Jednostka kosztowa

Opis zagadnienia

Kalkulacja kosztów w Comarch ERP Enterprise obejmuje dwa obszary:

 • kalkulację kosztów produktu
 • kalkulację handlową

Przy pomocy kalkulacji kosztów produktu wylicza się oczekiwane koszty (tj. koszty wytworzenia, koszty własne itp.) produkowanego artykułu. Kalkulacja wykonywana jest w oparciu o określone struktury produkcyjne (marszruty, zestawienia materiałowe, technologie). Kalkulacja kosztów produktu może być przeprowadzana z perspektywy produkcji lub rachunku kosztów.

Przy pomocy kalkulacji handlowych wylicza się ceny sprzedaży artykułu w oparciu o cenę z cennika zakupu. Możliwe jest również ustalenie oczekiwanej ceny nabycia na podstawie ceny z cennika sprzedaży.

Największa część danych podstawowych rachunku kosztów jest automatycznie pobierana ze źródłowych obszarów pracy, takich jak obszary zarządzania gospodarką materiałową, produkcji oraz księgowości finansowej. Jednocześnie istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia właściwych danych, dotyczących na przykład limitów kalkulacji czy kosztów dodatkowych.

Jednostka kosztowa wraz z rachunkiem jednostek kosztowych stanowią podstawę kontroli wyników. Jednostki kosztowe są jednostkami usługowymi w procesie tworzenia wartości, do których przydzielane są odpowiednie koszty. Odpowiada to na pytanie: dlaczego poniesiono dane koszty?

Niniejszy dokument zawiera opis aplikacji Jednostka kosztowa. Instrukcje dotyczące pracy z jednostkami kosztowymi czy sposobami ich dodawania i przetwarzania znajdują się w dokumencie Instrukcje: Jednostka kosztowa.

Procesy

Rachunek jednostek kosztowych (po wykonaniu kalkulacji) oraz inne analizy oparte o schematy kalkulacji obsługiwane są w Comarch ERP Enterprise. Analizy te mają bezpośredni dostęp do odpowiednich danych podstawowych zawartych w module Controlling.

Jednostki kosztowe istotne z punktu widzenia rachunku jednostek kosztowych obsługiwane są jako niezależne obiekty biznesowe w Comarch ERP Enterprise oraz module Controlling. Wynika to z faktu, że wymagana jest możliwość pracy z modułem Produkcja nawet bez dostępu do licencjonowanego modułu Controlling.

Dane wymagane przez rachunek jednostek kosztowych są pobierane automatycznie z zamówień źródłowych w Comarch ERP Enterprise. Ponadto istnieje możliwość przenoszenia centrów kosztowych i/lub jednostek kosztowych na potrzeby rachunku kosztów przy pomocy interfejsu wykorzystywanego w procesie przenoszenia faktur zakupu i sprzedaży do powiązanego modułu księgowości finansowej.

W wyniku wprowadzenia pozycji zamówienia sprzedaży, która stanowi podstawę konfiguracji (poprzez konfigurację produktów), lub artykułu sprzedażowo-produkcyjnego (produkcja na podstawie sprzedaży) w księgowości finansowej automatycznie tworzona jest jednostka kosztowa na podstawie danych z Comarch ERP Enterprise. Jednostki kosztowe identyfikowane są na podstawie poniższych danych:

 • Rodzaj zlecenia sprzedaży
 • Numer zlecenia sprzedaży
 • Numer pozycji
 • Numer subpozycji (w razie potrzeby)

Definicje pojęć

 • Kalkulacje handlowe – przy pomocy kalkulacji handlowych w Comarch ERP Enterprise wylicza się ceny sprzedaży artykułu w oparciu o cenę z cennika zakupu. Możliwe jest również ustalenie cen nabycia na podstawie cen z cennika sprzedaży.

Opis aplikacji

Aplikacja Jednostka kosztowa wykorzystywana jest w celu tworzenia i zarządzania jednostkami kosztowymi w Comarch ERP Enterprise. Aplikacja składa się wyłącznie z obszaru roboczego.

Obszar roboczy

Obszar roboczy aplikacji zawiera poniższe pola:

 • Jednostka kosztowa – w polu Jednostka kosztowa wyświetlany jest unikalny identyfikator jednostki kosztowej. Identyfikator ułatwia wyszukiwanie właściwych jednostek kosztowych w innych aplikacjach.
  Użytkownik musi wprowadzić identyfikator nowo tworzonej jednostki. Identyfikator może się składać z maksymalnie 25 znaków i przybrać dowolną formę.
 • Opis – opis stanowi dodatkową nazwę jednostki kosztowej. Adekwatne opisy ułatwiają użytkownikom wyszukiwanie danych. Opis może składać się z dowolnego ciągu znaków i nie musi być unikalny, czyli jeden opis może zostać przyporządkowany do wielu jednostek kosztowych. Zaleca się jednak wprowadzanie unikalnych opisów. System umożliwia wprowadzanie opisów w języku angielskim, francuskim, niemieckim oraz polskim.
 • Możliwy do księgowania – umożliwia określenie, czy dana jednostka kosztowa może być księgowana.
 • Okres księgowania – umożliwia określenie okresu, w jakim możliwe jest księgowanie jednostki kosztowej.
  Więcej informacji znajduje się w rozdziale Konfiguracja.

Konfiguracja

Dla aplikacji Jednostka kosztowa istotne są następujące ustawienia pól w funkcji Controlling w aplikacji Konfiguracja:

 • Aktywne – w aplikacji Jednostki kosztowe dostępne są wyłącznie te organizacje księgowo-finansowe, dla których aktywowano funkcję Controlling w aplikacji Konfiguracja. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Przyporządkowywanie organizacji.
 • Adapter rachunku kosztów – w zależności od wybranego adaptera aplikacja Jednostki kosztowe wykorzystywana jest jako aplikacja danych podstawowych i/lub przeprowadzany jest import/eksport danych z powiązanego rachunku kosztów.
  Uwaga
  Pola Księgowana oraz Okres księgowania wyświetlane są w zależności od konfiguracji wykorzystywanego adaptera, na przykład Comarch Financials Enterprise.
 • Konsolidacja/Konsolidacja w firmie – jeśli firma jest członkiem grupy konsolidacyjnej, dane podstawowe z kont kosztowych są duplikowane w firmie konsolidującej i firmie konsolidowanej w Comarch ERP Enterprise.
Uwaga
Funkcja konsolidacja aktywowana jest wyłącznie w przypadku, gdy jest ona wspierana przez wykorzystywany adapter rachunku kosztów, a zarazem stosowany moduł rachunku kosztów.

Jednostki biznesowe

Jednostka biznesowa Jednostki kosztowe – com.cisag.app.costing.obj.CostObjective – istotna jest w aplikacji Jednostki kosztowe w kontekście następujących czynności:

 • Nadawanie uprawnień
 • Definiowanie działań
 • Import i eksport danych

Jednostka ta stanowi część następującej grupy jednostek biznesowych w danych podstawowych Comarch Financials Enterprise: com.cisag.app.financials.MasterData.

Uprawnienia

Uprawnienia są nadawane poprzez role autoryzacyjne, a także poprzez przyporządkowanie organizacji. Więcej informacji na temat uprawnień znaleźć można w dokumentacji technicznej Uprawnienia.

Funkcje specjalne

Aplikacja Jednostka kosztowa nie posiada funkcji specjalnych.

Przyporządkowywanie organizacji

Jeśli w aplikacji Konfiguracja aktywowano parametr Uprawnienia do treści dla funkcji Baza, aplikacja Jednostka kosztowa będzie dostępna dla użytkownika wyłącznie w przypadku, gdy w danych podstawowych partnera do użytkownika przyporządkowano organizację powiązaną ze strukturą Rachunkowość.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Jednostka kosztowa nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?