Jednostki

Opis zagadnienia

Jednostka stanowi ważne kryterium definiujące artykuł. Każdy artykuł z wyjątkiem artykułu typu usługa, wymaga określenia jednostki podstawowej. Jednostki można dowolnie definiować poprzez przypisanie typu jednostki. Jednostki mogą być niezależnymi pozycjami lub mogą być wzajemnie przeliczalne. Instrukcje dotyczące obsługi jednostek, na przykład jak dodawać lub edytować jednostki, są opisane w dokumencie Sposoby postępowania: Jednostki.

Definicje

 • Jednostka – jednostkę można policzyć, zmierzyć lub zważyć. W systemie wprowadzono rozróżnienie między jednostkami ilości i jednostkami fizycznymi.
  Wskazówka
  Dla każdego typu jednostki miary – długości, powierzchni, objętości, masy, czasu – definiowana jest jedna jednostka podstawowa, która jest punktem odniesienia dla obliczeń.
 • Typy jednostek – są stosowane do określania wielkości fizycznych. Możliwe do wyboru są następujące jednostki: długość, powierzchnia, objętość, gęstość, masa i czas, w ramach których można przeliczać, np. długość: metry na milimetry. Inne jednostki, jak sztuki czy opakowania, są jednostkami ilości i mogą być przeliczane indywidualnie dla artykułu.
 • Jednostka systemowa – dla każdego typu jednostki miary: długości, powierzchni, objętości, masy, czasu, definiowana jest jedna jednostka podstawowa, która stanowi punkt odniesienia dla obliczeń.
 • Jednostka podstawowa – wiodąca jednostka magazynowa artykułu. Stany magazynowe wyceniane są wyłącznie w jednostkach podstawowych.
 • Jednostka ilości – służy do ilościowej ewidencji artykułu. Przykładem jednostek ilości jest: sztuka, opakowanie, karton lub paleta. Nie są to jednostki miary.
 • Jednostka zakupu – oznacza jednostkę ilości, w której kupowany jest artykuł u dostawcy. Jednostka zakupu musi być przeliczalna za pomocą przelicznika na jednostkę magazynową lub jednostkę opakowania. Nie każda jednostka magazynowa lub opakowaniowa jest automatycznie jednostką zakupu.
 • Jednostka magazynowa – artykuł może posiadać wiele równoległych jednostek magazynowych, które nie są względem siebie przeliczalne. Jedna z jednostek magazynowa jest jednostką podstawową. Oprócz niej zdefiniować można maksymalnie trzy inne jednostki.
 • Jednostka sprzedaży – jednostka, w której można sprzedać artykuł. Jednostki sprzedaży muszą być przeliczalne na jednostki magazynowe lub jednostki opakowań. Nie każda jednostka magazynowa lub opakowanie musi być automatycznie jednostką sprzedaży.
 • Jednostka ceny – jednostka, do której odnoszą się ceny sprzedaży lub zakupu. Jednostka ceny musi być przeliczalna na jednostkę magazynową lub jednostkę opakowania. Jednostki cen nie muszą być jednak same zdefiniowane jako jednostki sprzedaży czy zakupu.
 • Jednostki opakowań – jednostki magazynowania można łączyć w jednostki opakowań i tworzyć w ten sposób nowe jednostki, np. kartony czy palety. Jednostka opakowania musi dać się przeliczyć na jednostki magazynowe.
 • Równoległa jednostka magazynowa – do jednostek magazynowych zaliczamy jednostkę podstawową i maksymalnie trzy inne równoległe jednostki. Aktualny stan zapasów artykułu zapisywany jest równolegle i niezależnie od siebie we wszystkich istniejących jednostkach magazynowych. Równoległe jednostki magazynowe nie posiadają stałego przelicznika na jednostkę podstawową. Szacowany przelicznik można jednak zdefiniować w systemie dla każdej jednostki równoległej.

Ogólne informacje dotyczące jednostek

Jednostki są używane w systemie w celu mapowania ilości i przyporządkowania dla określonych ilości artykułów. Typy jednostek są tworzone w celu obsługi różnych wymagań dla artykułów.

Typy jednostek

Aby umożliwić proste tworzenie i przeliczenie różnych typów jednostek, w systemie istnieją:

 • Jednostki ilości
 • Jednostki fizyczne

Przelicznik mający zastosowanie dla całego systemu jest określany dla jednostki fizycznej należącej do tego samego typu: oznacza to, że przelicznik należy określić dla każdego artykułu.

Przykład
W celu przeliczenia jednostki z kilograma na gram, przelicznik mający zastosowanie dla całego systemu jest wprowadzany tylko raz: natomiast przelicznik do przeliczenia kilograma na metr można utworzyć tylko z odniesieniem do artykułu.

Dla jednostek fizycznych, dostępne są typy jednostek:

 • Długość
 • Powierzchnia
 • Objętość
 • Gęstość
 • Masa
 • Czas
 • Handlowy

Równoległe jednostki magazynowe

Do jednostek magazynowych zalicza się wównoległe jednostki magazynowe oraz jednostki podstawowe. Aktualny stan zapasów artykułu zapisywany jest równolegle i niezależnie od siebie we wszystkich istniejących jednostkach magazynowych. Równoległe jednostki magazynowe są używane, gdy artykuł ma być zarządzany w ramach logistyki magazynowej w kilku jednostkach i nie posiada stałych przeliczników. Taki wymóg występuje np. w przypadku artykułów rolniczych, w których każda sztuka artykułu może mieć różną wagę, należy jednak podać inwentarz w sztukach i kilogramach. W takim przypadku stan magazynowy tak zdefiniowanego artykułu jest zarządzany w maksymalnie trzech równoległych jednostkach. Liczba równoległych jednostek magazynowych, które można określić dla danego artykułu, zależy od ustawień w Konfiguracja à Funkcja Logistyka magazynowa à Stany w polu Jednostki artykułu. Maksymalnie 4 jednostki magazynowe mogą być używane dla artykułu. Tylko jedna z tych jednostek magazynowych może być jednostką handlową.

Specjalne właściwości jednostek

Artykuł jest zawsze przypisywany do jednostki podstawowej, wyjatek stanowią artykuły typu usługa, dla których utworzenie jednostki podstawowej jest opcjonalne. Oprócz jednostki podstawowej artykuł może mieć przypisane trzy równoległe jednostki magazynowe. Te cztery jednostki razem tworzą jednostki magazynowe danego artykułu.

Jednostki opakowań można tworzyć dla jednostek magazynowych artykułu. W przeciwieństwie do jednostek równoległych, jednostki opakowań posiadają zawsze stały przelicznik.

Uwaga
Jednostki opakowań to nie tylko jednostki ilości. Są one również używane do przeliczania typów jednostek dla artykułów. Jednostką opakowania artykułu może być również metr, na przykład jeśli jednostką podstawową artykułu jest sztuka.

Jednostki zakupu są przypisane w danych zakupowych artykułów i danych dostawcy.
W danych dostawcy artykułu przeliczniki dla jednostki opakowań mogą być również nadpisane w zależności od dostawców. Jednostki magazynowe i jednostki opakowań lub jednostki mogą być używane jako jednostki zakupu.

 • Jednostka staje się jednostką zakupu artykułu, gdy jest przypisana do danych dostawcy artykułu.
 • Jednostka staje się jednostką sprzedaży artykułu, gdy jest przypisana do danych klienta artykułu.
 • Jednostki magazynowe i jednostki opakowań lub jednostka tego samego typu co jednostki magazynowe lub opakowań mogą być używane jako jednostki ceny.
 • Jednostka staje się jednostką ceny artykułu, gdy jest przypisana do ceny artykułu. Jednostki ceny muszą być możliwe do przeliczenia na jednostki opakowań i jednostki magazynowe, ale nie mogą być definiowane jako jednostki sprzedaży lub zakupu.
Przykład
Jednostka sprzedaży sztuka – jednostka ceny kg (ceny sprzedaży na podstawie kg): W tym przypadku jednostka opakowania kg musi być określona z odpowiednim przeliczeniem na sztukę.
Uwaga
Tylko jednostki zakupu i sprzedaży mogą być stosowane w skalach ilościowych cenników.

Systemy pomiaru i jednostki systemowe

Jednostki systemowe określają podstawowy system miar dla poszczególnych typów jednostek, w których jednostka podstawowego systemu miar jest zdefiniowana jako systemowa.

Przykład
System metryczny może być zdefiniowany jako podstawowy system miar dla i typów jednostek Długość przez wprowadzenie pasującej jednostki ilości, takiej jak metr lub centymetr i przypisanie jako Jednostka systemowa. W ten sposób dokonuje się niezbędnych ustawień dla wszystkich typów jednostek.
Uwaga
Jednostki utworzone jako jednostki systemowe służą do tworzenia i ilustrowania pomiarów (wagi) i objętości w artykułach i dokumentach, jeżeli artykuły nie są używane jako jednostki magazynowe w jednostkach o odpowiadającym typie.

Ponadto określone są podstawowe jednostki czasu, takie jak minuty i godziny.

System umożliwia równoległe wykorzystanie kilku systemów pomiarowych dla typów jednostek.

Przeliczniki między poszczególnymi jednostkami systemów pomiarowych mogą być tworzone tylko raz, czyli między odpowiednią jednostką systemową, a jednostką ze specjalną właściwością Jednostka wiodąca innego systemu pomiarowego.

Wyświetlanie wartości i miejsc po przecinku

Dla wszystkich jednostek, które nie należą do typu jednostek handlowych, maksymalna liczba miejsc po przecinku, którą można zapisać dla jednostki, jest określana w aplikacji Jednostki. Dla jednostek, które nie należą do typu Handlowy, dozwolone jest wprowadzenie liczb: 1 – 6. Jednostki o typie Handlowy są zapisywane zawsze jako liczby całkowite. Jeżeli artykuł, do którego przypisana jest dana jednostka, jest już używany w systemie, liczbę miejsc po przecinku można zwiększyć, ale nie jest możliwe jej zmniejszenie.
W funkcji Konfiguracja à Podstawowe, odpowiednią ilość miejsc po przecinku można zdefiniować w polach Cena, Ilość, Kwota, Czas, Wynik dziesiętny.

Aplikacja Jednostki

W tej sekcji opisano aplikację Jednostki oraz jej poszczególne obszary i pola.
Aplikacja składa się z nagłówka aplikacji oraz obszaru roboczego.

Aplikacja Jednostki

Nagłówek aplikacji

W nagłówku aplikacji istnieje możliwość wyświetlenia ustawień dla danej jednostki.

Użytkownik ma możliwość wprowadzenia kryteriów wyszukiwania. W aplikacji zostaną wyświetlone wszystkie istniejące jednostki, które spełniają wprowadzone kryteria wyszukiwania.

Nagłówek aplikacji w aplikacji Jednostki

Dostępne kryteria wyszukiwania:

 • Jednostka – identyfikacja jednostki
 • Oznaczenie – opis dla jednostki
 • Typ – typ jednostki. Parametry możliwe do wyboru:
  • (wszystkie)
  • Długość
  • Powierzchnia
  • Objętość
  • Gęstość
  • Masa
  • Czas
  • Handlowy
 • Szczególna właściwość –właściwości jednostki. Parametry możliwe do wyboru:
  • (wszystkie)
  • Jednostka wiodąca
  • Brak
  • System: Gęstość
  • System: Powierzchnia
  • System: Długość
  • System: Ciężar
  • System: Objętość
  • Sekunda
  • Minuta
  • Dzień
  • Tydzień
  • Miesiąc
  • Rok
 • Znacznik usuwania – Paremetry możliwe do wyboru:
  • (wszystkie)
  • Ze znacznikiem usuwania
  • Bez znacznika usuwania

Obszar roboczy

W obszarze roboczym wyświetlane są wszystkie istniejące jednostki odpowiadające kryteriom wyszukiwania. Tabela wyświetla dane jednostek, które można edytować lub usunąć. W obszarze roboczym możliwe jest też wprowadzenie ustawień dla nowej jednostki. Więcej informacji o dodawaniu i edycji jednostek znajduje się w dokumencie Sposoby postępowania: Aplikacje w formie tabel, Jednostki.

Obszar roboczy w aplikacji Jednostki

Dostępne kolumny:

 • Jednostka – identyfikacja jednostki. Niezależnie od ustawień systemowych możliwe jest użycie małych oraz dużych liter. Identyfikacja powinna być unikalna. Jednostki można usunąć tylko wtedy, gdy nie są używane w innym miejscu w systemie.
 • Oznaczenie – dodatkowy opis jednostki. Dodatkowe opisy ułatwiają wyszukiwanie w systemie.
 • Typ – określa czy jednostka jest handlową jednostką ilości czy jednostką fizyczną. Określenie typu jest istotne dla współczynników konwersji. Współczynnik konwersji jest zapisywany dla jednostek fizycznych w ramach tego samego typu w aplikacji Przelicznik dla jednostek ilości jest zapisywany na podstawie konwersji pomiędzy dwoma jednostkami o różnych typach. Dla jednostek fizycznych dostępne są typy jednostek:
  • Długość
  • Powierzchnia
  • Objętość
  • Gęstość
  • Masa
  • Czas
  • Handlowy

Wszystkie jednostki, które nie mogą zostać przypisane do tych typów, są przypisywane do typu Handlowy. Ma to szczególny zastosowanie dla jednostek opakowań typu paleta, karton.

 • Miejsca po przecinku – określa liczbę miejsc dziesiętnych dla jednostki. Dla jednostek, które nie należą do typu Handlowy, dozwolone jest wprowadzenie liczb: 1-6. Jednostki o typie Handlowy są zapisywane zawsze jako liczby całkowite. Jeżeli artykuł, do którego przypisana została dana jednostka, jest już używany w systemie, liczbę miejsc po przecinku można zwiększyć, ale nie jest możliwe jej zmniejszenie.
 • Szczególna właściwość – pozwala na określenie celu, w jakim jednostka będzie używana w systemie. Możliwe ustawienia to:
  • (wszystkie)
  • Jednostka wiodąca – tę właściwość należy wybrać, jeżeli jednostka ma być jednostką podstawową także w innym systemie pomiarowym.
  • Brak – należy wybrać tę właściwość, jeżeli jednostka nie odgrywa żadnej specjalnej roli w przeliczaniu jednostek.
  • System: Gęstość
  • System: Powierzchnia
  • System: Długość
  • System: Ciężar
  • System: Objętość
  • Sekunda
  • Minuta
  • Dzień
  • Tydzień
  • Miesiąc
  • Rok
 • Źródło – w tym polu tworzone są przeliczniki między dwoma jednostkami. Należy wskazać przelicznik dla wprowadzonej jednostki.
 • Cel – umożliwia tworzenie przelicznika dla jednostki.
Wskazówka
Po wprowadzeniu dokładnie 6 miejsc po przecinku w polu Miejsca po przecinku, system zakłada, że liczba ta dotyczy wartości okresowych i wyznaczane są odpowiadające im wartości całkowite. Aby prawidłowo zastosować standardowe przeliczenie, należy wpisać do 5 miejsc po przecinku lub prawidłowe wartości całkowite.

Konfiguracja

Równoległa jednostka magazynowa

Liczba równoległych jednostek magazynowych, które można określić dla danego artykułu, zależy od ustawień w funkcji Konfiguracja à Logistyka magazynowa à Stany w polu Jednostki artykułu. Maksymalnie 4 jednostki magazynowe mogą być używane dla artykułu. Tylko jedna z tych jednostek magazynowych może być jednostką handlową.

Liczba miejsc po przecinku

W funkcji Konfiguracja à Podstawowe, odpowiednią ilość miejsc po przecinku można zdefiniować w polach Cena, Ilość, Kwota, Czas, Wynik dziesiętny.

Jednostki biznesowe

Następujące jednostki biznesowe są istotne dla aplikacji Jednostki w celu:

 • Przypisywania uprawnień
 • Dostarczania definicji aktywności
 • Importowania lub eksportowania danych

Jednostki:

com.cisag.app.general.obj.UnitOfMeasure

Jednostki biznesowe należą do grupy:

com.cisag.app.general.MasterData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról autoryzacyjnych, a także poprzez przyporządkowanie do organizacji. Więcej informacji znajduje się w dokumencie Uprawnienia.

 

Czy ten artykuł był pomocny?