Lista składników zestawu

Aplikacja Lista składników zestaw umożliwia użytkownikowi tworzenie zestawów z artykułów dostępnych w systemie Comarch ERP Enterprise. W systemie zewnętrznym ( sklepie internetowym lub aplikacji) składniki zestawu będą dostępne do zakupu w zestawie lub jako osobne artykuły.

Listy składników zestawu dzielą się na „stałe”, w przypadku których ilości i liczba pozycji są statyczne, oraz „zmienne”, w przypadku których ilości pozycji mogą się zmieniać. Listy składników zestawu zawierają co najmniej jeden, a zwykle więcej komponentów. Lista i jej komponenty są wykorzystywane w zakupach i w sprzedaży. Dostępność pozycji zestawu jest określana za pomocą jej zinwentaryzowanych komponentów.

Jeśli do zamówienia został dodany zestaw, to w raportowaniu używane są tylko komponenty. Zgłoszona ilość komponentów jest używana jako podstawa do określenia ilości dostarczanej zestawu. Maksymalna liczba zestawów, które mogą być dostarczone w każdym przypadku, wynika z ilości dostępnych komponentów.

Przykład
Zamówienie sprzedaży zawiera 10 zestawów z następującym zestawieniem komponentów:

1 zestaw =
2 x komponent AA
5 x komponent BB
5 x komponent CC

Czyli następujące ilości są przenoszone do zlecenia kompletacji:

20 x AA; 50 x BB; 50 x CC

W przypadku, gdy nie wszystkie komponenty są dostępne:

20 x AA – dostępne są tylko 10 x AA
50 x BB – dostępne są tylko 35 x BB
50 x CC – dostępne są tylko 40 x CC

Następujące ilości są przenoszone do zlecenia kompletacji:

10/2 = 5 komponentów, tj. można złożyć 5 zestawów;
35/5 = 7 komponentów, tj. można złożyć 7 zestawów;
40/5 = 8 komponentów, tj. można złożyć 8 zestawów;

Biorąc pod uwagę że to jest zestaw, a nie wszystkie komponenty są dostępne, w tym przypadku będzie można wysłać tylko 5 zestawów, bo ta ilość jest dostępna we wszystkich komponentach.

Uwaga
Aplikacja działa z adapterami Magento, Cloud, Shopware, Comarch e-Sklep. Więcej informacji dotyczących sprzedaży wielokanałowej (za pomocą integracji Comarch ERP Enterprise z platformami sprzedażowymi, aplikacjami lub sklepami internetowymi) znajduje się w artykule Wprowadzenie: Sprzedaż wielokanałowa.

Aby aplikacja była dostępna, należy zaznaczyć parametr Aktywne w aplikacji Konfiguracja -> funkcja Logistyka magazynowa -> funkcja Zestaw.

Aplikacja składa się z nagłówka oraz obszaru roboczego.

Nagłówek

W nagłówku aplikacji można zdefiniować ustawienia dla danego zestawu. Dostępne są następujące pola/parametry:

 • Lista składników zestawu (pole obowiązkowe) – w tym polu należy wskazać artykuł o typie Zestaw, wybierając go z listy pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości]. W systemie zewnętrznym będzie on pełnił rolę artykułu wirtualnego, reprezentującego wszystkie artykuły, z których się składa.
 • Struktura (zestawu) – pozwala określić domyślną strukturę zestawu. Dostępne są opcje:
  • Stały – uniemożliwia zmianę artykułów zestawu oraz ich liczebności w zestawie
  • Zmienna (wartość domyślna) pozwala zmieniać ilość artykułów w zestawie oraz dodawać nowe
 • Ustalanie cen – pozwala określić, które ceny mają być brane pod uwagę w kanale sprzedaży. Dostępne są opcje:
  • Na podstawie zestawu – dla zestawu obowiązuje cena ustalona w aplikacji Cenniki sprzedaży
  • Na podstawie składników cena zestawu to suma cen jego składników
 • Wydruk składników na dokumentach zewnętrznych – parametr pozwala określić, czy na fakturze sprzedaży powinny się znaleźć wyszczególnione wszystkie składniki zestawu, czy jedna pozycja o typie Zestaw

Obszar roboczy

Obszar roboczy w aplikacji ma formę tabeli, która wyświetla składniki zestawu. Dostępne są przyciski:

 • [W procesie sortowania składniki są numerowane co 10, przy czym sortowanie zostaje zachowanie] – numeruje składniki zestawu co 10 (10,20,30…), zachowując kolejność składników
 • [Nowy] – dodaje nowy wiersz do tabeli, pozwalający na wprowadzenie nowego składnika zestawu
 • [Usuń] – usuwa zaznaczony wiersz
Wskazówka
Przytrzymując przycisk Ctrl i wybierając kolejne wiersze można usunąć wiele pozycji.
 • [Eksportuj do pliku strony, które zostały już wyświetlone] – eksportuje zawartość tabeli do pliku

W tabeli dostępne są następujące kolumny:

 • Numeracja – numer pozycji artykułu. Każda kolejna pozycja otrzymuje numer o 10 większy od poprzedniej (10,20,30…). Wartość w polu jest dostępna do edycji.
 • Artykuł (pole obowiązkowe) – za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] lub identyfikatora należy wybrać artykuł, który ma zostać użyty jako składnik zestawu. Po zapisaniu danych pola nie można edytować.
 • Ilość – w polu należy wprowadzić ilość artykułu, który ma stanowić część zestawu. Ilość musi być większa niż 1. Jednostka dla artykułu uzupełniana jest automatycznie na podstawie jednostki artykułu wskazanej na karcie artykułu.
 • Obowiązuje od – w polu należy wskazać datę, od której artykuł ma być uznawany za składnik zestawu. Dopuszczalne jest wskazanie daty wstecznej. Pole można edytować także po zapisaniu ustawień.
 • Obowiązuje do – w polu należy wskazać datę, do której artykuł ma być uznawany za składnik zestawu. Maksymalną dopuszczalną datą jest 31.12.9999 (data domyślna). Pole można edytować także po zapisaniu ustawień.
Uwaga
Jeśli data uznawania artykułu za składnik zestawu wygaśnie wciąż będzie można zakupić go w systemie zewnętrznym, ale nie będzie już widoczny w zestawie.

 Konfiguracja

Aplikacja wymaga aktywacji funkcji Zestaw w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Lista składników zestawu istotna jest jednostka biznesowa: com.cisag.app.general.obj.Kit. Jest ona wykorzystywana m.in podczas:

 • importu i eksportu danych
 • nadawania uprawnień

Jednostka należy do grupy jednostek biznesowych: MasterData.

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie do organizacji. Reguły zarządzania uprawnieniami opisane są w dokumentacji technicznej Uprawnienia.

Specjalne możliwości

Nie istnieją żadne specjalne możliwości dla aplikacji Lista składników zestawu.

Przyporządkowania organizacji

Aplikacja Lista składników zestawu nie jest powiązana ze strukturą organizacyjną.

Funkcje specjalne

Nie istnieją żadne funkcje specjalne dla aplikacji Lista składników zestawu.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Lista składników zestawu dostępna jest dla następujących kategorii partnerów biznesowych:

 • Klienci
 • Dostawcy
 • Przedstawiciele handlowi

Czy ten artykuł był pomocny?