Raport: Dane przedstawicieli

Aplikacja Raport: Dane przedstawicieli daje możliwość drukowania lub przesyłania w formie pliku informacji dotyczących partnerów z rolą Przedstawiciel dostępnych w systemie.

Wskazówka
Raport jest używany jako szablon. Można go dostosować według własnych preferencji za pomocą aplikacji Raporty.

Aplikacja Raport: Dane przedstawicieli składa się ze standardowego paska przycisków oraz sekcji Parametry i Ustawienia.

Raport: Dane przedstawicieli

Sekcja Parametry

Za pomocą parametrów dostępnych w sekcji można zawęzić kryteria wyszukiwania:

 • Tytuł – nazwę raportu można wpisać ręcznie. Domyślna nazwa tego pola to Dane przedstawiciela.
 • Partner – w tym polu, za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] można wybrać z listy przedstawicieli, których dane mają zostać wydrukowane
Wskazówka
Dane dla pól Nazwa, Hasło wyszukiwania, Ulica, Kod pocztowy, Miejscowość, Region, Kraj, Właściwa organizacja, Język korespondencji, Pracownik odpowiedzialny, Przynależność oraz Przypisana organizacja pobierane są z karty partnera wprowadzonego w aplikacji Partnerzy -> widok Podstawowe i muszą być z nimi zgodne.
 • Nazwa – pole daje możliwość ręcznego uzupełnienia nazwy przedstawiciela, według której dane będą pobierane do wydruku
 • Hasło wyszukiwania – pole pozwala ograniczyć dane pobierane do raportu za pomocą hasła wyszukiwania partnera
 • Ulica – pole pozwala na filtrowanie danych według ulicy partnera
 • Kod pocztowy – pole umożliwia ograniczenie wyników wyszukiwania do partnerów z kodem pocztowym określonym w tym polu
 • Miejscowość – pole pozwala na filtrowanie wyników wyszukiwania według miejscowości partnera
 • Region – pole umożliwia wskazanie regionu partnera jako kryterium pobierania danych przedstawicieli do raportu
 • Kraj – pole pozwala na wprowadzenie kraju zamieszkania przedstawiciela, którego dane mają zostać pobrane. Wartość można uzupełnić ręcznie lub użyć listy dostępnej po naciśnięciu przycisku [Pomoc uzupełniania wartości].
 • Właściwa organizacja – pole pozwala wskazać organizację przedstawiciela jako kryterium wyszukiwania. Organizację można wybrać za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości].
 • Język korespondencji – pole pozwala wyszukać przedstawicieli za pomocą języka korespondencji przypisanego do partnera
 • Odpowiedzialny pracownik – pole umożliwia ograniczenie przedstawicieli pobieranych do raportu za pomocą odpowiedzialnego za nich pracownika
 • Przynależność – pole służy do ograniczenia wyników raportu do określonych przedstawicieli na podstawie ich przynależności. Z rozwijanej listy należy wybrać jedną z dostępnych wartości:
  • (wszystkie)
  • Wewnętrzne
  • Zewnętrznie
 • Przyporządkowana organizacja – z listy dostępnej pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości] należy wybrać organizację do której jest przypisany partner lub partnerzy, których dane mają zostać pobrane do raportu
 • Znacznik usuwania – pole pozwala wybrać i pobrać do raportu przedstawicieli:
  • (wszystkich)
  • Ze znacznikiem usuwania
  • Bez znacznika usuwania
 • Wydanie danych kontaktowych – jeśli parametr jest aktywny, to dla przedstawicieli ujętych w raporcie wydrukowane zostaną również dane z aplikacji Partnerzy-> widok Podstawowe-> sekcja Dane kontaktowe
 • Wydaj osobę kontaktową – po aktywacji parametru dla przedstawicieli ujętych w raporcie wydrukowane zostaną również dane z aplikacji Partnerzy-> widok Podstawowe-> sekcja Osoba kontaktowa
 • Wydaj tekst – jeśli parametr jest aktywny, to dla przedstawicieli ujętych w raporcie widoczne będą również dane z aplikacji Partnerzy-> widok Podstawowe-> zakładka Teksty
 • Tekst we wszystkich językach – aktywacja parametru daje możliwość wydrukowania teksów we wszystkich dostępnych językach
 • Wyświetl przyporządkowania klientów do przedstawiciela – jeśli parametr jest aktywny, to widoczna będzie lista klientów, dla których w widoku Klient w polu Przedstawiciel ma zastosowanie dany przedstawiciel
Uwaga
Teksty są drukowane w języku, który został wybrany w ustawieniach jako Język aplikacji.
Uwaga
Brak określenia kryteriów wyszukiwania i pobierania artykułów skutkuje pobraniem do raportu wszystkich dostępnych artykułów podstawowych.

Sekcja Ustawienia

Uwaga
Domyślne ustawienia dotyczące wydruków można zdefiniować w aplikacji Ustawienia użytkownika, na zakładce Eksport danych.
 • Język – wartością domyślną jest oryginalny język raportu
Uwaga
Raporty mogą być tworzone we wszystkich językach licencjonowanych w systemie. Należy pamiętać, że nie wszystkie teksty, etykiety itp. są tłumaczone na wszystkie języki. Jeśli tekst nie zostanie znaleziony w wybranym języku, używany jest język zastępczy, definiowany w ustawieniach użytkownika.
 • Zabarwienie tła (dotyczy tabel) – pole określa, czy w raporcie wiersze mają mieć naprzemiennie kolorowane tło. Używany kolor tła jest określany na podstawie bieżącego tematu wybranego w ustawieniach użytkownika.
 • Medium wydania (pole obowiązkowe) – z rozwijanej listy należy wybrać, czy raport ma zostać wydrukowany, wysłany faksem, czy mailem

Po wybraniu opcji Drukarka pojawiają się następujące pola:

  • Drukarka – za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] należy wybrać jedno z dostępnych urządzeń. Wybór fizycznej drukarki uaktywnia inne pola w tej sekcji.
  • Podajnik papieru 1 strona – w tym polu można zdefiniować podajnik do papieru dla pierwszej strony
Uwaga
Opcja Podajnik papieru 1 strona jest aktywna, gdy w ustawieniach drukarki istnieje możliwość wybrania podajnika papieru dla pierwszej strony.
  • Podajnik papieru – za pomocą tego parametru można wybrać podajnik papieru, z którego drukarka będzie czerpać papier
  • Format – z listy rozwijanej można wybrać format, w którym raport zostanie wydrukowany. Domyślnie ustawiona jest wartość
  • Dwustronnie – parametr określa, czy wydruk ma być jedno – (wartość zaznaczona domyślnie), czy dwustronny. Przy wydruku dwustronnym można zlecić wydruk przerzucony według dłuższej lub krótszej krawędzi.
Uwaga
Opcja dostępna w sytuacji, gdy drukarka ma możliwość drukowania dwustronnego.
  • Orientacja wydruku – pozwala wybrać orientację wydruku z rozwijanej listy. Ikona kartki papieru z prawej strony wiersza wizualizuje wybraną orientację wydruku.
  • Liczba kopii – liczba kopii wydruku, pole należy wypełnić ręcznie
  • Sortowanie – pole określa, czy wydruk ma być realizowany według kopii (domyślnie zaznaczona opcja), czy według strony
Przykład
Raport zawiera 5 stron i ma zostać wydrukowany w trzech kopiach. Po zaznaczeniu opcji Według strony wydruk będzie wyglądał następująco: 111,222,333,444,555. Po zaznaczeniu opcji Według kopii raport zostanie wydrukowany posortowany, w trzech egzemplarzach: 12345,12345,12345.
  • Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranej drukarki. Dostępne są opcje:
   • Normalny
   • Pion
   • Projekt
   • 200×1.200 dpi
   • 600×600 dpi
  • Kolor – umożliwia wybór wydruku w kolorze (jeśli drukarka posiada taką możliwość) lub pozostawienia go w kolorystyce czarno – białej
  • Priorytet raportu – parametr określa kolejność wydruku według nadanego priorytetu. Z rozwijanej listy można wybrać parametry od 1-najwyższy, do 9-najniższy.
  • Przekierowanie raportu – pole umożliwiające przekierowanie raportu. Dostępne są opcje:
   • Nie – raport nie zostanie przekierowany
   • Do pliku – raport zostanie zapisany w pliku
   • Do pliku i na drukarkę kliencką – raport zostanie zapisany w pliku i przesłane na drukarkę klienta
Uwaga
Wartości Nie oraz Do pliku i na drukarkę kliencką dostępne są w zależności od rodzaju wybranej drukarki.
  • Folder – pole dostępne po wybraniu Przekierowanie wydania –> Do pliku. Daje możliwość wyboru folderu, w którym ma zostać zapisany raport.
  • Nazwa pliku – pole dostępne po wybraniu Przekierowanie wydania –> Do pliku. Nazwę dla pliku należy wpisać ręcznie.
  • Typ pliku – parametr dostępny po wybraniu wartości Do pliku w polu Przekierowanie wydania. Za jego pomocą z rozwijanej listy można wybrać format w jakim raport zostanie zapisany. Domyślnie ustawioną wartością jest PDF.
  • Okno dialogowe wydruku klienta – wyświetla okno dialogowe dla wydruku raportu
  • Drukarka kliencka – za pomocą ręcznego wpisu można zdefiniować drukarkę klienta, jeśli taka jest dostępna
Uwaga
Pola Okno dialogowe wydruku klienta i Drukarka kliencka są widoczne, gdy w miejscu Przekierowanie raportu została wybrana wartość Do pliku i na drukarkę kliencką.

Po wybraniu opcji Faks wyświetlane są ustawienia:

  • Faks – wybór jednego z dostępnych urządzeń
  • Identyfikator nadawcy – dane nadawcy faksu
  • Sekwencja znaków sterowania – ciąg znaków, który będzie miał zastosowanie podczas sterowania faksem. Numer ten będzie przeniesiony bezpośrednio do systemu.
  • Nr faksu – w tym polu należy wpisać numer urządzenia odbiorczego
  • Temat – temat faksu, do uzupełnienia ręcznie
  • Format – wybór rozmiaru papieru z rozwijanej listy. Domyślnie ustawioną wartością jest A4.
  • Priorytet raportu – parametr określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu. Do wyboru z rozwijanej listy są możliwości od 1-najwyższy, do 9-najniższy.
  • Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranego faksu: Dostępne są opcje:
   • Normalny
   • Pion
   • Projekt
   • 200×1.200 dpi
   • 600×600 dpi 
  • Dwustronnie – określa, czy raport ma zostać wydrukowany jedno – (wartość domyślna), czy dwustronnie. Opcja dostępna w przypadku, gdy faks ma możliwość drukowania dwustronnego.
  • Orientacja wydruku – pozwala wybrać orientację wydruku z rozwijanej listy. Ikona karty papieru z prawej strony wiersza wizualizuje wybraną orientację wydruku.
  • Wysyłanie – należy wybrać, czy dokument ma zostać przesłany natychmiast, czy po odczekaniu określonego czasu (czas ten należy dodatkowo zdefiniować w polu poniżej)
  • Czas wysłania – czas, w którym dokument ma zostać przesłany

Po wybraniu opcji E–mail wyświetlane są pole:

  • Bramka e–mail za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] można wybrać bramkę e–mail, poprzez którą odbędzie się wysłanie dokumentu
  • Nadawca – adres mailowy nadawcy wiadomości. Pole to uzupełnione jest domyślnie adresem mailowym użytkownika.
  • Odpowiedź do – adres mailowy, na który ma zostać przesłana odpowiedź. Pole należy wypełnić tylko w sytuacji, gdy odpowiedź ma zostać wysłana do innej osoby niż nadawca wiadomości.
  • Odbiorca – pole uzupełnia się adresem lub adresami mailowymi odbiorcy/ odbiorców
  • DW – w tym polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać wiadomość jako kopię. Adresaci wiadomości wprowadzeni w tym polu będą widoczni dla siebie nawzajem.
  • UDW – w tym polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać wiadomość jako kopię. Te adresy nie będą widoczne dla innych odbiorców.
  • Temat – miejsce na temat wiadomości, pole do uzupełnienia ręcznie
  • Tekst – treść wiadomości (do wyboru jest tekst zwykły lub HTML). Aby uzupełnić pole należy wybrać przycisk [Pokaż dodatkowe dane/ Zmień dane] z ikoną rombu.
  • Załącznik – przycisk umożliwia dodanie do wiadomości załącznika, np. obrazu lub dokumentu
  • Typ pliku – z rozwijanej listy należy wybrać typ załącznika. Domyślnie ustawioną wartością jest PDF.
  • Priorytet raportu – parametr określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu: 1-najwyższy, 9-najniższy

Wynik raportu

Po wydaniu raport wygląda następująco:

Wynik raportu

Dane do raportu pobierane są z aplikacji Partnerzy.

Konfiguracja

W aplikacji Konfiguracja nie ma dostępnych ustawień dla aplikacji Raport: Dane przedstawicieli.

Raport

Aplikacja Raport: Dane przedstawicieli odnosi się do aplikacji:

 • Raport: Dane przedstawicieli

com.cisag.app.sales.rpt.SalesRepresentative

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być przydzielane zarówno poprzez role uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie organizacji.

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Raport: Dane przedstawicieli nie istnieją żadne funkcje specjalne.

Przyporządkowanie organizacji

Jeśli w konfiguracji jest aktywowana funkcja Uprawnienia do treści, to aplikacja Raport: Dane przedstawicieli będzie widoczna dla użytkownika tylko wtedy, gdy w danych podstawowych partnera posiada on przyporządkowaną organizację podpiętą przynajmniej do jednej z poniższych struktur organizacyjnych:

 • Sprzedaż

Specjalne możliwości

Dla aplikacji Raport: Dane przedstawicieli nie istnieją żadne specjalne możliwości.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Raport: Dane przedstawicieli nie jest udostępniona klientom.

Czy ten artykuł był pomocny?