Parametry grup zasobów, zasobów i operacji

Wprowadzenie

W systemie użytkownik może tworzyć parametry dla operacji, list zasobów, zasobów i grup zasobów. Wartości tych parametrów można wykorzystać w warunkach i w definicjach formuł. Wszystkie parametry można przywoływać w formułach i warunkach za pomocą ich nazw. Parametry są dziedziczone na poziomach podrzędnych, np. z grupy zasobów na zasoby i z zasobów na operacje. Rozróżnia się parametry stałe i parametry zmienne. W przeciwieństwie do parametrów zmiennych, wartości parametrów stałych nie mogą być zmieniane na poziomach podrzędnych. Dodanie parametrów stałych do danej grupy zasobów, spowoduje, że każdy nowo dodany zasób przypisany do grupy zasobów, odziedziczy parametry stałe.

Użytkownik może definiować dowolną liczbę parametrów. Identyfikatory parametrów muszą być unikalne tylko w ramach zastosowania (np. zasób), w innych przypadkach mogą być wykorzystywane wielokrotnie. Parametry można stosować w definicjach cech maszyn np. Rok produkcji, Średnica tulei zaciskowej, Prędkość podawania itp. Na podstawie cech zasobu zdefiniowanych za pomocą tych parametrów można obliczyć np. czas opracowania lub czas przezbrojenia. Parametry można zdefiniować:

 • jako wartości stałe dla wszystkich zasobów grupy zasobów na poziomie grupy zasobów,
 • jako wartości stałe na poziomie zasobów,
 • jako wartości zmienne na poziomie zasobów,
 • jako wartości zmienne dla każdego zasobu z grupy zasobów
 • jako wartość zmienną na poziomie zasobu lub grupy zasobów
 • na poziomie nagłówka operacji

Ostatnie dwie opcje parametrów można również zmienić w zleceniu produkcyjnym. W zależności od poziomu w strukturze produkcyjnej, na którym parametry są zdefiniowane, są one dziedziczone przez kolejny poziom, gdzie również są dostępne do użycia.

Dodatkowo dla formuł i warunków istnieje możliwość wykorzystania również poniższych danych:

 • Pól z danych produkcyjnych artykułu
 • Pól z danych logistycznych artykułu
 • Parametrów konfiguracji
 • Cech artykułu
Przykład
Produkowana etykieta samoprzylepna posiada swoje unikalne właściwości, takie jak szerokość surowca z którego jest wycinana. Taki surowiec kupowany jest w rolach, musi zostać założony na maszyny, które są do niego dostosowane, co oczywiście wpływa na czas przezbrojenia. Do takiego wyrobu gotowego jakim jest etykieta samoprzylepna można przypisać odpowiednie parametry, np. przez dodatkowe pole tekstowe czy też konkretną cechę. Również do zasobów można zdefiniować parametry, które będą wiązać się z parametrami ustawionymi dla etykiety.

Procesy

Parametry są „dziedziczone”, tzn. przekazywane dalej. W kolejnym obiekcie są dostępne jako parametry stałe lub zmienne.

Poniższa grafika przedstawia przykładowe dziedziczenie parametrów.

Dziedziczenie parametru poprzez zasób
Dziedziczenie parametru poprzez listę zasobów

 

 

Opis

Nie ma specjalnej aplikacji do zarządzania parametrami. Parametry można tworzyć i edytować w aplikacjach:

 • Grupy zasobów (w obszarze roboczym aplikacji)
 • Zasoby (w obszarze roboczym aplikacji)
 • Listy zasobów (w nagłówku aplikacji)
 • Operacje (w nagłówku aplikacji oraz w edytorze pozycji dla zasobów)
 • Marszruty (w edytorze pozycji aplikacji)
Uwaga
Parametry definiowane na listach zasobów mogą być uwzględniane w formułach i warunkach.

Parametr jest polem dodanym do aplikacji o określonym typie. Aby zdefiniować nowy parametr należy w wybranej aplikacji przejść do zakładki Parametry. Na zakładce znajdują się poniższe przyciski:

 • [Właściwości] – umożliwia edycję zdefiniowanych parametrów
 • [Nowy] – wyświetla okno Nowe pole, które umożliwia zdefiniowanie nowego parametru
 • [Usuń] – usuwa wybrany parametr
Uwaga
System nie sprawdza zastosowania parametrów. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawność i zgodność parametrów, zwłaszcza w przypadku ich wykorzystania w formułach i warunkach dotyczących modyfikacji lub usuwania.
 • [Organizuj] – umożliwia organizację widoku dodanych pól

Okno dialogowe Nowe pole zawiera następujące pola oraz parametry:

 • Nazwa – nazwa parametru stanowi unikalny identyfikator. Może się składać maksymalnie z 10 znaków. Do tej nazwy pola lub parametru można odwoływać się w formułach i warunkach.
 • Oznaczenie – dodatkowy opis parametru
 • Opis – opis dodatkowego pola lub parametru. Tekst opisu jest stosowany jako tooltip pola.
 • Pole obowiązkowe – jeśli parametr jest zaznaczony, system przy wprowadzaniu nowych danych będzie wymagał zdefiniowania wartości w utworzonym polu.
 • Definiuj rodzaj pola – jeśli parametr jest zaznaczony, to dla dodatkowego pola możliwe jest zdefiniowanie typu pola w polu Typ. W przypadku, gdy parametr jest odznaczony, użytkownik musi skorzystać z pola Predefiniowany rodzaj pola i wybrać zdefiniowany rodzaj pola w aplikacji Rodzaje pól.
 • Predefiniowany rodzaj pola – jeśli parametr Definiuj rodzaj pola jest odznaczony, umożliwia zdefiniowanie rodzaju pola z utworzonych wcześniej pól w aplikacji Rodzaje pól.
 • Typ – w przypadku, gdy parametr Definiuj rodzaj pola jest zaznaczony, należy wybrać typ dodatkowego pola lub parametru. Typ określa cechy i ewentualne ograniczenia. Dostępne są następujące typy:
  • Dziesiętny (bez jednostki)
  • Ilość (z jednostką)
  • Kwota (możliwość wyboru waluty)
  • Kwota w walucie wewnętrznej
  • Data
  • Tekst (możliwe też jako pole składające się z wielu linijek)
  • Pole wyboru (pole tekstowe)
  • Klasyfikacja
  • Cena (możliwość wyboru waluty)
  • Cena w walucie wewnętrznej
  • Adres e-mail
  • Uniform Resourse Locator URL
  • Jednostka biznesowa
  • Data i godzina
  • Długi tekst
 • Wartość domyślna – umożliwia zdefiniowanie wartości domyślnej dla parametru
 • Zakresy wartości i inne cechy – w sekcji Ograniczenia pola wyświetlają się w zależności od wybranej wartości w polu Typ. Umożliwiają definiowanie zakresów oraz ograniczeń do tworzonych parametrów. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczeń znajdują się w dokumencie opisującym aplikację Rodzaje pól.

 

Okno dialogowe Nowe pole

Zastosowanie parametrów

Użytkownik może zastosować następujące typy parametrów:

 • parametry stałe
 • parametry zmienne
 • parametry zmienne w operacji
 • parametry operacji (ustawiane z poziomu nagłówka w aplikacji Operacje, nazywane również parametrami nagłówka)
 • parametry list zasobów (ustawiane z poziomu nagłówka w aplikacji Listy zasobów, nazywane również parametrami nagłówka)
Struktura i zastosowanie zasobów

Zastosowanie poziomu parametru i jego oddziaływanie:

 1. Parametry w aplikacji Grupy zasobów:
  • Stały parametr
   Wprowadzone wartości mają zastosowanie dla wszystkich zasobów danej grupy. Na poziomie zasobu parametr jest tylko wyświetlany i nie można go edytować. Weryfikacja zakresu i typu odbywa się na poziomie grupy zasobów.
  • Zmienny parametr
   Wprowadzone wartości mają zastosowanie dla wszystkich zasobów danej grupy. Na poziomie zasobu parametr może być modyfikowany. Weryfikacja zakresu i typu odbywa się na poziomie grupy zasobów oraz zasobów.
  • Zmienny parametr w operacji
   Wprowadzone wartości służą jako wartości domyślne zmiennych parametrów w operacji dla wszystkich zasobów danej grupy.
   Wartości wprowadzone dla grupy zasobów lub zasobu służą jako wartości domyślne dla zastosowania zasobu w operacji.
   Dla zasobów i operacji parametr jest edytowalny. Również w zleceniu produkcyjnym parametr jest widoczny na pozycji zasobu i może być modyfikowany. Dane te muszą być wprowadzone najpóźniej dla operacji. Weryfikacja zakresu i typu odbywa się na poziomie operacji.
 1. Parametry w aplikacji Zasoby
  Wyświetlane są wszystkie parametry zdefiniowane na poziomie grupy zasobów. W zależności od zastosowania mogą być widoczne bez możliwości edycji lub z możliwością edycji.
 1. Parametry dla zasobu w aplikacji Operacje
  Wyświetlane są wszystkie zmienne parametry w operacji, które zostały zdefiniowane na poziomie grupy zasobów lub na poziomie zasobu. Wartości mogą być edytowane. Dla operacji dokonywane są ponownie wszystkie kontrole.
 1. Parametry w aplikacji Lista zasobów
  Również te parametry mogą być wyszukiwane w formułach i warunkach. Parametry są widoczne na pozycjach listy zasobów w aplikacji Operacje. Jest możliwa ich edycja.
 1. Parametry w aplikacji Operacje
  Parametry są widoczne na pozycjach operacji w aplikacji Marszruty. Jest możliwa ich edycja. System pobiera parametry z marszruty do zlecenia produkcyjnego w momencie jego uruchomienia.

Odczyt parametrów przez system

Parametry można tworzyć na różnych poziomach. Parametry tworzone na poziomach Grupy zasobów i Zasobów są określane jako podstawowe.

Analiza parametrów odbywa się w ustalonej kolejności dla różnych poziomów. Wykorzystywana jest pierwsza ustalona wartość. W przypadku parametrów grupy zasobów obowiązuje następująca kolejność ustalania wartości:

 1. Poziom Zmienne parametry w operacji
 2. Poziom Zasób
 3. Poziom Grupy zasobów

Poniższa grafika przedstawia aplikacje, w których można:

 • tworzyć
 • edytować
 • wyświetlać  parametry
Dziedziczenie parametrów w strukturach produkcyjnych

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?