Import jednostek kosztowych

Przegląd tematu

W dokumencie opisano procedury pracy aplikacji Import danych w zakresie jednostek kosztowych. W procedurach zawarte są ogólne instrukcje, w których można znaleźć informacje o możliwych warunkach oraz skutkach wyboru jednostek kosztowych. Dokładny opis aplikacji Import danych, który zawiera opisy pól i przycisków, można znaleźć w dokumencie Import danych.

Ogólne

Poniżej znajdują się ogólne informacje na temat jednostek kosztowych oraz ich importu. W dokumencie została opisana struktura obiektów danych, które mogą zostać zaimportowane. Wszystkie jednostki kosztowe w Comarch ERP Enterprise jako odniesienie organizacyjne mają firmę.

Wskazówka
Import jednostki kosztowej za pomocą BIS odbywa się w połączeniu z podłączonym adapterem rachunku kosztów. Jednocześnie dezaktywacja BIS prowadzi do stanu tylko do odczytu obsługi danych podstawowych. Oznacza to, że jeśli import przez BIS nie jest możliwy, danych podstawowych jednostki kosztowej nie można również zmienić ręcznie.

Struktura jednostki kosztowej

Jednostka kosztowa składa się z identyfikatora, powiązanej organizacji (firmy) oraz opisu i dodatkowych danych partii, które są niezbędne.

Procedury

Poniżej zostały zapisane warunki, które należy spełnić, aby móc dokonać importu jednostki i procedury pracy aplikacji Import danych.

Atrybuty niezbędne do importu

Dla każdej jednostki kosztu należy określić następujące atrybuty:

 • Atrybuty identyfikacyjne
 • Obowiązkowe atrybuty

Jednostki kosztowej nie można utworzyć w Comarch ERP Enterprise bez atrybutu identyfikacyjnego. Jeżeli brakuje wymaganego pola, jednostka kosztowa nie może zostać zaimportowana.
Niektóre atrybuty identyfikacyjne i obowiązkowe można wprowadzić za pośrednictwem zewnętrznych
kluczowych relacji. Te atrybuty nie są częścią jednostki kosztowej. Obiekty biznesowe, do których odwołują się relacje klucza zewnętrznego, są identyfikowane na podstawie ich atrybutów identyfikacyjnych. Nie można ich importować poprzez import jednostek kosztowych, lecz należy je wcześniej zaimportować. Atrybuty identyfikacyjne i obowiązkowe podsumowano w sekcji Przegląd: Pola identyfikacyjne i Wymagane pola.

Import jednostek kosztowych

 1. Otwórz aplikację Import danych.
 2. Wyświetl filtr lub jeden z filtrów dla obiektu biznesowego
  „com.cisag.app.costing.obj.CostObjective”.
  Wyświetlony zostanie filtr importu jednostek kosztowych.
 3. Wybrane atrybuty filtra są już aktywowane. Jeśli to konieczne, nadal można je dostosować.
 4. Kliknij przycisk [Importuj dane] na standardowym pasku narzędzi.
  Otworzy się okno dialogowe Import danych.

  Import danych
 5. W tym oknie dialogowym można dokonać ustawień pliku importu. Dla szczegółowy opis pól można znaleźć w sekcji o tej samej nazwie w artykule Import danych.
 6. Aby rozpocząć import, należy wybrać przycisk [W tle] bądź [Natychmiast].

Przegląd: Pola identyfikacyjne i Wymagane pola

Identyfikacja i wymagane pola są wymienione i opisane w tabeli poniżej.

Ścieżka atrybutu Relacja klucza zewnętrznego/Część/Możliwe wartości Opis
code Identyfikator jednostki kosztowej
organizationalUnit Jednostka organizacyjna Firma
description Pełny opis
postingAllowed YES = yes(1)
NO = no(2)
IRRELEVANT = ignore(3)
Można zaksięgować w
postingValidFrom Można zaksięgować w punkcie początkowym
postingValidUntil Można zaksięgować dopóki

Wskazówka
Import opcji Można zaksięgować w, Można zaksięgować w punkcie początkowym i Można zaksięgować dopóki zależy od konfiguracji podłączonego adaptera.

Czy ten artykuł był pomocny?