Łańcuch dokumentów powiązanych

Łańcuch dokumentów pokazuje powiązania logiczne pomiędzy dokumentami, będąc swego rodzaju narzędziem do wizualizacji. Jednocześnie zawiera w sobie dokładne przyporządkowania szczególnie w przypadku relacji N:M. Łańcuch dokumentów jest oddzielnym zasobem danych. Powiązania do dokumentów są dostępne z poziomu nagłówka oraz z poziomu pozycji dokumentów. Zapytania o powiązania dokumentów mogą być wykonywane na obu tych poziomach. Dane są na bieżąco aktualizowane wraz z postępem realizacji danego dokumentu.

Definicje pojęć

Łańcuch dokumentów – prezentuje powiązania logiczne pomiędzy dokumentami. Dzięki temu użytkownik może prześledzić wszystkie powiązane dokumenty składające się na jedną transakcję biznesowej. Łańcuch dokumentów prezentuje w pierwszym rzędzie logiczne powiązania poszczególnych dokumentów, a następnie ich porządek chronologiczny. Typowy łańcuch dokumentów odwzorowuje kolejność działań w przebiegu realizacji transakcji, np. oferta sprzedaży, zamówienie sprzedaży, komisjonowanie, dostawa i faktura.

Odniesienia do dokumentów – stanowi powiązanie między kolejnym dokumentem a dokumentem źródłowym. Jeśli takie odniesienie istnieje, to w łańcuchu dokumentów zostaną wyświetlone oba te dokumenty. Jako odniesienie w dokumencie kolejnym są wykorzystywane rodzaj i numer dokumentu źródłowego, jak i numer pozycji z dokumentu źródłowego. To odniesienie do dokumentu jest generowane przez system i jest dostępne zarówno z poziomu nagłówka, jak i z poziomu poszczególnych pozycji. To, które dokumenty są wymieniane w łańcuchu dokumentów, jest określane przez akcje wykonywane przez użytkownika, np. przez utworzenie kompletacji dla zamówienia, albo przez ręczne tworzenie powiązań, gdy pozycja kontraktu jest przyporządkowywana do pozycji zamówienia.

Struktura danych

Na poziomie nagłówka dostępne są z reguły informacje typu numer i data dokumentu, status i partner główny.

Na poziomie danych pozycji zazwyczaj dostępne są informacje o numerze pozycji dokumentu, terminie, artykule, statusie i ilości artykułu.

Powiązania pomiędzy dokumentami ze zdefiniowanym typem dokumentu źródłowego i docelowego zapisywane są w bazie danych tylko raz. Odwrotny kierunek powstaje poprzez inwersję tego powiązania, a ponieważ nie jest wymagany, to ze względu na oszczędność miejsca nie jest zapisywany w bazie danych.

Prezentacja

Łańcuch dokumentów jest częścią obszaru nawigacji. W tym miejscu jest prezentowany łańcuch dokumentów dla aktualnie wyświetlanego dokumentu lub dokumentu wybranego w aplikacji typu lista.

Wskazówka
Należy pamiętać, że poszczególne wpisy dla łańcucha dokumentów są prezentowane na podstawie aktualnie zapisanych danych.

Łańcuch dokumentów można aktualizować ręcznie za pomocą akcji aktualizacji. Użytkownik może ją wykonać dla nagłówka (domyślnie) albo dla zaznaczonej pozycji, przy czym dla każdej instancji aplikacji zachowany zostaje ostatni wybór i po otwarciu jest od razu dostępny.

Wskazówka
W sytuacji, gdy aplikacja zostanie uruchomiona z daną pozycją, wówczas zostanie automatycznie wyświetlony łańcuch dokumentów tej pozycji, ale wybór akcji do ręcznej aktualizacji nie zostanie zmieniony.

Aktualnie wyświetlany dokument lub aktualna pozycja dokumentu będzie podświetlona na kolorowo.

Klikając na dany wpis w łańcuchu dokumentów użytkownik może przejść do aplikacji, w której będzie mógł wyświetlić i ewentualnie edytować ten dokument docelowy lub tę pozycję dokumentu docelowego.

Wskazówka
Dla dokumentów po reorganizacji nie jest możliwe przekierowanie do aplikacji. Jeśli dla reorganizowanych dokumentów istnieją dane historyczne, to poprzez kliknięcie na wpis w łańcuchu dokumentów użytkownik zostanie przekierowany do aplikacji typu lista, w której zostaną wyświetlone dane archiwalne, np. Lista: Archiwalne zamówienia sprzedaży.

Możliwe powiązania dokumentów

Poniżej przedstawiono listę możliwych powiązań dokumentów z zapisanym typem dokumentu źródłowego i typem dokumentu docelowego. Przeciwny kierunek można określić poprzez odwrócenie wartości zapisanych w bazie danych. W większości przypadków istnieją powiązania dokumentów pomiędzy nagłówkiem i przynależnymi pozycjami, o ile dostępny jest odpowiedni model danych.

Przyporządkowanie do obszarów (frameworks) nie zawsze jest jednoznaczne. W tym rozdziale można sprawdzić, czy dla innego obszaru przewidziane jest powiązanie dokumentów.

Zarządzanie relacjami

Typ dokumentu źródłowego Typ dokumentu docelowego Uwagi
Kampania sprzedaży Perspektywa sprzedaży
Perspektywa sprzedaży Oferta sprzedaży
Zamówienie sprzedaży

Logistyka magazynowa

Typ dokumentu źródłowego Typ dokumentu docelowego Uwagi
Dyspozycja magazynowa Zlecenie magazynowe
Zlecenie dostawy Zlecenie magazynowe
Ładunek
Kompletacja Dyspozycja magazynowa
Zlecenie magazynowe
Zlecenie dostawy
Przyjęcie towaru Zlecenie magazynowe
Przyjęcie towaru Anulowanie
Zwrot od klienta
Zamówienie sprzedaży Odniesienie do zwrotu i zlecenie wystawienia noty kredytowej

Produkcja

Typ dokumentu źródłowego Typ dokumentu docelowego Uwagi
Zlecenie produkcyjne Kompletacja
Zamówienie zakupu Produkcja obca
Zlecenie produkcyjne
Kalkulacja produktu
Przyjęcie towaru Zlecenie produkcyjne

 Zakup

Typ dokumentu źródłowego Typ dokumentu docelowego Uwagi
Kontrakt zakupu Zamówienie zakupu
Zapytanie ofertowe zakupu Oferta zakupu
Oferta zakupu Zamówienie zakupu
Zamówienie zakupu

 

Zamówienie
Potwierdzenie zamówienia
Przyjęcie towaru
Faktura zakupu
Zlecenie dostawy Zwrot do dostawcy

Produkcja obca

Dostawa zewnętrzna (np. odbiór)

Kompletacja Zwrot do dostawcy

Produkcja obca

Zamówienie zakupu Faktura sprzedaży Rozliczenie wewnętrzne

(w wielofirmowości)

Zamówienie Zamówienie Zmiany zamówienia
Potwierdzenie zamówienia
Przyjęcie towaru Faktura zakupu
Faktura zakupu Faktura zakupu Anulowanie
Zgłoszenie wydania towaru z magazynu konsygnacyjnego Faktura zakupu
Wskazówka
Jeśli faktury zakupu są opracowywane przed powiązanym przyjęciem towaru lub jeśli podczas przyporządkowania pozycji faktury zakupu użytkownik wykorzystuje odniesienie do pozycji zamówienia zakupu, wówczas nie zostaną utworzone żadne odniesienia do dokumentu przyjęcia towaru.

Sprzedaż

Typ dokumentu źródłowego Typ dokumentu docelowego Uwagi
Kontrakt sprzedaży Zamówienie sprzedaży
Zapytanie ofertowe sprzedaży Oferta sprzedaży
Oferta sprzedaży Zamówienie sprzedaży
Kalkulacja produktu
Zapytanie ofertowe zakupu Wyszukaj i dodaj pozycje
Oferta zakupu Wyszukaj i dodaj pozycje
Zamówienie zakupu Wyszukaj i dodaj pozycje
Zamówienie sprzedaży Potwierdzenie zamówienia
Polecenie wpłaty zaliczki
Zlecenie dostawy
Kompletacja
Faktura proforma
Faktura sprzedaży
Kredyt odbiorcy
Korekta faktury Specyfika kraju
Polska
Zwrot od klienta
Kalkulacja produktu
Zlecenie produkcyjne
Zapytanie ofertowe zakupu Wyszukaj i dodaj pozycje
Oferta zakupu Wyszukaj i dodaj pozycje
Zamówienie zakupu Wyszukaj i dodaj pozycje
Zamówienie sprzedaży Faktura zakupu Rozliczenie wewnętrzne

(w systemach wielofirmowych)

Kompletacja Faktura sprzedaży
Zlecenie dostawy Faktura sprzedaży
Zlecenie dostawy Anulowanie
Faktura sprzedaży Faktura sprzedaży Anulowanie
Korekta faktury Specyfika kraju

Polska

Faktura sprzedaży Faktura zakupu Rozliczenie wewnętrzne

Zlecenie dystrybucji

(w systemach wielofirmowych)

Przyjęcie towaru Zamówienie sprzedaży Odniesienie do zwrotu i zlecenie wystawienia noty kredytowej
Zwrot od klienta Zamówienie sprzedaży Odniesienie do zwrotu i zlecenie wystawienia noty kredytowej
Zlecenie dostawy
Faktura sprzedaży
Przyjęcie towaru Również dokumenty anulowane

Zlecenie dystrybucji

Poniższe powiązania dokumentów są możliwe tylko w wielofirmowości.

Typ dokumentu źródłowego Typ dokumentu docelowego Uwagi
Zapytanie dystrybucyjne Zlecenie dystrybucji
Zlecenie dystrybucji

 

Zlecenie dostawy
Kompletacja
Faktura sprzedaży
Faktura proforma
Przyjęcie towaru
Faktura zakupu
Zlecenie dostawy Przyjęcie towaru

Czy ten artykuł był pomocny?