Import list składników zestawów

Aplikacja Import danych pozwala na wykonanie importu wybranych danych (w formie np. pliku .xml) z systemowego repozytorium wiedzy za pomocą usługi Business Integration Service (BIS). Dane takie mogą być eksportowane z systemu do pliku za pomocą aplikacji Eksport danych, a następnie, po wprowadzeniu ewentualnych zmian, importowane do tego samego lub innego (np. nowszego) systemu.

W niniejszym artykule znajdują się procedury dotyczące korzystania z aplikacji Import danych w kontekście list składników zestawu.

Import list składników zestawu

Informacje podstawowe

W systemie Comarch ERP Enterprise listy składników zestawu pozwalają na łączenie artykułów.

Wyróżnia się dwa typy wymiany danych:

 • wymiana danych między różnymi systemami Comarch ERP Enterprise
 • import danych z poprzedniej wersji systemu do jego nowej wersji

W artykule znajdują się informacje dotyczące importu list składników zestawu z poprzedniej wersji systemu. Szczegółowy opis wymiany danych między systemami Comarch ERP Enterprise znajduje się w artykułach Import danych oraz Eksport danych.

Wskazówka
W przypadku braku pewności, który format jest odpowiedni dla pliku importu, można użyć aplikacji do utworzenia przykładowej listy składników i wyeksportować ją w żądanym formacie z wybranymi atrybutami. Utworzony w ten sposób plik może zostać użyty jako szablon dla tworzonych plików importu.

Warunki, które muszą zostać spełnione przy imporcie danych kraju oraz sposoby postępowania podczas pracy z aplikacją Import danych zostaną omówione w następujących rozdziałach:

 • Import danych
 • Atrybuty niezbędne do importu

Import danych

Warunki wstępne:

 • dostępny jest filtr dla obiektu biznesowego cisag.app.general.obj.Kit, zawierający atrybuty które mają zostać zaimportowane
 • należy posiadać plik wyeksportowany wcześniej z innego środowiska Comarch ERP Enterprise

Aby zaimportować dane zestawu, należy:

 1. Otworzyć aplikację Import danych.
 2. W nagłówku aplikacji, w polu Filtr wybrać filtr KIT (jednostka biznesowa cisag.app.general.obj.Kit) za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości].
Uwaga
Jeżeli w wyszukiwanych przez użytkownika filtrach system nie odnajdzie potrzebnej jednostki biznesowej, wówczas przy pomocy przycisku [Wyszukaj] w oknie dokowanym należy wyszukać interesujący użytkownika obszar i dopiero wtedy zapisać taki filtr jako nowy. Należy pamiętać, że zestaw dostępnych filtrów nie zawiera w sobie wszystkich jednostek biznesowych, lecz jedynie część z nich jako wartości predefiniowane. Pozostałe jednostki biznesowe muszą zostać wyszukane i zapisane jako nowy filtr.
 1. W obszarze roboczym zaznaczone są domyślne atrybuty do importu. Na tym etapie można zaznaczyć dodatkowe atrybuty.
 2. Wybrać przycisk [Import danych] na standardowym pasku przycisków. Zostanie otwarta aplikacja w tle Import danych.
 3. W aplikacji Import danych należy:
  • w polu Plik źródłowy wskazać plik, który ma zostać zaimportowany z systemowego repozytorium wiedzy
  • wybrać typ pliku. Do wyboru są rozszerzenia:
   • XML (*.xml)
   • Tekst rozdzielony separatorem (*.xls)
   • Tekst Unicode oddzielony tabulatorem (*.xls)
   • JSON (*.json)
  • wybrać kolejkę przetwarzania danych na zakładce Ustawienia 
  • dostosować ustawienia przetwarzania według uznania, np. zdefiniować postępowanie systemu w przypadku błędu lub zmienić serwer aplikacji
 1. Nacisnąć przycisk [W tle].

Atrybuty niezbędne do importu

Aby zaimportować plik z poprzedniej wersji systemu, należy określić dla każdej jednostki biznesowej co najmniej poniższe atrybuty:

 • atrybuty identyfikacyjne (klucz biznesowy)
Wskazówka
Kluczem biznesowym jest numer filtra dla obiektu Listy składników zestawu. Kluczem głównym jest identyfikator techniczny (oznaczony jako GUID), generowany automatycznie podczas importu.
 • pola obowiązkowe

Poniżej znajduje się tabela z atrybutami:

Atrybut/Relacja Oznaczenie Komentarz
OrganizationalUnit Organizacja Opcjonalny
Item Artykuł Obowiązkowe, alternatywnie poprzez pozycję można określić również Guid
type Struktura Opcjonalny, wartość domyślna: Zmienna
priceDetermination Określenie ceny Opcjonalny, wartość domyślna: Komponenty
printComponents Wydruk komponentów na dokumentach zewnętrznych Opcjonalny, wartość domyślna: Fałsz

Atrybuty związane z komponentami należącymi do list składników zestawu:

Atrybut/Relacja Oznaczenie Komentarz
sequence Numeracja Obowiązkowy, musi być większa niż 0
Item Artykuł Obowiązkowy, może zostać określony również przez Guid
quantity Ilość Obowiązkowy, musi być większa niż 0
validFrom Ważne od Opcjonalny, wartość domyślna: aktualna data
validUntil Ważne do Opcjonalny, wartość domyślna: maksymalna data systemu
Przykład
Przykład pliku importu w formacie XML dla zestawu z dwoma składnikami:

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>

<semiramis xmlns=”com.cisag.app.general.obj.Kit”

xsi:schemaLocation=”com.cisag.app.general.obj.Kit Kit.xsd”

created=”2005-12-12T14:28:07.983Z” locale=”en-USXMLSchemaCompliant”

xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”>

 <Kit xmlns=”com.cisag.app.general.obj.Kit”>

 <Item>KITITEM</Item>

 <Details>

 <Item>10010</Item>

 <quantity>10.000000</quantity>

 <sequence>10</sequence>

 </Details>

 <Details>

 <Item>10020</Item>

 <quantity>20.000000</quantity>

 <sequence>20</sequence>

 </Details>

 </Kit>

</semiramis>

 

Przykład
Przykład pliku w formacie XML ze wszystkimi obsługiwanymi atrybutami:

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>

<semiramis xmlns=”com.cisag.app.general.obj.Kit”

xsi:schemaLocation=”com.cisag.app.general.obj.Kit Kit.xsd”

created=”2005-12-12T14:28:07.983Z” locale=”en-USXMLSchemaCompliant”

xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”>

 <Kit xmlns=”com.cisag.app.general.obj.Kit”>

 <OrganizationalUnit>SALORG</OrganizationalUnit>

 <Item>KITITEM</Item>

 <type>VARIABLE</type>

 <priceDetermination>COMPONENTS</priceDetermination>

 <printComponents>true</printComponents>

 <Details>

 <Item>10010</Item>

 <quantity>10.000000</quantity>

 <sequence>10</sequence>

 <validFrom>2005-11-30T23:00:00.000Z</validFrom>

 <validUntil>2005-12-31T23:00:00.000Z</validUntil>

 </Details>

 <Details>

 <Item>10020</Item>

 <quantity>20.000000</quantity>

 <sequence>20</sequence>

 <validFrom>2005-09-20T22:00:00.000Z</validFrom>

 <validUntil>4712-12-31T00:00:00.000Z</validUntil>

 </Details>

 </Kit>

</semiramis>

Czy ten artykuł był pomocny?