Ustalenie ceny sprzedaży

Ustalanie ceny sprzedaży gwarantuje obowiązującą dla klienta cenę na określoną ilość artykułu w określonym czasie.

W artykule opisane zostały czynniki, ustawienia oraz odpowiednie kroki, na podstawie których obliczana jest cena sprzedaży.

Czynniki

Cena zależy od wielu czynników uwzględnianych w odpowiednim czasie. Do czynników tych należą:

 • Typ cennika
  • Standardowy
  • Promocyjny
 • Typ ceny
  • Cena
  • Rabat
  • Dopłata
  • Niewykazywana różnica cenowa
 • Poziom kalkulacji rodzaju składnika ceny
 • Poziomy cenników
 • Waluta
 • Ilość, progi
 • Data obowiązywania cennika
 • Lista cenników
 • Jednostki
  • Jednostka ceny
  • Jednostka sprzedaży
  • Jednostka opakowania
 • Ustawienia konfiguracyjne

Ustawienia

Ustalanie ceny odbywa się na podstawie opisanych niżej ustawień:

Ustawienia konfiguracyjne

Aby ustalić cenę sprzedaży, należy, w aplikacji Konfiguracja Funkcje -> Sprzedaż skonfigurować funkcję Ceny za pomocą pól/parametrów:

 • Zastosowanie partnera – w zależności od ustawionego zastosowania partnera do obliczania ceny stosuje się odpowiednie dane konfiguracyjne partnera (np. cennik odbiorcy faktury). Dostępne są następujące opcje zastosowania partnera:
  • Zleceniodawca
  • Odbiorca faktury
  • Płatnik
 • Rabat obejmujący wszystkie pozycje – parametr umożliwia stosowanie rabatów na wszystkie pozycje dokumentu. Wybór będzie używany jako domyślny w nagłówkach następujących dokumentów:
  • Ofert sprzedaży
  • Zamówień sprzedaży
  • Zamówień dystrybucyjnych
 • Rabaty od wartości zlecenia – parametr umożliwia stosowanie rabatów od wartości zlecenia. Wybór ten będzie używany jako domyślny w nagłówkach następujących dokumentów:
  • Ofert sprzedaży
  • Zamówień sprzedaży
  • Zamówień dystrybucyjnych
 • Poziom cenników

W tabeli Poziom cenników możliwe jest ustalenie kolejności, w jakiej w cenniku sprawdzane są poziomy cenników. Dostępne są poziomy:

  • Artykuł
  • Hierarchia cen artykułu
  • Klient + artykuł
  • Klient + klasyfikacja cen artykułów
  • Klasyfikacja cen klienta + artykuł
  • Klasyfikacja cen klienta + klasyfikacja cen artykułu

Dla każdego poziomu można nadać priorytet od 0 do 6, pamiętając o warunkach:

 • Każdy priorytet może zostać nadany tylko raz
 • Priorytet 0 oznacza, że poziom cennika nie zostanie uwzględniony podczas ustalania ceny

  Konfiguracja: funkcja Ceny

W przypadku środowiska jednofirmowego czynniki te określane są na poziomie klienta, a w przypadku środowiska wielofirmowego są one określane dla organizacji sprzedaży.

Ustawienia na liście cenników

W aplikacji Listy cenników sprzedaży można grupować wiele cenników o tej samej walucie w celu przypisania ich do jednego lub więcej partnerów czy zamówień.

Aplikacja Listy cenników sprzedaży

Dla każdego cennika należy określić priorytet na liście cenników w kolumnie Priorytet. W procesie ustalania ceny ten priorytet określa kolejność przeszukiwania list cenników pod kątem obowiązujących składników ceny.

Lista cenników może zawierać zarówno cenniki promocyjne, jak i standardowe. Priorytet zawsze odnosi się do kolejności cenników promocyjnych lub kolejności cenników standardowych.

Cenniki promocyjne brane są pod uwagę w kolejności ich priorytetów przed cennikami standardowymi.

Ustawienia w cenniku sprzedaży

Cenniki można definiować w aplikacji Cenniki sprzedaży. W cenniku definiowane są składniki ceny (np. rabaty i dopłaty) wykorzystywane do ustalania ceny. Typ cennika określa, czy cennik jest standardowy czy promocyjny. Podczas obliczania ceny uwzględniane są najpierw cenniki promocyjne, a potem standardowe.

Do cennika standardowego można bezpośrednio przypisać kilka cenników promocyjnych uwzględnianych przy ustalaniu ceny, nawet jeśli nie są one dodane w cenniku. Przypisanie odbywa się bezpośrednio z poziomu cennika promocyjnego poprzez wyszukanie na liście w polu Cennik standardowy odpowiedniego cennika standardowego. Cenniki promocyjne nie mogą więc być przypisane do wielu cenników standardowych w tym samym czasie.

Aplikacja Cenniki sprzedaży

Kroki ustalania ceny

W procesie ustalania ceny wyróżniamy następujące kroki:

W pierwszym kroku ustalenie składników ceny następuje identyfikacja wszystkich składników ceny, które mają być brane pod uwagę. W drugim kroku ustalenie ceny następuje obliczenie ceny na podstawie wcześniej określonych składników ceny.

Krok 1: Ustalanie składników ceny

Określanie cenników

Ustalenie składników ceny rozpoczyna się od określenia listy cenników. W tym celu wykorzystywana jest lista cenników partnera określonego w aplikacji Konfiguracja (rozdział Ustawienia konfiguracyjne) lub zastosowanie partnera określone na dokumencie. Może to być zleceniodawca, odbiorca faktury lub płatnik. Określona w ten sposób lista cenników służy do wyszukania wszystkich obowiązujących w odpowiedniej dacie odniesienia cenników na potrzeby przyszłych obliczeń. Dodatkowo, w przypadku cenników standardowych dodanych na liście cenników (rozdział Ustawienia na liście cenników), identyfikowane są przypisane bezpośrednio cenniki promocyjne.

Uwaga
W środowisku wielofirmowym cenniki zależą od odpowiedniej organizacji. Dodatkowo, cenniki różnych organizacji mogą być grupowane w listy cenników. W tym przypadku do ustalania ceny wykorzystywane są także cenniki, które nie należą do aktualnie wybranej organizacji.
Określanie składników ceny

Na podstawie określonych cenników w dalszym etapie definiuje się obowiązujące składniki ceny. Wynika to z danych konfiguracyjnych klienta i artykułu. Pod uwagę brane są również klasyfikacje cen zapisane w danych konfiguracyjnych.

Symulacje cen przeprowadzane są w aplikacji Symulacja cen sprzedaży.

Określanie warunków pozycji
Obliczanie ceny

W pierwszej kolejności określane są składniki ceny typu Cena. W tym celu wszystkie obliczone ceny sortowane są według następujących kryteriów w określonej kolejności:

 1. Ceny, w których jednostka progowa odpowiada określonej jednostce ilości.
 2. Ceny, w których jednostka progowa:
  1. odpowiada podstawowej jednostce artykułu
  2. może być przeliczona na podstawową jednostkę artykułu
  3. odpowiada pierwszej jednostce sprzedaży artykułu
  4. może być przeliczona na pierwszą jednostkę sprzedaży artykułu
 3. Najpierw sortowane są ceny pochodzące z cenników promocyjnych, a następnie ceny pochodzące z cenników standardowych.
 4. W ramach grupy cenników promocyjnych sortowanie cen odbywa się następująco:
  1. Najpierw uwzględniane są cenniki promocyjne, które są przypisane do cenników standardowych.
  2. Następnie uwzględniane są cenniki promocyjne, które istnieją na liście cenników i nie są przypisane do żadnego cennika standardowego.
 5. Sortowanie rosnąco według priorytetu cennika na podstawie listy cenników.
 6. Sortowanie rosnąco według priorytetu poziomów cennika na podstawie ustawień zdefiniowanych w aplikacji Konfiguracja.
 7. Ceny specjalne klasyfikacji cen artykułu sortowane są przed ogólnymi cenami klasyfikacji cen artykułu.
 8. Ceny specjalne klasyfikacji cen klienta sortowane są przed ogólnymi cenami klasyfikacji cen klienta.
 9. Sortowanie malejąco według ilości progowej.
 10. Sortowanie rosnąco według kwoty (ceny minimalnej).
 11. Sortowanie rosnąco według oznaczenia cennika.

Obliczona cena jest pierwszą posortowaną ceną odpowiadającą następującym kryteriom:

  • Jednostka wymiaru ceny oraz jednostka progowa mogą być przeliczone do określonej jednostki ilości.
  • Określona ilość jest równa lub większa od ilości progowej.

Obliczona cena zostanie przeliczona, jeśli jej waluta jest inna niż waluta, w jakiej rozpoczął się proces ustalania ceny.

Jeśli rodzaj składnika ceny obliczonej nie umożliwia stosowania innych rabatów, następuje zakończenie obliczania ceny pozycji.

Alternatywna kalkulacja ceny

Alternatywna kalkulacja ceny zostanie zastosowana:

 • w przypadku wariantów, jeśli dla danego wariantu nie znaleziono ceny ani składnika ceny. Proces ten bierze również pod uwagę progi oraz klasyfikacje cen artykułu.

W takim przypadku cena wyliczana jest dla powiązanego artykułu referencyjnego. Jeśli nie znaleziono również ceny dla artykułu referencyjnego, a w danych konfiguracyjnych klienta określona jest data ustalenia ceny, to cena obliczona zostanie przy użyciu tej daty jako daty odniesienia.

 • w przypadku pozostałych artykułów, jeśli dla danego artykułu nie znaleziono ceny ani składnika ceny. Proces ten bierze również pod uwagę progi oraz klasyfikacje cen artykułu. Jeśli w danych konfiguracyjnych klienta określono datę ustalenia ceny, to cena obliczona zostanie przy użyciu tej daty jako daty odniesienia.
Uwaga
W przypadku artykułów, które nie są już dostępne w zaktualizowanych cennikach, data ustalenia ceny umożliwia wykorzystanie warunków ze starych cenników.
Określanie niewykazywanych różnic cenowych

Jeśli istnieją odpowiednie niewykazywane różnice cenowe, to jedna z nich zostanie odliczona od ustalonej ceny. W tym celu wszystkie zidentyfikowane różnice cenowe sortowane są według następujących kryteriów w określonej kolejności:

 1. Różnice cenowe, w których jednostka progowa odpowiada określonej jednostce ilości.
 2. Różnice cenowe, w których jednostka progowa odpowiada:
  1. podstawowej jednostce artykułu
  2. może być przeliczona na podstawową jednostkę artykułu
  3. odpowiada pierwszej jednostce sprzedaży artykułu
  4. może być przeliczona na pierwszą jednostkę sprzedaży artykułu.
 3. Najpierw sortowane są różnice cenowe pochodzące z cenników promocyjnych, a następnie różnice cenowe pochodzące z cenników standardowych.
 4. W ramach grupy cenników promocyjnych sortowanie różnic cenowych odbywa się następująco:
  1. Najpierw uwzględniane są cenniki promocyjne przypisane do cenników standardowych.
  2. Następnie uwzględniane są cenniki promocyjne, które istnieją na liście cenników i nie są przypisane do żadnego cennika standardowego.
 5. Sortowanie rosnąco według priorytetu cennika na podstawie listy cenników.
 6. Sortowanie rosnąco według priorytetu poziomów cennika na podstawie ustawień zdefiniowanych w aplikacji Konfiguracja.
 7. Specjalne różnice cenowe klasyfikacji cen artykułu sortowane są przed ogólnymi różnicami cenowymi klasyfikacji cen artykułu.
 8. Specjalne różnice cenowe klasyfikacji cen klienta sortowane są przed ogólnymi różnicami cenowymi klasyfikacji cen klienta.
 9. Sortowanie malejąco według ilości progowej.
 10. Sortowanie malejąco według kwoty (maksymalnej zniżki).
 11. Sortowanie rosnąco według określonego cennika.

Obliczona różnica cenowa jest pierwszą posortowaną różnicą cenową odpowiadającą następującym kryteriom:

  • Jednostka wymiaru ceny oraz jednostka progowa mogą być przeliczone do określonej jednostki ilości.
  • Określona ilości jest równa lub większa od ilości progowej.

Obliczona różnica cenowa zostanie przeliczona, jeśli jej waluta jest inna niż waluta, w jakiej rozpoczął się proces ustalania ceny.

Jeśli rodzaj składnika ceny znalezionej różnicy cenowej nie dopuszcza innych rabatów, następuje zakończenie obliczania ceny pozycji.

Określanie rabatów i dopłat

W tym celu wszystkie znalezione rabaty i dopłaty sortowane są według następujących kryteriów w określonej kolejności:

 1. Rabaty i dopłaty, w których jednostka progowa odpowiada określonej jednostce ilości.
 2. Rabaty i dopłaty, w których jednostka progowa
  1. odpowiada podstawowej jednostce artykułu
  2. może być przeliczona na podstawową jednostkę artykułu
  3. odpowiada pierwszej jednostce sprzedaży artykułu
  4. może być przeliczona na pierwszą jednostkę sprzedaży artykułu.
 3. W pierwszej kolejności sortowane są rabaty i dopłaty z progiem ilościowym, a następnie rabaty i dopłaty z progiem wartościowym.
 4. Najpierw sortowane są rabaty i dopłaty pochodzące z cenników promocyjnych, a następnie rabaty i dopłaty pochodzące z cenników standardowych.
 5. W ramach grupy cenników promocyjnych sortowanie rabatów i dopłat odbywa się następująco:
  1. Najpierw uwzględniane są cenniki promocyjne przypisane do cenników standardowych.
  2. Następnie uwzględniane są cenniki promocyjne, które istnieją na liście cenników i nie są przypisane do żadnego cennika standardowego.
 6. Sortowanie rosnąco według priorytetu cennika na podstawie listy cenników.
 7. Sortowanie rosnąco według priorytetu poziomów cennika na podstawie ustawień zdefiniowanych w aplikacji Konfiguracja.
 8. W pierwszej kolejności sortowane są specjalne rabaty i dopłaty pochodzące z klasyfikacji cen artykułu, a następnie ogólne rabaty i dopłaty pochodzące z klasyfikacji cen artykułu.
 9. W pierwszej kolejności sortowane są specjalne rabaty i dopłaty pochodzące z klasyfikacji cen klienta, a następnie ogólne rabaty i dopłaty pochodzące z klasyfikacji cen klienta.
 10. Sortowanie malejąco według ilości progowej.
 11. Sortowanie rosnąco według poziomu kalkulacji rodzaju składnika ceny.
 12. Rabaty sortowane są przed dopłatami.
 13. W przypadku procentowych i wartościowych składników ceny o tej samej walucie najpierw uwzględniana jest niższa cena końcowa, a następnie wyższa (tj. najpierw wyższy rabat, a potem niższy oraz najpierw niższa dopłata, a następnie wyższa).
 14. Sortowanie rosnąco według określonego cennika.

Według poniższych kryteriów określane są maksymalnie cztery z posortowanych rabatów i dopłat. W przypadku gdy cena uwarunkowana jest ilością opakowania, ale nie uwzględnia rabatu naturalnego jako dodatkowej ilości gratis, to określone zostaną maksymalnie trzy rabaty i dopłaty.

 • W przypadku określonego składnika ceny niepodlegającego rabatom, w sortowaniu uwzględnione zostaną tylko składniki cen o tym samym lub niższym poziomie kalkulacji.
 • Jeżeli dla poziomu cennika zostanie znaleziony warunek, to warunki tego samego poziomu cennika zostaną uwzględnione tylko wtedy, gdy będą należały do cennika o tym samym typie cennika (cennik standardowy lub promocyjny)
 • Określona ilości musi być równa lub większa od ilości progowej.

Kryteria te dotyczą również rabatów naturalnych jako dodatkowej ilości gratis. Proces określania rabatów i dopłat trwa do momentu osiągnięcia kryterium przerwania, np. po osiągnięciu maksymalnej liczby ustaleń rabatu lub do momentu, gdy składnik ceny nie podlega już więcej rabatom. Ustalanie rabatów naturalnych nie jest brane pod uwagę w odniesieniu do maksymalnej liczby ustaleń rabatów na pozycję.

Określanie rabatu lub dopłaty w zależności od ilości opakowań

Rabat lub dopłata ustalane są w zależności od ilości opakowań tylko wtedy, gdy zezwalają na to ustawienia artykułu sprzedaży (parametr Nie stosuj rabatów od wielkości opakowań, aplikacja Artykuły -> widok Sprzedaż). Rabaty i dopłaty zależne od ilości opakowań można definiować z poziomu aplikacji Rodzaje składników cen sprzedaży za pomocą następujących opcji:

 • Nie
 • W przypadku pełnej jednostki opakowania
 • W przypadku naruszonej jednostki opakowania
 • Na pełną jednostkę opakowania
Uwaga
Wartości są dostępne w polu Zależny od ilości opakowań, jeśli w aplikacji Rodzaje składników cen sprzedaży w polu Typ zostanie wybrana wartość Dopłata lub Rabat.
Aplikacja Rodzaje składników cen sprzedaży

Jednostka progowa składnika ceny stosowana jest jako referencyjna jednostka opakowania do określenia opakowania pełnego lub naruszonego. Musi ona odpowiadać dozwolonej jednostce artykułu sprzedaży.

Jeśli dostępne są odpowiednie rabaty lub dopłaty zależne od ilości opakowań, zostaną one posortowane według tych samych kryteriów co pozostałe rabaty i dopłaty.

W celu określenia rabatu lub dopłaty zależnych od ilości opakowań, dla każdej jednostki sprzedaży artykułu w sortowaniu ustala się początkowo pierwszy składnik ceny zależny od ilości opakowań, którego jednostka progowa odpowiada jednostce sprzedaży i którego próg jest równy lub większy od określonej ilości. Jeżeli ustalona w rodzaju składnika ceny zależność od ilości opakowań nie odpowiada określonej ilości, to dla tej jednostki opakowania nie będzie wyszukiwany żaden kolejny składnik ceny.

Przykład
Jeżeli ustawiono typ Na pełną jednostkę opakowania, a określona ilość nie odpowiada pełnej jednostce opakowania, to nie będzie wyszukiwany żaden kolejny składnik ceny.

Na podstawie znalezionych składników cen typu W przypadku pełnej jednostki opakowania oraz Na pełną jednostkę opakowania określony zostanie składnik o najwyżej jednostce opakowania (np. najpierw paleta, potem karton; najpierw karton, potem sztuka). Jest to wyszukany składnik ceny zależny od ilości opakowań.

Jeżeli nie znaleziono żadnego składnika ceny pośród składników typu W przypadku pełnej jednostki opakowania oraz Na pełną jednostkę opakowania, to określony i zastosowany zostanie składnik ceny o najmniejszej jednostce opakowania (np. najpierw sztuka, potem karton; najpierw karton, potem paleta) pośród znalezionych składników typu Na pełną jednostkę opakowania.

Określanie warunków dotyczących wszystkich pozycji

W pierwszej kolejności wszystkie znalezione rabaty i dopłaty sortowane są według następujących kryteriów i w określonej kolejności:

 1. Rabaty i dopłaty, w których jednostka progowa odpowiada określonej jednostce ilości.
 2. Rabaty i dopłaty, w których jednostka progowa
  1. odpowiada podstawowej jednostce artykułu
  2. może być przeliczona na podstawową jednostkę artykułu
  3. odpowiada pierwszej jednostce sprzedaży artykułu
  4. może być przeliczona na pierwszą jednostkę sprzedaży artykułu
 3. W pierwszej kolejności sortowane są rabaty i dopłaty z progiem ilościowym, a następnie rabaty i dopłaty z progiem wartościowym.
 4. Najpierw sortowane są rabaty i dopłaty pochodzące z cenników promocyjnych, a następnie rabaty i dopłaty pochodzące z cenników standardowych.
 5. W ramach grupy cenników promocyjnych sortowanie rabatów i dopłat odbywa się następująco:
 6. Najpierw uwzględniane są cenniki promocyjne przypisane do cenników standardowych.
 7. Następnie uwzględniane są cenniki promocyjne, które istnieją na liście cenników i nie są przypisane do żadnego cennika standardowego.
 8. Sortowanie rosnąco według priorytetu cennika na podstawie listy cenników.
 9. Sortowanie rosnąco według priorytetu poziomów cennika na podstawie ustawień zdefiniowanych w aplikacji Konfiguracja.
 10. W pierwszej kolejności sortowane są specjalne rabaty i dopłaty pochodzące z klasyfikacji cen artykułu, a następnie ogólne rabaty i dopłaty pochodzące z klasyfikacji cen artykułu.
 11. W pierwszej kolejności sortowane są specjalne rabaty i dopłaty pochodzące z klasyfikacji cen klienta, a następnie ogólne rabaty i dopłaty pochodzące z klasyfikacji cen klienta.
 12. Sortowanie malejąco według ilości progowej.
 13. Rabaty sortowane są przed dopłatami
 14. W przypadku procentowych i wartościowych składników ceny o tej samej walucie najpierw uwzględniana niższa cena końcowa, a następnie wyższa (tj. najpierw wyższy rabat, a potem niższy oraz najpierw niższa dopłata, a następnie wyższa).
 15. Sortowanie rosnąco według określonego cennika.

Nie ma ograniczenia co do liczby rabatów na wszystkie pozycje.

Ustalanie warunków podstawowych
Rabaty nagłówka oraz rabaty od wartości zamówienia

W pierwszej kolejności sortowane są wszystkie znalezione rabaty nagłówka oraz rabaty od wartości zamówienia (składniki ceny typu Rabat), a także dopłaty (składniki ceny typu Dopłata) według następujących kryteriów w określonej kolejności:

 1. Rabaty i dopłaty, w których jednostka progowa odpowiada określonej jednostce ilości.
 2. Rabaty i dopłaty, w których jednostka progowa:
  1. odpowiada podstawowej jednostce artykułu
  2. może być przeliczona na podstawową jednostkę artykułu
  3. odpowiada pierwszej jednostce sprzedaży artykułu
  4. może być przeliczona na pierwszą jednostkę sprzedaży artykułu
 3. W pierwszej kolejności sortowane są rabaty i dopłaty z progiem ilościowym, a następnie rabaty i dopłaty z progiem wartościowym.
 4. Najpierw sortowane są rabaty i dopłaty pochodzące z cenników promocyjnych, a następnie rabaty i dopłaty pochodzące z cenników standardowych.
 5. W ramach grupy cenników promocyjnych sortowanie rabatów i dopłat odbywa się następująco:
  1. Najpierw uwzględniane są cenniki promocyjne przypisane do cenników standardowych.
  2. Następnie uwzględniane są cenniki promocyjne, które istnieją na liście cenników i nie są przypisane do żadnego cennika standardowego.
 6. Sortowanie rosnąco według priorytetu cennika na podstawie listy cenników.
 7. Sortowanie rosnąco według priorytetu poziomów cennika na podstawie ustawień zdefiniowanych w aplikacji Konfiguracja.
 8. W pierwszej kolejności sortowane są specjalne rabaty i dopłaty pochodzące z klasyfikacji cen klienta, a następnie ogólne rabaty i dopłaty pochodzące z klasyfikacji cen klienta.
 9. Sortowanie malejąco według ilości progowej.
 10. Sortowanie rosnąco według poziomu kalkulacji rodzaju składnika ceny.
 11. Rabaty sortowane są przed dopłatami
 12. W przypadku procentowych i wartościowych składników ceny o tej samej walucie najpierw uwzględniana jest niższa cena końcowa, a następnie wyższa (tj. najpierw wyższy rabat, a potem niższy oraz najpierw niższa dopłata, a potem wyższa).
 13. Sortowanie rosnąco według określonego cennika.

Według poniższych kryteriów określane są maksymalnie cztery z posortowanych rabatów (rabaty nagłówka i od wartości zamówienia) i dopłat:

  • W przypadku określonego składnika ceny niepodlegającego rabatom, w sortowaniu uwzględnione zostaną tylko składniki cen o tym samym lub niższym poziomie kalkulacji.
  • Jeżeli dla poziomu cennika zostanie znaleziony warunek, to warunki tego samego poziomu cennika zostaną uwzględnione tylko wtedy, gdy będą należały do cennika o tym samym typie cennika (cennik standardowy lub promocyjny)

Krok 2: Ustalanie ceny

Rabaty i dopłaty są zawsze wliczane w ceny i wartości według następującej kolejności:

 1. Rabaty pozycji
 2. Rabaty nagłówka
 3. Rabaty na wszystkie pozycje
 4. Rabaty od wartości zamówienia

Niniejszy rozdział opisuje, w jaki sposób wyliczać rabaty i dopłaty.

Uwzględnianie rabatów pozycji

Do wyliczenia ceny stosowane są znalezione rabaty pozycji. Poniższe kryteria określają kolejność uwzględniania rabatów i dopłat:

 1. Sortowanie rosnąco według poziomu kalkulacji.
 2. Najpierw uwzględniane są warunki wyrażone procentowo, a potem kwotowo.
 3. Najpierw uwzględniane są warunki wyrażone kwotowo, a potem rabaty naturalne jako dodatkowa ilość gratis.

Rabaty pozycji o najniższym poziomie kalkulacji obliczane są na podstawie ceny brutto. Warunki o tym samym poziomie kalkulacji obliczane są zawsze na podstawie kwoty końcowej obowiązującej dla poprzedniego poziomu kalkulacji.

Rabaty pozycji czy dopłaty uwzględnianie są na podstawie następujących ograniczeń:

Przypadek Ograniczenie wyniku Ograniczenie dla rabatów Ograniczenie dla dopłat
Cena Ilość
dodatnia dodatnia Wynik musi być zerowy lub dodatni. Rabaty wliczane są do wartości po to, aby wynik nie był ujemny. brak ograniczenia
dodatnia ujemna Wynik musi być zerowy lub ujemny. brak ograniczenia Dopłaty wliczane są do wartości po to, aby wynik nie był dodatni.
dodatnia zerowa Wynik musi być zerowy lub dodatni. Rabaty nie są uwzględniane. brak ograniczenia
ujemna zerowa Wynik musi być zerowy lub ujemny. brak ograniczenia Dopłaty nie są uwzględniane.
zerowa dodatnia Wynik musi być zerowy lub dodatni. Rabaty nie są uwzględniane. brak ograniczenia
zerowa ujemna Wynik musi być zerowy lub ujemny. brak ograniczenia Dopłaty nie są uwzględniane.
zerowa zerowa brak ograniczenia brak ograniczenia brak ograniczenia
ujemna dodatnia Ten przypadek nie jest rozpatrywany.
ujemna ujemna Ten przypadek nie jest rozpatrywany.

Uwzględnianie rabatów nagłówka

Do wyliczenia ceny stosowane są znalezione rabaty nagłówka. Są one uwzględniane na każdą pozycję. Poniżej zostały przedstawione kryteria określające kolejność uwzględniania rabatów i dopłat:

 1. Sortowanie rosnąco według poziomu kalkulacji.
 2. Najpierw uwzględniane są warunki wyrażone procentowo, a potem kwotowo.
 3. Najpierw uwzględniane są warunki wyrażone kwotowo, a potem rabaty naturalne jako dodatkowa ilość (gratis).

Rabaty nagłówka o najniższym poziomie kalkulacji obliczane są na podstawie ceny brutto z uwzględnionymi już rabatami pozycji. Warunki o tym samym poziomie kalkulacji są zawsze obliczane na podstawie kwoty końcowej znalezionej dla poprzedniego poziomu kalkulacji.

Uwzględnianie rabatów na wszystkie pozycje

Do wyliczenia ceny stosowane są znalezione rabaty na wszystkie pozycje. Poniżej zostały przedstawione kryteria określające kolejność uwzględniania rabatów i dopłat:

 1. Sortowanie rosnąco według poziomu kalkulacji.
 2. Najpierw uwzględniane są warunki wyrażone procentowo, a potem kwotowo.
 3. Najpierw uwzględniane są warunki wyrażone kwotowo, a potem rabaty naturalne jako dodatkowa ilość gratis.

Rabaty na wszystkie pozycje obliczane są na podstawie ceny brutto z uwzględnionymi już rabatami pozycji i rabatami nagłówka. Warunki o tym samym poziomie kalkulacji są zawsze obliczane na podstawie kwoty końcowej znalezionej dla poprzedniego poziomu kalkulacji.

Uwzględnianie rabatów od wartości zamówienia

Do wyliczenia ceny stosowane są znalezione rabaty od wartości zamówienia. Są one uwzględniane na każdą pozycję. Poniżej zostały przedstawione kryteria określające kolejność uwzględniania rabatów i dopłat:

 1. Sortowanie rosnąco według poziomu kalkulacji.
 2. Najpierw uwzględniane są warunki wyrażone procentowo, a potem kwotowo.
 3. Najpierw uwzględniane są warunki wyrażone kwotowo, a potem rabaty naturalne jako dodatkowa ilość gratis.

Rabaty od wartości zlecenia o najniższym poziomie kalkulacji obliczane są na podstawie ceny brutto z uwzględnionymi już rabatami pozycji, rabatami nagłówka i rabatami na wszystkie pozycje. Warunki o tym samym poziomie kalkulacji są zawsze obliczane na podstawie kwoty końcowej znalezionej dla poprzedniego poziomu kalkulacji.

Prezentacja ceny w procesie sprzedaży

W procesie sprzedaży istnieją dwie różne metody obliczania wartości nagłówka:

 • prezentacja brutto
 • prezentacja netto.

Wybór prezentacji ceny pozwala przede wszystkim na zdecydowanie, czy w kolejnych zamówieniach sprzedaży wyraźnie pokazane zostaną rabaty i dopłaty (prezentacja brutto) , czy też nie (prezentacja netto).

Zróżnicowane zastosowanie podstawowych rabatów i dopłat może wynikać z różnic zarówno na poziomie nagłówka dokumentu, jak i na poziomie pozycji.

Niniejszy rozdział opisuje różnice między obiema metodami kalkulacji.

Prezentacja brutto

W przypadku prezentacji brutto podstawowe rabaty i dopłaty (rabaty nagłówka, rabaty na wszystkie pozycje, rabaty od wartości zamówienia) uwzględniane są w nagłówku dokumentu. W tym celu wartości pozycji kumulowane są po uwzględnieniu rabatów pozycji i dopłat wszystkich pozycji istotnych dla danego składnika ceny. Składnik ceny uwzględniany jest w sumie.

Wartość netto pozycji (zaokrąglona do miejsc dziesiętnych po przecinku kwoty i waluty) oraz cena netto pozycji (zaokrąglona do miejsc dziesiętnych po przecinku ceny i waluty), tj. po uwzględnieniu rabatów podstawowych, nie są istotne dla prezentacji brutto ze względu na opisaną powyżej kalkulację. Niemniej jednak są one wyświetlane w poszczególnych aplikacjach dotyczących dokumentacji, aby było to bardziej zrozumiałe. Cena netto pozycji wynika z podzielenia wartości netto pozycji przez ilość pozycji.

Prezentacja netto

W przypadku prezentacji netto wartości nagłówka są zawsze liczone od sumy odpowiednich wartości pozycji. Dlatego podstawowe rabaty i dopłaty (rabaty nagłówka, rabaty na wszystkie pozycje, rabaty od wartości zamówienia) są w sposób niejawny uwzględniane poprzez sumowanie wartości pozycji, w których wliczono już rabaty nagłówka.

Wyliczanie wartości netto jest ograniczone do procentowych składników ceny. Składniki ceny są zawsze wliczone w cenę do momentu udzielenia pierwszego kwotowego rabatu lub dopłaty. Wszystkie kolejne składniki ceny wliczane są w wartość wynikającą z pomnożenia ilości przez wyliczoną wcześniej cenę.

Następnie cena netto jest obliczana na podstawie niezaokrąglonej kwoty netto. Cena netto zaokrąglana jest do miejsc dziesiętnych po przecinku ceny i waluty. Podczas mnożenia ceny przez ilość jest ona przeliczana na kwotę netto. Na koniec kwota zaokrąglana jest do miejsc dziesiętnych po przecinku ceny i waluty.

Pozostałe

Ilości zerowe

W przypadku pozycji z ilością 0, zaokrągloną do miejsc dziesiętnych po przecinku ceną i walutą, cena brutto akceptowana jest jako kwota brutto. Kwota ta zaokrąglana jest zgodnie z ustawieniami ceny i waluty.

Rabaty naturalne

Rabaty naturalne mają zawsze cenę 0, a co za tym idzie również wartość 0. Nie są one uwzględniane w odniesieniu do podstawowych składników cen.

Zestawy

Podczas wyliczania zestawu ważną rolę odgrywa pochodzenie ceny (aplikacja Zestawy -> pole Ustalanie cen)

Jeśli zestaw wpływa na cenę, to ceny i wartości elementów artykułu będą obliczane za pomocą wyceny poszczególnych składników jako klucza podziału na podstawie cen i wartości obliczonych dla zestawu. Istniejąca różnica zaokrągleń jest zawsze wliczana w cenę lub wartości pierwszego elementu artykułu.

Jeśli składniki wpływają na cenę, to ceny i wartości zestawu obliczane będą od cen i wartości utworzonych już elementów artykułu.

Odpowiednie pozycje wpływające na cenę wyliczane są zgodnie z wybraną prezentacją ceny.

Czy ten artykuł był pomocny?