Lista: Oferty zakupu

Przegląd tematu

Aplikacja Lista: Oferty zakupu służy przede wszystkim do wyszukiwania ofert zamówień za pomocą ich podstawowych informacji, takich jak rodzaj i numer oferty. Można użyć tej aplikacji, aby uzyskać przegląd zarejestrowanych ofert. Ponadto z poziomu aplikacji można wykonywać dalsze działania dla jednego lub kilku dokumentów, takie jak ustawianie i usuwanie wskaźnika usuwania w celu reorganizacji lub blokowania ofert.

Główny ogólny opis listy, który obejmuje zwykłą obsługę zapytania i obszaru roboczego, można znaleźć w dokumentacji Kokpity.

Informacje na temat konfiguracji, organizacji i uprawnień można znaleźć w dokumentacji Oferty zakupu, która opisuje zastosowanie dokumentu.

Poniżej omówiono tematy, które odnoszą się bezpośrednio do aplikacji Lista: Oferty zakupu.

Opis aplikacji

Za pomocą aplikacji zapytań Lista: Oferty zakupu można uzyskać przegląd wszystkich lub wybranych ofert zakupu. Dostępne są również dalsze opcje przetwarzania, takie jak:

  • Wyświetlanie łańcucha dokumentów dla pojedynczego dokumentu
  • Przełączenie się za pomocą numeru dokumentu do aplikacji Oferty zakupu w celu dalszego przetwarzania dokumentu
  • Ustawianie i usuwanie wskaźnika usunięcia dla reorganizacji
  • Wykonywanie działań związanych z aplikacją

Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek/ obszar zapytań

Pola zapytań są przechowywane w nagłówku/ obszarze zapytań. Z reguły najważniejsze pola zapytań są już dostępne. Jednak liczba pól zapytań i ich rozmieszczenie mogą się różnić.

Obszar zapytań jest zapisywany dla każdego widoku. Można indywidualnie określić, które pola zapytań będą wyświetlane. W tym celu należy wybrać żądane pola zapytań z listy pól. Opis pól zapytań można znaleźć w bezpośredniej pomocy.

Ogólne opisy pól zapytań można znaleźć w dokumentacji Kokpity.

Aby uzyskać informacje na temat znaczenia pól, należy zapoznać się z wyjaśnieniami w dokumentacji Oferty zakupu.

Wyszukiwanie szczegółowe

Oprócz wyszukiwania głównego z charakterystyką zapytania w obszarze zapytania, można również korzystać z wyszukiwania szczegółowego. Wyszukiwanie szczegółowe można połączyć z wyszukiwaniem głównym, tak aby zarówno charakterystyka zapytania z obszaru zapytania, jak i charakterystyka zapytania z wyszukiwania szczegółowego były oceniane jako połączenie. W wierszu sekcji wyszukiwania szczegółowego dostępne jest pole wyboru umożliwiające łączenie. Dla każdego wyszukiwania szczegółowego dostępny jest osobny przycisk, dzięki któremu odpowiednie wyniki mogą być również wyświetlane w obszarze roboczym. Jeśli przycisk ten jest aktywny, w obszarze roboczym pojawia się dodatkowy wiersz nagłówka z odpowiednimi szczegółowymi informacjami.

W ramach aplikacji dostępne są następujące wyszukiwania szczegółowe:

  • Pozycje podstawowe
  • Pozycje szczegółowe

Z reguły najważniejsze pola zapytania są już dostępne. Można określić, które pola zapytań będą wyświetlane. W tym celu należy wybrać wymagane pola zapytania z listy pól. Opis pól zapytań można zazwyczaj znaleźć w bezpośredniej pomocy. W razie potrzeby należy skorzystać z pomocy wprowadzania dla pola zapytania.

Obszar roboczy

W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której wyświetlane są oferty zakupu, których dotyczy zapytanie. Można samodzielnie określić, które informacje będą wyświetlane dla oferty zakupu. Możliwe jest utworzenie kilku widoków, aby wyświetlić ofertę zamówienia na różne sposoby z różnymi informacjami.

Jeśli aktywowano również przyciski wyszukiwania szczegółowego, tabela będzie zawierać dodatkowe wiersze nagłówka i szczegółowe informacje.

Ogólny opis obszaru roboczego można znaleźć w dokumentacji Kokpity.

Aby uzyskać informacje na temat znaczenia kolumn, należy zapoznać się z objaśnieniami w dokumentacji Oferty zakupu.

Działania związane z aplikacją

W ramach aplikacji Lista: Oferty zakupu można wykonać następujące działania:

  • Zwolnienie oferty zakupu
  • Zablokowanie oferty zakupu

Zwolnij oferty zakupu

Akcji Zwolnij oferty zakupu, dostępnej pod przyciskiem [Wybierz akcję] na standardowym pasku narzędzi, można użyć, aby zwolnić wybrane dokumenty.

W wyniku wykonania tej akcji, nagłówki dokumentów i wszystkie ich pozycje otrzymują status Zwolnione.

Blokuj oferty zakupu

Jeśli nagłówek dokumentu nie ma statusu Zakończone ani statusu Nieprawidłowe, można zablokować cały dokument, w tym wszystkie pozycje.

Aby to zrobić, należy wykonać akcję Blokuj oferty zakupu pod przyciskiem akcji na standardowym pasku narzędzi dla dokumentu, a nagłówek dokumentu i wszystkie pozycje zostaną przeniesione do statusu Zablokowane.

Czy ten artykuł był pomocny?