Raport: Dane dostawców

Aplikacja Raport: Dane dostawców daje możliwość drukowania lub przesyłania w formie pliku informacji dotyczących partnerów z rolą Dostawca dostępnych w systemie.

Aplikacja składa się ze standardowego paska przycisków oraz sekcji Parametry i Ustawienia.

Raport: Dane dostawców

Sekcja Parametry

Za pomocą parametrów użytkownik może zawęzić kryteria wyszukiwania partnerów. Objaśnienia parametrów znajdują się poniżej:

 • Tytuł – nazwa raportu, którą można wprowadzić ręcznie lub zostawić pustą wartość. Domyślna nazwa dla tego pola to Dane dostawców.
 • Partner – w tym polu należy określić partnerów z rolą dostawcy, których dane mają zostać pobrane dla raportu. W tym celu można skorzystać z przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] i wybrać wybranych dostawców z listy.
Wskazówka
Dane dla pól Status, Nazwa, Hasło wyszukiwania, Kod pocztowy, Miejscowość, Kraj, Region, Właściwa organizacja, Klasyfikacja ABC, Klasyfikacje od 1 do 5 oraz Numer zewnętrzny pobierane są z karty partnera wprowadzonego w aplikacji Partnerzy–> widok Podstawowe i muszą być z nimi zgodne.
 • Status – w tym polu należy określić, wybierając z rozwijanej listy, jaki status powinni mieć dostawcy pobrani do raportu. Dostępne wartości to:
  • (wszystkie) – wartość domyślna
  • Dostępny
  • Zablokowany
 • Nazwa – pole daje możliwość ręcznego uzupełnienia nazwy dostawcy, według której dane będą pobierane do wydruku
 • Hasło wyszukiwania – pole daje możliwość wyszukania i pobrania danych dotyczących partnera za pomocą hasła wyszukiwania
 • Kod pocztowy – pole służy do pobierania dostawców do raportu za pomocą kodu pocztowego adresu. Wartość w tym polu należy wprowadzić ręcznie.
 • Miejscowość – pole służy do pobierania partnerów z rolą Dostawca do raportu za pomocą adresu. Wartość w tym polu należy wprowadzić ręcznie.
 • Kraj – pole pozwala na wprowadzenie kraju zamieszkania dostawcy, którego dane mają zostać pobrane do raportu. Wartość można uzupełnić ręcznie lub użyć listy dostępnej po naciśnięciu przycisku [Pomoc uzupełniania wartości].
 • Region – w polu należy ręcznie wprowadzić region zamieszkania dostawcy, którego dane mają zostać pobrane do raportu
 • Właściwa organizacja – pole pozwala na wyszukanie partnerów, których dane mają zostać pobrane, za pomocą organizacji. Właściwą organizację można wybrać za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości].
 • Klasyfikacja ABC – pole daje możliwość wybrania wyszukania i pobrania do raportu partnerów z określoną klasyfikacją. Po rozwinięciu listy można wybrać wartość:
  • (wszystkie) – wartość domyślna
  • A
  • B
  • C
 • Klasyfikacja 1 – pole daje możliwość wyszukania dostawców z konkretnie przypisaną klasyfikacją 1
 • Klasyfikacja 2 – pole daje możliwość wyszukania dostawców z konkretnie przypisaną klasyfikacją 2
 • Klasyfikacja 3 – pole daje możliwość wyszukania dostawców z konkretnie przypisaną klasyfikacją 3
 • Klasyfikacja 4 – pole daje możliwość wyszukania dostawców z konkretnie przypisaną klasyfikacją 4
 • Klasyfikacja 5 – pole daje możliwość wyszukania dostawców z konkretnie przypisaną klasyfikacją 5
 • Zewnętrzny numer klienta – w polu można wprowadzić zewnętrzny numer klienta przypisany do konkretnego dostawcy, po którym będzie on mógł zostać pobrany do raportu
 • Drukuj dane osoby kontaktowej – parametr określa, czy dane dla wybranych na raporcie dostawców dane osób kontaktowych mają zostać zawarte w raporcie
 • Drukuj szablony dokumentu końcowego – parametr określa, czy dla dostawców dane z zakładki Szablonu dokumentu końcowego widoku Dostawca–> aplikacja Partnerzy mają zostać wydrukowane
 • Drukuj teksty – jeśli parametr jest aktywny, dla każdego partnera z rolą dostawcy na raporcie zostaną wydrukowane dane z zakładki Załączniki/Teksty z widoku Dostawca–> aplikacja Partnerzy
 • Drukuj teksty we wszystkich językach – parametr daje możliwość wydrukowania danych z zakładki Załączniki/Teksty–> widok Dostawca–> aplikacja Partnerzy we wszystkich dostępnych językach
Uwaga
Brak określenia kryteriów wyszukiwania i pobierania partnerów skutkuje pobraniem do raportu wszystkich dostępnych partnerów o roli Dostawca.

Sekcja Ustawienia

Uwaga
Domyślnie ustawienia dotyczące wydruków można zdefiniować w aplikacji Ustawienia użytkownika, na zakładce Eksport danych.
 • Język – wartością domyślną jest oryginalny język raportu
Uwaga
Raporty mogą być tworzone we wszystkich językach licencjonowanych w systemie. Należy pamiętać, że nie wszystkie teksty, etykiety itp. są tłumaczone na wszystkie języki. Jeśli tekst nie zostanie znaleziony w wybranym języku, używany jest język zastępczy, definiowany w ustawieniach użytkownika.
 • Zabarwienie tła (dotyczy tabel) – pole określa, czy w raporcie wiersze maja mieć naprzemiennie kolorowane tło. Używany kolor tła jest określany na podstawie bieżącego tematu wybranego w ustawieniach użytkownika.
 • Medium wydania (pole obowiązkowe) – z rozwijanej listy należy wybrać, czy raport ma zostać wydrukowany, wysłany faksem, czy mailem.

Po wybraniu opcji Drukarka pojawiają się następujące pola:

  • Drukarka – za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] należy wybrać jedno z dostępnych urządzeń. Wybór fizycznej drukarki uaktywnia pozostałe pola w tej sekcji.
  • Podajnik papieru 1 strona – w tym polu można zdefiniować podajnik do papieru dla pierwszej strony
Uwaga
Opcja Podajnik papieru 1 strona jest aktywna, gdy w ustawieniach drukarki istnieje możliwość wybrania podajnika papieru dla pierwszej strony.
  • Podajnik papieru – za pomocą tego parametru można wybrać podajnik papieru, z którego drukarka będzie czerpać papier
  • Format – z listy rozwijanej można wybrać format, w którym raport zostanie wydrukowany. Domyślnie ustawiona jest wartość
  • Dwustronnie – parametr określa, czy wydruk ma być jedno– (wartość zaznaczona domyślnie), czy dwustronny. Przy wydruku dwustronnym można zlecić wydruk przerzucony według dłuższej lub krótszej krawędzi.
Uwaga
Opcja dostępna w sytuacji, gdy drukarka ma możliwość drukowania dwustronnego.
  • Orientacja wydruku – pozwala wybrać orientację wydruku z rozwijanej listy. Ikona kartki papieru z prawej strony wiersza wizualizuje wybraną orientację wydruku.
  • Liczba kopii – liczba kopii wydruku, pole należy wypełnić ręcznie
  • Sortowanie – pole określa, czy wydruk ma być realizowany według kopii (domyślnie zaznaczona opcja), czy według strony.
Przykład
Raport zawiera 5 stron i ma zostać wydrukowany w trzech kopiach. Po zaznaczeniu opcji Według strony wydruk będzie wyglądał następująco: 111,222,333,444,555. Po zaznaczeniu opcji Według kopii raport zostanie wydrukowany posortowany, w trzech egzemplarzach: 12345,12345,12345.
  • Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranej drukarki. Dostępne są opcje:
   • Normalny
   • Pion
   • Projekt
   • 200×1.200 dpi
   • 600×600 dpi
  • Kolor – umożliwia wybór wydruku w kolorze (jeśli drukarka posiada taką możliwość) lub pozostawienia go w kolorystyce czarno – białej
  • Priorytet raportu – parametr określa kolejność wydruku według nadanego priorytetu. Z rozwijanej listy można wybrać parametry od 1–najwyższy, do 9–najniższy
  • Przekierowanie raportu – pole umożliwiające przekierowanie raportu. Dostępne są opcje:
   • Nie – raport nie zostanie przekierowany
   • Do pliku – raport zostanie zapisany w pliku
   • Do pliku i na drukarkę kliencką – raport zostanie zapisany w pliku i przesłany na drukarkę klienta, jeśli taka jest dostępna
Uwaga
Wartości Nie oraz Do pliku i na drukarkę kliencką dostępne są w zależności od rodzaju wybranej drukarki.
  • Folder – pole dostępne po wybraniu Przekierowanie wydania –> Do pliku. Daje możliwość wyboru folderu, w którym ma zostać zapisany raport
  • Nazwa pliku – pole dostępne po wybraniu Przekierowanie wydania –> Do pliku. Nazwę dla pliku należy wpisać.
  • Typ pliku – parametr dostępny po wybraniu wartości Do pliku w polu Przekierowanie wydania. Za jego pomocą z rozwijanej listy można wybrać format w jakim raport zostanie zapisany. Domyślnie ustawioną wartością jest PDF.
  • Okno dialogowe wydruku klienta – wyświetla okno dialogowe dla wydruku raportu
  • Drukarka kliencka – w polu należy określić drukarkę klienta
Uwaga
Pola Okno dialogowe wydruku klienta i Drukarka kliencka są widoczne, gdy w miejscu Przekierowanie raportu została wybrana wartość Do pliku i na drukarkę kliencką.

Po wybraniu wartości Faks wyświetlane są ustawienia:

  • Faks – wybór jednego z dostępnych urządzeń
  • Identyfikator nadawcy – dane nadawcy faksu
  • Sekwencja znaków sterowania – ciąg znaków, który będzie miał zastosowanie podczas sterowania faksem. Numer ten będzie przeniesiony bezpośrednio do systemu.
  • Nr faksu – w tym polu należy wpisać numer urządzenia odbiorczego
  • Temat – temat faksu, do uzupełnienia ręcznie
  • Format – wybór rozmiaru papieru z rozwijanej listy. Domyślnie ustawioną wartością jest A4
  • Priorytet raportu – parametr określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu. Do wyboru z rozwijanej listy są możliwości od 1–najwyższy, do 9–najniższy
  • Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranego faksu: Dostępne są opcje:
   • Normalny
   • Pion
   • Projekt
   • 200×1.200 dpi
   • 600×600 dpi
  • Dwustronnie – określa, czy raport ma zostać wydrukowany jedno– (wartość domyślna), czy dwustronnie. Opcja dostępna w przypadku, gdy faks ma możliwość drukowania dwustronnego.
  • Orientacja wydruku – pozwala wybrać orientację wydruku z rozwijanej listy. Ikona kartki papieru z prawej strony wiersza wizualizuje wybraną orientację wydruku.
  • Wysyłanie – należy wybrać, czy dokument ma zostać przesłany natychmiast, czy po odczekaniu określonego czasu (czas ten należy dodatkowo zdefiniować w polu poniżej)
  • Czas wysłania – czas w jakim dokument ma zostać przesłany

Po wybraniu wariantu E–mail pokazują się opcje:

  • Bramka e–mail za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] można wybrać bramkę e–mail, poprzez którą odbędzie się wysłanie dokumentu
  • Od – adres mailowy nadawcy wiadomości. Pole to uzupełnione jest domyślnie adresem mailowym użytkownika.
  • Odpowiedź do – adres mailowy, na który ma zostać przesłana odpowiedź. Pole należy wypełnić tylko sytuacji, gdy odpowiedź ma zostać wysłana do innej osoby niż nadawca wiadomości
  • Odbiorca – pole uzupełnia się adresem lub adresami mailowymi odbiorcy/ odbiorców
  • DW – w tym polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać wiadomość jako kopię. Adresaci wiadomości wprowadzeni w tym polu będą widoczni dla siebie nawzajem.
  • UDW – w tym polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać wiadomość jako kopię. Te adresy nie będą widoczne dla innych odbiorców.
  • Temat – miejsce na temat wiadomości, pole do uzupełnienia ręcznie
  • Tekst – treść wiadomości (do wyboru jest tekst zwykły lub HTML). Aby uzupełnić pole należy wybrać przycisk [Pokaż dodatkowe dane/Zmień dane] z ikoną rombu.
  • Załącznik – przycisk umożliwia dodanie do wiadomości załącznika, np. obrazu lub dokumentu, jeśli wybrana bramka posiada taką opcję
  • Typ pliku – z rozwijanej listy należy wybrać typ załącznika. Domyślnie ustawioną wartością jest PDF.
  • Priorytet raportu – parametr określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu: 1–najwyższy, 9–najniższy

Wynik raportu

Po wydrukowaniu, raport wygląda następująco:

Wynik raportu

Konfiguracja

W aplikacji Konfiguracja nie ma dostępnych ustawień dla aplikacji Raport: Dane dostawców.

Raport

Aplikacja Raport: Dane dostawców odnosi się do aplikacji Partnerzy -> widok Dostawca: com.cisag.app.purchasing.rpt.Supplier

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być przydzielane zarówno poprzez role uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie organizacji.

Funkcje specjalne

Dla aplikacji nie istnieją żadne funkcje specjalne.

Przyporządkowanie organizacji

Aplikacja Raport: Dane dostawców będzie widoczna dla użytkownika tylko wtedy, gdy partner posiada w danych podstawowych przyporządkowaną organizację podpiętą przynajmniej do jednej z poniższych struktur organizacyjnych:

 • Zakup

Specjalne możliwości

Dla aplikacji nie istnieją żadne specjalne możliwości.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja nie jest udostępniona partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?