Reorganizacja artykułów

Aplikacja Reorganizacja artykułów pozwala na usunięcie artykułów lub ich roli oraz powiązanych obiektów biznesowych po spełnieniu określonych warunków. Usunięciu podlegają artykuły, które otrzymały znacznik usuwania dla całego artykułu lub dla jego poszczególnych ról. Dane ze znacznikiem usuwania są sprawdzane pod kątem ich wykorzystania:

 • Jeśli obiekt biznesowy nadal wykorzystuje reorganizowane dane artykułu, nie zostaną one usunięte. Dotyczy to również powiązanych danych dostawcy, danych klienta, danych klasyfikacji klienta oraz danych planowania
 • W środowisku jedno lub wielofirmowym z aktywowanymi uprawnieniami, jeśli dane zostały oznaczone do usunięcia w organizacji, która przejęła przetwarzanie danych dla roli.
 • W środowisku wielofirmowym, jeśli dwie organizacje przejęły przetwarzanie danych roli i obie oznaczyły swoje. Nie ma możliwości usunięcia danych firmy podrzędnej/nadrzędnej.
Uwaga
W przypadku braku możliwości usunięcia artykułów lub wybranej roli, odpowiednia wiadomość jest zapisywana w dzienniku komunikatów.

Weryfikowane są również zależności pomiędzy poszczególnymi danymi artykułu:

 • Nie można usunąć Artykułu referencyjnego, jeśli jest nadal wymagany przez wariant artykułu.
 • Nie można usunąć Wariantu, jeśli został zdefiniowany jako domyślny dla artykułu referencyjnego.
 • Nie można usunąć artykułu o typie materiału Środek załadunku, jeśli odnoszą się do niego inne artykuły.
 • Nie można usunąć artykułów sprzedaży, które są zdefiniowane jako artykuły alternatywne dla innych artykułów.
 • Nie można usunąć artykułu podstawowego zdefiniowanego jako alias oraz artykułu zastępczego określonego dla zastępowanych artykułów.

Aplikacja do reorganizacji jest uruchamiana za pomocą aplikacji w tle Zlecenia reorganizacji. Opis aplikacji znajduje się w dokumencie Zlecenia reorganizacji. Aplikacja w tle może być otwarta zarówno przez zlecenie przetwarzania, wywołanie COBRA lub inną aplikacje.

W aplikacji Zlecenia reorganizacji na liście znajdują się różne aplikacje reorganizacji, aby uruchamiać je w odpowiedniej kolejności za jednym razem. Często do rzeczywistej reorganizacji należy przestrzegać określonej kolejności na liście. Tylko w ten sposób można wykorzystać rozwiązanie. Informacje na temat kolejności można znaleźć w dokumencie Kolejność reorganizacji.

W aplikacji Reorganizacja artykułów, istotną rolę odgrywa również widok Planowanie i Produkcja, które wymagają zastosowania typu Logistyka magazynowa.

 • Jeśli więc widok Planowanie lub Produkcja nie może zostać usunięte, to nie można również usunąć zastosowania typu Logistyka magazynowa.
 • Jeśli nie można usunąć dowolnego zastosowania, to nie można również usunąć podstawowych danych artykułu.

W każdym przypadku w rejestrze komunikatów zapisywany jest odpowiedni komunikat.

Wskazówka
Weryfikacja zastosowania jest wykonywana etapowo (blok za blokiem) i może być bardzo czasochłonna.

Każdy blok jest transakcją, a nie wszystkie elementy są usuwane w tej samej transakcji bazy danych. Jeśli użytkownik usuwa 10 000 elementów w bloku 1 000, to pierwsze 1 000 zostanie usunięte, a następnie kolejne 1.000. Nie można również zmienić rozmiaru bloku podczas przetwarzania.

Sporadycznie zdarza się, że proces reorganizacji zostaje przerwany, jeśli czas przetwarzania jednego bloku jest zbyt długi. Aby temu zapobiec, można odpowiednio zmienić wielkość bloku za pomocą właściwości typu Integrer „com.cisag.app.general.item.reorg.ItemReorganization_ChunkSize”. W przypadku braku ustawienia tej właściwości domyślna wielkość bloku będzie wynosić 100.

Reorganizacja artykułów

Aplikacja w tle Reorganizacja artykułów

Aplikacja Reorganizacja artykułów posiada następujące parametry:

 • Maksymalny czas działania – zakres czasu, po którym aplikacja reorganizacji zostanie najpóźniej zamknięta. Wartości są definiowane indywidualnie.
 • Tryb eksportu – za pomocą trybu eksportu można określić, czy mają być eksportowane zarchiwizowane dane, a jeżeli tak, to jakiego rodzaju. Dostępne do wyboru są następujące tryby eksportu:
  • Nie eksportuj
  • Eksportuj wszystkie atrybuty – przykład atrybutu, np. numer zamówienia sprzedaży
  • Eksportuj z filtrem – filtr eksportu określający, które atrybuty są eksportowane.
   Tryb ten dostępny jest tylko wtedy, gdy umożliwiony jest eksport w aplikacji Eksport danych.

Tryb eksportu dostępny jest tylko wtedy, gdy aplikacja reorganizacji umożliwia archiwizację danych, czuli ich usuwanie.

 • Folder docelowy – folder docelowy służy do archiwizacji reorganizowanych danych. Dane zapisywane są w podfolderze o nazwie bazy OLTP. Pod tym folderem tworzony jest kolejny folder dla każdej jednostki biznesowej, w którym zapisywane są właściwe pliki archiwum. Domyślny podfolder to „usr/archive” w ścieżce pliku serwera dla serwera aplikacji systemu Comarch ERP Enterprise.
 • Filtr eksportu – w przypadku trybu eksportu, Eksportuj z filtrem w polu, można określić filtr eksportu, który będzie stosowany do archiwizacji. Filtr eksportu można utworzyć w aplikacji Eksport danych. Pole to dostępne jest tylko wtedy, gdy obiekt biznesowy, który ma zostać zreorganizowany, można wyeksportować za pomocą aplikacji Eksport danych.
 • Szczegóły komunikatu – pozwala na wyświetlanie szczegółowych informacji na temat obiektów biznesowych, na których wykorzystywany jest obiekt/rola oznaczona do usunięcia. W przypadku, gdy parametr jest odznaczony, wygenerowany zostanie komunikat o braku możliwości do usunięcia danego rekordu.

Obiekty biznesowe powiązane z artykułem

Jeśli artykuł lub jego rola zostaną zakwalifikowane do usunięcia w wyniku sprawdzenia, obiekty zależne również muszą zostać usunięte.

Reorganizacja wpływa na następujące obiekty biznesowe, w zależności od roli:

Rola Opis Obiekt biznesowy
Podstawowe Artykuł com.cisag.app.general.obj.Item
Podstawowe Dane artykułu w odniesieniu do organizacji com.cisag.app.general.obj.OrganizationalUnitItem
Podstawowe Artykuł alternatywny com.cisag.app.general.obj.AlternativeItem
Podstawowe Przeliczenie jednostek com.cisag.app.general.obj.ItemPackagingUom
Podstawowe Identyfikacja artykułu com.cisag.app.general.obj.ItemId
Rachunkowość Dane księgowe artykułu com.cisag.app.financials.obj.ItemAccountingData
Rachunkowość Wartości artykułu com.cisag.app.inventory.obj.ItemValuationData
Zarządzanie stanem magazynowym Artykuł magazynowy com.cisag.app.inventory.obj.InventoryItem
Zarządzanie stanem magazynowym Dane magazynu danego artykułu com.cisag.app.inventory.obj.ItemStorageData
Zarządzanie stanem magazynowym Dane specyfikacji artykułu com.cisag.app.inventory.obj.ItemIdentifierData
Planowanie Dane planowania artykułu com.cisag.app.inventory.obj.ItemPlanningData
Produkcja Artykuł produkcyjny com.cisag.app.production.obj.ProductionItem
Produkcja Procedura art. produkcyjnych com.cisag.app.production.obj.ProductionItemMethod
Produkcja Plan artykułu produkcyjnego com.cisag.app.production.obj.ProductionItemPlanData
Zakupy Artykuł zakupu com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItem
Zakupy Identyfikacja artykułu com.cisag.app.general.obj.ItemId

 

Zakupy Dane dostawcy dla artykułu zakupowego com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierPurchaseItem
Zakupy Przeliczenie jednostek com.cisag.app.general.obj.ItemPackagingUom
Dane dostawcy dotyczące artykułu Dane dostawcy dla artykułu zakupu com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierPurchaseItem

 

Dane dostawcy dotyczące artykułu
Identyfikacja artykułu com.cisag.app.general.obj.ItemId
Dane dostawcy dotyczące artykułu
Przeliczenie jednostek com.cisag.app.general.obj.ItemPackagingUom
Sprzedaż Artykuł sprzedaży com.cisag.app.sales.obj.SalesItem
Sprzedaż
Dane klienta dla artykułu sprzedaży com.cisag.app.sales.obj.CustomerSalesItem
Sprzedaż
Klasyfikacja klient + artykuł sprzedaży com.cisag.app.sales.obj.CustomerClassificationItem

 

Sprzedaż
Dane planowania klienta com.cisag.app.sales.obj.CustomerPlanningData
Sprzedaż
Identyfikacja artykułu com.cisag.app.general.obj.ItemId
Dane klienta dotyczące artykułu Dane klienta dla artykułu sprzedaży com.cisag.app.sales.obj.CustomerSalesItem
Dane klienta dotyczące artykułu Identyfikacja artykułu com.cisag.app.general.obj.ItemId
Dane artykułu dotyczące klasyfikacji klienta Klasyfikacja klient + artykuł sprzedaży com.cisag.app.sales.obj.CustomerClassificationItem

 

Dane artykułu dotyczące klasyfikacji klienta Identyfikacja artykułu com.cisag.app.general.obj.ItemId
Dane artykułu dotyczące dyspozycji klienta Dane planowania klienta com.cisag.app.sales.obj.CustomerPlanningData

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?