Cenniki sprzedaży/zakupu – wprowadzenie i ustawienia wspólne

Aplikacje Cenniki umożliwiają tworzenie i edycję cenników dla:

 • artykułów zakupu (posiadających skonfigurowany widok Zakup w aplikacji Artykuły) w przypadku procesu zakupu (aplikacja Cenniki zakupu)
 • artykułów sprzedaży (posiadających skonfigurowany widok Sprzedaż w aplikacji Artykuły) w przypadku procesu sprzedaży (aplikacja Cenniki sprzedaży)

Cenniki umożliwiają określenie cen dla artykułów np. w zamówieniach zakupu lub sprzedaży, gdzie cenę pozycji można ustalić na podstawie cennika przypisanego w zamówieniu.

Aby można było dodać cennik na kartę partnera (dostawcy lub zamawiającego), czy do zamówienia, należy przypisać go do listy cenników w aplikacji Listy cenników zakupu/sprzedaży, a następnie listę cenników przypisać do odpowiedniego obiektu systemu (partnera, zamówienia), który ma korzystać z ustawień cennika. Na liście cenników można określić priorytet stosowania cen z poszczególnych cenników.

Uwaga
Cennik tworzony jest dla konkretnej organizacji zakupu lub sprzedaży i nie będzie dostępny, jeśli organizacja zostanie zmieniona. Domyślnie używana jest aktualnie otwarta organizacja, widoczna w prawym górnym rogu aplikacji.

Priorytet dla kolejności obliczania ceny dla artykułu w oparciu o listę cenników można określić dla organizacji w aplikacji Konfiguracja –> Funkcje –> Zakup/Sprzedaż –> Ceny.

Uwaga
Podczas definiowania cen dla artykułów należy zwrócić uwagę na rodzaje składników cen. W zależności od wybranego rodzaju składnika cen można między innymi określić, czy rabat/ dopłata zostaną nadane na określoną pozycję zamówienia, nagłówek, nagłówek i pozycje, czy wszystkie pozycje zamówienia.

Ustawienia składników cen różnią się w zależności od wybranego procesu: sprzedaży lub zakupu.

Definicje

Cennik – umożliwiają określenie rodzajów składników cen (podstawowych cen, dopłat, rabatów oraz niewykazywanych różnic cenowych – dla sprzedaży), ich progu oraz wymiaru w celu kalkulacji ceny ostatecznej. Cenniki są grupowane w listy cenników.

Rodzaj składnika ceny – umożliwia określenie typu ceny (np. dopłata, rabat) oraz jej zastosowanie (np. tylko nagłówek lub nagłówek i pozycje)

Składnik ceny – element, dla którego została nadana cena/rabat/dopłata (np. klasyfikacja ceny/ dostawcy/klienta, dostawca/klient lub artykuł

Listy cenników – listy cenników zawierają cenniki z tą samą walutą i umożliwiają przypisanie cenników do innych elementów systemu, np. do partnerów. W ramach listy cenników należy określić priorytety dla cenników, które określają kolejność kalkulacji cen. Dla listy cenników należy także określić okres jej obowiązywania zgodny z okresem obowiązywania poszczególnych cenników.

Typ cennika – dla każdego cennika należy określić jeden z dostępnych typów:

 • Cennik podstawowy – regularny cennik
 • Cennik promocyjny – cennik dodatkowy, funkcjonujący obok cennika podstawowego, zawierający ceny promocyjne (np. w okresie wyprzedaży). Podczas tworzenia cennika promocyjnego należy zwrócić uwagę, by jego ustawienia były zgodne z cennikiem podstawowym (np. waluta).
Przykład
Cennik podstawowy zawiera regularne ceny artykułów, a cennik promocyjny rabaty dla tych artykułów. Cennik promocyjny można okresowo przyporządkowywać albo usuwać z listy cenników stosowanej np. w zamówieniach. Dzięki temu nie trzeba usuwać ręcznie rabatów dla poszczególnych składników cen (np. artykułów) z cennika podstawowego.

Wymiar ceny – określa ilość jednostek artykułu, do których odnosi się cena (np. cena dotyczy 1 lub 10 jednostek artykułu)

Poziomy cenników – poziomy, na których można definiować składniki cen. Przedstawione są w formie widoków w prawym, górnym rogu aplikacjach Cenniki:

  • Artykuł – umożliwia określenie i edycję składników ceny artykułu bez odniesienia do dostawcy/klienta, czy klasyfikacji
  • Klasyfikacja cen artykułów – umożliwia określenie dopłaty/rabatu lub ceny dla artykułów przypisanych do określonej klasyfikacji cen artykułu
  • Dostawca/Klient + Artykuł – umożliwia nadanie ceny dla konkretnego artykułu w kontekście konkretnego dostawcy/klienta
  • Dostawca/Klient + Klasyfikacja cen artykułów – umożliwia określenie cen dla artykułów przypisanych do konkretnej klasyfikacji cen w kontekście konkretnego dostawcy lub klienta
  • Klasyfikacja cen dostawcy/klienta + Artykuł – umożliwia zdefiniowanie cen dla artykułu dla dostawców/klientów, którzy zostali przypisani do konkretnej klasyfikacji cen dostawcy/klienta
  • Klasyfikacja cen dostawy/klienta + Klasyfikacja cen artykułów – pozwala określić cenę dla artykułów przypisanych do konkretnej klasyfikacji cen artykułu w odniesieniu do dostawcy/klienta przypisanego do konkretnej klasyfikacji cen dostawcy/klienta
  • Dostawca/Klient – umożliwia dodawanie rabatów/dopłat dla konkretnego dostawcy/klienta bez odniesienia do artykułu, czy klasyfikacji
  • Klasyfikacja cen dostawcy/klienta – pozwala zdefiniować rabaty i dopłaty dla dostawców/klientów przypisanych do konkretnej klasyfikacji cen dostawcy/klienta
  • Zapytanie o składniki cen do duplikacji – umożliwia wyszukanie oraz duplikację składników cen do istniejącego lub nowego cennika

Wygląd aplikacji

Aplikacja posiada różne widoki, w ramach których można definiować ceny, np. widok Dostawca, określający ceny dla konkretnego dostawcy. Składa się z nagłówka, w którym można określić widok oraz identyfikację cennika oraz obszaru roboczego (składającego się z listy oraz edytora pozycji). Obszar roboczy umożliwia definiowanie cen, ich wymiarów (np. cena dotyczy 1 sztuki lub 10 sztuk), progów (cena obowiązuje od 1 lub 2 artykułów), składników cen (cena, dopłata lub rabat) oraz ich okresów obowiązywania.

Budowa aplikacji Cenniki zakupu

Ustawienia wspólne

Rozdział opisuje przyciski wspólne dla wszystkich widoków w aplikacjach, podzielone według jej budowy.

Nagłówek

Nagłówek umożliwia wprowadzenie między innymi danych identyfikacyjnych cennika, jego walutę oraz typ. W nagłówku aplikacji dostępny jest pasek podstawowych przycisków z dodatkową akcją:

 • [Wybierz akcję] –> [Zastosuj okres obowiązywania] – umożliwia zmianę okresu obowiązywania cennika w sytuacji, gdy zmiana ręczna nie jest możliwa

Obszar roboczy

Lista pozycji wyświetla wszystkie pozycje cennika wraz z typem ceny, rodzajem składnika ceny, wymiarem i okresem obowiązywania. Lista pozycji jest częściowo edytowalna. W pasku narzędzi tabeli znajdują się przyciski/pola:

 • [Sortuj] – otwiera okno dialogowe Definiuj sortowanie, które umożliwia określenie schematu sortowania wpisów na liście pozycji (np. według rodzaju lub początku czasu obowiązywania)
 • [Wybierz regułę wpisu] – przycisk w formie strzałki umożliwia wybranie reguły wyszukiwania wpisów na liście pozycji (np. zawiera dowolny znak). Po wybraniu wartości pojawia się ona w polu wyszukiwania. Filtrowanie można rozpocząć wybierając przycisk [Enter] na klawiaturze lub [Wyszukaj] na pasku przycisków tabeli.
 • Pole wyszukiwania – w polu można wprowadzić regułę wyszukiwania wpisów za pomocą przycisku [Wybierz regułę wpisu] lub wyszukiwany artykuł/klasyfikację/partnera za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości]
 • [Wyszukaj] – przycisk umożliwia wyszukiwanie wpisów na liście pozycji za pomocą kryterium określonego w polu wyszukiwania. Wyniki zostaną wyświetlone na liście pozycji.
 • [Edytuj zaznaczoną pozycję] – po zaznaczeniu konkretnego wiersza na liście pozycji za pomocą lewego przycisku myszy i wybraniu przycisku umożliwia przeniesienie go do edytora pozycji
 • [Wstaw/Usuń znacznik usuwania] – umożliwia odpowiednio wstawienie/usunięcie znacznika usuwania z wpisu w tabeli. Usunięcie wiersza ze znakiem usuwania następuje w momencie zapisania zmian w aplikacji Cenniki.
 • [Informacje o zmianie] – wyświetla/ukrywa na liście pozycji dodatkowe kolumny Autor ostatniej modyfikacji oraz Data i godzina ostatniej zmiany, dotyczące ostatniej edycji każdego wiersza na liście. Ponownie wybranie przycisku ukrywa kolumny.
 • [Eksportuj dane do pliku] – pozwala na eksport wyświetlonych na liście pozycji do pliku
Uwaga
Dla widoku Zapytanie o składniki cen do duplikacji na liście pozycji dostępny jest wyłącznie przycisk [Sortuj].
Uwaga
Dostępność poszczególnych przycisków jest różna w zależności od wybranego widoku.

W edytorze pozycji można tworzyć nowe lub edytować istniejące pozycje cennika. W edytorze znajdują się przyciski/pola:

 • [Pokaż/Ukryj] – odpowiednio wyświetla lub ukrywa edytor pozycji
 • [Wybrany typ ceny] – wyświetla aktualnie wybrany typ ceny. W zależności od wybranego typu w edytorze pozycji dostępne są różne pola.
 • [Cena/Niewykazywana różnica cenowa] – aktywuje w edytorze pozycji pola umożliwiające zdefiniowanie ceny. Pola są różne w zależności od wybranego widoku.
 • [Dopłata/Rabat] – przycisk aktywuje w edytorze pozycji pola umożliwiające zdefiniowanie dopłaty lub rabatu. Pola różnią się w zależności od wybranego widoku.
 • [Rabat naturalny] – przycisk aktywuje w edytorze pozycji pola umożliwiające zdefiniowanie rabatu naturalnego (rabatu/dopłaty lub gratisowego artykułu). Pola różnią się w zależności od wybranego widoku.
 • [Rabat obejmujący wszystkie pozycje] – przycisk aktywuje w edytorze pozycji pola umożliwiające zdefiniowanie rabatu, który będzie obowiązywał dla wszystkich pozycji dokumentu, na którym zostanie użyty.
 • [Duplikuj] – przycisk duplikuje wiersz przeniesiony do edytora pozycji ze wszystkimi wprowadzonymi ustawieniami
 • [Zastosuj] – przenosi edytowaną pozycję na listę pozycji aplikacji
 • [Weryfikuj przy zastosowaniu/Bez weryfikacji przy zastosowaniu] – jeśli weryfikacja jest włączona, system sprawdza poprawność wprowadzonych w edytorze danych podczas przenoszenia pozycji na listę pozycji. W przypadku wykrycia niepoprawnych danych lub ich braku, przeniesienie na listę pozycji jest blokowane, a błędy zostają wyświetlone. Jeśli weryfikacja jest wyłączona, pozycja zostaje przeniesiona na listę bez weryfikacji, a ewentualne błędy zostają wyświetlone podczas ręcznej weryfikacji lub zapisania zmian w aplikacji.
 • [Weryfikuj] – sprawdza poprawność wprowadzonych danych oraz to, czy wszystkie pola obowiązkowe zostały uzupełnione
Konfiguracja

Dla aplikacji Cenniki zakupu istotne są następujące ustawienia w aplikacji Konfiguracja:

 • parametr Rabat obejmujący wszystkie pozycje w funkcji Ceny (aplikacja Konfiguracja –> Funkcje –> Zakup) musi być zaznaczony, inaczej nie będzie możliwe nadanie rabatu dla wszystkich pozycji
 • parametr Rabaty od wartości zamówienia w funkcji Ceny (aplikacja Konfiguracja –> Funkcje –> Zakup) musi być zaznaczony, inaczej nie będzie możliwe określenie progu dla składnika ceny –>

Dodatkowo funkcja Ceny w aplikacji Konfiguracja umożliwia nadanie priorytetów dla różnych widoków aplikacji Cenniki zakupu. Obliczanie ceny artykułu będzie odbywało się według określonych w tabeli priorytetów.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Cenniki zakupu istotne są jednostki biznesowe: com.cisag.app.purchasing.obj.PriceList oraz com.cisag.app.purchasing.obj.PriceDefinition. Należą one do grupy jednostek biznesowych: com.cisag.app.purchasing.MasterData.

Dla aplikacji Cenniki sprzedaży istotne są jednostki: com.cisag.app.sales.obj.PriceList oraz com.cisag.app.sales.obj.PriceDefinition. Należą one do grupy jednostek biznesowych: com.cisag.app.sales.Master1Data.

Jednostki te pozwalają między innymi na:

 • nadawanie uprawnień
 • ustawiania definicji aktywności
 • eksport i import danych
Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień jak i poprzez przyporządkowania do organizacji. Reguły zarządzania uprawnieniami opisane są w artykule Uprawnienia.

Specjalne możliwości

Dla aplikacji Cenniki nie są dostępne żadne specjalne możliwości.

Przyporządkowania organizacji

Jeśli w aplikacji Konfiguracja –> funkcja Podstawowe parametr Uprawnienia do treści jest aktywny, użytkownik może korzystać z aplikacji Cenniki zakupu/sprzedaży, jeśli organizacja, do której jest przypisany ma rolę co najmniej następującej struktury organizacyjnej:

 • Zakupu (w przypadku cenników zakupu)
 • Sprzedaży (w przypadku cenników sprzedaży)
Funkcje specjalne

Dla aplikacji Cenniki nie są dostępne żadne specjalne funkcje.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacje Cenniki nie są udostępniane partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?