Warunki główne, formuły, funkcje zastępcze

Wprowadzenie

W danych podstawowych produkcji, którymi są lista zasobów, operacja, marszruta i zestawienie materiałowe, istnieje możliwość dodania do poszczególnych linii pozycji:

 • Alternatywy – umożliwia zdefiniowanie artykułu zastępczego, który będzie dostępny do wyboru w aplikacji Zlecenia produkcyjne.
 • Funkcji zastępczej – umożliwia zdefiniowanie warunku w aplikacji Operacje lub Zestawienia materiałowe, według którego materiał lub zasób będą zamieniane.
Przykład
Jeśli zostanie zamówiony artykuł w konkretnym wariancie kolorystycznym, w zestawieniu materiałowym można zdefiniować materiał o określonym kolorze, który zostanie pobrany z magazynu i będzie się zmieniał w zależności od wariantu kolorystycznego zamówionego artykułu. Zależność ta zostanie opisana funkcją zastępczą.
 • Warunku głównego – umożliwia zdefiniowanie dla pozycji warunku, który będzie umożliwiał użycie tej pozycji w produkcji tylko w przypadku, gdy wartość warunku to PRAWDA. Warunki mogą być również używane w regułach konfiguracji produktu.
Przykład
W zestawieniu materiałowym mogą być dodane różne kolory obudowy. W zależności od zamówionego artykułu możliwe jest zdefiniowanie, za pomocą warunku, która obudowa zostanie użyta w procesie produkcji.
 • Formuły – są stosowane w operacjach lub zestawieniach materiałowych w celu elastycznego obliczania stałych i zmiennych ilości, czasu przezbrojenia i przetwarzania lub czasu buforowania. Formuły wymagają warunków, które muszą być określone jako PRAWDA, aby można było wykonać obliczenia w ramach danej formuły. Formuły można również stosować w schematach kalkulacyjnych oraz w regułach konfiguracji produktów.
Przykład
Przykładowa formuła może wyglądać w następujący sposób: Jeśli zamówiono różowy artykuł (warunek), odejmij od operacji montażu 10 minut (formuła).

W schematach kalkulacji i regułach konfiguracji produktów można również zastosować formuły oraz, częściowo, warunki. Na dane podstawowe produkcji oddziałują różnego rodzaju czynniki zewnętrzne oraz dane wyjściowe. Przykłady zostały przedstawione w poniższej grafice.

Przykład danych oddziałujących na dane podstawowe

Podczas uruchamiania zlecenia produkcyjnego (oraz dla planowania) obliczana jest pozycja, dla której zostały zdefiniowane warunki, formuły czy też funkcje zastępcze.. Wyszczególnione funkcje matematyczne i operatory dostępne są w modułach Kalkulacje i Produkcja.

Nie istnieje oddzielna aplikacja do określania warunków, definicji formuł oraz funkcji zastępczych. Proces ten odbywa się w wymienionych poniżej aplikacjach:

 • Operacje, dla pozycji:
  • zasobów
  • list zasobów
 • Marszruty, dla pozycji:
  • operacji
  • marszrut
 • Zestawienie materiałowe, dla pozycji:
  • artykułów
  • produktów równoległych
  • zestawień materiałowych
 • Lista zasobów, dla pozycji:
  • zasobów
 • Zlecenia produkcyjne, dla pozycji:
  • rezerwacji materiałowych
  • rezerwacji operacji
  • operacji produkcji obcej
  • rezerwacji zasobów

Poniżej zostały przedstawione reguły, które muszą być spełnione w celu wykorzystania funkcjonalności alternatyw, funkcji zastępczych, warunków głównych i formuł:

 • każda pozycja może być określona warunkowo, istnieje możliwość zastosowania wielu warunków głównych
 • dla każdej pozycji można wskazać jeden zasób alternatywny, określanie zasobu zamiennego może być dodatkowo uwarunkowane
 • zmienne i stałe wartości docelowe danej pozycji można obliczyć za pomocą definicji formuł
 • istnieje możliwość definiowania list artykułów alternatywnych.

W celu utworzenia nowego warunku w aplikacjach, które to umożliwiają, dostępny jest przycisk [Edytuj warunki z zamiennikiem lub formułami dla zaznaczonych pozycji], który otwiera okno dialogowe Zarządzanie warunkami z zamiennikiem lub formułą. Przycisk dostępny jest w tabeli obszaru roboczego oraz w edytorze pozycji.

Wskazówka
Dane zawierające zdefiniowane funkcjonalności zawierają oznaczenie przy pozycji, jeśli:

 • Istnieje artykuł alternatywny – system wyświetla ikonę , jeśli istnieje artykuł alternatywny.
 • Istnieje zależność – system wyświetla ikonę , jeśli dla pozycji istnieje zdefiniowana zależność.
 • Istnieje formuła – system wyświetla ikonę , jeśli dla pozycji istnieje zdefiniowana formuła.

Okno dialogowe Zarządzanie warunkami
z zamiennikiem lub formułą

Okno dialogowe Zarządzanie warunkami z zamiennikiem lub formułą

Okno dialogowe Zarządzanie warunkami z zamiennikiem lub formułą składa się z:

 • Tabeli pozycji – zawierającej wszystkie zdefiniowane funkcjonalności dla pozycji.
 • Edytora pozycji – umożliwiającego zdefiniowanie oraz przypisanie funkcjonalności do pozycji.
Wskazówka
W celu otwarcia okna należy wybrać pozycję, dla której zostaną zdefiniowane warunki.

Tabela pozycji

Tabela pozycji składa się z następujących pól oraz przycisków:

 • Numerator – umożliwia zdefiniowanie numeru szeregu dla pozycji, który po wciśnięciu przycisku [Edycja] zostanie wyświetlony w obszarze edytora pozycji.
 • [Edycja] – umożliwia edycję zaznaczonej pozycji lub wybranego szeregu.
 • [Wstaw/Usuń znacznik usuwania] – umożliwia dodanie lub usunięcie znacznika usuwania przy pozycji funkcjonalności. Pozycja zostanie usunięta w momencie zaakceptowania i zamknięcia okna przyciskiem [Zastosuj] oraz zakończenia edycji pozycji w aplikacji głównej przyciskiem [Zastosuj aktualną pozycję]
 • [Weryfikuj] – umożliwia sprawdzenie przez system dodanych formuł i warunków.
 • [Eksport do pliku danych] – eksportuje do pliku dane z tabeli. Plik jest eksportowany w formacie XLS.
 • [Pokaż/Ukryj wiersz nagłówka] – ukrywa/wyświetla wiersz z nazwami kolumn tabeli

Tabela składa się z następujących kolumn:

 • Notatka – przedstawia symbol graficzny zdefiniowanej funkcjonalności. Dostępne są:
  • Artykuł alternatywny wyświetlana jest ikona
  • Funkcja zastępcza – wyświetlana jest ikona
  • Warunek główny – wyświetlana jest ikona
  • Formuła wyświetlana jest ikona
 • Sekwencja – wyświetlany jest numer przypisany do pozycji
 • Warunek – wyświetlany jest zdefiniowany dla pozycji warunek.
 • Formuła – wyświetlana jest zdefiniowana dla pozycji formuła.
 • Zamiennik/Artykuł alternatywny – wyświetlana jest nazwa zdefiniowanego artykułu zastępczego/alternatywnego.

Edytor pozycji

Edytor pozycji okna dialogowego Zarządzanie warunkami z zamiennikiem lub formułą składa się z następujących przycisków:

 • [Nowa pozycja aktualnego typu] – umożliwia dodanie nowej funkcjonalności zgodnie z wcześniej edytowanym typem.
 • [Nowa alternatywa] – umożliwia zdefiniowanie alternatywy. Szczegółowy opis edytora znajduje się w rozdziale Edytor pozycji – Nowa alternatywa.
 • [Nowa funkcja zastępcza] – umożliwia zdefiniowanie funkcji zastępczej. Szczegółowy opis edytora znajduje się w rozdziale Edytor pozycji – Nowa funkcja zastępcza.
 • [Nowy warunek główny] – umożliwia zdefiniowanie nowego warunku głównego. Szczegółowy opis edytora znajduje się w rozdziale Edytor pozycji – Nowy warunek główny.
 • [Nowa formuła] – umożliwia zdefiniowanie nowej formuły. Szczegółowy opis edytora znajduje się w rozdziale Edytor pozycji – Nowa formuła.
 • [Duplikuj] – umożliwia duplikację istniejącego warunku.
 • [Przejmij aktualną pozycję] – umożliwia zdefiniowanie i akceptację funkcjonalności.
 • [Wstaw/Usuń znacznik usuwania] – umożliwia dodanie lub usunięcie znacznika usuwania przy pozycji funkcjonalności.
 • [Weryfikuj przy zatwierdzaniu] – umożliwia aktywację funkcji weryfikacji równolegle przy wybraniu przycisku [Przejmij aktualną pozycję].
 • [Weryfikuj] – umożliwia sprawdzenie poprawności wprowadzonych formuł i warunków. Szczegóły na temat procesu weryfikacji znajdują się w rozdziale Weryfikacja.

Edytor pozycji – Nowa alternatywa

Umożliwia zdefiniowanie artykułu alternatywnego dla pozycji. Zawiera następujące pola:

 • Sekwencja – umożliwia zdefiniowanie odpowiedniej kolejności numeracji dla wybranej pozycji. Domyślnie jest on generowany automatycznie od wartości 10 w sekwencji co 10. Pozwala to na dodanie nowych pozycji pomiędzy tymi już istniejącymi.
 • Artykuł – umożliwia zdefiniowanie artykułu alternatywnego dla pozycji. Artykuł będzie mógł być wybrany z poziomu zlecenia produkcyjnego lub automatycznie zgodnie z warunkiem zdefiniowanym w polu Warunek.
 • Warunek – umożliwia zdefiniowanie warunku, który w momencie przyjęcia wartości PRAWDA wykorzysta zdefiniowany artykuł alternatywny zamiast pierwotnego.
Wskazówka

Jako artykuły alternatywne można wybrać tylko artykuły magazynowe zawierające dane logistyki magazynowej.

Artykuły alternatywne można tworzyć tylko dla pozycji materiałowych w zestawieniach materiałowych.

Na pozycjach zleceń produkcyjnych nie ma możliwości tworzenia artykułów alternatywnych.
Jeśli użytkownik chce wybrać w zleceniu produkcyjnym jeden z dostępnych artykułów alternatywnych, musi wybrać przycisk [Pokaż listę artykułów alternatywnych].


Edytor pozycji – Nowa funkcja zastępcza

Umożliwia zdefiniowanie funkcji zastępczej dla pozycji. Zawiera następujące pola:

 • Sekwencja – umożliwia zdefiniowanie odpowiedniej kolejności numeracji dla wybranej pozycji. Domyślnie jest on generowany automatycznie od wartości 10 w sekwencji co 10. Pozwala to na dodanie nowych pozycji pomiędzy tymi już istniejącymi.
 • Warunek – umożliwia zdefiniowanie warunku, który w momencie przyjęcia wartości PRAWDA umożliwi przeprowadzenie procesu zastąpienia.
 • Typ zamiany – umożliwia zdefiniowanie na podstawie czego system będzie zastępował daną pozycję. Dostępne opcje to:
  • Artykuł/Zasoby – wybór umożliwia zdefiniowanie konkretnego artykułu lub zasobu, który zastąpi daną pozycję.
  • Formuła – wybór umożliwia zdefiniowanie formuły, na bazie której system będzie zastępował pozycję. Umożliwia większą elastyczność w zastępowaniu pozycji. Oznacza to, że na przykład zdefiniowane przez użytkownika parametry konfiguracji mogą być również używane jako artykuły zamienne lub zasoby zastępcze.
 • Artykuł/Zasoby – umożliwia zdefiniowanie artykułu/zasobu alternatywnego dla pozycji. Artykuł będzie mógł być wybrany z poziomu zlecenia produkcyjnego lub automatycznie zgodnie z warunkiem zdefiniowanym w polu Warunek. Pole jest aktywne w przypadku wyboru typu zamiany Artykuł/Zasoby. Nazwa pola zmienia się w zależności od edytowanej pozycji. Jeśli użytkownik dodaje funkcję zastępczą dla zasobu – nazwa pola przyjmie wartość Jeśli użytkownik dodaje funkcję zastępczą dla materiału, nazwa pola przyjmie wartość Artykuł.
 • Formuła – umożliwia zdefiniowanie formuły. Oznacza to, że na przykład, zdefiniowane przez użytkownika parametry konfiguracji mogą być również używane jako artykuły zamienne lub zasoby zastępcze. Formuły budowane są na podstawie zapytań oraz funkcji zdefiniowanych szczegółowo w rozdziale Warunki, formuły i funkcje zamiany.
Wskazówka

Wskazany zasób zamiany musi być tego samego typu co pierwotny zasób.

W przypadku pozycji listy zasobów przypisany zasób lub grupę zasobów można zastąpić innym zasobem lub inną grupą zasobów.

W przypadku pozycji operacji przypisany zasób, grupę zasobów lub listę zasobów można zastąpić innym zasobem, inną grupą zasobów lub inną listą zasobów.

W przypadku pozycji zestawień materiałowych (artykuł lub produkt równoległy) przyporządkowany artykuł można zastąpić innym artykułem.

Uwaga
Jeden warunek można zastosować przy tworzeniu wielu zasobów zamiennych. Istotna jest kolejność numeracji (sekwencji). Jeżeli pozycja zostanie rozpoznana jako prawidłowa, rozpoczyna się realizacja warunków zamiany. Realizacja warunków kończy się na pierwszym znalezionym prawidłowym warunku.
Uwaga
Na pozycjach zleceń produkcyjnych oraz marszrut nie jest możliwe tworzenie zasobów zamiennych.

Edytor pozycji – Nowy warunek główny

Umożliwia zdefiniowanie nowego warunku głównego dla pozycji. Zawiera następujące pola:

 • Sekwencja – umożliwia zdefiniowanie odpowiedniej kolejności numeracji dla wybranej pozycji. Domyślnie jest on generowany automatycznie od wartości 10 w sekwencji co 10. Pozwala to na dodanie nowych pozycji pomiędzy tymi już istniejącymi.
 • Warunek – umożliwia zdefiniowanie warunku, który w momencie przyjęcia wartości PRAWDA umożliwi zastosowanie pozycji.
Uwaga
Istnieje możliwość zdefiniowania wielu warunków głównych, przy czym istotna jest kolejność numeracji (sekwencji). Realizacja warunków kończy się na pierwszym znalezionym prawidłowym warunku; ten warunek jest uwzględniany. Nie ma możliwości tworzenia warunków głównych dla pozycji zleceń produkcyjnych.

Edytor pozycji – Nowa formuła

Umożliwia zdefiniowanie nowej formuły dla pozycji. Zawiera następujące pola:

 • Sekwencja – umożliwia zdefiniowanie odpowiedniej kolejności numeracji dla wybranej pozycji. Domyślnie jest on generowany automatycznie od wartości 10 w sekwencji co 10. Pozwala to na dodanie nowych pozycji pomiędzy tymi już istniejącymi.
 • Typ formuły – w zależności od aplikacji umożliwia zdefiniowanie odniesienia formuły. Dla poszczególnych aplikacji dostępne są poniższe typy:
  • Operacje
   • Czas opracowania
   • Czas przezbrojenia
   • Liczba zasobów
  • Marszruty
   • Zmienne ilości
   • Czas buforowania przed operacją
   • Czas buforowania po operacji
  • Zestawienie materiałowe
 • Warunek – umożliwia zdefiniowanie warunku, który w momencie przyjęcia wartości PRAWDA umożliwi skorzystanie z formuły.
 • Formuła – umożliwia zdefiniowanie formuły dotyczącej obliczeń danych zdefiniowanych w polu Typ formuły. W celu budowy formuły należy skorzystać ze składników szczegółowo przedstawionych w rozdziale Warunki, formuły i funkcje zamiany.

W aplikacji Lista zasobów nie jest możliwe zdefiniowanie formuły dla pozycji.

Jeśli na pozycjach zleceń produkcyjnych są wprowadzone formuły, to ich realizacja następuje po wykonaniu akcji [Zmień termin i/lub ilość] w ramach przeliczania ilości.

Przykład
W definicjach formuł zawsze podaje się stałe matematyczne (np. 12) i/lub funkcje matematyczne i/lub operacje, na przykład: 2 * ProdPlan.DURCHMESSER * MATH.PI.

Edytor pozycji – Zakładka Teksty

Zakładka umożliwia zdefiniowanie tekstu dla wprowadzanych funkcjonalności.

Warunki, formuły i funkcje zamiany

W poniższych tabelach zostały zebrane elementy wykorzystywane do budowania formuł oraz warunków.

Stałe matematyczne

Stała Opis
Math.E Liczba Eulera e (≈ 2,718281…)
Math.PI Stała PI (≈ 3,14159…)

Funkcje matematyczne

Funkcja Opis
round(x, y) Zaokrąglenie wartości x do y miejsc po przecinku
abs(x) Wartość absolutna
min(x, y) Minimum obu wartości
max(x, y) Maximum obu wartości
floor(x) Zaokrąglenie w dół do liczby całkowitej
ceil(x) Zaokrąglenie w górę do liczby całkowitej
ex(x) Liczba Eulera e (≈ 2,71828181…), do potęgi x
ln(x) Logarytm naturalny z x
pow(x, y) x do potęgi y
sqrt(x) Pierwiastek z x
cos(x) Cosinus x w radianach
acos(x) Arcus cosinus x w radianach
sin(x) Sinus x w radianach
asin(x) Arcus sinus x w radianach
tan(x) Tangens x w radianach
atan(x) Arcus tangens x w radianach
atan2(x, y) Zwraca wartość theta dla współrzędnych biegunowych dla punktu (x, y) we współrzędnych kartezjańskich.
toDegrees(x) Przeliczenie kąta x z radianów na stopnie
toRadians(x) Przeliczenie kąta x ze stopni na radiany

Operatory matematyczne

Stała Opis
= Jest równe
>; >= Jest większe niż; jest większe lub równe
<; <= Jest mniejsze niż; jest mniejsze lub równe
<> Jest różne niż
toDecimal(String) Operacja służy do konwersji typów ciągów na wartości liczbowe.
Przykład: Jeśli LANG jest dodatkowym zdefiniowanym polem wyboru konfiguracji produktu dla określenia długości w metrach z wartościami dyskretnymi 10, 20, 30, wówczas toDecimal(ITEM_PRODCONF.LANG) zwraca np. wartość liczbową 10, którą można wykorzystać do przeliczenia ilości zestawienia materiałowego.
Konwersja jest wykonywana zgodnie z formatem liczb zdefiniowanym w ustawieniach użytkownika (separator dziesiętny itp.).
toString(Decimal) Operacja służy do konwersji typów wartości liczbowych na ciągi.
Konwersja jest wykonywana zgodnie z formatem liczb zdefiniowanym w ustawieniach użytkownika (separator dziesiętny itp.).
+ Plus
Minus
* Mnożenie
/ Dzielenie
% Reszta
Przykład: 11/3=3, reszta 2
Warunek: 11%3, Wynik: 2
Wskazówka
Używając znaków mniejszości i większości można porównywać tylko takie same typy. Można również zastosować operację toDecimal() lub toString(), aby odpowiednio przekonwertować typy.

Nawiasy

Stała Opis
( Otwarcie nawiasu
) Zamknięcie nawiasu
Wskazówka
Nawiasy mogą być używane do innej weryfikacji niż według standardowych reguł priorytetowych. Należy pamiętać, aby używać zawsze obu nawiasów, tzn. każdy otwarty nawias wymaga zamknięcia.

Zmienne

Funkcje opisane poniżej są dostępne jako zmienne w konkretnym kontekście uruchomienia lub planowania i odnoszą się do konfiguracji, produkcji lub podstawowych danych artykułu.

Zmienne odnoszące się do artykułu

Zmienna Opis
ITEM_PRODDATA.<name> Umożliwia zdefiniowanie formuły zależnej zawierającej wartość w zdefiniowanym przez użytkownika polu w aplikacji Artykuły (widok Produkcja, zakładka Inne pola). Funkcja odnosi się do artykułu produkcyjnego.
Zmienna <name> jest identyfikatorem pola, nie oznaczeniem.
TOP_ITEM_PRODDATA. <name> Przedrostek TOP umożliwia odniesienie funkcji do artykułu będącego najwyżej w strukturze produkcyjnej.
ITEM_INVDATA.<name> Umożliwia zdefiniowanie formuły zależnej zawierającej wartość w zdefiniowanym przez użytkownika polu w aplikacji Artykuły (widok Logistyka, zakładka Inne pola). Funkcja odnosi się do artykułu produkcyjnego.
Zmienna <name> jest identyfikatorem pola, nie oznaczeniem
TOP_ITEM_INVDATA. <name> Przedrostek TOP umożliwia odniesienie funkcji do artykułu będącego najwyżej w strukturze produkcyjnej.
ITEM_PROPERTY.<name> Umożliwia zdefiniowanie formuły zależnej zawierającej wartość w zdefiniowanym przez użytkownika polu w aplikacji Klasyfikacje cech artykułów. Funkcja odnosi się do artykułu produkcyjnego.
Zmienna <name> jest identyfikatorem pola, nie oznaczeniem.
TOP_ITEM_PROPERTY. <name> Przedrostek TOP umożliwia odniesienie funkcji do artykułu będącego najwyżej w strukturze produkcyjnej.
ITEM_PRODCONF.<name> Umożliwia zdefiniowanie formuły odnoszącej się do konfiguracji artykułu zdefiniowanej w aplikacji Reguły konfiguracji produktu. Funkcja odnosi się do artykułu produkcyjnego.
Zmienna <name> jest identyfikatorem pola, nie oznaczeniem.
MATERIAL_PRODDATA.<name> Umożliwia zdefiniowanie formuły zależnej zawierającej wartość w zdefiniowanym przez użytkownika polu w aplikacji Artykuły (widok Produkcja, zakładka Inne pola) Funkcja odnosi się do artykułu, będącego materiałem w danym procesie produkcyjnym.
Zmienna <name> jest identyfikatorem pola, nie oznaczeniem.
MATERIAL_INVDATA.<name> Umożliwia zdefiniowanie formuły zależnej zawierającej wartość w zdefiniowanym przez użytkownika polu w aplikacji Artykuły (widok Logistyka, zakładka Inne pola). Funkcja odnosi się do artykułu, będącego materiałem w danym procesie produkcyjnym.
Zmienna <name> jest identyfikatorem pola, nie oznaczeniem.
MATERIAL_PROPERTY.<name> Umożliwia zdefiniowanie formuły zależnej zawierającą wartość w zdefiniowanym przez użytkownika polu w aplikacji Klasyfikacje cech artykułów. Funkcja odnosi się do artykułu, będącego materiałem w danym procesie produkcyjnym.
Zmienna <name> jest identyfikatorem pola, nie oznaczeniem.
ORDER.ITEM Umożliwia odniesienie formuły do artykułu produkcyjnego zlecenia produkcyjnego.
TOP_ORDER.ITEM Przedrostek TOP umożliwia odniesienie funkcji do artykułu będącego poziom wyżej w strukturze produkcyjnej.
ORDER.VARIANT Umożliwia odniesienie formuły do wariantu artykułu produkcyjnego zlecenia produkcyjnego.
TOP_ORDER.VARIANT Przedrostek TOP umożliwia odniesienie funkcji do artykułu będącego poziom wyżej w strukturze produkcyjnej.
ORDER.PRODQTY Umożliwia odniesienie formuły do ilości produkowanego artykułu ze zlecenia produkcyjnego.
TOP_ORDER.PRODQTY Przedrostek TOP umożliwia odniesienie funkcji do artykułu będącego poziom wyżej w strukturze produkcyjnej.
ORDER.METHOD Umożliwia odniesienie formuły do wybranej metody produkcji dla artykułu produkcyjnego w zleceniu produkcyjnym.
TOP_ORDER.METHOD Przedrostek TOP umożliwia odniesienie funkcji do artykułu będącego poziom wyżej w strukturze produkcyjnej.
Struktura produkcyjna – działanie przedrostka TOP
Wskazówka
W przypadku wielostopniowego uruchomienia nie można odwołać się do artykułu produkcji, np. ORDER.ITEM lub ITEM.PROPERTY. Dla wielostopniowego uruchomienia podzlecenie produkcyjne zostaje rozpakowane w zleceniu produkcyjnym stając się jego częścią.

 

Formuły odnoszące się do operacji, marszruty i zestawienia materiałowego

Zmienna Opis
ProdPlan.NAME Identyfikator marszruty lub zestawienia materiałowego
ProdPlan.VARQTY Zmienna ilość
ProdPlan.BASEQTY Ilość odniesienia marszruty lub zestawienia materiałowego
ProdPlan.SCRAP Współczynnik odpadu
ProdPlan.PERF Stopień wydajności
ProdPlan.<name> Umożliwia zdefiniowanie formuły zależnej zawierającej wartość w zdefiniowanym przez użytkownika polu w aplikacji Operacje, na zakładce Parametry.
Zmienna <name> jest identyfikatorem pola, nie oznaczeniem.

Formuły odnoszące się do zasobów, grup zasobów

Zmienna Opis
Resource.NAME Identyfikator zasobu
Resource.GROUP Identyfikator grupy zasobów
Resource.FIXTIME Stały czas
Resource.VARTIME Zmienny czas
Resource.BASEQTY Ilość odniesienia operacji
Resource.SCRAP Współczynnik odpadu
Resource.PERF Stopień wydajności
Resource.NUMBER_OF_RESOURCES Ilość zasobów, które mają być wykorzystane do produkcji. Funkcja jest możliwa do użycia tylko w przypadku planowania zmianowego.
Resource.<name> Umożliwia zdefiniowanie formuły zależnej zawierającą wartość w zdefiniowanym przez użytkownika polu w aplikacji Zasoby lub Grupy Zasobów, na zakładce Parametry.
Zmienna <name> jest identyfikatorem pola, nie oznaczeniem.

 

Weryfikacja

Podczas wprowadzania warunków oraz formuł system przeprowadza kontrolę składni dla zdefiniowanych danych. Nie są sprawdzane struktury logiczne. Stosując zmienne w formułach i warunkach, należy pamiętać, że tylko zmienne podane w bezpośrednim kontekście wywołują konkretne działanie.

Przykład
Wskazanie zmiennych operacji „ProdPlan.PARM1” w warunku pozycji zestawienia materiałowego nie ma żadnego wpływu, ponieważ odnosi się do parametrów marszruty dlatego nie można ich użyć w tym kontekście.

Stosując zmienne w warunkach należy zwrócić uwagę na poszczególne typy danych:

 • Alfanumeryczne typy danych muszą być podane w cudzysłowie.

Przykład: ORDER.ITEM = ”10010”

Pozycja ma zastosowanie, jeśli główny artykuł zlecenia produkcyjnego jest równy 10010. Ponieważ numer artykułu jest alfanumerycznym typem danych, musi być podany w warunku w cudzysłowie.

 • Numeryczne typy danych należy podawać bez specjalnego oznaczenia.

Przykład: ORDER.PRDQTY > 500

Pozycja ta ma zastosowanie, gdy ilość z zamówienia produkcyjnego jest większa niż 500 sztuk. Ponieważ ilość jest numerycznym typem danych, należy podawać ją bez żadnego specjalnego oznaczenia.

 • Obiekty biznesowe muszą być również podawane w cudzysłowie. W tym przypadku klucz funkcjonalny obiektu biznesowego będzie zastosowany jako ciąg znaków.
 • Pola określania ilości i waluty są używane z reguły bez jednostek.
 • Pola do określania dat są używane zgodnie z formatem daty ustawionym w systemie.
 • W przypadku definiowania funkcji dla klasyfikacji zawsze należy wskazać liść hierarchii. W celu porównania 1-1-A należy podać KLA = ”A”.
 • Wiele wartości w warunkach jest łączonych za pomocą zwykłych operatorów logicznych, takich jak AND i OR.

Przykład zastosowania i prawidłowej składni:

Prawidłowo:

ITEM_PRODCONF.PAR = ”A” OR ITEM_PRODCONF.PAR = ”B”

Nieprawidłowo:

ITEM_PRODCONF.PAR = ”A” OR ”B”

Uwzględnienie artykułu zastępczego

Szczególny przypadek funkcji zastępczej stanowi zastosowanie statusu zamiany artykułu.  Po zmianie statusu zamiany w aplikacji Artykuły z Niezastąpiony na Zastąpiony, gdy dostępność wynosi 0 zostaje udostępnione dodatkowe pole wyboru artykułu zastępczego. Należy pamiętać, że ten szczególny przypadek działa tylko w przypadku jeśli organizacja sprzedażowa jest organizacją produkcyjną. Wówczas podczas uruchomienia zlecenia produkcyjnego nastąpi zastąpienie tak zdefiniowanego materiału przez określony artykuł zastępczy.

Funkcję można dezaktywować za pomocą właściwości systemu com.cisag.app.production.SkipItemReplacement=true.

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?