres usługi – w przypadku poprawnego połączenia pomiędzy nadrzędnym a podrzędnym, prezentowany jest adres usługi
 • Wersja agenta – wersja Comarch Auto Update aktualnie zainstalowana na agencie podrzędnym. Ikona żółtego trójkąta z wykrzyknikiem oznacza brak informacji o wersji agenta podrzędnego.
 • Informacja o wolnym miejscu – w przypadku braku połączenia prezentowana jest informacja: Brak informacji o wolnym miejscu

Poniżej informacji o wolnym miejscu przeniesione zostały standardowe przyciski, dostępne wcześniej pod przyciskiem strzałki obok nazwy wybranego agenta podrzędnego.

W dolnej części okna dostępna jest tabela zawierająca informację o nazwie i wersji zainstalowanych:

 • Produktów
 • Dodatkach
 • Poprawkach
Okno Szczegóły podrzędny

Czy ten artykuł był pomocny?